POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - službeni dio - uredba o razdoblju - plan intervencije propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbi članaka 12., 35., i 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. 107/95) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske donosi slijedeći
PRAVILNIK
O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA DRUŠTVU ZA POSLOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I OVLAŠTENOM POSREDNIKU ZA OBAVLJANJE POSLOVA TRGOVINE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak izdavanja dozvola:

 1. trgovačkom društvu, da kao djelatnost obavlja poslove u svezi s vrijednosnim papirima i
 2. fizičkoj osobi, da obavlja poslove trgovine vrijednosnim papirima kao zaposlenik društva ovlaštenog za promet vrijednosnim papirima.

UVJETI ZA DRUŠTVO
Članak 2.
Trgovačko društvo koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 1. točka 1. (dalje: Društvo) uz uvjete propisane Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (dalje: Zakon), za dobivanje dozvole mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. Društvo je upisano u sudski registar i temeljni kapital u cijelosti uplaćen.
 2. Članovima uprave i osnivačima Društva te zaposlenicima Društva koji obavljaju poslove ovlaštenog posrednika ili investicijskog savjetnika:

a) nisu izrečene odnosno više ne traju sigurnosne mjere zabrane obavljanja poslova u svezi s vrijednosnim papirima,
b) nisu nastupile odnosno više ne traju pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak odnosno zabranu obavljanja poslova u svezi s vrijednosnim papirima.
3. Protiv osnivača i članova uprave Društva nije u tijeku istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela, u Republici Hrvatskoj i/ili državi koje je državljanin.
4. Društvo mora podnijeti zahtjev sadržajem, oblikom i s prilozima u skladu s ovim Pravilnikom.
5. Prije podnošenja zahtjeva Društvo mora platiti propisanu pristojbu.
UVJETI ZA POSREDNIKA
Članak 3.
Fizička osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 1. točka 2. (dalje: Posrednik) uz uvjete propisane Zakonom, za dobivanje dozvole mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. da je pred Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) položio ispit za ovlaštenog posrednika, ili je u inozemstvu položio odgovarajući ispit a Komisija ocijeni da taj ispit u bitnom odgovara ispitu pred Komisijom,
 2. da je s društvom koje je ovlašteno za promet vrijednosnim papirima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, na poslovima trgovine vrijednosnim papirima,
 3. da mu nisu izrečene odnosno više ne traju sigurnosne mjere zabrane obavljanja poslova u svezi s vrijednosnim papirima,
 4. da protiv njega nisu nastupile odnosno više ne traju pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak odnosno zabranu obavljanja poslova u svezi s vrijednosnim papirima,
 5. da protiv njega nije u tijeku istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela, u Republici Hrvatskoj i u državi koje je državljanin,
 6. da podnese zahtjev sadržajem, oblikom i s prilozima u skladu s ovim Pravilnikom,
 7. da prije podnošenja zahtjeva bude plaćena propisana pristojba,
 8. da je potpuno poslovno sposoban.

OBLIK ZAHTJEVA
Članak 4.
Zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 1. (dalje: Zahtjev) obvezno se podnosi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na propisanim obrascima, ispisan isključivo pisaćim strojem, uredno, čitljivo i bez prepravljanja, sa propisanim prilozima. Obrazac zahtjeva mora biti u cijelosti popunjen.
ZAHTJEV DRUŠTVA
Članak 5.
(1) Društvo podnosi Zahtjev na obrascu: "Zahtjev društva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima", (obrazac DPVP-1), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Zahtjev potpisuju osobe u sudski registar upisane i ovlaštene za zastupanje Društva. Na Zahtjev je obavezno otisnuti pečat Društva.
PRILOZI UZ ZAHTJEV DRUŠTVA
Članak 6.
Društvo je obvezno Zahtjevu priložiti (u originalu ili ovjerenoj preslici):

 1. dokaz o plaćenoj pristojbi: na žiro račun broj: 30102-630-16, s naznakom: administrativna pristojba Komisiji za vrijednosne papire RH - dozvola za Društvo, s pozivom na broj: 21; 5509-xxxxxxx (matični broj poslovnog subjekta dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku)-027, primatelj: Državni proračun,
 2. dokaz o uplaćenom temeljnom kapitalu društva,
 3. akt o osnivanju Društva i Statut Društva, sa svim izmjenama tih akata,
 4. sve pravilnike i druge interne opće akte Društva,
 5. aktualni izvadak iz sudskog registra, ovjeren od suda, ne stariji od 7 dana,
 6. popis osnivača i popis članova Društva,
 7. financijska izvješća (uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama financijskog tijeka u posljednje tri godine),
 8. sve ugovore temeljem kojih su novčana ili druga sredstva Društva pohranjena kod bilo koje fizičke ili pravne osobe,
 9. popis nekretnina u vlasništvu Društva i pripadajuće izvatke iz zemljišnih knjiga,
 10. popis nekretnina koje nisu u vlasništvu Društva a ono ih koristi, upotrebljava, ili posjeduje, te ugovore (npr. o zakupu) ili druge isprave temeljem kojih Društvo koristi, upotrebljava, ili posjeduje te nekretnine,
 11. popis motornih vozila u vlasništvu Društva te preslike knjižica vlasnika vozila,
 12. uvjerenje o ipunjavanju uvjeta iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika,
 13. za strane državljane dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. točke 2. i 3. ovog Pravilnika,
 14. presliku domovnice za sve članove uprave Društva, a za stranog državljanina presliku putovnice,
 15. presliku isprave - dokaza o stečenoj stručnoj spremi članova uprave društva, a za stranu ispravu i prijevod te isprave s ovjerom javnog bilježnika u RH ili diplomatskog predstavništva RH u toj zemlji da je ispravu preveo i prijevod potpisao ovlašteni sudski tumač za hrvatski odnosno taj strani jezik,
 16. preslike radnih knjižica zaposlenika ovlaštenih posrednika i investicijskih savjetnika.

ZAHTJEV POSREDNIKA
Članak 7.
(1) Posrednik podnosi Zahtjev na obrascu: "Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima" (obrazac OP-1), koji je sastavni dio ovog pravilnika.
(2) Zahtjev potpisuje Posrednik. Potpis mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika,
(3) Zahtjev obvezno potpisuju i pečatiraju i osobe ovlaštene za zastupanje društva s kojim je Posrednik u radnom odnosu na poslovima trgovine vrijednosnim papirima, čime društvo potvrđuje istinitost i točnost podataka o radnom odnosu koji su navedeni u zahtjevu.
PRILOZI UZ ZAHTJEV POSREDNIKA
Članak 8.
Posrednik je obvezan Zahtjevu priložiti (u originalu ili ovjerenoj preslici):

 1. presliku domovnice, a strani državljanin prilaže presliku putovnice,
 2. dokaz o plaćenoj pristojbi, na žiro račun broj: 30102-630-16, s naznakom: administrativna pristojba Komisiji za vrijednosne papire RH - dozvola za ovlaštenog posrednika, s pozivom na broj 22; 5509-xxxxxxx (JMBG podnositelja - fizičke osobe) - 019, Primatelj: Državni proračun,
 3. stranu svjedodžbu o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima te prijevod te svjedodžbe s ovjerom javnog bilježnika u RH ili diplomatskog predstavništva RH u toj zemlji da je svjedodžbu preveo i prijevod potpisao ovlašteni sudski tumač za hrvatski odnosno taj strani jezik, odnosno svjedodžbu o položenom ispitu za ovlaštene posrednike u organizaciji Zagrebačke burze i Hrvatskog udruženja brokera,
 4. dokaz o stručnoj spremi podnositelja, a za stranu ispravu i prijevod te isprave s ovjerom javnog bilježnika u RH ili diplomatskog predstavništva RH u toj zemlji da je ispravu preveo i prijevod potpisao ovlašteni sudski tumač za hrvatski odnosno taj strani jezik,
 5. presliku radne knjižice,
 6. uvjerenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. točke 5. ovog Pravilnika,
 7. za strane državljane dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. točke 3, 4. i 5. ovog pravilnika,

POSTUPANJE KOMISIJE
Članak 9.
(1) U slučaju zaprimanja nepotpunog ili neurednog ili netočno ispunjenog Zahtjeva ili Zahtjeva sa formalnim nedostatkom, Komisija će pozvati podnositelja da u razumnom roku otkloni nedostatke. To se može priopćiti podnositelju zahtjeva pismeno, telefonski, a i usmeno ako se podnositelj zatekne kod Komisije. O učinjenom priopćenju odgovorna osoba Komisije će staviti zabilješku na spisu.
(2) Podnositelj je dužan u roku određenom od Komisije otkloniti nedostatke .
(3) Komisija će u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva, odnosno od dana dostave traženih ispravaka donijeti odluku o zahtjevu.
(4) Ako podnositelj otkloni nedostatke u roku određenom od strane Komisije smatrat će se da je u pogledu roka za podnošenje Zahtjev od početka bio uredan.
(5) Ako podnositelj ne otkloni nedostatke u tom roku, smatrat će se da je odustao od Zahtjeva.
(6) Ako podnositelj ni u roku za otklanjanje nedostataka ne da podatke o počinjenim kaznenim djelima, Zahtjev se neće samo zbog toga smatrati nepotpunim.
DOZVOLA DRUŠTVU
Članak 10.
(1) Ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, Komisija će Društvu izdati Dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, kojom ovlašćuje Društvo da kao djelatnost obavlja poslove za koje je podnijelo Zahtjev i koji su u sudski registar upisani kao predmet poslovanja Društva.
(2) Dozvola se izdaje na neodređeno vrijeme.
(3) Izuzetno, dozvola se može izdati na određeno vrijeme ako Društvo u trenutku podnošenja zahtjeva objektivno i opravdano ne može ispuniti neke od uvjeta za izdavanje dozvole, ali je sasvim izvjesno da će u određenom roku Društvo moći ispuniti i te uvjete.
(4) Ako u određenom vremenu ispuni sve uvjete, Društvo je obvezno podnijeti Zahtjev te priložiti dokaze da je ispunilo uvjete koji su nedostajali.
ODUZIMANJE DOZVOLE DRUŠTVU
Članak 11.
(1) Društvo je obvezno neprekidno, u svakom trenutku, ispunjavati uvjete određene člankom 2. ovog Pravilnika.
(2) Društvo je obvezno kontinuirano ispunjavati i slijedeće obveze:

 1. djelatnost obavljati u svemu u skladu sa zakonom i aktima Komisije,
 2. ovlaštenoj osobi Komisije u svako doba na licu mjesta dati na pregled svoje evidencije ili poslovne knjige (uključujući bilo koje od svojih evidencija koje se nalaze kod drugih, npr. kod banaka, revizora, društva za poslovanje vrijednosnim papirima ili bilo koje druge osobe) ili ih na zahtjev dostaviti Komisiji,
 3. najkasnije u roku od 24 sata izvijestiti Komisiju te burzu i uređeno javno tržište kojih je član:

a) o odluci na temelju koje Društvo namjerava prestati obavljati poslovanje,
b) o namjeri promjene visine temeljnog kapitala Društva,
4. najkasnije u roku od 7 dana izvijestiti Komisiju o svakoj promjeni podataka navedenih u Zahtjevu te o svakoj promjeni članova Društva,
5. obvezati sve osobe navedene u članku 2. ovog Pravilnika da obavijeste Društvo o nastupu okolnosti navedenih u članku 2. točke 2. i 3. ovog Pravilnika.
(3) Ako nastupe okolnosti navedene u članku 2. i 3. ovog Pravilnika u odnosu na članove uprave, Društvo je obvezno u roku 15 dana smijeniti te osobe i umjesto njih izabrati osobe koje ispunjavaju uvjete, te odmah o tome izvijestiti Komisiju.
Članak 12.
(1) U slučaju neispunjavanja uvjeta ili obveza iz prethodnog članka, Komisija može izreći mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole Društvu te poduzeti druge svrhovite mjere u cilju učinkovitog funkcioniranja tržišta vrijednosnih papira i zaštite investitora, u skladu s aktima Komisije.
(2) Odlukom kojom privremeno oduzima dozvolu, Komisija će odrediti rok na koji se oduzima dozvola, nakon kojeg Društvo može ponovno podnijeti Zahtjev.
(3) Društvo kojem je trajno oduzeta dozvola ne može više podnijeti Zahtjev.
DOZVOLA POSREDNIKU
Članak 13
(1) Ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, Komisija će Posredniku izdati Dozvolu za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima, kojom ga ovlašćuje da kao zaposlenik društva koje je ovlašteno za obavljanje poslova u svezi s vrijednosnim papirima obavlja poslove trgovine vrijednosnim papirima.
(2) Dozvola se izdaje na određeno vrijeme od jedne godine od dana izdavanja.
PRODULJENJE DOZVOLE
Članak 14.
(1) Zahtjev za produljenje dozvole ovlašteni posrednik može podnijeti najkasanije 30 dana prije isteka dozvole.
(2) Dozvola se produljuje na određeno vrijeme od godine dana od dana donošenja odluke o zahtjevu.
ODUZIMANJE DOZVOLE POSREDNIKU
Članak 14.
(1) Posrednik je obvezan neprekidno, u svakom trenutku, ispunjavati uvjete određene člankom 3. ovog Pravilnika,
(2) Posrednik je obvezan kontinuirano ispunjavati i slijedeće obveze:

 1. poslove ovlaštenog posrednika obavljati u svemu u skladu sa zakonom i aktima Komisije,
 2. najkasnije u roku sedam dana izvijestiti Komisiju o svakoj promjeni podataka navedenih u Zahtjevu.

Članak 16
(1) U slučaju neispunjavanja uvjeta ili obveza iz prethodnog članka, Komisija može izreći mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole Posredniku te poduzeti druge svrhovite mjere u cilju učinkovitog funkcioniranja tržišta vrijednosnih papira i zaštite investitora, u skladu s aktima Komisije.
(2) Odlukom kojom privremeno oduzima dozvolu Komisija će odrediti rok na koji se oduzima dozvola, nakon kojeg Posrednik može ponovno podnijeti Zahtjev.
(3) Posrednik kojem je trajno oduzeta dozvola ne može više podnijeti Zahtjev.
ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-08/97-01/126
Urbroj: 567-97-1
Zagreb, 28. svibnja 1997.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti