POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - obrade propisa - naredba o vremenu - ispravak rješenja pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 59/96. - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije, uz suglasnost ministra zdravstva Republike Hrvatske, donosi
PRAVILNIK
O MJERILIMA I UVJETIMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU SA ZNANSTVENIM NOVACIMA RADI SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA
Članak 1.
Ovaj Pravilnik utvrđuje mjerila i uvjete za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi njihova specijalističkog usavršavanja za izbor u jedno od suradničkih zvanja u nastavi na visokim učilištima.
Članak 2.
Za specijalističko usavršavanje znanstvenih novaka za pojedina medicinska područja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.
- prihvaćeni znanstveni projekt ili program koji se izvodi na visokom učilištu,
- godišnji plan potreba visokog učilišta za znanstvenim novacima za koje se traži specijalističko usavršavanje,
- suglasnost ministra znanosti i tehnologije na godišnji plan potreba iz podstavka 2. ovoga članka.
Članak 3.
(1) Visoko učilište za odabir znanstvenih novaka koji će biti predloženi za specijalističko usavršavanje raspisuje javni natječaj po prethodno dobivenoj suglasnosti ministra znanosti i tehnologije.
(2) Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku.
Članak 4.
Uvjeti koje moraju ispunjavati znanstveni novaci za specijalističko usavršavanje su:
- znanje svjetskog stranog jezika,
- završen sveučilišni dodiplomski studij zdravstvenog usmjerenja,
- položen državni ispit,
- ugovor o radu s visokim učilištem u trajanju od najmanje godinu dana, sukladno članku 54. stavku 1. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 59/96. - pročišćeni tekst),
- rad na projektu iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika,
- pozitivna ocjena od strane odgovornog nositelja projekta i čelnika ustrojbene jedinice visokog učilišta u kojoj je radio znanstveni novak.
Članak 5.
(1) Odabir znanstvenih novaka provodi stručno povjerenstvo koje imenuje stručno vijeće visokog učilišta.
(2) Član stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka po položaju je odgovorni nositelj projekta kojemu su dodijeljena novčana sredstva za potporu rada znanstvenih novaka.
Članak 6.
Stručno povjerenstvo iz članka 5. ovoga Pravilnika odabire znanstvenog novaka prema mjerilima:
- uspješnosti u dodiplomskom studiju,
- trajanja dodiplomskog studija,
- iskustva u znanstvenoistraživačkom radu.
Članak 7.
(1) Uspješnost u dodiplomskom studiju utvrđuje se iz prosjeka ocjena svih predmeta dodiplomskog studija i posebno ocjene predmeta koji spadaju u specijalističko područje za koje se traži specijalističko usavršavanje, bez ocjene diplomskog rada.
(2) Svaka godina duljeg trajanja studija od vremena koje je za trećinu dulje od nastavnim programom propisanog trajanja studija oduzima pet posto postignutog prosjeka ocjena iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 8.
Za ocjenu iskustva u znanstvenoistraživačkom radu pristupnika za znanstvenog novaka uzimaju se u obzir:
- postignuti akademski stupnjevi,
- objavljeni radovi u časopisima i publikacijama (knjige, monografije i sl.) s međunarodno priznatom recenzijom,
- objavljeni radovi u časopisima i publikacijama bez međunarodno priznate recenzije, te
- znanstvena kongresna izlaganja.
Članak 9.
Stručno povjerenstvo dužno je prije odluke o odabiru znanstvenog novaka imati pozitivno mišljenje odgovornog nositelja projekta i čelnika ustrojbene jedinice visokog učilišta u kojoj je radio znanstveni novak.
Članak 10.
(1) Znanstveni novaci mogu specijalizirati iz pojedinih medicinskih područja propisanih Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju ("Narodne novine", broj 33/94.).
(2) Specijalizirati se može isključivo za potrebe kliničkih ustanova u kojima se izvodi nastava za studente visokog učilišta u okviru odobrenog plana potreba kadrova ministra zdravstva.
Članak 11.
Stručno vijeće visokog učilišta predložit će odabrane znanstvene novake kliničkoj ustanovi za čije potrebe bi se specijalistički usavršavao znanstveni novak te o istom izvijestiti Ministarstvo zdravstva.
Članak 12.
Klinička ustanova po prijedlogu iz članka 11. ovoga Pravilnika uvrstit će u godišnji plan potrebnih kadrova predloženi broj znanstvenih novaka uz uvjet da isti ne može biti veći od jednog znanstvenog novaka godišnje za svaku kliniku, odnosno klinički zavod.
Članak 13.
(1) Znanstveni novak - specijalizant obvezan je sklopiti ugovor o radu sa zdravstvenom ustanovom u kojoj će se specijalistički usavršavati za vrijeme trajanja specijalizacije.
(2) O sklapanju ugovora o radu sa znanstvenim novakom odlučuje ravnatelj zdravstvene ustanove.
Članak 14.
Nositelj projekta dužan je Ministarstvu znanosti i tehnologije tijekom trajanja specijalističkog usavršavanja znanstvenog novaka dostavljati godišnja izvješća o radu znanstvenog novaka, te o njegovom uspjehu na poslijediplomskom znanstvenom studiju, po pribavljenom mišljenju glavnog mentora specijalizanta.
Članak 15.
Visoko učilište i zdravstvena ustanova u kojoj se izvodi nastava uredit će posebnim ugovorom način financiranja specijalizanata - znanstvenih novaka te pitanja iz radnog odnosa za vrijeme trajanja specijalističkog usavršavanja.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka visoko učilište i zdravstvena ustanova mogu utvrditi dodatne uvjete i mjerila za odabir znanstvenih novaka.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".
Broj: 534-02-30-97-0001 Broj: 643-02/97-01/008
Klasa: 011-01/97-01/0081 Klasa: 533-01-97-1
Zagreb, srpnja 1997. Zagreb, 10. srpnja 1997.
Ministar zdravstva Potpredsjednik Vlade i
prof. dr. sc. Andrija ministar znanosti i tehnologije
Hebrang, v. r. prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti