POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - norme - objava o svoti - odluka o prethodnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1997. godine donijela
UREDBU
O STANDARDIMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Uredbom propisuju standardi kojima se određuju granične vrijednosti ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, polikloriranih bifenila i drugih značajki kakvoće tekućih naftnih goriva, način označivanja i način dokazivanja sukladnosti.
Članak 2.
Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na sljedeća tekuća naftna goriva:
- bezolovni motorni benzini,
- motorni benzin s olovom,
- petrolej za loženje,
- petrolej za rasvjetu,
- dizelska goriva,
- loživa ulja: ekstra lako, lako specijalno, lako, srednje, teško i ekstra teško.
Članak 3.
Ova se Uredba ne primjenjuje na tekuća naftna goriva:
- koja se nalaze u spremnicima plovila i motornih vozila drugih zemalja pri prijelazu na teritorij Republike Hrvatske,
- koja su namijenjana kao komponente za namješavanje i/ili proizvodnju prije konačne uporabe za pogon ili izgaranje.
Članak 4.
U smislu ove Uredbe:
- granična vrijednost je najveća dozvoljena količina ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, polikloriranih bifenila i najmanja i/ili najveća vrijednost drugih značajki kakvoće tekućega naftnog goriva,
- druge značajke kakvoće tekućih naftnih goriva su:
- oksidacijska stabilnost,
- istraživački oktanski broj,
- motorni oktanski broj,
- točka filtrabilnosti,
- točka tečenja,
- područje destilacije,
- cetanski indeks,
- sredstvo za označivanje,
- gustoća na 150 C,
- voda,
- boja.
II. GRANIČNE VRIJEDNOSTI
Bezolovni motorni benzini
Članak 5.
Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora, olova i benzena u bezolovnim motornim benzinima su:
- ukupnog sumpora 0,05 masenih postotaka (% m/m)
- olova 0,013 grama po litri (g/l)
- benzena 5,00 volumnih postotaka (%v/v)
Članak 6.
Oksidacijska stabilnost u bezolovnim motornim benzinima je najmanje 360 minuta.
Granična vrijednost istraživačkoga oktanskog broja (IOB) bezolovnoga motornog benzina EUROSUPER 95 je najmanje 95 a motornoga oktanskog broja (MOB) je najmanje 85.
Granična vrijednost istraživačkoga oktanskog broja (IOB) bezolovnoga motornog benzina NORMAL 91 je najmanje 91 a motornoga oktanskog broja (MOB) je najmanje 82,5.
Članak 7.
Izuzetno u bezolovnim motornim benzinima proizvedenima u Republici Hrvatskoj granična vrijednost količine ukupnog sumpora je 0,10% m/m do 1. srpnja 2002. godine.
Motorni benzin s olovom
Članak 8.
Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora, olova i benzena u motornom benzinu s olovom su:
- ukupnog sumpora 0,05 %m/m
- olova 0,15 g/l
- benzena 5,0 %v/v
Članak 9.
Oksidacijska stabilnost motornog benzina s olovom je najmanje 360 minuta.
Granična vrijednost istraživačkoga oktanskog broja (IOB) motornog benzina s olovom je najmnje 98 a motornoga oktanskog broja (MOB) je najmanje 87.
Boja motornog benzina s olovom mora biti plava.
Članak 10.
Izuzetno u motornom benzinu s olovom proizvedenom u Republici Hrvatskoj granične vrijednosti količine ukupnog sumpora i olova su:
- ukupnog sumpora 0,10 % m/m
do 1. srpnja 2002. godine
- olova 0,5 g/l do 1. srpnja 2002. godine
Petrolej za loženje i petrolej za rasvjetu
Članak 11.
Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora i ukupnih aromata u petroleju za loženje i petroleju za rasvjetu su:
- ukupnog sumpora 0,04% m/m
- ukupnih aromata 1,00% m/m
Dizelska goriva
Članak 12.
Granična vrijednost ukupnog sumpora u dizelskim gorivima je najviše 0,05% m/m.
Članak 13.
Granične vrijednosti točke filtrabilnosti ovisno o vremenskom razdoblju, područja destilacije, cetanskog indeksa, gustoće na 150 C i sadržaja vode u dizelskim gorivima su:
Članak 14.
Izuzetno u dizelskim gorivima proizvedenima u Republici Hrvatskoj granična vrijednost količine ukupnog sumpora je:
- 0,5% m/m do 31. prosinca 1999. godine
- 0,3% m/m od 1. siječnja 2000. do 1. srpnja 2002. godine
Izuzetno u dizelskim gorivima proizvedenim u Republici Hrvatskoj sadržaj vode je najviše 500 mg/kg do 1. srpnja 2002. godine.
Loživa ulja
Članak 15.
Granična vrijednost količine ukupnih polikloriranih bifenila u loživim uljima je 0,5 mg/kg.
Članak 16.
Granična vrijednost količine ukupnog sumpora u loživom ulju ekstra lakom je 0,2% m/m.
Granična vrijednost količine ukupnog sumpora u lakom, lakom specijalnom, srednjem, teškom i ekstra teškom loživom ulju je 1,0% m/m.
Boja loživog ulja ekstra lakog mora biti crvena.
Članak 17.
Granične vrijednosti točke tečenja ovisno o vremenskom razdoblju, područja destilacije i sredstva za označivanje u loživom ulju ekstra lakom su:Točka tečenja: 0 C, najviše
16. 4. - 30. 9. 0
1. 10. - 31. 10. - 6
1. 3. - 15. 4. - 6
1. 11. - 29. 2. - 12Područje destilacije:
- do 3700 C predestilira, %v/v najmanje 95
Sredstvo za označivanje, najmanje 20 mg/lČlanak 18.
Izuzetno u loživim uljima proizvedenima u Republici Hrvatskoj granična vrijednost količine ukupnog sumpora je:
- ekstra lako: 0,5% m/m do 31. prosinca 1999. godine
0,3% m/m od 1. siječnja 2000. do
1. srpnja 2002. godine
- lako specijalno: 1,5% m/m do 1. srpnja 2002. godine
- lako: 2,0% m/m do 1. srpnja 2002. godine
- srednje: 3,0% m/m do 1. srpnja 2002. godine
- teško: 4,0% m/m do 1. srpnja 2002. godine
Način utvrđivanja kakvoće tekućih naftnih goriva
Članak 19.
Za utvrđivanje količine ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, polikloriranih bifenila te vrijednosti oksidacijske stabilnosti, istraživačkoga oktanskog broja, motornoga oktanskog broja, točke filtrabilnosti, točke tečenja, područja destilacije, cetanskog indeksa, gustoće na 150 C i sadržaja vode, primjenjuju se sljedeće norme:
- količina ukupnog sumpora u HRN EN 24260
bezolovnim motornim benzinima i HRN EN ISO 8754
motornom benzinu s olovom HRN DIN 51400-7
ASTM D 1266
- količina ukupnog sumpora u HRN DIN 51400-2
dizelskim gorivima, loživim uljima HRN EN 24260
i petroleju za loženje HRN EN ISO 8754
HRN DIN 51400-7
- količina olova u bezolovnim HRN EN 237
motornim benzinima ASTM D 3116
- količina olova u motornom HRN EN ISO 3830
benzinu s olovom
- količina ukupnih aromata u petroleju
za loženje i petroleju za rasvjetu HRN DIN 51413-3
- količina benzena u bezolovnim HRN EN 238
motornim benzinima i u motornom
benzinu s olovom ASTM D 3606
- količina polikloriranih bifenila
u loživim uljima HRN DIN 51527-1
- oksidacijska stabilnost motornih HRN EN ISO 7536
benzina ASTM D 525
- oktanski broj, istraživački (IOB)
u motornim benzinima HRN EN 25164
- oktanski broj, motorni (MOB)
u motornim benzinima HRN EN 25163
- točka filtrabilnosti u dizelskim
gorivima HRN EN 116
- točka tečenja u loživim uljima HRN ISO 3016
ASTM D 97
- područja destilacije tekućih
naftnih proizvoda HRN ISO 3405
- cetanski indeks dizelskih goriva HRN EN ISO 4264
ASTM D 976
- gustoća na 150 C dizelskih HRN EN ISO 3675
goriva ASTM D 4052
- sadržaj vode u dizelskim gorivima HRN ISO 3733
ASTM D 1744
- određivanje i primjena
preciznosti metoda ispitivanja HRN EN ISO 4259
Izjava o sukladnosti
Članak 20.
Proizvođač i/ili uvoznik tekućih naftnih goriva dužan je uz pošiljku tekućih naftnih goriva priložiti popunjen obrazac TNG - Izjavu o sukladnosti sa standardima kakvoće tekućih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Izjava o sukladnosti). Izjava o sukladnosti sadrži broj otpremnice i datum, odnosno broj carinske deklaracije i datum te oznaku i broj norme za proizvod.
Izdavanje Izjave o sukladnosti proizvođač i/ili uvoznik tekućih naftnih goriva potvrđuje da gorivo odgovara standardima kakvoće propisane ovom Uredbom.
Proizvođač i/ili uvoznik iz stavka 1. ovoga članka odgovara za točnost navoda danih u Izjavi o sukladnosti.
Članak 21.
Proizvođač izdaje Izjavu o sukladnosti iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe na temelju pregleda i ispitivanja obavljenog u laboratoriju proizvođača.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako proizvođač ispitivanje ne može obaviti u svojem laboratoriju, može ispitivanje kakvoće proizvoda povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi ili ovlaštenoj stručnoj instituciji prema propisima o normizaciji.
Članak 22.
Uvoznik tekućih naftnih goriva dužan je uz pošiljku tekućih naftnih goriva osigurati potvrdu o sukladnosti, izvještaj o ispitivanju proizvoda i druge odgovarajuće isprave izdane u inozemstvu.
Na priznavanje isprava o sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o normizaciji o priznavanju isprava sukladnosti izdanih u inozemstvu.
Nadzor obavljen pri uvozu tekućih naftnih goriva prema propisima o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu, ne isključuje pravo Državne uprave za zaštitu okoliša da u slučaju sumnje da uvezeno tekuće naftno gorivo ne odgovara standardima kakvoće, propisane ovom Uredbom, odredi ponovnu provjeru, odnosno ispitivanje.
Provjeru iz stavka 3. ovoga članka Državna uprava za zaštitu okoliša povjerava ovlaštenoj pravnoj osobi ili ovlaštenoj stručnoj instituciji iz članka 21. stavak 2. ove Uredbe, a troškove te provjere snosi uvoznik ukoliko rezultati ispitivanja nisu nepovoljni za uvoznika.
III. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

  1. ako kakvoća tekućega naftnog goriva prelazi propisane granične vrijednosti (članak 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18.),
  2. ako uz pošiljku tekućih naftnih derivata ne priloži izjavu o sukladnosti (članak 20. stavak 1.),
  3. ako Izjavu o sukladnosti izda suprotno odredbama ove Uredbe (članak 20. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 10.000,00 kuna.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Obrazac TNG iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.
Članak 25.
Standardi kakvoće tekućih naftnih goriva propisani ovom Uredbom ne primjenjuju se na tekuća naftna goriva uvezena do dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 26.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti bezolovnoga motornog benzina ("Narodne novine", br. 53/91 i 13/86) i Pravilnik o kvaliteti loživog ulja ("Narodne novine", br. 53/91, 49/83 i 36/90).
Članak 27.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-05/97-03/01
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 24. srpnja 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti