POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - objava propisa - pravilnik o očuvanju - pravilnik o habilitacijskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 62. stavka 3. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94., 74/94. i 43/96.) Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. veljače 1997., donio je
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U NOVIGRADU
I.
Na temelju javnog poziva za prikupljanje ponuda, objavljenog u "Narodnim novinama", br. 45/95 Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog Rješenjem ministra pomorstva, prometa i veza i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Klasa: 011-01/94-06/21., sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, prihvaća ponudu "Civitas Nova" d.o.o. Novigrad (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te ovom Odlukom Ovlašteniku daje koncesiju za korištenje pomorskog dobra.
Koncesija se daje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma na pomorskom dobru koje obuhvaća: k.o. Novigrad k.č. 2831/1, k.č. 2831/3, k.č. 2265, k.č. 2830 i k.č. 2828.
II.
Ovlaštenik se obvezuje da na pomorskom dobru koje ovom Odlukom dobija na korištenje izgradi i gospodarski koristi luku posebne namjene.
Svi radovi izgradnje, a naročito priroda, oblik, kvaliteta i opseg radova moraju biti u skladu s lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/96-02/39 i 40 od 31. svibnja 1996.) i građevinskom dozvolom.
III.
Ovlaštenik je dužan izvoditi sve radove i gospodarski koristiti luku nautičkog turizma, u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske iz područja zaštite okoliša, te lokacijskom, građevinskom i uporabnom dozvolom i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Ovlašteniku na vrijeme od 40 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji pomorskog dobra.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,20 DEM po m˛ površine godišnje,
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2,5% od ukupnog godišnjeg prihoda luke nautičkog turizma.
Naknada iz stavka 2. ove točke plaća se u kunama prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan uplate, na sljedeći način:
- stalni dio naknade plaća se od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, i to uvijek za tekuću godinu unaprijed, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja,
- promjenjivi dio naknade plaća se od prvog dana gospodarskog korištenja luke i to:
do 30. rujna u tekućoj godini prema prihodima u prvom polugodištu,
do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.
VI.
Davatelj koncesije obvezuje ministra pomorstva, prometa i veza na provedbu ove Odluke i ovlašćuje ga da s Ovlaštenikom sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra prema odredbama točke I. ove Odluke, sukladno Nacrtu toga ugovora s kojim je Davatelj koncesije upoznat u postupku donošenja ove Odluke.
VII.
Ako Ovlaštenik u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 934-01/96-01/01
Zagreb, 28. veljače 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti