POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravila - uredba o medicinskom - odluka o nedavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 87. st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" br. 74/94, 86/94 i 7/95) i članka 25. stavka 3. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika ("Narodne novine" br. 45/95) ministar rada i socijalne skrbi propisuje
PROGRAM
POSEBNOGA DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE INSPEKTORA RADA
I.
Osobe koje su dužne polagati državni stručni ispit za zvanje inspektora rada pripremaju se za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita na temelju pravnih izvora utvrđenih ovim programom.
II.
Posebni dio stručnoga ispita sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni se dio sastoji od izrade nacrta upravnoga akta iz propisa čiju primjenu nadzire inspektor rada.
III.
Usmeni dio posebnoga dijela stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz predmeta:

 1. Propisi o radnim odnosima,
 2. Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada,
 3. Organizacija zaštite na radu,
 4. Pravila zaštite na radu na sredstvima rada,
 5. Pravila zaštite na radu i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevnih radova,
 6. Pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije,
 7. Pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima.

IV.
Inspektori rada koji imaju stručnu spremu pravnog usmjerenja ne polažu usmeni posebni dio stručnoga ispita iz predmeta iz točke III 4., 5., 6. i 7.
V.
Iz predmeta Propisi o radnim odnosima ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa:

 1. Zakon o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95),
 2. Zakon o zapošljavanju stranaca (NN br. 19/92, 33/92, 89/92, 26/93 i 52/94),
 3. Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (NN br. 34/91 i 26/93),
 4. Zakon o evidencijama u oblasti rada (NN br. 34/91 i 26/93),
 5. Zakon o poduzećima za zapošljavanje invalida (NN br. 57/89 i 26/93),
 6. Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 33/96),
 7. Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN br. 1/97 - pročišćeni tekst),
 8. Zakon o određivanju poslova i radnih zadataka na kojima se zapošljavaju slijepi invalidi rada odnosno invalidne osobe (NN br. 12/79, 31/86, 47/89 i 26/93),
 9. Zakon o zapošljavanju (NN br. 59/96),
 10. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju (NN br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94),
 11. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 108/96) - čl. 21.,
 12. Stečajni zakon (NN br. 44/96),
 13. Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (NN br. 53/91 i 26/93),
 14. Pravilnik o radnoj knjižici (NN br. 14/96),
 15. Pravilnik o vođenju evidencije i objavi kolektivnih ugovora (NN br. 14/96),
 16. Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara (NN br. 8/96),
 17. Pravilnik o poslovima na kojima ne smiju raditi žene (NN br. 44/96),
 18. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje neophodne pojačane majčine njege djeteta do tri godine života (NN br. 4/81),
 19. Pravilnik o registraciji udruga (NN br. 14/96),
 20. Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 11/96),
 21. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (NN br. 47/96),
 22. Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 8/96),
 23. Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta (NN br. 103/96),
 24. Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete (NN br. 103/96),
 25. Pravilnik o metodologiji po kojoj će radnici utvrđivati osobito teške, naporne i po zdravlje štetne poslove odnosno radne zadatke (NN br. 32/86),
 26. Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (NN br. 82/96),
 27. Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova (NN br. 1/97),
 28. Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (NN br. 8/96).

VI.
Iz predmeta Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa:

 1. Zakon o inspekciji rada (NN br. 59/96 i 94/96),
 2. Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 75/93) - čl. 23. do 32.,
 3. Zakon o prekršajima (NN br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92, 60/93, 11/94 i 33/95) - čl. 15., 17. st. 1., čl. 20., 21., 28., 30. - 35., 42., 57., 83., 109. st. 1., 2. i 6., 124. st. 3.,
 4. Zakon o privrednim prijestupima (NN br. 53/91 i 91/92) - čl. 89. - 94.,
 5. Zakon o krivičnom postupku (NN br. 34/93, 38/93, 29/94 i 28/96) - članci 139. i 141.
 6. Krivični zakon Republike Hrvatske (NN br. 32/93, 28/96 i 30/96) - čl. 66. do 70. i čl. 193.

VII.
Iz predmeta Organizacija zaštite na radu ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa:

 1. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96 i 94/96),
 2. Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN br. 52/84),
 3. Pravilnik o načinu "ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN br. 52/84),
 4. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN br. 3/84 i 29/85) - uskladiti sa novim pravilnicima ministra,
 5. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83),
 6. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84).

VIII.
Iz predmeta Pravila zaštite na radu na oruđima za rad ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa:

 1. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (NN br. 53/91),
 2. Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi drveta i sličnih materijala (NN br. 49/86),
 3. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (NN br. 53/91),
 4. Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN br. 52/84).

Osim toga potrebno je načelno poznavanje slijedećih pravilnika:

 1. Pravilnika o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (NN br. 19/83),
 2. Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86),
 3. Pravilnika o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84 i 7/89),
 4. Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu (NN br. 10/86).

IX.
Iz predmeta Pravila zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevinskih radova ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa:

 1. Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84),
 2. Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN br. 19/83),
 3. Pravilniku o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN br. 7/87),
 4. Pravilniku o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (NN br. 45/84).

X.
Iz predmeta Pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa:

 1. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87),
 2. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN br. 53/91) s odgovarajućim standardima naročito N.B2.741, N.B2. 751 i N.B2.752,
 3. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (NN br. 19/83) - naročito poglavlje "3. Postrojenja na otvorenom prostoru" i "6. Sklopke, rastavljači i osigurači (rasklopne naprave)",
 4. Tehnički propisi o gromobranima (NN br. 53/91) a naročito poglavlja "2. Područje primjene" i "4. Opće odredbe o gromobranima",
 5. Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84 i 7/89) naročito poglavlja "3. Radni prostor na otvorenom", "7. Željeznička vozila - električne lokomotive i elektromotorni vlakovi", "11. Rad na postrojenjima visokog napona na električnim prugama", "12. Rad u elektroenergetskim postrojenjima" i "14. Rad na signalnosigurnosnim uređajima".

XI.
Iz predmeta Pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa:

 1. Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave (NN br. 52/84),
 2. Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (NN br. 92/93),
 3. Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (NN br. 19/83),
 4. Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (NN br. 19/83),
 5. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi (NN br. 19/83), poglavlje 11 - Rad s mineralnim gnojivom i sredstvima za zaštitu bilja,
 6. Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, i poliklorirane naftalene (NN br. 7/89).

Potrebno je i načelno poznavanje zaštite na radu iz slijedećih pravilnika:

 1. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno tehničkim zaštitnim mjerama na radovima pri kemijsko-tehnološkim procesima (NN br. 19/83),
 2. Pravilnik o zaštiti na radu i tehničkim mjerama za razvijače acetilena i acetilenske stanice (NN br. 19/83),
 3. Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kaže (NN br. 19/83),
 4. Pravilnik o zaštiti na radu pri tehmičkom obrađivanju legura lakih metala u kupaonicama s nitratnim solima (NN br. 19/83),
 5. Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84 i 7/89) - Poglavlje 10. - Čišćenje, pranje, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vozila,
 6. Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (NN br. 10/86),
 7. Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN br. 10/86),
 8. Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (NN br. 10/86),
 9. Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN br. 10/86).

XII.
Danom stupanja na snagu ovoga programa prestaje važiti Program posebnoga dijela državnoga stručnog ispita za zvanje inspektora rada ("Narodne novine", br. 10/96).
XIII.
Ovaj program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 115-01/97-01/02
Urbroj: 524-06-97-1
Zagreb, 4. veljače 1996.
Ministar
Joso Škara, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti