POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - samostalni propisi - uredba vlade republike - ispravak kolektivnog ugovora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93., 90/96.), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA
ZA ZANIMANJE
- MAJSTOR BRODOGRADITELJ METALNIH BRODOVA -
I.
Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.
II.
Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

  1. Gospodarstvo i pravni propisi,
  2. Osnove podučavanja naučnika.

III.
Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:
a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;
b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije na organizaciju rada u obrtu;
c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;
d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;
e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;
f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;
g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;
h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i naknadna kalkulacija;
i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.
IV.
Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:
- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),
- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,
- organiziranost obrta,
- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,
- trgovačka društva,
- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu),
- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,
- pravo na stvaranje imovine,
- porezni sustav,
vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone,
porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava,
- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,
- pravne osnove za stručno obrazovanje,
- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.
V.
Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih područja:

  1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.
  2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice.
3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).
4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu).
VI.
Okvirni sadržaj programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.
VII.
Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine", br. 31/95.).
VIII.
Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:
a) praktični dio ispita,
b) neophodno stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.
IX.
Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor brodograditelj metalnih brodova, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.), označeno šifrom 31193, je:
MAJSTOR BRODOGRADITELJ METALNIH BRODOVA
I. PODRUČJE RADA
- ručna i strojna obrada materijala za gradnju brodova,
- uporaba i održavanje alata, strojeva, uređaja i mjerila za gradnju metalnog broda,
- obrada brodskih elemenata,
- predmontiranje brodskih elemenata u sekcije,
- izrada i montaža metalnih konstrukcija,
- gradnja metalnog broda,
- održavanje i popravci metalnog broda.
II. SADRŽAJI ISPITA
1. Praktični dio ispita
Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više zadataka izrade dijelova ili montira brodske elemente u sekcije.
Kandidat mora pokazati vještine obrada metala ručnim alatom i strojevima, racionalno korištenje materijala, alata i strojeva. Ispitanik mora ovladati tehnološkim tokom gradnje broda, mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske sposobnosti. Zadatak mora izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno na mjere zaštite pri radu i zaštite okoliša.
Praktični radovi su obuhvaćeni područjem rada majstora brodograditelja metalnih brodova.
Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati da prema projektu:
- izradi brodske elemente,
- izradi montažne metalne konstrukcije,
- izradi sklopove i izvrši predmontažu trodimenzionalnih ili prstenastih sekcija,
- montira sekcije i pripremi brod za porinuće
2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora brodograditelja metalnih brodova
2.1. Materijali
- osnovna ispitivanja tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, primjenjivost oblika, otpornost protiv korozije),
- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva metala,
- čelik, legirajući elementi u čeliku,
- konstrukcijski čelik - vrsta, sastav i namjena,
- specijalni čelici, vrste, sadržaj, svojstva i namjena,
- ostali materijali upotrebljavani u gradnji metalnog broda,
- standardi oblika i dimenzija poluproizvoda za gradnju brodova,
- izbor tehničkih materijala sa stajališta funkcije, obrade i montaže,
- izbor materijala uz korištenje standarda i tablica,
- otpad tehničkih materijala i zaštita okoline.
2.2. Alati i strojevi
- određivanje alata za obradu (optimalan izbor alata za obradu elemenata i montažu sekcija),
- uporaba standardnog alata (oznake standarda i oznake s kojima se osigurava pravilna uporaba izabranog alata),
- konvencionalni strojevi posebne namjene,
- numerički (brojčano) upravljani strojevi,
- održavanje alata, strojeva i uređaja,
- strojevi za zavarivanje i rezanje,
- čuvanje i tekuće održavanje alata, strojeva i uređaja
- zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima.
Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju alata, strojeva i uređaja.
2.3. Brodograđevne konstrukcije
- vrste nacrta i njihovo čitanje,
- prikazivanje crtežom pojedinih sekcija ili njihovih konstruktivnih detalja,
- vrste brodskih konstrukcija,
- osnovna načela povezivanja osnovnih elemenata plovila,
- uporaba standarda pri različitim konstrukcijama metalnih brodova,
- postupci pri montaži i demontaži brodskih konstrukcija,
- konstruktivna i kemijska zaštita,
- standardi i propisi.
2.4. Organizacija i obračun brodograđevnih radova
- brodograđevna dokumentacija,
- obračun količina,
- normiranje i analiza cijena,
- obračun radova,
- pripreme i organizacija radova.
Klasa: 311-01/97-01/1366
Urbroj: 526-08/97-01
Zagreb, 30. listopada 1997.
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti