POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - naredbe i propisi - ispravak odluke legalis - prosječni srednji tečaj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
Sukladno odredbi članka 9. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" broj 107/95), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. lipnja 1997. donijela je
STATUT
KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
Uvodne odredbe
Članak 1.
Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima osnovana je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) kao stalna i neovisna pravna osoba, osnovana radi uređivanja i nadziranja izdavanja vrijednosnih papira i njihova trgovanja, čije su obveznosti i javne ovlasti utvrđene Zakonom.
U obavljanju poslova utvrđenih zakonom, Komisija je samostalna i neovisna i odgovara Saboru Republike Hrvatske.
Ustrojstvo i poslovanje Komisije uređuje se ovim Statutom.
Naziv
Članak 2.
Naziv komisije je: Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.
Sjedište
Članak 3.
Sjedište Komisije je u Zagrebu, Bogovićeva 1 a.
Komisija može donijeti odluku o promjeni adrese sjedišta.
Pečat i štambilj
Članak 4.
Komisija ima jedan pečat okruglog promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, a sadržaj pečata glasi: "REPUBLIKA HRVATSKA, KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB".
Komisija ima štambilj četvrtastog oblika koji sadrži tekst: "KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB" i prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisma.
Ustrojstvo Komisije
Članak 5.
Članove Komisije imenuje Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Predsjednika Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske između članova Komisije. Zamjenike predsjednika imenuje predsjednik između članova.
Za člana Komisije može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin koji je završio fakultet, ima odgovarajuće stručno znanje, sposobnosti i radno iskustvo te je dostojan da bude član Komisije.
Članovi Komisije imenuju se na šest godina. Svake dvije godine istječe mandat dvojici članova, a svake sedme se imenuje jedan novi član na šest godina.
Vrijeme na koje je član imenovan (mandat) počinje teći od dana imenovanja. Ako neki od članova Komisije prestane obnašati obveznost prije isteka mandata, na njegovo mjesto imenuje se osoba do isteka mandata člana kojeg zamjenjuje. Član Komisije može biti ponovo imenovan.
Članovi Komisije obnašaju obveznost članstva profesionalno, te prava i obveze iz radnog odnosa ostvaruju u Komisiji.
Komisija ima svoje stručne službe.
Na zaposlene u stručnim službama Komisije, predsjednika i članove Komisije, za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa primjenjuju se opći propisi o radu, akti Komisije i ugovor o radu.
Ugovor o radu sa zaposlenicima u stručnim službama Komisije u ime Komisije potpisuje predsjednik Komisije.
Glede zasnivanja radnog odnosa, za predsjednika i članove Komisije primjenjuje se odluka Sabora Reublike Hrvatske o imenovanju članova Komisije.
Članak 6.
Unutarnje ustrojstvo Komisije utvrđuje se ovim Statutom i općim aktom kojeg na temelju ovog statuta donosi Komisija na svojoj sjednici.
Sistematizacija radnih mjesta stručnih službi Komisije, plaće i naknade članova Komisije i zaposlenika u stručnim službama Komisije, te ostala prava i obveze iz radnih odnosa Komisija uređuje općim aktima.
Komisija općim aktima uređuje i druga pitanja u vezi sa svojim unutarnjim ustrojstvom i poslovanjem, kada ocijeni da je to potrebno.
Članak 7.
Komisija ima sljedeće stručne službe:

 1. Tajništvo Komisije
 2. Odjel za uređenje tržišta vrijednosnih papira
 3. Odjel za praćenje investicijskih fondova
 4. Odjel za praćenje izdavanja vrijednosnih papira
 5. Odjel za nadzor
 6. Pravnu službu
 7. Službu računovodstva

Članak 8.
Tajništvo Komisije priprema sjednice Komisije, organizira funkcioniranje sustava Komisije i razvija norme radnih postupaka, organizira i vodi uredsko poslovanje, obavlja opće poslove u vezi s komuniciranjem Komisije s javnošću i srodnim tijelima u inozemstvu, poslove u vezi s oblikovanjem i provođenjem kadrovske politike, te obavlja i sve ostale poslove vezane za osiguravanje sredstava i postupaka potrebnih za djelovanje Komisije.
Odjeli obavljaju stručne poslove u vezi s izradom propisa, izdavanjem dozvola i odobrenja, nadgledanjem i unapređenjem tržišta vrijednosnih papira, provođenjem nadzora nad subjektima tržišta vrijednosnih papira, vođenjem knjiga i registara, suradnjom sa srodnim organizacijama, informiranjem i širenjem znanja o načelima tržišta vrijednosnih papira, te obavljaju druge stručne poslove u okviru djelokruga Komisije.
Pravna služba prati pravnu doktrinu, regulativu i pravnu praksu u okviru djelokruga Komisije, sudjeluje u izradi akata Komisije, obavlja sve pravne poslove u vezi s građanskopravnim i upravnim sporovima i drugim sudskim postupcima koje je Komisija ovlaštena pokrenuti ili u njima sudjelovati, te obavlja druge pravne poslove za potrebe Komisije odnosno ostalih stručnih službi Komisije.
Služba računovodstva vodi računovodstvo Komisije.
Članak 9.
Na čelu tajništva je tajnik Komisije, na čelu odjela je načelnik odjela, a na čelu službi je načelnik službe.
Osobe iz prethodnog stavka rukovode pojedinom stručnom službom i odgovorne su za rad stručne službe.
Članak 10.
Detaljno reguliranje unutarnjeg ustrojstva Komisije uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Komisije.
Djelokrug Komisije
Članak 11.
Komisija:

 1. donosi propise o provedbi Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, kada je za to ovlaštena zakonom,
 2. izdaje dozvole i odobrenja kada je za to ovlaštena zakonom,
 3. nadgledava poštivanje pravila uobičajene trgovine i lojalne utakmice u trgovini vrijednosnim papirima,
 4. provodi nadzor nad društvima za poslovanje vrijednosnim papirima, burzama, uređenim javnim tržištima, izdacima vrijednosnih papira, bankama u dijelu poslova koje obavljaju na tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: banke), investicijskim fondovima i društvima za upravljanje investicijskim fondovima u svezi s obavljanjem poslova koji se odnose na vrijednosne papire i na druge poslove određene ovim Zakonom,
 5. organizira, poduzima i nadgleda mjere kojima se osigurava učinkovito funkcioniranje tržišta vrijednosnih papira i zaštita investitora,
 6. vodi knjige i registre u skladu sa odredbama Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima,
 7. surađuje sa srodnim organizacijama u inozemstvu,
 8. daje informacije i širi znanje o načelima na kojima počiva djelovanje tržišta vrijednosnih papira,
 9. donosi pravilnike i naredbe kojima se uređuje funkcioniranje i rad središnje depozitarne agencije, djelovanje i rad operatora računa i ostala pitanja u svezi s nematerijalnim i imobiliziranim vrijednosnim papirima,
 10. propisuje obvezni sadržaj informacije koje moraju biti objavljene svim dioničarima i javnosti od strane osoba koje vrše distribuciju vrijednosnih papira javnom ponudom,
 11. utvrđuje opće uvjete koje moraju zadovoljiti svi oni koji se profesionalno bave trgovanjem vrijednosnim papirima,
 12. poduzima ostale mjere i obavlja druge poslove u skladu.

Sukladno odredbi članka 12. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, Komisija može pokrenuti građanskopravni spor radi naknade štete od izdavatelja, društva za poslovanje s vrijednosnim papirima, investicijskog fonda, pokrovitelja izdanja te drugih pravnih subjekata ili fizičkih osoba za koje smatra da su svojim postupcima protupravno oštetile vlasnike vrijednosnih papira te u takvom sporu ima status stranke - oštećenika, iako nije vlasnik vrijednosnog papira i nije oštećena. Ako uspije u sporu, naknada štete bit će isplaćena svim oštećenim vlasnicima vrijednosnog papira istoga.
Rad Komisije i izvješćivanje o radu
Članak 12.
Komisija na sjednicama donosi pravilnike, naredbe, propise i druge opće i pojedinačne akte pri obavljanju svojih zadaća u skladu sa Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima i drugim zakonima i propisima.
Na sjednici odlučuju nazočni članovi Komisije.
Tri člana Komisije čine kvorum. Svakoj sjednici Komisije obvezno prisustvuje predsjednik ili njegov zamjenik.
Komisija donosi odluke većinom od najmanje tri glasa, a svaki član Komisije uključujući i predsjednika ima jedan glas.
Komisija može ovlastiti zaposlenika u stručnoj službi da poduzima radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja.
Svi akti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti prije stupanja na snagu objavljeni u "Narodnim novinama".
Članak 13.
Komisija je obvezna najmanje jednom svake kalendarske godine Vladi i Saboru Republike Hrvatske podnijeti izvješće o svojemu radu i situaciji na tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.
Ponašanje članova Komisije
Članak 14.
Članovi Komisije ne mogu biti članovi uprave, nadzornih i upravnih Odbora ni drugih tijela izdavatelja vrijednosnih papira niti obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njihovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njihov društveni ugled, niti mogu činiti ili biti, što je inače nespojivo s obnašanjem obveznosti člana Komisije.
Članovi Komisije ovlašteni su pisati i objavljivati stručne ili znanstvene radove o sadržaju akata koje donosi Komisija i sudjelovati u radu stručnih ili znanstvenih skupova.
Članovi Komisije moraju se ponašati tako da ne umanjuju svoj ugled ili ugled Komisije te da ne dovedu u pitanje svoju samostalnost i neovisnost pri donošenju odluka i samostalnost Komisije.
Članovi Komisije ne smiju koristiti svoj rad u Komisiji i ugled Komisije za ostvarivanje vlastitih prava.
Financiranje rada Komisije
Članak 15.
U proračunu Republike Hrvatske svake se proračunske godine osiguravaju sredstva za rad, obrazovanje i upošljavanje odgovarajućeg osoblja te ispunjenje tehničkih i drugih uvjeta nužnih za obavljanje poslova Komisije.
Prihodi koji se ostvaruju od administrativnih pristojbi što ih Komisija naplaćuje za svoje usluge prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Nastupanje u pravnom prometu
Članak 16.
Komisiju kao pravnu osobu u pravnom prometu zastupa predsjednik Komisije - samostalno i neograničeno.
Vođenje poslovnih knjiga
Članak 17.
Komisija vodi poslovne knjige u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.
Službena tajna
Članak 18.
Svi članovi ili bivši članovi te zaposlenici ili bivši zaposlenici Komisije, suradnici i bivši suradnici, članovi i bivši članovi savjetodavnih tijela Komisije moraju čuvati informacije o materijalnim činjenicama ili povlaštenim činjenicama koje saznaju pri obnašanju svojih obveza ili obavljanju zadaća u Komisiji ili na drugi način, i to od bilo koje osobe, osim kada su nato ovlašteni zakonom. Takve se informacije smatraju službenom tajnom. Ne smiju se davati savjeti glede trgovine vrijednosnim papirima i investiranja u vrijednosne papire ili davanja mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje vrijednosnih papira koji su u prometu na teritoriju Republike Hrvatske.
Zabrana aktivnosti navedenih u prethodnom stavku ovoga članka prestaje nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana prestanka obavljanja funkcija u Komisiji.
Priopćavanje o radu Komisije
Članak 19.
Sve podatke i obavijesti o poslovanju Komisije daje predsjednik Komisije ili osoba koju on ovlasti.
Radi informiranja javnosti o svom radu, Komisija može izdavati posebne publikacije ili glasila.
Izmjene i dopune statuta
Članak 20.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i postupku za njegovo donošenje, s tim da odluku o izmjeni ili dopuni statuta Komisija donosi većinom od najmanje četiri glasa, među kojima mora biti i glas predsjednika Komisije.
Izvornik i objavljivanje statuta
Članak 21.
Izvornikom statuta smatra se primjerak statuta kojeg je usvojila Komisija, na koji je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost, koji je uredno potpisan od strane predsjednika Komisije i ovjeren pečatom Komisije.
Izvornik statuta, njegove izmjene i dopune te odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na statut, čuvaju se uvezeni u posebnu knjigu.
Statut će biti objavljen u "Narodnim novinama" nakon što Vlada Republike Hrvatske dade na njega suglasnost.
Tumačenje statuta
Članak 22.
U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti u primjeni odredbi ovog statuta, tumačenje daje Komisija većinom glasova nazočnih članova na sjednici Komisije.
Ako je broj nazočnih članova tri, za takvo tumačenje potvrdu mora dati Komisija na prvoj narednoj sjednici na kojoj će biti nazočna više od tri člana.
Ako je nejasnoća ili nesuglasnost takove naravi da Komisija ne može dalje redovno obnašati svoje dužnosti u konkretnom slučaju, tumačenje će se dati odmah ako je sjednici nazočno četiri ili pet članova Komisije, a ako je nazočno tri člana, tumačenje će biti valjano ako su sva tri dala istovjetno tumačenje.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 23.
Opće akte iz članka 6. ovog Statuta Komisija će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta. Do tog roka, predsjednik Komisije ovlašten je svojim odlukama privremeno regulirati tu materiju.
U dijelu koji se tiče radnih odnosa, do donošenja akata iz prethodnog stavka, za zaposlenike u stručnim službama Komisije te predsjednika i članove Komisije primjenjivat će se opći propisi o radu i ugovor o radu, odnosno odluka o imenovanju za članove Komisije.
Članak 24.
Statut stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama."
Klasa: 023-01/97-01/02
Urbroj: 567-97-3
Zagreb, 23. lipnja 1997.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti