POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - natuknice - odluka o sustavu - uredba o tehničko tehnološkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući povodom ustavne tužbe K. B. iz B. 38, C., zastupanoj po Odvjetničkom uredu S. L. iz P., na sjednici održanoj dana 16. srpnja 1997. godine, donio je sljedeću
O D L U K U
I. Usvaja se ustavna tužba i ukidaju se:

  1. presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev 25/1996-2 od 27. ožujka 1996.;
  2. rješenje Općinskog suda u P., broj: P-44/94-38 od 1. prosinca 1995.

II. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".
O b r a z l o ž e n j e
K.B. podnijela je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev 25/1996-2 od 27. ožujka 1996. i rješenja Općinskog suda u P., broj: P-44/94-38 od 1. prosinca 1995., radi zaštite ustavnih prava koja proizlaze iz članka 5. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske. Iako podnositeljica u ustavnoj tužbi nije izričito navela oznaku članka 14. stavka 2. i članka 115. stavka 3. Ustava, iz sadržaja ustavne tužbe nesporno proizlazi da smatra da su citiranim odlukama povrijeđene i te ustavne odredbe.
Osporenim rješenjem Općinskog suda u P., nakon izjavljene revizije provotuženika D. G. i drugotuženika Hrvatske pošte i telekomunikacije s. p. o. Z., Centar pošta R., protiv presude Županijskog suda u P., broj: Gž-183/95-2 od 13. veljače 1995., utvrđena je vrijednost predmeta spora u pravnoj stvari podnositeljice ustavne tužbe protiv navedenih tuženika u stambenom sporu s iznosom od 13.176,00 kuna.
Nakon tako utvrđene visine vrijednosti spora, Vrhovni sud Republike Hrvatske je osporenom presudom utvrdio da su revizije dopuštene i osnovane te je preinačio drugostupanjsku presudu Županijskog suda u P. i presudu Općinskog suda u P., broj: P-44/94-14 od 1. srpnja 1994. i podnositeljicu ustavne tužbe odbio sa zahtjevom da su joj tuženici dužni predati na korištenje dvosobni stan u P., površine 65,84 metara kvadratnih, kao i sa zahtjevom da se poništi odluka kojom je taj stan dodijeljen na korištenje provotuženiku.
Obrazlažući razloge za svoje tvrdnje o povredi ustavnih prava, podnositeljica ustavne tužbe kao prvo ističe da je vrijednost spora, koja je navedena osporenim rješenjem, utvrđena protivno članku 38. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 91/92) jer da je visina stanarine za sporni stan iznosila 192,82 kn na dan podnošenja tužbe, a što godišnje iznosi 2.316,44 kn, a ne kako je sud u osporenoj odluci naveo da je mjesečna stanarina iznosila 1.098,00 kn, a što bi godišnje iznosilo 13.176,00 kn. Takvim utvrđenjem podnositeljica ustavne tužbe smatra da je na njezinu štetu povrijeđena ustavna odredba iz članka 115. stavka 3. Ustava, a isto tako i presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske koja, prema tvrdnji podnositeljice ustavne tužbe, nije pravno utemeljena.
Tužba je osnovana.
Prema članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda ili prava čovjeka i građanina.
Članak 5. stavak 2. Ustava obvezuje svakoga da se drži Ustava i zakona i na poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. Članak 14. stavak 2. Ustava određuje jednakost svih pred zakonom, a članak 115. stavak 3. obvezuje sudove da sude na temelju Ustava i zakona.
Uvidom u spis Općinskog suda u P., broj: P-44/92, a osobito u osporene odluke, kao i u nižestupanjske presude te u razloge ustavne tužbe, utvrđeno je da su osporenim odlukama na štetu podnositeljice ustavne tužbe povrijeđena ustavna prava na koja ukazuje.
Prema članku 38. Zakona o parničnom postupku, vrijednost predmeta spora (od koje ovisi i dopustivost revizije, prema članku 382. stavku 1. i 2. ZPP-a) u predmetima koji se vode iz odnosa korištenja stana, određuje se prema vrijednosti jednogodišnje najamnine (stanarine).
Visina vrijednosti spora, koju je sud odredio u iznosu od 13.176,00 kn, pobuđuje ozbiljnu sumnju da je određivanjem vrijednosti predmeta spora u tom iznosu povrijeđena, ne samo odredba članka 38. ZPP-a, već i odredba iz članka 115. stavka 3. koja obvezuje sudove da sude na temelju Ustava i zakona.
Utvrdivši visinu vrijednosti spora od 13.176,00 kn, Općinski sud u P. se u obrazloženju rješenja o određivanju visine najamnine poziva na potvrdu HPT-a, Direkcija pošta - Centar pošta P. od 13. studenoga 1995., iz koje da proizlazi da je visina mjesečne najamnine, u trenutku podnošenja tužbe Općinskom sudu u P., iznosila 1.098,00 kn.
Međutim, uvidom u tu potvrdu, utvrđeno je da je u toj potvrdi mjesečna najamnina za sporni stan bila iskazana ne u kunama, kako je navedeno u izreci rješenja, već u tadašnjim hrvatskim dinarima i to s iznosom od 1.098,00 na dan 16. prosinca 1992. godine.
Određujući vrijednost predmeta spora u kunama, Općinski sud u P. je očito pogrešno utvrdio i precijenio vrijednost predmeta spora i to protivno članku 38. Zakona o parničnom postupku.
Kako od visine vrijednosti predmeta spora ovisi dopustivost revizije, a očito je da je ta vrijednost spora pogrešno utvrđena, valjalo je ukinuti osporeno rješenje radi ponovnog utvrđivanja vrijednosti spora u skladu sa zakonom.
Kad se uzme u obzir da je u konkretnom slučaju predmet spora stjecanje stanarskog prava u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93) i to na stanu od svega 65,84 kvadratnih metara, a pogotovo i općepoznatu činjenicu da najamnine (stanarine) još uvijek nisu ekonomske, očito je da je mogućnost izjavljivanja revizije upitna te da je osporenim rješenjem i presudom povrijeđena ustavna odredba iz članka 5. stavka 2. i članka 115. stavka 3. Ustava te ustavno pravo podnositelja ustavne tužbe iz članka 14. stavka 2. Ustava.
Zbog iznesenog, Sud je, u skladu s člankom 60. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94), ukinuo osporeno rješenje Općinskog suda u P., kao i presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske jer iz navedenog proizlazi da je Vrhovni sud prihvatio reviziju protivno odredbi članka 382. stavka 2. i 3. Zakona o parničnom postupku, čime je povrijedio na štetu podnositelja ustavne tužbe pravo na jednakost pred zakonom.
Objava odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-676/1996
Zagreb, 16. srpnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti