POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - obvezna pravila - zakon o pravu - naredba o vođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE
Na temelju članka 81. stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 107/95) ravnatelj Državne uprave za vode uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI LABORATORIJI
PREDMET
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati laboratoriji koji ispituju i ocjenjuju sastav i kakvoću voda, sedimenta, ekotoksikološka svojstva voda, kemijskih tvari i njihovih pripravaka, koji nakon uporabe dospijevaju u vode (u daljnjem tekstu ovlašteni laboratoriji), uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji koji obavljaju znanstvena ispitivanja (u daljnjem tekstu: ovlašteni znanstveni laboratoriji), te uvjeti koje mora ispunjavati referentni i glavni ovlašteni vodnogospodarski laboratorij.
Članak 2.
Poslovi koje obavljaju ovlašteni laboratoriji, ovlašteni znanstveni laboratoriji, Glavni ovlašteni vodnogospodarski laboratorij i Referentni laboratorij znače osobito: ispitivanje i ocjenjivanje sastava i kakvoće lokalnih, državnih, te međudržavnih voda, ocjenjivanja toksičnosti i drugih štetnih svojstava opasnih tvari, saznanja o pojavi, rasprostranjenosti i posljedicama po vode prisutnih zagađivala i njihovih procesa.
Poslove iz članka 1. mogu obavljati ovlašteni laboratoriji, koji su registrirani kod trgovačkog suda u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti ili su u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje takve djelatnosti, a ispunjavaju i ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom.
Laboratoriji iz članka 1. moraju ispunjavati prostorne uvjete smještaja, uvjete minimalno tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenika propisane ovim Pravilnikom i Općim kriterijima za rad ispitnih laboratorija (HRN EN 45001:1996).
Članak 3.
Ovlašteni laboratoriji ispituju i ocjenjuju:
1) sastav i kakvoću:
a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,
b. tehnoloških otpadnih voda,
c. površinskih i podzemnih voda,
d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćenja s kopna i otoka,
2) sastav i kakvoću sedimenta u površinskim vodama i obalnom moru,
3) ekotoksikološka svojstva;
a. otpadnih voda i
b. kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospijevaju u vode.
Članak 4.
Ispitivanje i ocjenjivanje iz članka 3. ovog Pravilnika obuhvaća poslove uzorkovanja, analizu i obradu podataka vezanih za sljedeće pokazatelje:
1. fizikalno-kemijske,
a) otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda,
b) površinskih, podzemnih voda i mora,
2. biološke,
3. mikrobiološke,
4. posebne:
a. opasne tvari (anorganske i organske),
b. radioaktivnost i
5. ekotoksikološke.
Članak 5.
Pokazatelji iz članka 4. su:

 1. fizikalno-kemijski pokazatelji otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda su: mjerodavni protok, sadržaj otopljenih kisika, BPK5, KPK, hranjive tvari (nitriti, nitrati, amonij, ukupni dušik, orto-fosfati, ukupni fosfor), kloridi, sulfati, suspendirana tvar, suhi ostatak, pH, vidljiva otpadna tvar, miris i boja,
 2. fizikalno-kemijski pokazatelji u površinskim, podzemnim vodama i moru su: fizikalni pokazatelji, režim kisika, hranjive tvari, kovine i organski spojevi propisani klasifikacijom vode,
 3. biološki i mikrobiološki pokazatelji su pokazatelji propisani klasifikacijom voda,
 4. opasne tvari su posebni pokazatelji koje propisuje Vlada Republike Hrvatske i koje su prihvaćene međunarodnim ugovorima,
 5. radioaktivnost se odnosi na pokazatelje propisane klasifikacijom voda i međunarodnim ugovorima i
 6. ekotoksikološki pokazatelji su: toksičnost na indikatorske organizme (bakterije, Daphnia magna i ribe), brzina i stupanj biološke razgradljivosti, bioakumulacija i druga štetna svojstva za vodni okoliš.

Članak 6.
Znanstvenim ispitivanjima koja obavljaju ovlašteni znanstveni laboratoriji smatraju se ispitivanja koja se odnose na:

 1. ispitivanje toksičnog i opasnog djelovanja na vode,
 2. ispitivanje i modeliranje širenja zagađenja u prihvatnim vodama,
 3. razvoj novih metoda za određivanje vrste i stupnja zagađenja,
 4. određivanje prihvatnog kapaciteta prijemnika,
 5. razvoj metoda ispitivanja ekotoksikoloških svojstava i procjena rizika za okoliš i
 6. provjera novih tehnologija za zaštitu voda.

Ovlašteni znanstveni laboratorij mora biti osposobljen za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Članak 7.
Ovlašteni laboratoriji koji obavljaju ispitivanja pokazatelja navedenih u ovom Pravilniku, mogu ispitivati samo one pokazatelje za koje su uspješno proveli međulaboratorijska poredbena ispitivanja.
Ovlašteni laboratoriji koji obavljaju ispitivanja otpadnih voda, mogu obavljati ispitivanja samo drugim pravnim osobama, a za svoje potrebe u skladu s vodopravnom dozvolom.
Ovlašteni laboratoriji moraju biti organizirani tako da mogu odmah uzimati uzorke i obavljati analize sastava otpadnih voda po nalogu vodopravnog inspektora, u skladu s člankom 183. stavkom 1. točkom 4. i stavkom 2. Zakona o vodama.
PROSTORNI UVJETI SMJEŠTAJA
Članak 8.
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 1. ovog Pravilnika mora imati posebne radne prostorije:

 1. za obavljanje fizikalno-kemijskih analiza, s tekućom vodom, radnim površinama i digestorom,
 2. za obavljanje instrumentalnih analitičkih ispitivanja,
 3. za smještaj analitičkih i drugih vaga s antivibracijskim stolovima,
 4. za smještaj termostata, hladnjaka i sličnih aparata,
 5. za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa,
 6. za obradu rezultata i pripremu izvješća,
 7. za skladištenje kemikalija i laboratorijskog posuđa i
 8. za skladištenje zapaljivih, opasnih i eksplozivnih materijala.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 2. ovog Pravilnika mora imati posebne radne prostorije:

 1. za pripremu uzoraka, biološka ispitivanja i mikroskopiranje,
 2. za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa,
 3. za obradu rezultata i pripremu izvješća i
 4. za skladištenje potrebnog pribora, opreme i laboratorijskog posuđa.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 3. ovog Pravilnika mora imati posebne radne prostorije:

 1. za sterilno nacjepljivanje, očitavanje rezultata i mikroskopiranje,
 2. za pripremanje mikrobioloških podloga,
 3. za pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa,
 4. za obradu rezultata i pripremu izvješća i
 5. za skladištenje potrebnog pribora, opreme i laboratorijskog posuđa.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4a. ovog Pravilnika mora imati radne prostorije navedene u stavku 1. ovog članka i dodatne radne prostorije za instrumentalna analitička ispitivanja, ovisno o ispitivanjima koja obavlja.
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4.b. ovog Pravilnika mora imati posebne radne prostorije:

 1. za pripremu uzorka za mjerenje,
 2. za smještaj mjerne opreme,
 3. za čuvanje kalibracionih radioaktivnih izvora i privremeno odlaganje kontaminiranog materijala i uzoraka sa propisanom zaštitom od zračenja,
 4. za pranje i sušenje opreme i laboratorijskog posuđa,
 5. za obradu rezultata i pripremu izvješća i
 6. za skladištenje kemikalija, laboratorijske opreme i posuđa.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 5. ovog Pravilnika mora imati radne prostorije navedene u stavku 1. točke 1. do 4. i stavku 3. ovog članka, i najmanje jednu prostoriju s mogućnošću podešavanja i održavanja stalne temperature za određivanje biološke razgradnje, i najmanje jednu odgovarajuću prostoriju za određivanje toksičnosti na vodene organizme.
Ovlašteni laboratoriji koji se bave ispitivanjima površinskih i podzemnih voda kao i obalnog mora na pokazatelje iz članka 4. ovog Pravilnika moraju imati radne prostorije odvojene od prostorija u kojima se ispituju otpadne vode.
TEHNIČKA OPREMLJENOST
Članak 9.
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 1. ovog Pravilnika mora imati sljedeću opremu i pribor:
1. analitičku vagu na 4 decimale,
2. tehničku vagu,
3. sušionik s podešavanjem temperature do 2500C,
4. električnu peć za žarenje s podešavanjem temperature do 6000C,
5. termostat na 200C,
6. vodenu kupelj za uparavanje,
7. UV/VIS spektrofotometar,
8. hladnjak,
9. konduktometar,
10. pH metar,
11. eksikator,
12. centrifugu,
13. vakuum sisaljku,
14. aparat za destilaciju vode,
15. termometre s podjelom 0,10C,
16. uređaj za filtraciju,
17. laboratorijski pribor, staklo, kemikalije, plastične i staklene kontejnere i
18. opremu za uzimanje uzoraka vode (automatski uzorkivač).
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 2. ovog Pravilnika mora imati sljedeću opremu i pribor:
1. binokularni mikroskop s imerzijom,
2 lupu,
3. uređaj za duboko zamrzavanje,
4. uređaj za hlađenje,
5. planktonsku mrežu,
6. bager za zahvaćanje uzoraka mulja,
7. pribor za uzimanje obraštaja,
8. drugu specifičnu opremu za uzimanje uzoraka
9. centrifugu
10. vage (analitička na 4 decimale i tehničku),
11. pribor za mikroskopiranje (komore za brojenje),
12. sustav sita različitih veličina oka, za ispitivanje mulja i
13. laboratorijsko posuđe.
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 3. ovog Pravilnika mora imati sljedeću opremu i pribor:
1. uređaj za suhu sterilizaciju,
2. autoklav,
3. termostate s podešavanjem temperature od 200C do 500C,
4. vodenu kupelj s podešavanjem temperature do 600C,
5. uređaj za hlađenje,
6. uređaj za duboko zamrzavanje,
7. vage (analitička na 4 decimale i tehnička),
8. opremu za membransku filtraciju,
9. opremu za uzorkovanje,
10. binokularni mikroskop s imerzijom,
11. Kochov lonac,
12. elektromagnetske mješalice s grijačem,
13. opremu za homogenizaciju uzoraka
14. centrifugu,
15. aparat za destilaciju vode i
16. laboratorijsko posuđe, pribor za mikrobiološke analize i mikroskopiranje.
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4a. ovog Pravilnika mora imati opremu i pribor iz stavka 1. ovog članka, te ovisno o ispitivanjima posebnih pokazatelja mora imati sljedeću opremu i pribor:
1. atomski apsorpcioni spektrofotometar,
2. plameni fotometar,
3. elektrokemijsku instrumentaciju koja uključuje opremu za polarografska, potenciometrijska i amperometrijska mjerenja anorganskih i organskih tvari,
4. analizator organskog ugljika,
5. plinski kromatograf,
6. visokotlačni tekućinski kromatograf (HPLC),
7. vezani sustav plinska kromatografija/spektrometrija masa (GC/MS),
8. IR spektrofotometar,
9. opremu za uzorkovanje i
10. drugu odgovarajuću opremu.
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4b. ovog Pravilnika mora imati sljedeću opremu i pribor:
1. alfa i beta brojač za mjerenje niskih aktivnosti,
2. gama spektrometar visokog stupnja razlučivanja,
3. brojač za mjerenje tricija u vodi,
4. opremu za pripremu uzorka,
5. peć za žarenje,
6. sušionik,
7. digestor,
8. vakuum uparivač,
9. opremu za selektivno izdvajanje pojedinih radionuklida,
10. opremu za uzorkovanje
11. laboratorijsko posuđe i
12. drugu specifičnu opremu.
Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 5. ovog Pravilnika mora imati opremu i pribor navedenu u stavku 3. ovog članka, te ovisno o ispitivanom pokazatelju odgovarajuću opremu i pribor, i to:
a) za određivanje toksičnosti na vodene organizme

 1. staklene akvarije za uzgoj i održavanje indikatorskih organizama,
 2. uređaj za doziranje i prozračivanje vode,
 3. uređaj za osvjetljavanje s podešavanjem intenziteta svjetla,
 4. opremu za kontrolu temperature,
 5. rotacionu tresilicu,
 6. pH metar i
 7. opremu za određivanje tvrdoće vode;

b) za određivanje biološke razgradnje

 1. rotacionu tresilicu s postoljem za tikvice različite veličine s podešavanjem broja okretaja i temperature,
 2. analizator ugljika,
 3. uređaj za pripremu, doziranje i mjerenje protoka zraka,
 4. uređaj za doziranje podloge,
 5. uređaj za održavanje i kontrolu temperature,
 6. opremu i pribor za određivanje BPK i
 7. drugu specifičnu opremu i pribor ovisno o metodi određivanja.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja sedimenata iz članka 3 točke 2. ovog Pravilnika, mora imati sljedeću opremu i pribor:

 1. za uzorkovanje,
 2. sustav sita za granulometrijsku analizu,
 3. peć za žarenje,
 4. digestor,
 5. liofilizator i
 6. drugu specifičnu opremu ovisno o pokazateljima.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 3. točke 1d. i članka 4. ovog Pravilnika, osim opreme i pribora navedenih po pojedinim pokazateljima u ovom članku, mora imati dodatnu specifičnu opremu za uzorkovanje morske vode i plovnu jedinicu.
STRUČNA OSPOSOBLJENOST I BROJ
ZAPOSLENIKA
Članak 10.
Ovlašteni laboratorij ovisno o vrsti ispitivanja koja obavlja iz članka 4. ovog Pravilnika mora imati u radnom odnosu za vrijeme trajanja ovlaštenja, stručno osposobljene zaposlenike i to:

 1. za ispitivanje iz članka 4. točke 1. i točke 4a.: najmanje dva zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (keramičar, kemijski tehnolog, farmaceut ili druga odgovarajuća struka),
 2. za ispitivanje iz članka 4. točke 2.: najmanje dva zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (biolog, biotehnolog ili druga odgovarajuća struka),
 3. za ispitivanje iz članka 4. točke 3.: najmanje dva zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 (mikrobiolog, biolog, biotehnolog ili druga odgovarajuća struka),
 4. za ispitivanje iz članka 4. točke 4b.: najmanje dva zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (fizičar, kemičar ili druga odgovarajuća struka),
 5. za ispitivanje iz članka 4. točke 5.: najmanje dva zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (biotehnolog, biolog, ekolog ili druga odgovarajuća struka) s najmanje dvije godine rada na takvim poslovima ili magisterijem iz područja ekotoksičnosti i biološke razgradnje.

Ovlašteni znanstveni laboratorij ovisno o vrsti ispitivanja pored zaposlenika iz točke 1. do 5., moraju imati barem jednog zaposlenika sa stručnom spremom VIII/1.
Pored zaposlenika iz točke 1. do 5. ovog članka ovlašteni laboratoriji moraju imati u radnom odnosu za vrijeme trajanja ovlaštenja najmanje dva zaposlenika sa stručnom spremom IV odnosno V stupnja, osposobljena za rad na odgovarajućim poslovima.
Nalaze ovlaštenih laboratorija, koji se izdaju u skladu s ovim Pravilnikom, potpisuje ovlaštena osoba koja mora imati stručnu praksu od pet godina, od toga najmanje jednu godinu u ovlaštenom laboratoriju.
REFERENTNI LABORATORIJ
Članak 11.
Referentni laboratorij mora zadovoljavati sve uvjete ovlaštenog znanstvenog laboratorija.
Članak 12.
Referentni laboratorij obavlja:

 1. stručni nadzor nad ispunjavanjem uvjeta iz članaka 8. do 10. ovog Pravilnika u ovlaštenim laboratorijima,
 2. daje stručnu pomoć za primjenu suvremene opreme, metoda rada, te kvalitetno obavljanje poslova u ovlaštenim laboratorijima,
 3. organizira i provodi međulaboratorijska poredbena ispitivanja pokazatelja iz čl. 4,
 4. vodi očevidnik o ovlaštenim laboratorijima i njihovim mogućnostima ispitivanja pojedinih pokazatelja,
 5. unaprijeđuje metode ispitivanja i rada u ovlaštenim laboratorijima,
 6. koordinira i nadzire osposobljavanje, te obavlja osposobljavanje stručnjaka za rad u ovlaštenim laboratorijima,
 7. potiče izradu normi za ispitivanje pojedinih pokazatelja, te daje prijedloge za njihovo donošenje,
 8. potiče izradu standarda emisija i imisija za pojedine pokazatelje, te predlaže njihovo donošenje,
 9. na temelju pisanih i objavljenih podataka upućuje na potrebu praćenja novih opasnih tvari u vodama,
 10. razvija informacijski sustav pohranjivanja, obrade i raspodjele podataka u ovlaštenim laboratorijima,
 11. izvješćuje o obavljenim radovima Državnu upravu za vode najmanje jednom godišnje,
 12. obavlja kontrolni nadzor nad ovlaštenim laboratorijima i
 13. obavlja i druge poslove po nalogu Državne uprave za vode.

GLAVNI OVLAŠTENI VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ
Članak 13.
Glavni ovlašteni vodnogospodarski laboratorij kao ustrojbena jedinica Hrvatskih voda uspostavljena za vrhunska stručna ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda obavlja:

 1. sve poslove iz članka 3. ovog Pravilnika,
 2. super analize svih vrsta ispitivanja i ocjenjivanja voda i sedimenta,
 3. ekspertize i konačno mišljenje o rezultatima ispitivanja drugih ovlaštenih laboratorija na zahtjev Hrvatskih voda, sudova, vodopravne inspekcije, inspekcije za zaštitu okoliša i drugih pravnih osoba,
 4. obradu i tumačenje svih rezultata ispitivanja koji se rade u okviru međunarodne suradnje i
 5. međulaboratorijska poredbena ispitivanja pokazatelja s domaćim i međunarodnim referentnim centrima.

OBVEZE OVLAŠTENIH LABORATORIJA
Članak 14.
Ovlašteni laboratoriji dužni su o svom trošku obaviti međulaboratorijska poredbena ispitivanja mjerodavnih analitičkih metoda i grupa pokazatelja, te provjere osposobljenosti stručnih zaposlenika za ispitivanja koja obavljaju, kada ovlašteni referentni laboratorij organizira takve provjere. Referentni laboratorij dužan je organizirati takove provjere najmanje jednom u pet godina.
Članak 15.
Ovlašteni laboratoriji koji obavljaju poslove ispitivanja sastava i kakvoća voda na prekograničnim vodama, dužni su o svom trošku provesti međulaboratorijska poredbena ispitivanja u organizaciji ovlaštene međunarodne institucije.
Članak 16.
Ovlašteni laboratoriji za pokazatelje za koje nisu dobili ovlaštenje, moraju na zahtjev naručitelja ugovoriti ispitivanja s drugim ovlaštenim laboratorijem, koji imaju ovlaštenja za te pokazatelje.
U slučaju iz prethodnog stavka ovlašteni laboratorij kod prikazivanja rezultata analiza mora dostaviti, uz svoja analitička izvješća i izvorna izvješća ovlaštenog laboratorija koji je obavio ugovorenu analizu.
OVLAŠTENJE I IMENOVANJE OVLAŠTENIH LABORATORIJA
Članak 17.
Ovlaštene laboratorije i ovlaštene znanstvene laboratorije u skladu s odredbama ovog Pravilnika, rješenjem ovlašćuje ravnatelj Državne uprave za vode na prijedlog povjerenstva iz članka 19. ovog Pravilnika.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka, a u skladu s člancima 3., 4. i 6. ovog Pravilnika, određuje se vrsta i opseg ispitivanja koja obavljaju ovlašteni laboratoriji odnosno ovlašteni znanstveni laboratoriji.
Ovlašteni referentni laboratorij rješenjem imenuje ravnatelj Državne uprave za vode.
Rješenje iz stavka 1. i 3. ovog članka izdaje se na vrijeme od pet godina.
Popis ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih, te imenovanje ovlaštenog Referentnog i Glavnog ovlaštenog vodnogospodarskog laboratorija objavljuje se u "Narodnim novinama".
OBVEZA KONTINUIRANOG OBAVLJANJA POSLOVA
Članak 18.
Ovlašteni laboratoriji koji obavljaju poslove iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju biti osnovani na neodređeno vrijeme, te kontinuirano održavati prostorne uvjete smještaja iz članka 8. ovog Pravilnika, uvjete minimalne tehničke opremljenosti iz članka 9. ovog Pravilnika i stručnu osposobljenost zaposlenika iz članka 10. ovog Pravilnika.
UTVRĐIVANJE POSTOJANJA UVJETA
Članak 19.
Ispunjavanje propisanih uvjeta za dobivanje ovlaštenja utvrđuje stručno povjerenstvo kojeg imenuje ravnatelj Državne uprave za vode.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka po obavljenom očevidu sastavlja zapisnik s prijedlogom za dobivanje ovlaštenja.
Na temelju zapisnika i prijedloga povjerenstva ravnatelj Državne uprave za vode rješenjem izdaje ovlaštenje.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Članak 20.
Zahtjev za dobivanje ovlaštenja laboratoriji podnose Državnoj upravi za vode.
Uz zahtjev se prilaže:

 1. akt o osnivanju, odnosno izvadak iz sudskog registra,
 2. podaci o prostornim uvjetima smještaja,
 3. popis tehničke opreme iz članka 9. ovog Pravilnika,
 4. podatak o stručnoj osposobljenosti i broju zaposlenika,
 5. rješenje nadležnog upravnog tijela kojim se utvrđuje udovoljavanje tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te djelatnosti,
 6. izjava o obvezi kontinuiranog obavljanja poslova iz članka 18. ovog Pravilnika,
 7. propisana upravna pristojba,
 8. ovlašteni znanstveni laboratoriji moraju dostaviti izvod iz sudskog registra za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti,
 9. dokaze da je obavljena provjera svih mjerila u skladu sa Zakonom o mjeriteljskoj djelatnosti i
 10. dokumentaciju o provedenim međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima.

NADZOR I UPRAVNE MJERE
Članak 21.
Kontrolni nadzor ovlaštenih laboratorija i ovlaštenih znanstvenih laboratorija obavlja Državna uprava za vode putem posebnog stručnog povjerenstva, kojeg rješenjem imenuje ravnatelj.
Ovlašteni laboratoriji dužni su povjerenstvu Državne uprave za vode omogućiti nesmetano obavljanje nadzora iz stavka 1. ovog članka.
Ako povjerenstvo Državne uprave za vode utvrdi da ovlašteni laboratorij ne udovoljava nekim od propisanih uvjeta iz ovog Pravilnika, utvrdit će nedostatke i odrediti rok u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti, odnosno rok u kojem mora udovoljiti propisanim uvjetima.
Ako ovlašteni laboratorij u određenom roku ne postupi u skladu s odredbama iz stavka 3. ovog članka ili ako povjerenstvo Državne uprave za vode utvrdi da ovlašteni laboratorij ne obavlja poslove za koje je ovlašten u skladu s odredbama ovog Pravilnika, rješenjem će se tom ovlaštenom laboratoriju oduzeti ovlaštenje za pojedine pokazatelje ili oduzeti u cijelosti dano ovlaštenje i brisati s popisa ovlaštenih laboratorija.
Ako ovlašteni laboratorij ne postupi po nalogu vodopravnog inspektora kako je to određeno u članku 7. stavak 3. ovog Pravilnika, oduzet će mu se ovlaštenje.
Rješenje o prestanku ovlaštenja donosi ravnatelj Državne uprave za vode na prijedlog povjerenstva iz stavka 1. ovog članka.
TROŠKOVI POSTUPKA
Članak 22.
Troškove rada povjerenstva iz članka 19. ovog Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva.
Pod troškovima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se materijalni troškovi i nagrada za rad članova povjerenstva kad se službena radnja obavlja u interesu stranke.
Ravnatelj Državne uprave za vode utvrđuje visinu naknade troškova iz stavka 2. ovog članka.
PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 23.
Do uspostave Glavnog ovlaštenog vodnogospodarskog laboratorija, Hrvatske vode će uz suglasnost ravnatelja Državne uprave za vode, sklopiti ugovor s laboratorijem, koji će obavljati poslove Glavnog vodnogospodarskog laboratorija.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti rješenja o ovlaštenim laboratorijima izdana u skladu s Pravilnikom o ovlaštenim laboratorijima ("Narodne novine", br. 40/91) istekom roka od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/59
Urbroj: 527-1-1/11-97-0001
Zagreb, 17. srpnja 1997.
Ravnatelj
Zorislav Balić, dipl. ing. grad., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti