POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nn - pravilnik o provedbi - ispravak rješenja ustavnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 25. Pomorskoga zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU U SLUČAJU ROĐENJA ILI SMRTI, NALASKA NAPUŠTENOGA NOVOROĐENOGA DJETETA, PRIMITKU IZJAVE POSLJEDNJE VOLJE I POSTUPKU S IMOVINOM UMRLIH OSOBA NA BRODU
Članak 1.
Ovim se pravilnikom uređuje postupak u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i čuvanja oporuke, te postupak s imovinom umrlih osoba na brodu ili drugom plovnom objektu trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: brod).
Članak 2.
Rođenje, smrt, nalazak napuštenoga novorođenoga djeteta i popis imovine umrlih osoba na brodu, unose se u zapisnik koji potpisuje zapovjednik broda, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, osoba koja je prijavila neku od ovih činjenica, dvije punoljetne osobe kojima je činjenica poznata, a u slučaju rođenja ili smrti, i rođaci rođene, odnosno umrle osobe, ako se nalaze na brodu.
Obrasci zapisnika iz stavka 1. ovoga članka tiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 3.
Rođenje, smrt ili nalazak napuštenoga novorođenoga djeteta dužni su prijaviti rođaci i druge osobe koje se nalaze na brodu i to:

 1. rođenje djeteta - otac ako nije spriječen, liječnik, članovi posade broda ili majka čim je u mogućnosti da prijavi;
 2. smrt - članovi obitelji umrlog, ako nisu spriječeni da prijave tu činjenicu, liječnik koji je utvrdio smrt, članovi posade broda i druge osobe koje se nalaze na brodu;
 3. nalazak napuštenoga novorođenoga djeteta - osoba koja je našla napušteno novorođeno dijete.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti zapovjedniku broda najkasnije u roku od 24 sata od rođenja, smrti, odnosno nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta. Ako putovanje brodom traje kraće od 24 sata, prijava se mora podnijeti prije završetka putovanja.
Članak 4.
Zapisnik o rođenju, smrti i nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta sadrži ime broda, luku upisa broda, poziciju broda u vrijeme rođenja djeteta, smrti osobe ili nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, luku u koju će brod uploviti, podatke o osobi koja je podnijela prijavu i o osobama koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika (prebivalište, broj osobne isprave i dr.).
U dodatku zapisnika o smrti unosi se naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i adresa fizičke osobe kojoj je mrtvo tijelo predano zbog pokopa, a u dodatak zapisnika o nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta, naziv i sjedište pravne osobe ili ime i adresu fizičke osobe kojoj je dijete predano na zbrinjavanje.
Dodatak zapisnika ovjerava zapovjednik broda.
Članak 5.
Zapisnik o popisu imovine umrle osobe sadrži ime broda, luku upisa broda, poziciju broda u vrijeme nalaska imovine umrle osobe, osobne podatke prijavitelja i osobne podatke osoba koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika, ime i prezime umrloga, dan, mjesec, godina i sat smrti, popis nađenih osobnih stvari i predmeta umrle osobe.
U zapisnik o popisu imovine umrloga na brodu unose se i podaci o osobi koja je preuzela imovinu na čuvanje, odnosno korištenje.
Članak 6.
Imovina umrloga ili dio te imovine može se predati na čuvanje ili korištenje rođacima umrloga koji se nalaze na brodu s umrlim, ako je to prijeko potrebno za njihovo završavanje putovanja.
Zapovjednik broda osigurava imovinu umrloga na brodu i predaje je, uz potvrdu, lučkoj kapetaniji u luci pristajanja broda.
Članak 7.
Zapisnik o rođenju i zapisnik o nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta, sastavlja se u dva primjerka.
Zapisnik o smrti i zapisnik o popisu imovine umrloga na brodu, sastavlja se u četiri primjerka.
Činjenice utvrđene zapisnicima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zapovjednik broda unosi u brodski dnevnik. Sve primjerke zapisnika dostavlja lučkoj kapetaniji čim uplovi u domaću luku, a ako se brod nalazi u inozemstvu, zapisnike predaje najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako se na brodu nalazi bračni drug ili djeca umrloga, zapovjednik broda im predaje po jedan primjerak zapisnika o smrti i zapisnika o popisu imovine umrloga.
Članak 8.
Ako osoba koja se nalazi na brodu želi dati izjavu posljednje volje, odnosno sastaviti oporuku, zapovjednik broda primit će takvu izjavu, odnosno sastavit će oporuku, u skladu s propisima o nasljeđivanju.
Članak 9.
Ako osoba koja se nalazi na brodu želi predati na čuvanje oporuku, zapovjednik broda dužan je oporuku primiti na čuvanje i o tome izdati potvrdu.
Članak 10.
Oporuku sastavljenu na brodu i oporuku predanu na čuvanje, zapovjednik broda stavlja u posebno zapečaćenu omotnicu.
Članak 11.
Ako oporučitelj zatraži da mu se prije završetka putovanja vrati oporuka predana na čuvanje, zapovjednik broda vratit će mu oporuku, uz njegovu potvrdu o primitku oporuke.
Ako oporučitelj umre za vrijeme putovanja ili mu bilo iz kojega razloga ne bude vraćena oporuka, nakon završetka putovanja brodom, zapovjednik broda predat će oporuku lučkoj kapetaniji u prvoj domaćoj luci u koju brod uplovi, a u inozemstvu najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.
Članak 12.
O primitku izjave posljednje volje, sastavljanju oporuke, primitku na čuvanje i vraćanju oporuke, zapovjednik broda je dužan sastaviti bilješku koju unosi u brodski dnevnik.
U bilješci iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti način na koji je utvrđen identitet izjavitelja posljednje volje, odnosno oporučitelja.
Članak 13.
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se zapovjednik broda koji ne osigura imovinu umrlog na brodu i ne preda isti lučkoj kapetaniji u luci pristajanja broda (članak 6. stavak 2.).
Članak 14.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se rođaci i druge osobe koje se nalaze na brodu, ukoliko ne postupe u skladu s člankom 3. ovoga pravilnika.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalasku napuštenoga djeteta, prijemu izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu ("Narodne novine", br. 41/80) u dijelu koji se odnosi na pomorsku plovidbu.
Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/96-02/79
Urbroj: 530-02-96-1
Zagreb, 20. veljače 1997.
Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.Obrazac br. 1
ZAPISNIK
o rođenju djeteta na brodu
Sastavljen dana ---------- godine, na brodu --------- luke upisa broda ------------------ , u nazočnosti zapovjednika broda ------------------------------ , prijavitelja rođenja
-----------------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
i osoba:
1) ------------------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
2) ------------------------------------------------------
U tijeku plovidbe broda rodilo se dijete čije se rođenje utvrđuje na osnovi sljedećih podataka:
1) podaci o rođenju
ime i prezime ---------------------- , spol ------------
dan, mjesec, godina i sat rođenja ------------ , pozicija broda u vrijeme rođenja, na moru -------- Nm kod mjesta --------
2) podaci o roditeljima
(1) otac
ime i prezime: ----------------- državljanstvo -----------
osobna isprava broj: ------------ mjesto završetka putovanja ------------- prebivalište i adresa stanovanja -------------
(2) majka
Ime i prezime: ---------------- državljanstvo ----------
osobna isprava broj: ------------- mjesto završetka putovanja
------------- prebivalište i adresa stanovanja -------------
3) priznavanje i utvrđivanje očinstva
kao otac djeteta rođenog izvan braka prijavio se -------------
-----------------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
priznao je dijete za svoje, te je ovo priznanje, na njegov zahtjev, unijeto u zapisnik. S ovim priznanjem se - nije se - suglasila majka djeteta. Roditelji su se sporazumjeli da dijete rođeno izvan braka ima ime i prezime --------------------------------
Ovaj zapisnik sastavljen je u dva istovjetna primjerka.
Prijavitelj rođenja: Zapovjednik broda: Nazočne osobe:
---------------- -------------- 1. -------------
2. -------------

Obrazac br. 2
ZAPISNIK
o nalasku napuštenoga novorođenoga
djeteta na brodu

Sastavljen dana -------- godine, na brodu ---------- luke upisa broda ----------------- , u nazočnosti zapovjednika broda ------------------------------ , prijavitelja nalaska novorođenoga djeteta ----------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
i nazočnih osoba:
1) ------------------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
2) ------------------------------------------------------
U tijeku plovidbe broda nađeno je napušteno novorođeno dijete, čiji se podaci utvrđuju ovim zapisnikom.
Dan, mjesec, godina i sat nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta ------------------------ , mjesto nalaska na brodu --------- , pozicija broda u vrijeme nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, na moru -------- Nm kod mjesta ---------------------------
Dijete je nađeno pod sljedećim okolnostima - izjava prijavitelja:
---------------------------------------------------------
Vjerojatna starost djeteta: ----------- , spol ---------------
Opis odjeće i predmeta nađenih kod djeteta -----------------
---------------------------------------------------------
Ostali utvrđeni podaci ----------------------------------
----------------------------------------------------------
Ovaj zapisnik sastavljen je u dva istovjetna primjerka

Prijavitelj: Zapovjednik broda: Nazočne osobe:
---------------- ----------------- 1. ------------
2. -------------DODATAK ZAPISNIKAo nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta na brodu
Napušteno novorođeno dijete nađeno na brodu --------------
----------------------------------------------------------
(dan, mjesec, godina i sat nalaska)
predano je ----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(ustanovi za skrb o djeci - naziv i sjedište odnosno osobi - ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave osobe kojoj je dijete predano)
dana ------------ , s odjećom i predmetima --------------
----------------------------------------------------------
Mjesto i datum: ---------- Zapovjednik broda: -------------
Obrazac br. 3
ZAPISNIK
o smrti na brodu
Sastavljen dana ---------- godine, na brodu ---------- luke upisa broda ------------------ , u nazočnosti zapovjednika broda ----------------------------- , prijavitelja smrtnog
slučaja ----------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
i osoba:
1) ------------------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
2) ------------------------------------------------------
U tijeku plovidbe broda dogodio se smrtni slučaj koji se utvrđuje na osnovi sljedećih podataka:
Ime i prezime umrloga (za udate i djevojačko prezime) --------
---------------------------------------------------------
(za nepoznatoga umrloga navesti "nepoznato mrtvo tijelo")
Dan, mjesec, godina i sat smrti -------------- , pozicija broda u trenutku smrti, na moru ------- Nm kod mjesta ----------
Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja umrlog -----------------
----------------------------------------------------------
(prebivalište i adresa stanovanja umrloga)
Državljanstvo umrlog ------------ , bračno stanje ---------
Ime i djevojačko prezime bračnoga druga -------------------
Ime i prezime oca i majke umrloga ------------------------
Vjerojatni uzrok smrti ----------------------------------
Smrt je utvrdio ------------------------------------------
(ime i prezime i broj osobne isprave)
Ovaj zapisnik sastavljen je u četiri istovjetna primjerka
Prijavitelj: Zapovjednik broda: Nazočne osobe:
---------------- ---------------- 1. ------------
2. -------------DODATAK ZAPISNIKA
o smrti na brodu
Mrtvo tijelo ------------------------------------------
(ime i prezime umrloga)
umrloga ------------------------------------------------
(dan, mjesec, godina i sat smrti)
predano je -------------------------------- zbog pogreba
(dan, mjesec, godina i sat predaje)
---------------------------------------------------------------
(naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave osobe kojoj je mrtvo tijelo predano)
Mjesto i datum: ----------- Zapovjednik broda: ------------
Obrazac br. 4

ZAPISNIK
o popisu imovine umrloga na brodu
(prilog zapisnika o smrti na brodu)
Sastavljen dana ----------- godine, na brodu --------- luke upisa broda ------------------- , u nazočnosti zapovjednika broda -------------------------------- , i članova obitelji
odnosno rođaka umrloga --------------------------------
------------------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
i osoba:
1) ------------------------------------------------------
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
2) ------------------------------------------------------
Nakon utvrđivanja smrti ----------------------------------
(ime i prezime umrloga)
umrloga dana -------------------- godine, pristupljeno je popisu imovine umrloga. Na brodu je nađena sljedeća imovina umrloga (osobne isprave, novac, vrijednosni papiri, nakit, odijelo, obuća i drugi predmeti):

 1. ------------------------------------------------------
 2. ------------------------------------------------------
 3. --------------------------------------------------
 4. --------------------------------------------------
 5. --------------------------------------------------
 6. --------------------------------------------------
 7. ------------------------------------------------------

Imovina umrloga navedena pod brojem ----------- , upakirana
(redni broj i količina
je i zapečaćena.
Imovina, odnosno dio imovine umrloga, navedena pod rednim brojem ------- , predana je bračnom drugu, odnosno djeci umrloga
---------------------------------------------------------
(ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
Imovina, odnosno dio imovine umrloga, navedena pod rednim brojem -------- , predana je na osobno zajedničko korištenje rođacima koji su putovali zajedno s umrlim: -----------------
---------------------------------------------------------
(ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
Iz zatečenoga novčanog iznosa umrloga, predano je:
1) --------------------------------------------------
(ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
kuna, odnosno strane valute (slovima: ------------------)
2) --------------------------------------------------
(ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
kuna, odnosno strane valute (slovima: -------------------)
Zaključeno rednim brojem ------------ .
Ovaj zapisnik sastavljen je u četiri istovjetna primjerka.
Nazočne osobe: Zapovjednik broda: Članovi obitelji i rođaci:

 1. ----------- 1. ------------------
 2. ----------- 2. ------------------

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti