POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - usvojeni zakoni - objava popisa zahvata - ispravak pravilnika sudovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata, Komisija za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata donosi
PRAVILA O RADU
HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA
Članak 1.
Hrvatska mreža konzultanata za malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: HMK) je ugovorna mreža davatelja profesionalnih usluga poslovnoga savjetovanja (u daljnjem tekstu: konzultanti) poduzetnicima iz maloga gospodarstva, obrtnicima, zadrugama, malim i srednjim trgovačkim društvima i pojedincima pri ostvarivanju poduzetničkog pothvata, a za razvoj i unapređivanje poduzetničkog poslovanja (u daljnjem tekstu: poduzetnici).
HMK je osnovana radi poticanja maloga gospodarstva. HMK ujedno štiti interese korisnika konzultantskih usluga te promiče interese i štiti ugled davatelja konzultantskih usluga.
Članak 2.
Pravilima o radu HMK uređuje se:
- ustrojstvo HMK,
- članstvo u HMK,
- organizacija rada HMK,
- uvjeti rada članova HMK.
Ustrojstvo HMK
Članak 3.
HMK organizira, te njome upravlja Komisija za praćenje rada HMK (u daljnjem tekstu: Komisija). Članove Komisije čine po jedan predstavnik iz Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija i Hrvatske garancijske agencije. Svaki član Komisije ima svog zamjenika.
Članak 4.
Poslove evidentiranja članova HMK i obavljenih konzultantskih usluga te poslove za rad Komisije obavlja "Croateh" d.o.o. (u daljnjem tekstu: Koordinator).
U svom radu Komisija može koristiti i tijela državne uprave i nevladine institucije.
Članstvo u HMK
Članak 5.
Redovni član HMK je svaki konzultant, pravna, odnosno fizička osoba, koja je, na temelju pozivnog natječaja Ministarstva gospodarstva, s Koordinatorom zaključila ugovor o poslovnoj suradnji u pružanju konzultantskih usluga za malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ugovor).
Licencirani član HMK je redovni član HMK, koji na temelju certifikata Ministarstva gospodarstva o osposobljenosti za obavljanje djelatnosti savjetovanja za malo gospodarstvo, obavlja konzultantske usluge. Pravila o izdavanju certifikata donosi ministar gospodarstva.
Članak 6.
Konzultanti su dužni poduzetnicima davati usluge u skladu s odredbama ovih Pravila i Ugovora.
Konzultant je dužan aktivno uključivati poduzetnika u svim fazama pripreme i izrade projekta.
Prestanak članstva u HMK nastupa s danom raskida Ugovora, s danom oduzimanja licence ili prestankom postojanja članice.
Članak 7.
Konzultanti pružaju savjetodavne usluge poduzetnicima za koje su s Koordinatorom zaključili Ugovor o pružanju usluga. Konzultanti usluge pružaju sukladno odredbama ovih Pravila, u skladu s Profesionalnim kodeksom ponašanja za članove HMK i Cjenikom za usluge konzultanta - člana HMK.
Poduzetnici samostalno odlučju o izboru konzultanta. Za svaki posao poduzetnik i konzultant zaključuju ugovor o obavljanju savjetodavnih usluga.
Konzultant je obvezan u ugovoru s poduzetnikom navesti identifikacijski broj iz ugovora zaključenog između konzultanta i Koordinatora.
Organizacija rada
Članak 8.
Konzultanti koji sudjeluju u realizaciji Programa potpore razvoja maloga gospodarstva, a za kojega sredstva osiguravaju Hrvatska garancijska agencija i Ministarstvo gospodarstva, imaju pravo na korištenje pogodnosti u svezi sa sufinanciranjem cijene pružene usluge.
Radi upoznavanja poduzetnika s konzultantima i korištenja pogodnosti iz programa potpore poduzetnicima, Komisija će tijelima državne uprave, komorama, bankama i drugim institucijama dostaviti odgovarajuće ispise iz evidencije o članovima HMK.
Članak 9.
Svaki konzultant iz HMK ima, radi unapređivanja rada, pravo davati prijedloge Koordinatoru. O prispjelim prijedlozima, Koordinator je dužan izvijestiti Komisiju. O prihvaćanju ili odbacivanju prijedloga odlučuje Komisija, uz prethodno pribavljeno mišljenje Koordinatora.
Radi donošenja što objektivnije konačne odluke, Komisija može, prema potrebi i vlastitom nahođenju, tražiti i mišljenje kvalificiranih stručnjaka.
Članak 10.
U cilju održavanja kvalitete pruženih usluga i osiguranja rada konzultanata prema odredbama ovih Pravila, Komisija ima pravo provjeravati usluge konzultanata, a korisnici imaju pravo davati pritužbe u svezi s konzultantima.
Poduzetnici dostavljaju pritužbe Koordinatoru HMK, tvrtki "Croateh" d.o.o., Zagreb, Draškovićeva 47a. O prispjelim pritužbama Koordinator će mjesečno, do 15. dana u mjesecu za proteklo izvještajno razdoblje, izvještavati Komisiju.
Članak 11.
Radi provjere pružene usluge konzultanta i pridržavanja odredbi Pravila i Ugovora, te radi odlučivanja o opravdanosti pritužbe, konzultant je, na zahtjev Komisije, dužan predočiti traženu dokumentaciju.
O opravdanosti prispjelih primjedbi i pritužbi, odnosno o kvaliteti pruženih usluga odlučuje Komisija, uz prethodno pribavljeno mišljenje Koordinatora.
U slučaju odlučivanja o opravdanosti pritužbe i o kvaliteti konzultantskih usluga tvrtke "Croateh" d.o.o., Komisija može odabrati stručnjaka, uz čije će prethodno pribavljeno mišljenje, donijeti odluku.
Članak 12.
Pritužbe i prijedloge u svezi s radom Koordinatora konzultanti mogu uputiti Komisiji.
O opravdanosti dostavljenih primjedbi i pritužbi odlučuje Komisija. Komisija može prema potrebi pribaviti i mišljenje kvalificiranih stručnjaka.
Članak 13.
Koordinator je dužan izvijestiti konzultante o novim projektima Ministarstva gospodarstva, Hrvatske garancijske agencije te ostalih tijela državne uprave i vladinih institucija. Način izvješćivanja će utvrditi Komisija.
Članak 14.
HMK ima logotip. Oblik i sadržaj logotipa propisuje Komisija.
Konzultanti - redovni članovi HMK, mogu u svojim materijalima navesti da su članovi HMK, sljedećim tekstom: "Član Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo" ili skraćeno "Član HMK". Veličina slova mora biti manja od onih koja su korištena za isticanje vlastitog naziva, kao pravne ili fizičke osobe, te u crnoj boji.
Licencirani članovi HMK i Koordinator, u svojim materijalima mogu koristiti i logotip HMK.
Svaka pravna ili fizička osoba koja nije član HMK nema pravo korištenja logotipa, odnosno naznake članstva u HMK.
Uvjeti rada članova HMK
Članak 15.
Konzultanti učlanjeni u HMK plaćaju godišnju članarinu u vidu fiksnog iznosa od 700 kn za pravnu osobu, uključivo i obrt, te 500 kn za fizičku osobu - pojedinca. Članarine se uplaćuju na izdvojeni žiro-račun Koordinatora broj: 30102-601-658618.
Godišnja članarina se računa za 12 mjeseci, od dana zaključenja ugovora. Konzultant koji, u roku od 30 dana nakon potpisa ugovora, ne uplati članarinu gubi status člana.
Članak 16.
Konzultanti su dužni davati usluge u skladu s Profesionalnim kodeksom ponašanja za članove HMK i prema cijenama iz Cjenika za usluge konzultanta - člana HMK, koji se nalaze u privitku kao sastavni dio ovih Pravila.
Članak 17.
Pravila se uz Ugovor dostavljaju svakom konzultantu i čine sastavni dio Ugovora.
Završne odredbe
Članak 18.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja
Članak 19.
Za tumačenje, izmjene i dopune ovih Pravila je nadležna Komisija.
Klasa: 311-01/97-01/903
Urbroj: 526-01-97-02
Zagreb 15. listopada 1997.
ZA KOMISIJU
1. Ministarstvo gospodarstva
mr. Vladimir Žanić, dipl. ing., v. r.
2. Hrvatska garancijska agencija
mr. Hrvoje Matezović, v. r.
3. Ministarstvo financija
Štefanija Jakopčević, v. r.
PROFESIONALNI KODEKS PONAŠANJA
za članove HMK
Ovdje iznesena pravila ponašanja konzultanata - članova Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: konzultanti), predstavljaju obvezujuće uzance za konzultante (fizičke i pravne osobe) te njihove suradnike koji sudjeluju u pružanju usluga poduzetnicima.
Pravila ovoga Kodeksa predstavljaju minimalna pravila ponašanja konzultanata prilikom pružanja konzultantskih usluga.
Povjerljivost
Konzultant se obvezuje da će podatke i dokumente dobivene od korisnika tretirati kao povjerljive i osigurati da ih tako tretiraju i drugi. Također se obvezuje da dobivene privilegirane informacije, kao i saznanja stečena tijekom obavljanja pojedine usluge, neće koristiti za stjecanje osobne koristi, niti će to drugima omogućiti.
Nerealna očekivanja
Konzultant se obvezuje na suzdržavanje od ohrabrivanja poduzetnika o nerealnim očekivanjima, kao i od obećavanja "sigurnih koristi" od specifičnih usluga iz područja poslovnog savjetovanja.
Naknade/financijski interesi
Konzultant se obvezuje odbiti naknade ili drugu financijsku korist od treće strane, u svezi s preporukama, savjetom ili uslugama koje pruža poduzetniku te odbiti svaku drugu korist u dobrima ili uslugama koja može proizići iz preporuke ili savjetovanja poduzetnika. O stjecanju takvih mogućnosti konzultant će obavijestiti poduzetnika te korist prihvatiti samo uz njegovo znanje i suglasnost.
Obavljanje zadataka
Konzultant će prihvatiti samo one zadatke i obavljanje samo onih usluga za čije izvođenje ima potvrđeno znanje, iskustvo i vještinu.
Međusobno konfliktne usluge
Konzultant će izbjegavati i odbijati pružanje usluga različitim poduzetnicima, ako to, s obzirom na obveze koje proizlaze iz profesionalnog i poslovnog kodeksa ponašanja, može dovesti do konflikta, te ako za to nije dobio pristanak svih strana.
Usuglašavanje s poduzetnikom
Konzultant će zajednički s poduzetnikom, prije preuzimanja obveze obavljanja usluge, usuglasiti ciljeve, metode, način rada i vrijeme obavljanja usluge. Također će osigurati da svi eventualni osobni financijski ili drugi interesi, koji bi kao prepreka mogli utjecati na obavljanje usluge, budu na vrijeme otklonjeni.
Profesionalnost u pristupu
Konzultant, njegovi djelatnici i vanjski suradnici će održavati puni profesionalni pristup u svim odnosima s poduzetnikom, javnošću i s drugim konzultantima. Također će se suzdržavati od navođenja djelatnika poduzetnika na razmišljanje o alternativnom zaposlenju, bez da o tome prethodno obavijesti korisnika.
Konzultanti i njihovi djelatnici se obvezuju osigurati da suradnici, drugi konzultanti ili treće osobe, koje sudjeluju u obavljanju pojedinih usluga, također prihvate ovaj Profesionalni kodeks ponašanja.
CJENIK ZA USLUGE KONZULTANTA-člana HMK
Ovdje iznesene cijene za pružanje usluga poslovnog savjetovanja konzultanata - članova HMK, predstavljaju obvezujuće uzance.
Cijene su utvrđene temeljem cjenika Hrvatskoga udruženja poslovnih savjetnika te umanjene za 40% tako da se cijene usluge po satu utvrđuje u bruto iznosu od 110,00 kn (slovima: stodeset kuna).
Cijena konzultantskog posla se utvrđuje ovisno o utrošenom vremenu, predmetu i sadržaju rada poslovnog savjetnika. Ukupna cijena usluge, s uključenim pisanim materijalom, određuje se prema utrošenim satima rada te se korigira koeficijentima iz sljedeće tablice:
_ ________________

Sadržaj rada Koeficijent
_ _________________

I. SKUPINA

1. Ocjena stanja, odnosno provjera i kontrola ukupnog
ili pojedinog segmenta poslovanja, provjera poslovne
ideje 1,0
_ _________________

II. SKUPINA

1. Investicijski projekti

2. Projekti iz područja organizacije rada, rukovođenja i
upravljanja

3. Projekti iz područja unapređenja proizvodnje i primjene
novih tehnologija 1,5

4. Projekti iz područja marketinga

5. Računovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
_ _________________

III. SKUPINA

1. Vođenje projekta 2,4
_ _________________


Napomena:
* Za poduzetnike-početnike se primjenjuju cijene kako su navedene u Programu "Start" Hrvatske garancijske agencije, objavljenom u "Narodnim novinama", broj 77/97. i 88/97.
** Ministar gospodarstva će propisati učešće, odnosno najviši iznos potpore s kojom će Ministarstvo gospodarstva, za djelatnosti malog gospodarstva, sudjelovati u sufinanciranju cijene konzultantske usluge.
*** Malo gospodarstvo obuhvaća trgovačka društva koja zapošljavaju do 100 djelatnika, obrtništvo i zadruge.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti