POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - novosti - pravilnik o sredstvima - pravilnik o obveznom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 145. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" broj 59/96 - pročišćeni tekst), članka 52. i 53. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96. - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi
PRAVILNIK
O DODJELJIVANJU DRŽAVNIH STIPENDIJA I PRIPOMOĆI STUDENTIMA DODIPLOMSKIH I POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA TE POSLIJEDOKTORANDIMA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila i način ostvarivanja prava na dodjeljivanje državnih stipendija i pripomoći studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija te poslijedoktorandima.
Članak 2.
Za dodjelu stipendija za osobito nadarene studente natjecati se mogu redoviti studenti na dodiplomskom studiju koji studiraju uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uz uvjet:
- da savladavaju upisani studij bez ponavljanja godine,
- da imaju prosječnu ocjenu položenih ispita unutar 10% najboljih studenata na svojoj godini studija, odnosno da imaju nagrade i priznanja za izrađene radove tijekom studija,
- da nisu stariji od 24 godine života, a studenti dviju završnih godina studija od 28 godina života.
Za dodjelu stipendija iz stavka 1. ovog članka natjecati se mogu i studenti koji su upisali prvu godinu studija uz uvjet:
- da nisu stariji od 22 godine života
- da su unutar 10% najbolje plasiranih studenata u razredbenom postupku.
Studentima koji su se upisali na studij bez provođenja razredbenog postupka jer su tijekom srednje škole ostvarili jedno od prva tri mjesta na državnim odnosno međunarodnim natjecanjima, priznaje se 100% bodova ostvarenih na razredbenom postupku.
Članak 3.
Za dodjelu stipendija za redovite studente koji studiraju uz potporu Ministarstva na visokim učilištima koja ustrojavaju i izvode studije za naobrazbu stručnjaka iz struka iz kojih Republika Hrvatska nema dostatan broj stručnjaka, odnosno na koje se ne upisuje dovoljan broj studenata, natjecati se mogu studenti uz uvjet:
- da savladavaju upisani studij bez ponavljanja godine,
- da nisu stariji od 25 godina života, a studenti dviju završnih godina studija od 28 godina života.
Uvjet za dodjelu stipendija za studente koji su upisali prvu godinu na jednom od studija propisanom stavkom 1. ovog članka je:
- da nisu stariji od 22 godine života.
Struke i studije iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministar) u natječaju za dodjelu stipendija.
Članak 4.
Za dodjelu stipendija za studente koji imaju status prognanika odnosno koji se žele nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi natjecati se mogu studenti uz uvjet:
- da savladavaju upisani studij bez ponavljanja godine
- da će nakon završetka studija raditi na područjima sa kojih su prognani odnosno na područjima od posebne državni skrbi najmanje onoliko vremena koliko su dobivali državnu stipendiju.
Članak 5.
Stipendije se izuzetno mogu dodijeliti studentima za studij na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske pod uvjetom da takav studij ne izvodi ni jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj te ako postoji potreba za takvom vrstom stručnjaka.
Članak 6.
Redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij osloboditi će se plaćanja školarine uz uvjet:
- da savladavaju upisani studij bez ponavljanja godine,
- da imaju prosječnu ocjenu položenih ispita unutar 10% najboljih studenata, koji sami plaćaju svoj studij, na svojoj godini studija.
Student koji je oslobođen plaćanja školarine ima pravo završiti studij bez plaćanja uz uvjet da savladava upisani studij bez ponavljanja godine.
Članak 7.
Za dodjelu stipendija na poslijediplomskom studiju na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske natjecati se mogu znanstveni novaci odnosno osobe izabrane u jedno od istraživačkih odnosno suradničkih zvanja uz uvjet:
- da nisu stariji od 30 godina života (35 godina na poslijediplomskom studiju za stjecanje doktorata znanosti nakon magisterija znanosti),
- da imaju pismenu suglasnost voditelja projekta odnosno programa te čelnika ustanove s kojom su sklopili ugovor o radu,
- da će se po okončanom studiju vratiti u Republiku Hrvatsku,
- da imaju preporuku najmanje dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju odnosno dva znanstvenika.
Članak 8.
Zaposlenici na visokim učilištima odnosno javnim znanstvenoistraživačkim institutima imaju pravo na naknadu u svezi sa troškovima poslijediplomskog studija.
Visinu naknade, po semestru odnosno po školskoj godini, utvrđuje Ministar.
Osobama iz stavka 1. ovog članka koje su obranile magistarski odnosno doktorski rad pripada novčana pripomoć u svezi sa troškovima opremanja i obrane rada.
Novčana pripomoć propisana stavkom 3. ovog članka pripada i za obranjen doktorski rad izvan doktorskog studija.
Visinu novčane pripomoći utvrđuje Ministar.
Radi ostvarivanja prava na naknadu i novčanu pripomoć iz stavka 1. i 3. ovog članka podnosi se zahtjev Ministarstvu.
O pravu na naknadu i novčanu pripomoć ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.
Članak 9.
Za dodjelu stipendija za poslijedoktorski studij natjecati se mogu osobe izabrane u jedno od znanstvenih zvanja, znanstveno-nastavnih zvanja te istraživačko zvanje viši asistent odnosno suradničko zvanje viši asistent uz uvjet:
- da nisu starije od 40 godina života,
- da imaju pismenu suglasnost voditelja projekta odnosno programa te čelnika ustanove s kojom su sklopili ugovor o radu,
- da ispunjavaju uvjete propisane člankom 7. stavkom 1. podstavcima 3. i 4. ovog Pravilnika.
Članak 10.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Ministar.
Natječaj sadrži sve podatke potrebne pristupnicima a osobito:
- ukupan broj i vrste stipendija, visinu stipendija, mjerila za dodjelu stipendija, rokove za provedbu natječaja te isprave koje se prilažu prijavi.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se u pravilu jednom godišnje i objavljuje u dnevnom tisku.
Prijedlog za odabir studenata odnosno poslijedoktoranada podnosi povjerenstvo koje imenuje Ministar. Povjerenstvo je sastavljeno od pet članova od kojih je jedan član povjerenstva student kojeg predloži Hrvatski studentski zbor.
O odabiru studenata odnosno poslijedoktoranada kojima će se dodijeliti stipendija Ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.
Članak 11.
Sa odabranim studentima na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju odnosno poslijedoktorandima sklapa se ugovor o dodjeli stipendija za cijeli tijek studija uz uvjet da savladavaju upisani studij bez ponavljanja godine.
Ugovor o dodjeli stipendije sklapa se u pisanom obliku i sadrži:

  1. Podatke o ugovornim stranama,
  2. Iznos stipendije i način isplate,
  3. Rok na koji je sklopljen,
  4. Odredbe o vraćanju stipendije:

- ako ponavlja godinu,
- ako se student neopravdano ispiše sa upisanog studija,
- ako mu je izrečena stegovna mjera isključenja sa studija,
- ako po završetku studija ne otpočne raditi na području sa kojeg je prognan, odnosno na području posebne državne skrbi,
- ako se po okončanom studiju ne vrati u Republiku Hrvatsku,
5. Rokovi i način vraćanja stipendije (jednokratno ili u ratama),
6. Mjesto i nadnevak sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana.
Stipendije se isplaćuju svaki mjesec tijekom cijele školske godine.
Sredstva koja su dobivena stipendijama ne vraćaju se osim u slučajevima propisanim stavkom 2. podstavkom 4. ovog članka.
Članak 12.
Za dodjelu stipendija natjecati se mogu redoviti studenti dodiplomskih i poslijediplomskih studija te poslijedoktorandi koji su državljani Republike Hrvatske te pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.
Stipendije se neće dodijeliti studentima na dodiplomskom studiju koji već primaju stipendiju ili imaju sklopljen ugovor o radu.
Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na poslijedoktorande i studente poslijediplomskih studija.
Članak 13.
Sredstva za dodjelu stipendija i za pripomoći isplaćuju se preko žiro-računa ustanova odnosno osoba koje su stekle pravo na stipendiju odnosno pripomoć.
Članak 14.
U slučajevima kad dva ili više pristupnika imaju jednake uvjete za dodjelu stipendija propisanih odredbama ovog Pravilnika prednost ima pristupnik koji je slabijeg imovnog stanja. Mjerila za ocjenu imovnog stanja sastavni su dio natječaja za dodjelu stipendija.
Članak 15.
Za školsku godinu 1996/97. natječaj za dodjelu stipendija raspisat će se najkasnije do 15. ožujka, a odabir pristupnika provest će se najkasnije do 15. travnja 1997.
Ugovor o stipendiranju za školsku 1996/97. godinu sklopit će se za razdoblje od 1. siječnja 1997. do 30. rujna 1997.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-04/97-04/001
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 14. veljače 1997.
Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti