POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - novi propisi - zakon o turističkoj - uredba o mjerilima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji ("Narodne novine", br. 29/94. i 106/95.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 1997. godine donijela
PROGRAM
HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE "RAZVITAK"
1. SVRHA PROGRAMA
Svrha programa je pomaganje razvoja uspješnih privatnih poduzetnika - privatnih trgovačkih društava i obrtnika (u daljnjem tekstu: poduzetnici).
Mjera koju Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu: HGA) poduzima u okviru ovog Programa je izdavanje garancija za kredite koje su banke, štedionice i druge pravne osobe (kreditori) odobrile poduzetnicima.
2. PRAVO NA ZAHTJEV
Poduzetnici koji imaju pravo podnijeti zahtjev za podršku su:

  1. koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,
  2. koji su u 100%-tnom u privatnom vlasništvu, s time da najmanje 75% društva mora biti u vlasništvu fizičkih osoba,
  3. čiji zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi ne prelazi iznos 11.100.000,00 kuna,
  4. čiji prihodi u dvanaest mjeseci prije sastavljanja bilance ne prelaze iznos 22.000.000,00 kuna,
  5. koji u posljednjih dvanaest mjeseci imaju u prosjeku najviše do 100 uposlenih,
  6. koji uspješno posluju najmanje jednu godinu,
  7. kod kojih vlastito učešće u financiranju investicije iznosi najmanje 10%,

Poduzetnik nema pravo na zahtjev:

  1. ako je suvlasnik u dva ili više trgovačkih društava s više od 30% udjela u svakom od njih,
  2. ako je vlasnik dva ili više obrta.
  3. VRSTE INVESTICIJA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA

Garancije se mogu odobriti isključivo za investicijske projekte koji se financiraju iz kredita, koje su odobrili kreditori ili će ih odobriti u slučaju dobivanja garancije HGA.
Udio trajnih obrtnih sredstava koja se mogu financirati iz kredita ne smije prelaziti 25% iznosa kredita.
Pravo za dobivanje garancije nemaju investicije usmjerene u:
- kupnju udjela u trgovačkim društvima,
- investicije u ugostiteljske djelatnosti koje pružaju isključivo ili pretežno usluge točenja pića,
- investicije u sredstva javnog priopćavanja.
Kriterije i prioritete za izdavanje garancija određuje HGA u suradnji s nadležnim institucijama Republike Hrvatske, s time da proizvodne djelatnosti imaju poseban prioritet.
4. OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE GARANCIJE
UGA u sklopu ovoga programa može izdati garanciju za kredite u iznosu od 1.450.000,00 kuna, u visini do 80% potraživanja po osnovi glavnice kredita.
Nadzorni odbor HGA određuje u skladu s uvjetima na tržištu kapitala najvišu kamatnu stopu za kredite za koje se može izdati garancija HGA.
Rok garancije ovisi o trajanju otplate kredita, ali najviše 10 godina, pri čemu se vrijeme počeka otplate uključuje u navedene rokove.
Visina naknade za izdane garancije iznosi 0,95% od iznosa glavnice kredita, naplaćuje se jednokratno, a mijenja se u skladu s godišnjim planom aktivnosti HGA.
5. ZAHTJEV ZA DOBIJANJE GARANCIJE
Zahtjev za izdavanje garancija i dodjeljivanje potpore od HGA predaje se na posebnom obrascu koji se može dobiti kod kreditora. Obrazac mora biti u cijelosti i točno ispunjen i ovjeren od strane poduzetnika i kreditora, i dostavljen HGA isključivo putem kreditora.
Zahtjevu treba priložiti po jedan primjerak (presliku) slijedećih dokumenata:
1. Potvrde o pravnom statusu:
- za obrtnike: obrtnica odnosno povlastica za povlaštene obrte,
- za trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, obrazac prijave potpisa.
2. Sažeto mišljenje kreditora o procjeni podnesenog kreditnog zahtjeva
Izvješće o podnesenom kreditnom zahtjevu i obrazloženje ključnih čimbenika koji su bili temelj prijedloga odluke za odobravanje kredita.
3. Životopis poduzetnika i nositelja projekta, kratki opis investicijskog projekta, troškovnik s popisom dobavljača, plan prihoda i rashoda za vrijeme trajanja kredita i ostale neophodne ekonomske pokazatelje, predračuni i fakture za robu i usluge iz kreditnog zahtjeva.
Kod građevinskih projekata potrebno je priložiti ovjerenu presliku građevinske dozvole, ako je zakonom predviđena.
4. Predočenje bilance i računa dobitka i gubitka za najmanje jednu godinu koja prethodi godini u kojoj se traži garancija, zajedno s popisom izvršenih ulaganja. Kod djelatnosti koje nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga potrebno je predočiti potvrde o imovinskom stanju i podatke o dobiti i gubitku za najmanje jednu godinu koja prethodi godini u kojoj se traži podrška s popisom ulaganja i podatkom o visini sredstava koje poduzetnik osobno podiže s računa trgovačkog društva ili obrta.
U slučajevima kada se zahtjev za izdavanje garancije odbija, HGA je dužna pismeno obavijestiti podnositelja o svojoj odluci.
Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se nekome morala odobriti garancija.
6. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA
Instrumenti koje kreditori moraju uzimati kao zajedničko osiguranje vraćanja kredita su:
a) hipoteka na nekretnine u visini iznosa kredita 1:1. Nekretnine moraju biti osigurane kod osiguravajućeg društva, a polica osiguranja vinkulirana u korist kreditora,
b) akceptni nalozi i mjenice korisnika kredita.
HGA može u posebno obrazloženim slučajevima odustati od hipoteke na nekretnine i prihvatiti druge zamjenske instrumente osiguranja.
Sredstva za koje je odobren kredit moraju se izravno doznačiti dobavljačima u skladu s predračunima i fakturama za robu i usluge iz kreditnog zahtjeva. Gotovinska isplata kredita moguća je najviše u iznosu od 10% od ukupno odobrenog iznosa kredita. Veća gotovinska isplata moguća je uz pismeni pristanak HGA u izuzetnim slučajevima.
Odnosi HGA s poduzetnikom i kreditorom definiraju se zajedničkim Ugovorom.
7. KONTROLA
Banka ili štedionica je obvezna kontrolirati namjensko trošenje kredita i o svim bitnim saznanjima izvijestiti HGA u roku od 8 dana od saznanja.
HGA ima pravo uvida u svu dokumentaciju banke ili štedionice, koja se odnosi na kredit, kao i uvid u poslovnu dokumentaciju malog poduzetnika u njihovim poslovnim prostorijama.
Tumačenje pojedinih točaka ovog Programa daje HGA.
8. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program će se objaviti u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-02/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 27. veljače 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti