POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - rješenja i pravilnici - pravilnik o brodicama - odluka o izdavanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE
Na temelju članka 7. stavak 3., članka 8. stavak 2., članka 9. stavak 3., članka 10. stavak 3., članka 11. i članka 12. stavak 4. Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 109/97), Ministar privatizacije donosi
PRAVILNIK
O SUDJELOVANJU PRIVATIZACIJSKIH INVESTICIJSKIH FONDOVA U KUPONSKOJ PRIVATIZACIJI
I. PREDMET PRAVILNIKA
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se oblik, način i rokovi komunikacije Privatizacijskih investicijskih fondova s Ministarstvom privatizacije u procesu kuponske privatizacije, što uključuje:
- oblik i rok predaje zahtjeva za dobivanje dozvole za sudjelovanje;
- način, sadržaj i rokove dostave podataka o stanju privatizacijskih bodova.
II. DOZVOLA ZA SUDJELOVANJE
Članak 2.
Zahtjev za dobivanje dozvole za sudjelovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima mogu podnijeti Ministarstvu privatizacije najkasnije 45 dana prije početka prvog dražbovnog kruga.
Članak 3.
Ministarstvo privatizacije je dužno riješiti zahtjev najkasnije 30 dana prije početka prvog dražbovnog kruga.
Članak 4.
Društvo predaje Ministarstvu zahtjev u 3 primjerka. Zahtjevu Društvo mora obvezno priložiti:
a) odobrenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske da ima pravo poslovati kao društvo za upravljanje investicijskim fondovima;
b) predloženi prospekt fonda;
c) ugovor između banke jamstvenog pologa i Društva, te potvrdu o uplati jamstvenog pologa;
d) ugovor između depozitne banke i Društva, ako se depozitna banka razlikuje od banke jamstvenog pologa;
e) ugovor s ovlaštenim revizorom;
f) plan upisa (prikupljanja kupona);
g) preslik iz sudskog registra iz kojeg se vidi da Društvo zadovoljava uvjete koji se odnose na temeljni kapital i odobrenje za poslovanje u smislu članka 18, stavka 1, točke 1. Zakona o investicijskim fondovima;
h) popunjene obrasce (Podaci o društvu za upravljanje, Podaci o banci jamstvenog pologa, Podaci o depozitnoj banci, Podaci o revizoru) koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.
Članak 5.
Ministarstvo će odobriti zahtjev ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) zahtjev ispunjen u potpunosti u smislu članka 4. ovog Pravilnika;
b) predani su svi traženi dokumenti u smislu članka 4. ovog Pravilnika;
c) Društvo ima važeću licencu Komisije za vrijednosne papire i nije pod istragom zbog kršenja Zakona o investicijskim fondovima ili Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima.
Članak 6.
Predloženi prospekt fonda mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
a) iz članka 8. Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima;
b) iz članka 33. Pravilnika o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem ("Narodne novine" br. 61/97) pod uvjetom da se odredbe stavka 7. odnose na upravljanje Društvom;
c) iz članka 4. Zakona o investicijskim fondovima.
Članak 7.
Ugovor između Društva i banke koja drži jamstveni polog mora sadržavati s
jasno upozorenje o mogućnosti da se Fond nikad neće uspostaviti, ako ne skupi najmanje 100 milijuna investicijskih bodova, u kojem slučaju imatelj kupona unaprijed pristaje da će prisilno postati dioničarem drugoga fonda, kojega je uspostavilo jedno od uspješnih društava,
iznos naknade i metode obračuna naknade koju će Društvo dobiti,
odredba da će privatizacijski investicijski fond djelovati kao zatvoreni fond, što znači da ne postoji pravo isplate uloga, nego će imatelj kupona i budući dioničar Fonda morati, ako odluči prodati dionice, to učiniti na burzi ili drugom organiziranom javnom tržištu,
da ne postoji jamstvo glede profitabilnosti, porasta vrijednosti dionica ili isplate dividende,
obveza Društva objave redovitih periodičnih financijskih izvješća, te mjesto i približno vrijeme gdje ga imatelj kupona može dobiti.
a) banka mora dati na uvid sve podatke Komisiji za vrijednosne papire na njen zahtjev;
b) banka mora obustaviti sve isplate iz računa jamstvenog pologa na zahtjev Komisije.
Članak 8.
(1) Potvrda uplate jamstvenog pologa podložna je provjeri od strane Ministarstva privatizacije;
(2) Jamstveni polog može se nalaziti samo u banci koja ima veliko ovlaštenje, odnosno odobrenje za poslovanje s inozemstvom;
(3) Jamstveni polog ne smije biti u banci koja neposredno i posredno drži dionice Društva za upravljanje, odnosno udjele istoga Društva.
Članak 9.
(1) Društvo za upravljanje mora imenovati jednu osobu ovlaštenu za sve kontakte između Društva i Ministarstva.
(2) Osoba za kontakte je dužna unijeti u obrasce o podacima o Društvu, depozitnoj banci i banci jamstvenog pologa u roku od sedam dana sve promjene vezane uz:
adresu, broj telefona ili telefaksa,
imenovanju druge kontakt osobe,
izboru novih članova uprave, ovlaštenih posrednika i investicijskih savjetnika,
dioničare s više od 5% dionica u Društvu,
promjene članstva na burzi,
odgovore iz upitnika koji je sastavni dio obrasca.
(3) Pojam kontrole iz obrasca Podaci o društvu za upravljanje znači moć utjecaja na politiku ili odluke Društva, bilo udjelom u vlasništvu nad društvom, ugovorom ili nekim drugim putem. Smatra se da kontrolni utjecaj u Društvu ima bilo koja osoba koja je:
član nadzornog odbora,
član uprave, šef odjela ili organizacijske jedinice,
posredno ili neposredno ima 25% ili više udjela u Društvu.
(4) Zahtjev i dokumenti šalju se na adresu:
Ministarstvo privatizacije
(za privatizacijske investicijske fondove)
Gajeva 30a
10000 Zagreb
III. STANJE BODOVA
Članak 10.
Društvo za upravljanje koje je dobilo dozvolu za sudjelovanje u kuponskoj privatizaciji donosi podatak o stanju prikupljenih bodova najkasnije 8 dana prije početka određenog dražbovnog kruga. S bodovima koje skupi nakon tog roka ne može se više nadmetati u tom dražbovnom krugu.
Članak 11.
Podaci o stanju bodova dostavljaju se na disketi koju je Društvo dobilo od Ministarstva privatizacije i Obrascu za prihvat kupona koji su sastavni dio ovog Pravilnika. U prilogu Društvo mora dostaviti ispis podataka s diskete na papiru (JMBG, imena i prezimena, iznosi bodova pojedinih ovlaštenih sudionika, koji su svoj kupon uložili u Fond kojeg Društvo namjerava uspostaviti), te odvojive markice kupona ulagača sortirane istim redoslijedom kao i na disketi i pakirane u svežnjeve po 100 komada.
Članak 12.
(1) Između svaka dva dražbovna kruga Društvo dostavlja novu disketu s podacima o novim ulagačima (odnosno imateljima kupona koji su ih uložili u Fond ili nakon roka u prethodnom krugu ili između dva kruga), ispisom i sortiranim odvojivim markicama kupona. Iznos dodatnih bodova Ministarstvo privatizacije zatim pribraja iznosu neutrošenih bodova koji su Društvu preostali iz prethodnog kruga.
(2) Krajnji rok za ulaganje kupona u privatizacijski investicijski fond je do 8 dana prije početka posljednjeg dražbovnog kruga.
IV. SADRŽAJ UPISNICE
Članak 13.
(1) Upisnica je ugovor između Društva za upravljanje koje sudjeluje u kuponskoj privatizaciji i pokušava uspostaviti privatizacijski investicijski fond i imatelja kupona koji je svoje pravo povjerio tom Društvu kako bi postao dioničarem Fonda.
(2) Upisnica ne smije sadržavati niti jednu odredbu koja bi bila suprotna prospektu i statutu Fonda.
(3) Obvezni elementi upisnice su:
ime, prezime, JMBG, broj kupona i broj bodova imatelja kupona,
puni naziv, adresa i matični broj Društva za upravljanje,
pravo imatelja kupona da mu se izdaju dionice Fonda sukladno unijetim bodovima.
V. SUDJELOVANJE U DRAŽBOVNIM KRUGOVIMA
Članak 14.
Ponude za dionicama dioničkih društava koja su predmetom kuponske privatizacije Društva donose na Obrascu za ponude koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 15.
(1) Ponude se predaju u Ministarstvu privatizacije prije isteka roka dražbovnog kruga.
(2) Otvaranje ponuda je javno i svako Društvo se ima pravo upoznati s ponudama drugih društava.
Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 943-01/97-01/468
Urbroj: 517-02-201/01
Zagreb, 17. listopada 1997.
Ministar privatizacije
Milan Kovač, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti