POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja zakona - ispravak aneksa pravosuđe - plan o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 100/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi
PRAVILNIK
O IZVANREDNOM PRIJEVOZU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se pravilnikom propisuje postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz te uvjeti za obavljanje izvanrednog prijevoza na javnim cestama.
(2) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i pri izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz u međunarodnom cestovnom prometu.
Članak 2.
(1) Prijevoz vozilima koja prazna ili zajedno s teretom imaju masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, smatra se izvanrednim prijevozom.
(2) Izvanrednim prijevozom smatra se i prijevoz pri kojem vozilo, samo ili skupa s teretom udovoljava propisanim granicama glede dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja, a premašuje bilo koji od tih elemenata koji su na pojedinoj dionici javne ceste ograničeni prometnim znakom.
Članak 3.
(1) Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta i ako se takav prijevoz ne može obaviti drugim prometnim sredstvima ili bi prijevoz takvim sredstvima bio previše složen, dugotrajan i skup.
Članak 4.
(1) Dozvolu za izvanredni prijevoz (u daljnjem tekstu: dozvola) na državnoj cesti izdaje Hrvatska uprava za ceste, na županijskoj i lokalnoj cesti županijska uprava za ceste, na javnoj cesti pod koncesijom korisnik koncesije, a u međunarodnom cestovnom prijevozu Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: davatelj dozvole).
(2) Dozvolu iz stavka 1. ovog članka, izdaje nadležni dava- telj dozvole prema mjestu gdje započinje izvanredni prijevoz.
Članak 5.
(1) Ako izvanredni prijevoz započinje na području županijske uprave za ceste odnosno s javne ceste pod koncesijom, a do odredišta prolazi dijelom po državnoj cesti, dozvolu će izdati Hrvatska uprava za ceste prema mjestu gdje započinje izvanredni prijevoz.
Članak 6.
(1) Dozvola u međunarodnom cestovnom prijevozu koji se obavlja u tranzitu preko teritorija Republike Hrvatske izdaje se za prijevoz po utvrđenim itinerarima.
(2) Itinerare iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
II. POSTUPAK ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Zahtjev
Članak 7.
(1) Dozvola se izdaje na pismeni zahtjev prijevoznika u unutarnjem cestovnom prijevozu odnosno otpremnika u međunarodnom cestovnom prijevozu u ime i za račun stranog prijevoznika (u daljnjem tekstu: prijevoznik.
(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka u unutarnjem cestovnom prijevozu propisuje Hrvatska uprava za ceste, a u međunarodnom cestovnom prijevozu Ministarstvo.
Članak 8.
(1) Zahtjev iz članka 7. stavka 1. osobito sadrži sljedeće podatke:
- o prijevozniku,
- o teretu,
- o vozilu odnosno skupu vozila,
- o načinu smještaja tereta na vozilo,
- o prijevozu kao cjelini,
- o osovinskom opterećenju,
- datum početka i završetka prijevoza,
- planirano vrijeme trajanja prijevoza,
- prijedlog razrađenog itinerara,
- skicu vozila s teretom pripremljenog za prijevoz (tlocrt, pogled i presjek s označenim dimenzijama i opterećenjima),
- projekte osiguranja objekata (po potrebi),
- projekte privremene regulacije promet na predloženom itineraru (po potrebi),
- odluku o imenovanju odgovornog voditelja izvanrednog prijevoza,
- suglasnosti trećih osoba (po potrebi),
- izjavu prijevoznika o osposobljenosti i opremljenosti osoba za obavljanje ove vrste prijevoza.
Članak 9.
(1) Uz zahtjev iz članka 7. stavak 1. ovoga pravilnika, prijevoznik mora priložiti posebnu izjavu koja osobito sadrži sljedeće podatke:
- da su svi podaci navedeni u zahtjevu istiniti,
- da će prijevoz obaviti sukladno uvjetima iz dozvole,
- da će prijevoz obaviti tehnički ispravnim motornim odnosno priključnim vozilom,
- da je prethodno pregledao itinerar odnosno da mu je isti poznat i da je prijevoz moguće obaviti,
- da prijevoz nije moguće obaviti drugim prijevoznim sredstvima.
(2) Obrazac izjave iz stavka 1. ovoga članka u unutarnjem cestovnom prijevozu propisuje Hrvatska uprava za ceste, a u međunarodnom cestovnom prijevozu Ministarstvo.
Članak 10.
(1) Davatelj dozvole provjerit će podatke iz zahtjeva i priloga te utvrditi tehničke i ostale mogućnosti za obavljanje izvanrednog prijevoza.
(2) Ako davatelj dozvole iz članka 4. ovoga pravilnika, utvrdi da su svi traženi podaci dostavljeni i da prijevoznik ispunjava sve uvjete za izdavanje dozvole, izdat će dozvolu u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Članak 11.
(1) Ako su podaci u zahtjevu ili prilozima uz zahtjev manjkavi ili davatelj dozvole sumnja u njihovu istinost, prijevoznik mora na zahtjev davatelja dozvole zahtjev dopuniti ili dokazati točnost navoda.
(2) Ako prijevoznik ne dopuni zahtjev u smislu stavka 1. ovoga članka, davatelj dozvole obustavit će daljnji postupak na izdavanju dozvole.
2. Dozvola
Članak 12.
(1) Dozvola se izdaje u upravnom postupku i sadrži uvjete pod kojim se mora obaviti izvanredni prijevoz.
Članak 13.
(1) Dozvola se izdaje na obrascu davatelja dozvole.
(2) Obrazac dozvole iz stavka 1. ovoga članka u unutarnjem cestovnom prijevozu propisuje Hrvatska uprava za ceste, a u međunarodnom cestovnom prijevozu Ministarstvo.
Članak 14.
(1) Poslove izdavanja dozvole u Hrvatskoj upravi za ceste i županijskim upravama za ceste obavljaju zaposlenici koji su stručno osposobljeni za te poslove.
(2) Provjeru stručne osposobljenosti zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka provodi temeljem programa Hrvatska uprava za ceste.
Članak 15.
(1) Dozvola se izdaje za svaki prijevoz posebno.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvola se može izdati:
- za više vožnji ako su to prijevozi jednakih tereta s jednakim vozilima,
- za vožnju više vozila, ali ne više od tri i koja se kreću u koloni,
- kao mjesečna, tromjesečna, polugodišnja ili godišnja permanentna dozvola za vozila koja zbog svojih karakteristika sama po sebi imaju značajke izvanrednog prijevoza zbog toga što imaju ugrađene uređaje ili opremu za obavljanje radova te im je zbog toga najveća dopuštena masa izjednačena s masom vozila i/ili premašuju dopušteno osovinsko opterećenje i/ili dopuštene dimenzije, (npr. autodizalica, dizalice, remontno postrojenje, bušaće garniture i sl.), a registrirana su kao "radna vozila" u Republici Hrvatskoj.
Članak 16.
(1) Davatelj dozvole može utvrditi drugi itinerar od itinerara kojeg je predložio prijevoznik, ako ocijeni da je to u interesu zaštite javnih cesta i sigurnog odvijanja prometa.
Članak 17.
(1) Dozvolom odobrena prekoračenja dopuštenih osovinskih opterećenja i ukupne mase smiju iznositi toliko koliko dopušta tovarna deklarirana nosivost vozila te stanje kolnika i objekata na predviđenom itineraru.
Članak 18.
(1) U dozvoli se s obzirom na značajke prijevoza, treba utvrditi određeni broj vozila za pratnju izvanrednog prijevoza.
(2) Vozila za pratnju iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se, vozila prijevoznika, koja prate izvanredni prijevoz i koja moraju biti opremljena uređajima za davanje svjetlosnih znakova žute boje te vozila prometne policije.
Članak 19.
(1) Pratnja izvanrednog prijevoza obvezna je za svaki izvanredni prijevoz s najmanje jednim vozilom registriranim u Republici Hrvatskoj.
(2) Za izvanredne prijevoze:
- kada je duljina vozila odnosno skupa vozila veća od 25 metara,
- kada je širina vozila odnosno skupa vozila takva da je prolazna širina suprotnog smjera manja od 3 metra,
- kada je visina vozila odnosno skupa vozila veća od 5 metara,
- kada duljina vozila odnosno skup vozila u odnosu na širinu kolnika zauzima u zavoju pretežiti dio kolnika,
- kada je potrebno zaustaviti promet na pojedinim dijelovima itinerara zbog obavljanja izvanrednog prijevoza,
uz vozilo pratnje prijevoznika prirodaje se po potrebi i pratnja prometne policije.
(3) Radi zaštite javnih cesta te sigurnog odvijanja prometa, u pratnji izvanrednog prijevoza mogu sudjelovati i stručni zaposlenici davatelja dozvole.
Članak 20.
(1) Kada izvanredni prijevoz prelazi preko križanja ceste i željezničke pruge u razini, za izdavanje dozvole, prijevoznik mora zatražiti prethodnu suglasnost od nadležnih službi Hrvatske željeznice.
(2) Prethodnu suglasnost prijevoznik mora zatražiti i od drugih nadležnih službi ukoliko bi izvanredni prijevoz mogao ugroziti ili oštetiti ostale objekte na javnoj cesti.
Članak 21.
(1) Davatelj dozvole utvrdit će posebne dodatne mjere radi zaštite javne ceste i sigurnog odvijanja prometa, kada itinerar, značajke prijevoza, prometne i druge okolnosti to zahtijevaju.
Članak 22.
(1) Izvanredni prijevoz mora biti obavljen u vremenu koje je utvrđeno u dozvoli.
(2) U pravilu izvanredni prijevoz mora biti obavljen noću, a iznimno kada to dopuštaju uvjeti odvijanja prometa i danju.
(3) Ako se u dozvoli odredi da se izvanredni prijevoz mora obaviti noću, u smislu ovoga pravilnika to je vrijeme od 2300 sata do 500 sati sljedećeg dana.
Članak 23.
(1) Davatelj dozvole može izdanu dozvolu ukinuti, ako to zahtijevaju novonastale promjene u nosivosti kolničke konstrukcije ili bilo koji razlozi u funkciji zaštite ceste i prometa na njoj, s tim da prijevoznik nema pravo potraživanja naknade štete radi neobavljenog prijevoza.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prijevozniku će se vratiti unaprijed plaćene naknade za izvanredni prijevoz.
(3) Davatelj dozvole može izmijeniti izdanu dozvolu, ako na utvrđenom itineraru nastupe prometna ograničenja nakon izdavanja dozvole.
Članak 24.
(1) Prijevoznik ima pravo zadržati izmjenu dobivene dozvole u cijelosti ili u njenom dijelu prije dana određenog za obavljanje izvanrednog prijevoza, podnošenjem zahtjeva za izmjenu dozvole.
(2) Davatelj dozvole izdat će izmijenjenu dozvolu u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za izmjenu dozvole.
Članak 25.
(1) Troškove izvanrednog prijevoza snosi prijevoznik.
(2) Troškovi se odnose na:
- postupak izdavanja dozvole,
- naknadu za izvanredni prijevoz,
- izradu stručnog mišljenja o mogućnosti obavljanja izvanrednog prijevoza na traženom itineraru,
- izradu projekta posebnih mjera osiguranja pojedinih dijelova javne ceste kao što je podupiranje mostova, ojačanje objekata, potpornih zidova i sl., te izvedba tih mjera,
- ostalih pripremnih radnji kao št je prethodni pregled izvanrednog prijevoza te nadzor i tijekom samog obavljanja izvanrednog prijevoza,
- otklanjanje šteta nastalih zbog obavljenog izvanrednog prijevoza na javnoj cesti ili objektima i opremi,
- dovođenja javne ceste i objekata u prvobitno stanje,
- pratnju,
- posebnu naknadu za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama (most, vijadukt, tunel i sl.),
- upravne pristojbe,
- ostale stvarne troškove.
Članak 26.
(1) Prije preuzimanja permanentne dozvole iz članka 15. stavka 2. podstavka 3. ovoga pravilnika, prijevoznik mora podmiriti troškove iz članka 25. ovoga pravilnika najmanje 20% od predvidive naknade za izvanredni prijevoz.
(2) Stvarni obračun naknade za izvanredni prijevoz i ostalih troškova, koji bi nastali zbog obavljanja izvanrednog prijevoza, obračunat će se prema stvarno prijeđenim kilometrima iz putnog radnog lista za razdoblje za koje je izdana permanentna dozvola.
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE IZVANREDNOG PRIJEVOZA
1. Obveze prijevoznika
Članak 27.
(1) Prijevoznik mora pismenom odlukom imenovati odgovornog voditelja izvanrednog prijevoza.
(2) Voditelj izvanrednog prijevoza odgovoran je za pravilan i siguran smještaj tereta te da će se pri obavljanju prijevoza pridržavati svih propisanih uvjeta danih u dozvoli.
(3) Voditelj izvanrednog prijevoza, kao i sve osobe koje sudjeluju u obavljanju prijevoza, moraju biti upoznati s planom prijevoza i sa svim uvjetima iz dozvole.
(4) Voditelj izvanrednog prijevoza mora u potpunosti poznavati itinerar utvrđen u dozvoli te prometne uvjete na tom itineraru.
(5) Tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza, prijevoznik mora imati dozvolu u vozilu.
Članak 28.
(1) Prijevoznik mora obavijestiti sudionike u prometu putem sredstava javnog priopćavanja o izvanrednom prijevozu i predviđenim ograničenjima u odvijanju prometa na način kako je utvrđeno u dozvoli.
Članak 29.
(1) Ako davatelj dozvole odredi da se izvanredni prijevoz obavlja dijelom na javnoj cesti koja je pod koncesijom, prijevoznik mora korisniku koncesije najaviti izvanredni prijevoz, najmanje tri dana prije početka prolaza izvanrednog prijevoza.

Članak 30.
(1) Pratitelji izvanrednog prijevoza i vozač vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz moraju se tijekom obavljanja prijevoza brinuti za sigurnost prijevoza te sigurnost ostalih sudionika u prometu.
(2) Ako zbog izvanrednog prijevoza nastane kolona motornih vozila, pratnja izvanrednog prijevoza mora zaustaviti izvanredni prijevoz na prvom odgovarajućem mjestu i propustiti ostale sudionike u prometu.
(3) Ako tijekom obavljanja prijevoza nastane kvar vozila, kojim se obavlja izvanredni prijevoz, vozilo treba ukloniti s kolnika, a ako to nije moguće, treba ga osigurati prometnom signalizacijom iz članka 38. ovoga pravilnika i o tome odmah izvijestiti nadležnu upravu za ceste te nadležnu policijsku upravu.
(4) Prijevoznik mora odmah poduzeti sve potrebne radnje za što brže otklanjanje nastalih smetnji.
Članak 31.
(1) Izvanredni prijevoz mora se prekinuti ili ukloniti s ceste, a vozilo osigurati zbog nastanka nepovoljnih vremenskih uvjeta za odvijanje prometa (magla, jaka kiša, jaki vjetar, snježenje i sl.).
(2) Izvanredni prijevoz mora se prekinuti ako stanje javne ceste ne omogućava obavljanje prijevoza.
Članak 32.
(1) Prijevoznik se mora upoznati sa svim elementima nosivosti javne ceste, a u posebnim slučajevima kada je to potrebno mora napraviti odnosno naručiti izradu potrebne studije za utvrđivanje i poduzimanje mjera osiguranja nosivosti pojedinih objekata odnosno pojedinih dionica javne ceste.
(2) Svi potrebni radovi uključujući eventualno podupiranje objekata moraju se obaviti na način da se pri tome ne ošteti javna cesta ili pojedini njeni dijelovi.
(3) Radove iz stavka 2. ovoga članka mogu izvoditi za to osposobljene pravne ili fizičke osobe, uz prethodnu suglasnost nadležne uprave za ceste.
Članak 33.
(1) Ako je u dozvoli utvrđeno da se vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz zajedno s teretom, mora pregledati prije početka obavljanja prijevoza, prijevoznik mora obavijestiti davatelja dozvole, kada će vozilo zajedno s teretom biti pripremljeno za pregled.
Članak 34.
(1) Prijevoznik odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu koja nastane zbog obavljanja izvanrednog prijevoza protivno uvjetima iz dozvole i odredbama ovoga pravilnika odnosno radi neovlašteno poduzetih mjera u svezi s izvanrednim prijevozom na javnoj cesti.
2. Označavanje izvanrednog prijevoza
Članak 35.
(1) Prekomjerna širina izvanrednog prijevoza mora biti označena s prednje i stražnje, te sa svake bočne strane vozila odnosno tereta, propisanim oznakama i gabaritnim svjetlima.
Članak 36.
(1) Vozila kojima se obavlja izvanredni prijevoz moraju biti na stražnjoj strani obilježena oznakom "Izvanredni prijevoz".
(2) Oznaka za izvanredni prijevoz izrađuje se od odgovarajućeg materijala i prema standardu za proizvodnju prometnih znakova, žute je boje s natpisom i okvirom crne boje.
(3) Pri izvanrednim duljinama oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora se dopuniti dodatnom oznakom "Duljina.....m", na kojoj je označena najveća duljina vozila s teretom.
(4) Oznaka "Izvanredni prijevoz" veličine je 400x600 mm. Veličina dodatne oznake "Duljina.... m" je 220x600 mm. Veličina okvira u koji se ulažu brojevi visine 120 mm je 170x170 mm.
(5) Skica oznaka iz stavka 1. i 3. ovoga članka čini sastavni dio ovoga pravilnika.
Članak 37.
(1) Vozila pratnje moraju biti opremljena žutim rotirajućim svjetlom i osvijetljenom pločom s natpisom "Izvanredni prijevoz".
(2) Žuto rotirajuće svjetlo mora se zasjeniti tako da ne zasljepljuje vozača koji upravlja vozilom za izvanredni prijevoz.
Članak 38.
(1) Pratnja izvanrednog prijevoza mora imati u svakom vozilu sljedeću signalizaciju:
- crvenu ili zelenu zastavicu za upozorenje sudionika u prometu o izvanrednom prijevozu,
- garnituru reflektirajućih prometnih znakova koju čine prometni znak "101" s dopunskom pločom "407" "Izvanredni prijevoz", znak "111 a" "suženje ceste s desne strane", znak "111 b" "suženje ceste s lijeve strane", znak "203" "zabrana prometa u oba smjera" i ploče za označivanje zapreke s treptačem "406".
IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 39.
(1) Evidenciju izdanih dozvola vode davatelji dozvola.
(2) Podaci iz izdanih dozvola, čine sastavni dio baze cestovnih podataka, koju vode davatelji dozvola.
(3) Radi osiguranja tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta, način prikupljanja i objedinjavanja podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdit će Hrvatska uprava za ceste u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Članak 40.
(1) Obrasce iz članka 7. stavak 2., članka 9. stavak 2. i članka 13. stavak 2. ovoga pravilnika propisat će Ministarstvo odnosno Hrvatska uprava za ceste u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Članak 41.
(1) Itinerare iz članka 6. stavak 2. ovoga pravilnika utvrdit će Ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 42.
(1) Program i način provjere stručne osposobljenosti zaposlenika iz članka 14. stavka 2. ovoga pravilnika, donijet će Hrvatska uprava za ceste u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
(2) Zaposlenici koji su obavljali poslove na izdavanju dozvola do stupanja na snagu ovoga pravilnika, dužni su u roku od 3 mjeseca od dana donošenja programa iz stavka 1. ovoga članka, pristupiti provjeri stručne osposobljenosti.
Članak 43.
(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz na javnim cestama ("Narodne novine", br. 104/93).
Članak 44.
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-02/47
Urbroj: 530-01-97-1
Zagreb, srpanj 1997.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti