POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - usvojeni zakoni - popis registriranih objekata - podatak o prosječno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
Sukladno odredbi članka 29 Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst), članka 5. a u svezi sa člankom 4. Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ("Narodne novine" 44/94), Odluke Ministra financija Republike Hrvatske ur. br. 513-11/97-1 klasa 450-01/97-01/04 od 20. lipnja 1997., Odluke Savjeta Narodne banke Hrvatske sukladno odredbi članka 5. stavak 2. Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka od 24. lipnja 1997., članka 16. stavak 1. točka 5. i članka 16. stavak 2. Statuta Državne Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Uprava Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19. lipnja 1997. donijela je
P R A V I L N I K
O OSIGURANJU ŠTEDNIH ULOGA
PREDMET PRAVILNIKA
Članak 1.
Sukladno zakonskim odredbama navedenim u preambuli ovog pravilnika, ovim se pravilnikom uređuje osiguranje štednih uloga u bankama i štedionicama, koje, prema Zakonu o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ("Narodne novine", br. 44/94), provodi Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija) u cilju zaštite štednih uloga građana u bankama i štedionicama u Republici Hrvatskoj u slučaju stečaja banaka i štedionica.
Ulozi u štedno-kreditnim zadrugama nisu osigurani po odredbama ovog pravilnika.
DEFINICIJA ŠTEDNIH ULOGA
Članak 2.
Pod pojmom štednog uloga u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se novčana sredstva fizičkih osoba u kunama ili stranoj valuti kod banaka i štedionica položena na račun temeljem ugovora o novčanom depozitu ili kao polog na štednu knjižicu.
Pod pojmom štednog uloga u smislu ovog Pravilnika ne smatraju se sredstva na žiro i tekućim računima građana.
Nisu osigurani devizni depoziti građana pretvoreni u javni dug Republike Hrvatske (tzv. stara devizna štednja) sukladno odredbi članka 1. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 106/93).
Štedni ulozi članova Uprave i Nadzornog odbora banke i štedionice nisu osigurani u banci ili štedionici u kojoj obavljaju funkciju člana Uprave ili Nadzornog odbora.
IZNOS DO KOJEG SU OSIGURANI ŠTEDNI ULOZI
Članak 3.
Agencija osigurava štedne uloge fizičkih osoba (domaćih i stranih) u svakoj banci i štedionici do iznosa koji propisuje Ministar financija svojom odlukom a sukladno odredbi članka 4. stavak 2. Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.
Odlukom Ministra financija ur. br. 513-11/97-1 klasa 450-01/97-01/04 od 20. lipnja 1997. štedni ulozi sukladno članku 4 ovog pravilnika osiguravaju se do uključivo visine od 30.000,00 (tridesettisuća) kuna u 100% iznosu, a od 30.000,01 do 50.000,00 kuna u 75% od tog iznosa.
Odluka navedena u prethodnom stavku čini sastavni dio ovog pravilnika i objavljuje se u "Narodnim novinama".
Članak 4.
Iznos štednog uloga fizičke osobe u jednoj banci ili štedionici obračunavat će se kao ukupan iznos pologa fizičke osobe, sukladno odredbi članka 2. ovog pravilnika, bilo da ih drži na jednom ili više štednih računa, u domaćoj i/ili stranoj valuti, s tim da osigurani iznos štednih uloga ne može prijeći 50.000,00 kuna sukladno odredbi članka 3. stavak 2. ovog Pravilnika u koji iznos su uključene i kamate na štedne uloge do dana pokretanja stečajnog postupka.
Kamate na osigurane štedne uloge u kunama u slučaju primjene ovog pravilnika obračunavaju se u visini kamatne stope po viđenju te banke ili štedionice nad kojom je otvoren stečajni postupak od dana zadnjeg pripisa kamata do dana pokretanja stečajnog postupka.
Štedni ulozi u stranoj valuti u slučaju stečaja banke ili štedionice, bit će nadoknađeni u kunama, po srednjem tečaju NBH za dotičnu valutu/valute na dan pokretanja stečajnog postupka, uvećano za kamate dotične banke ili štedionice na štedne uloge po viđenju za tu valutu/valute, pridržavajući se odredbe stavka 1. i 2. ovog članka.
ŠTEDNI ULOZI U PODRUŽNICAMA STRANIH BANAKA
Članak 5.
Štedni ulozi fizičkih osoba u podružnicama stranih banaka koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske osiguravaju se do visine i pod istim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom za banke i Štedionice, ako se takve podružnice bave prikupljanjem depozita i u slučaju da: ti depoziti nisu osigurani u zemlji gdje banka ima sjedište, odnosno osigurani su u manjem iznosu nego što je naveden u ovom pravilniku.
PREMIJA ZA OSIGURANE ŠTEDNE ULOGE
Članak 6.
Za osiguranje štednih uloga, sve banke i štedionice te podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj koje prikupljaju štedne uloge od fizičkih osoba, a koji se osiguravaju putem Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, dužne su uplatiti jednokratnu naknadu Agenciji u visini od 0,3% od svog temeljnog kapitala.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka sve banke i štedionice te podružnice stranih banaka koje obavljaju poslove prikupljanja štednih uloga, dužne su uplatiti jednokratno na ž. r. Agencije u roku od 30 dana od dana objave ovog pravilnika u "Narodnim novinama".
Članak 7.
Pored iznosa iz članka 6. ovog pravilnika, sve banke i štedionice te podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj koje prikupljaju štedne uloge od fizičkih osoba, a koji se osiguravaju putem Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, dužne su uplatiti 0,6% od iznosa na ukupan iznos štednih uloga sukladno odredbi članka 2. stavak 1. i 2. ovog pravilnika prema podacima na dan 31. 12. 1996. godine, u dva jednaka obroka.
Prvi obrok iz stavka 1. ovog članka banke i štedionice te podružnice stranih banaka dužne su uplatiti najkasnije do 30. 9. 1997., a drugi obrok do 31. 12. 1997.
Članak 8.
Počam od 1. siječnja 1998. premije će se obračunavati i plaćati tromjesečno, temeljem podataka o prosječnom stanju štednih uloga uvećanih za pripadajuće kamate na štedne uloge (prosjek zadnjih dana u mjesecu u jednom tromjesečju) za prethodno tromjesečje, u visini od 0,2% za svako tromjesečje, na iznos osiguranih štednih uloga.
Banke i štedionice te podružnice stranih banaka dužne su premiju iz stavka 1. ovog članka plaćati najkasnije u roku od 15 dana od slanja obavijesti.
Članak 9.
Kad sredstva na posebnom računu Agencije namijenjenom za osiguranje štednih uloga, odnosno sredstva Fonda za osigurnje štednih uloga sukladno odredbi članka 14. ovog pravilnika premaše iznos od 5% od ukupne visine osiguranih štednih uloga sukladno odredbi članka 2. ovog pravilnika, za sve banke i štedionice te podružnice stranih banaka koje obavljaju prikupljanje štednih uloga, na dan 31. prosinca prethodne godine, visina godišnje premije za tekuću godinu može biti određena i u nižem iznosu od iznosa utvrđenog člankom 8. ovog pravilnika.
U slučaju potrebe koju utvrđuje Uprava Agencije, a uz suglasnost Narodne banke Hrvatske, premija sukladno odredbi članka 8. ovog pravilnika može za pojedino razdoblje biti određena i u većem iznosu, kako za pojedine banke, štedionice i podružnice stranih banaka, tako i za sve banke, štedionice i podružnice stranih banaka. Tako određena premija plaća se po posebnom pozivu.
ODNOS VISINE PREMIJE I STUPNJA RIZIKA
Članak 10.
Agencija može naplaćivati različite tipove i visinu premije za osiguranje štednih uloga određenim bankama i štedionicama te podružnicama stranih banaka koje obavljaju prikupljanje štednih uloga ovisno o stupnju rizika kojem je Agencija izložena u pojedinoj banci, štedionici ili podružnici strane banke koja obavlja prikupljanje štednih uloga, te sredstvima kojima Agencija raspolaže.
Metoda koja će se koristiti za određivanje rizika banaka i štedionica biti će određena temeljem kriterija koje odobrava Narodna banka Hrvatske.
OSNIVANJE BANAKA I ŠTEDIONICA TE PODRUŽNICA STRANIH BANAKA I OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA
Članak 11.
Banke, štedionice i podružnice stranih banaka koje žele registrirati djelatnost - primanje svih vrsta novčanih depozita, dužne su prigodom podnošenja prijave za upis osnivanja banke, štedionice i podružnice stranih banaka u sudski registar doprinijeti dokaz da su na ž. r. Agencije uplatili iznos od 0,3% od predviđenog temeljnog kapitala banke za osiguranje štednih uloga.
PREGLED POSLOVNIH KNJIGA
Članak 12.
Banke, štedionice i podružnice strane banke čiji su štedni ulozi osigurani po odredbama ovog pravilnika dužne su Agenciji dostavljati izvješća o poslovima koji su obuhvaćeni ovim pravilnikom, te druge izvještaje u obimu i rokovima koje odredi Agencija.
Podaci o štednim ulozima koje banke i štedionice dostavljaju Agenciji u skladu sa stavkom 1. ovog članka ne smatraju se bankarskom tajnom u smislu članka 46. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst).
Agencija može pregledavati poslovne knjige svake banke, štedionice i podružnice strane banke čiji su štedni ulozi osigurani po odredbama ovog pravilnika u skladu s odredbama stavka 1. ovog članka.
Agencija može odrediti treću stranu koja će pregledati poslovne knjige banke ili štedionice u skladu s odredbama stavka 1. ovog članka u ime i za račun Agencije. Troškove proizašle iz ovih radnji snosi Agencija.
Ako banka ili štedionica ne dopusti Agenciji ili trećoj strani koju Agencija odredi pregled poslovnih knjiga, ili ne postupi u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka Agencija može postupiti po odredbi članka 15. ovog pravilnika.
ISPLATA OSIGURANIH ŠTEDNIH ULOGA
Članak 13.
U slučaju stečaja banke, štedionice i podružnice strane banke čiji su štedni ulozi osigurani po odredbama ovog pravilnika, Agencija će isplatiti štedne uloge koji su bili osigurani sukladno odredbama ovog pravilnika
Osigurane štedne uloge Agencija će isplatiti neposredno štedišama banke, štedionice i podružnice strane banke u stečaju ili na račun banke ili štedionice koja preuzima poslove štednje od banke, štedionice i podružnice strane banke u stečaju.
Agencija će započeti s isplatom osiguranih štednih uloga najkasnije 15 dana od dana pokretanja stečajnog postupka.
UPORABA FONDA OSIGURANJA ŠTEDNIH ULOGA
Članak 14.
Sukladno odredbi članka 7. Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, iznos iz članka 6., 7. i 8. ovog pravilnika voditi će se na posebnom računu Agencije, predstavljaju fond osiguranja štednih uloga i Agencija ih može koristiti isključivo za isplatu osiguranih štednih uloga građanima u slučaju stečaja banke ili štedionice, odnosno za namjenu utvrđenu zakonom.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka mogu se ulagati isključivo u kratkoročne državne vrijednosne papire - trezorske zapise Ministarstva financija i blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske i to tako da u svakom trenutku na posebnom računu Agencije iz stavka 1. ovog članka bude najmanje 20% sredstava koje čine fond osiguranja.
Ako se sredstva iz stavka 1. ovog članka ulažu u druge kratkoročne državne vrijednosnice, za to je potrebna posebna Odluka Uprave Agencije.
KAZNENE ODREDBE
Članak 15.
Ako banka ili štedionica te podružnica strane banke koja obavlja prikupljanje štednih uloga ne plati Agenciji iznos iz članka 6., 7. i 8. ovog pravilnika o dospijeću, niti u roku od 30 dana od dana dospijeća, Agencija će predložiti Narodnoj banci Hrvatske poduzimanje mjera sukladno odredbama članka 24., 51., 52. i 53. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95) i o tomu objaviti priopćenje u sredstvima javnog priopćavanja.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Uplatom iznosa iz članka 6. i 7. ovog pravilnika smatra se da su banka ili štedionica te podružnica strane banke koja obavlja prikupljanje štednih uloga osigurale štedne uloge sukladno odredbama ovog pravilnika te sklopile ugovor o osiguranju sa Agencijom i prihvatile sve odredbe ovog pravilnika.
Članak 17.
Osiguranje štednih uloga po ovom pravilniku započinje u roku od 8 dana od dana kada iznos uplaćen po odredbama članka 6. i 7. ovog pravilnika dosegne 90% od ukupnog iznosa propisanog odredbama tih članaka, a osiguravaju se štedni ulozi u bankama, štedionicama i podružnicama stranih banaka banke, koje su uplatile iznose iz članka 6. i 7. ovog pravilnika.
Dan početka osiguranja štednih uloga po odredbama ovog pravilnika Agencija će objaviti u "Narodnim novinama".
Članak 18.
Direktor Državne Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ovlašten je za donošenje provedbenih uputa za primjenu ovog pravilnika.
Članak 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", od kojeg dana se počinju računati rokovi utvrđeni ovim pravilnikom.
Predsjednik
Uprave Državne agencije
za osiguranje štednih uloga
i sanaciju banaka
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti