POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - obvezni zakoni - ispravak državnog plana - statut partije podunavskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 107/95) ravnatelj Državne uprave za vode donosi
PRAVILNIK
O VOĐENJU OČEVIDNIKA O KOLIČINI I KAKVOĆI IZVAĐENIH TVARI
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj i način vođenja očevidnika i dostavljanja podataka o količini i kakvoći izvađenog pijeska, šljunka i kamena iz obnovljenih ležišta u području značajnom za vodni režim, te način dostavljanja podataka o tome "Hrvatskim vodama".
Vođenje očevidnika i dostavljanje podataka iz stavka 1. ovog članka je obveza svih pravnih i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: korisnika) koji vade tvari na navedenom području.
Članak 2.
Očevidnik iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika vodi se kao dnevnik rada (plovnog bagera ili građevinskog stroja).
Dnevnik rada sadrži: podatke o mjestu rada (lokacija, naziv eksploatacijskog polja, stacionaža ili oznaka profila, položaj ploveće ili suhozemne jedinice za iskop i drugo), podatke o vodostaju i dubinama iskopa vezanim na privremeno postavljeni vodomjer, podatke o stvarnom vremenu rada jedinice za iskop, podatke o vrsti i kapacitetu (učinku) jedinice za iskop i podatke o stvarno izvađenim količinama tvari (mł ili tone).
Članak 3.
Količine izvađenih tvari utvrđuju se u pravilu na jedan od sljedećih načina:
- istisnutim volumenom plovnog objekta i dokumentiranim podacima o volumenskoj težini izvađene tvari ili
- geodetskim mjerenjem i proračunom volumena izgrađenog objekta ili formirane deponije.
Ukoliko nije moguće količinu izvađenih tvari utvrditi na jedan od predviđenih načina iz prethodnog stavka, količina izvađenih stvari utvrđuje se na osnovi podataka o kapacitetu plovnog bagera ili građevinskog stroja, odnosno volumena tovarnih sanduka prevoznih sredstava.
Ukupna količina izvađenih tvari na pojedinom eksploatacijskom polju utvrđuje se obvezno geodetskim mjerenjem stanja korita vodotoka i drugih ležišta površinskih voda nakon završetka vađenja na tom polju.
Članak 4.
Korisnik je dužan radove na vađenju (iskopu) pjeska, šljunka i kamena organizirati na način, da se iskopane količine materijala uvijek mogu utvrditi na siguran način, zavisno od okolnosti izvođenja radova.
Prigodom formiranja deponija korisnik je dužan izvršiti geodetsku izmjeru nakon završetka glavnine slijeganja, ali prije početka otpreme materijala. Prigodom istovremenog deponiranja i otpreme materijala korisnik je dužan formirati više deponija (kazeta) ili izračunati količinu otpremljenog materijala na temelju volumena tovarnih sanduka prijevoznih sredstava (u mł) ili razlika u masama (težinama) praznih i punih vozila dobivenih vaganjem (u t), koristeći pritom dokumentirane podatke o volumenskim težinama iskopanog materijala.
Članak 5.
Kakvoća tvari definira se vrstom tvari na eksploatacijskom polju ili deponiji.
Kakvoća tvari se određuje na temelju ispitivanja granulometrijskog sastava tvari na eksploatacijskom polju koje provodi za to registrirana pravna osoba u pravilu prije eksploatacije ili izuzetno u roku od 30 dana od početka eksploatacije.
Za vađenje tvari do 5.000 mł, kakvoću tvari mogu utvrditi predstavnici "Hrvatskih voda" i korisnika.
Članak 6.
Na temelju podataka iz dnevnika rada iz članka 2. ovog Pravilnika, korisnik popunjava dnevno i mjesečno obrazac pod naslovom: Mjesečno izvješće o izvađenim količinama pijeska i šljunka za pojedino eksploatacijsko polje, prema obrascu Privitak I., koji je tiskan uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Izvješće iz prethodnog stavka korisnik je dužan popunjavati za svaku plovnu ili suhozemnu jedinicu za iskop na određenom eksploatacijskmo polju.
Obrasci se dostavljaju najkasnije do 10. idućeg mjeseca za protekli mjesec područnom Vodogospodarskom odjelu "Hrvatskih voda".
Temeljem mjesečnih podataka korisnik je dužan izraditi godišnje izvješće o izvađenim količinama po pojedinim eksploatacijskim poljima i dostaviti ga do 31. siječnja iduće godine za proteklu godinu područnom Vodogospodarskom odjelu "Hrvatskih voda".
Članak 7.
Za uvrđivanje ukupnih godišnjih količina izvađenih tvari na pojedinim eksploatacijskim poljima "Hrvatske vode" osnivaju povjerenstvo u kojem obvezno treba biti zaposlenik "Hrvatskih voda" koji obavlja vodni nadzor nad vađenjem, te predstavnik tijela koje je izdalo vodopravnu dozvolu.
Članak 8.
Nadzor nad provedbom odredaba ovog Pravilnika obavlja nadležna vodopravna inspekcija
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-2/97-1/34
Urbroj: 527-1-4/40-97-1
Zagreb, 14. srpnja 1997.
Ravnatelj
Zorislav Balić, dipl. ing. građ., v. r.
Mjesečno izvješće o izvađenim količinama pijeska i šljunka za pojedino eksploatacijsko polje
Korisnik: _______________________________________za mjesec ___________/__________god
Eksploatacijsko polje (lokacija) _ __
Vodopravna dozvola i koncesija broj: _________________________________________________
izdata od __________________________________________________
rok važenja ________________________________________________

_ _ _ _ _
Način
Izvađena količina utvrđivanja Postotak
Datum Plovni objekt, stroj, Radno (m3) izvađenih Opaska
naprava vrijeme Pijesak Šljunak količina
(h)
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _
Ukupno:
_ _ _ _ _
Izvješće izradio: Odgovorna osoba korisnika:


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti