POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - odluke - odluka o iznosima - ispravak zakona zagreb ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 5. stavak 2. članka 13., članka 17. i članka 19. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI VOZILA
Članak 1.
U Pravilniku o homologaciji vozila ("Narodne novine" broj 82/96 i 107/96) u članku 3. stavku 1. riječ "i", zamjenjuje se riječju "ili".
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Homologacija pojedinačnog vozila u smislu ovog pravilnika postupak je potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila s pravilnicima i drugim propisima, a provodi se za nova vozila koja dobavljač, koji nije posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila, pojedinačno uvozi radi prodaje ili ih uvozi pravna ili fizička osoba za svoje potrebe."
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za rabljena vozila iz uvoza."
Članak 2.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Provođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila ograničava se na 10 vozila u slučajevima kada prilikom uvoza novih vozila radi prodaje:
- dobavljač koji je posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila uveze prvih 10 primjeraka jedne varijante toga tipa vozila koja nije obuhvaćena tom potvrdom;
- dobavljač uveze prvih 10 primjeraka jednog tipa vozila za koji nije provedena homologacija tipa vozila u Republici Hrvatskoj."
Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na uvoz novih vozila s nadogradnjom na homologiranom osnovnom vozilu za koje je dobavljač posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila."
Članak 3.
U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ako vozilo ne zadovoljava propisane uvjete, ovlaštena pravna osoba može dati rok od 30 dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava propisane uvjete. Obavijest o tome dostavlja se carinskoj ispostavi.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti žalba Zavodu u roku 15 dana od primitka rješenja."
Članak 4.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili izjava o sukladnosti vozila obvezno se prilaže pri tehničkom pregledu prije prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj, a broj te potvrde odnosno izjave upisuje se u zapisnik o tehničkom pregledu vozila i registracijski list."
Članak 5.
U članku 16. stavku 1. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:
"3. vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda;
4. vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu, niti će biti registrirana, a namijenjena su samo za uporabu na natjecateljskim stazama."
Članak 6.
Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:
"Osobe koje u smislu članka 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 108/96) imaju pravo na carinske i porezne olakšice ne plaćaju troškove homologacije za vozila koja uvoze."
Članak 7.
U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Iznimno odredba članka 12. stavak 1. ovog pravilnika primjenjivat će se od 15. rujna 1997. godine."
Članak 8.
Obrazac potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila Prilog br. 2. str. 3/3 mijenja se i čini sastavni dio ovog pravilnika.
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/96-01/14
Urbroj: 558-04/7-97-2
Zagreb, 2. srpnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.Prilog br. 2 str. 3/3(Ovlaštena pravna osoba - naziv i adresa)

POTVRDA
O SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG VOZILA
Br. ---------------

Marka i trgovačka oznaka vozila: ------------------------
Tip, varijanta i izvedba vozila: --------------------------
Vrsta vozila i oblik karoserije: --------------------------
Kategorija vozila: prema ECE ----- VIN oznaka: ----------
Motor: oznaka ------, snaga ----- kW, obujam ------- cmł
Proizvođač: ------------------------------------------
Godina proizvodnje: ---------

Potvrđuje se da navedeno vozilo zadovoljava uvjete propisane pravilnicima pridodanim Sporazumu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 8/94, 10/95, 1/96 i 1/6/96).

Ime i prezime ovlaštenog ispitivača: ----------------------
Datum: ---------------

M. P.
Odgovorna osoba:

Ova potvrda vrijedi samo za vozilo za koje je izdana.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti