POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - republika hrvatska - zaključak i pregled - uredba o informacijskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 16. svibnja 1997.
Broj: 01-97-806/1
Zagreb, 22. svibnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE
Članak 1.
U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate ("Narodne novine", br. 51/94.) u članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"(2) Gubitak (rastep, rashod) naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka koji je nastao u skladištima derivata kod proizvođača i veleprodajnim skladištima poreznog obveznika smatra se predmetom oporezivanja, u smislu ovoga Zakona, osim gubitka koji je nastao djelovanjem više sile."
Članak 2.
U članku 4. riječ: "rezerve" zamjenjuje se riječju: "zalihe".
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"(2) Ako se naftni derivati uvoze u svoje ime a za tuđi račun tada je korisnik uvoza obveznik posebnog poreza na naftne derivate."
Članak 3.
U članku 5. stavku 2. točki 3. brojka: "0,00" zamjenjuje se brojkom: "0,10".
U točki 4. brojka: "0,00" zamjenjuje se brojkom: "1,40".
Članak 4.
U članku 6. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:
"3. u trenutku utvrđivanja gubitka iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona, osim gubitka nastalog djelovanjem više sile."
Članak 5.
U članku 8. stavku 2. na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi:
"Izjavu prethodno ovjerovljuje nadležna ispostava Porezne uprave kod koje je prijavljeno veleprodajno skladište."
Članak 6.
U članku 10. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: "a u slučaju gubitka iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 8 dana od dana utvrđivanja gubitka".
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"(4) Naloge poreznog obveznika za uplatu posebnog poreza kao i ovršna rješenja tijela nadležnih za porezni nadzor, ovlaštene organizacije za platni promet ovršavaju zajedno s drugim poreznim obvezama za koje je propisano prvenstvo u naplati."
Članak 7.
Članak 15. mijenja se i glasi:
"(1) Porezni obveznici iz članka 4. ovoga Zakona - proizvođači obvezni su prije isporuke ulja za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog (EL i LS) iz prijavljenih rafinerijskih skladišta obojiti ga crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) prema važećim propisima o normama, osim pri izvozu.
(2) Uvoziti se može samo ulje za loženje (EL i LS) koje je obojeno crvenom bojom uz dodatak indikatora (markera) prema važećim propisima o normama.
(3) Ulje za loženje (EL i LS) ne smije se stavljati u promet na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima za prodaju naftnih derivata. Prodaja ulja za loženje (EL i LS) može se obavljati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnoj ispostavi porezne uprave."
Članak 8.
U članku 16. riječi: "plovnih objekata" i "plovnog objekta" zamjenjuju se riječima: "plovila".
Članak 9.
U članku 18. stavku 1. točki 10. iza riječi: "ulja za loženje" dodaju se riječi "ili ako ulje za loženje prodaje na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima za prodaju naftnih derivata ili na skladištu koje nije prijavljeno".
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna."
Članak 10.
Iza članka 18. dodaje se članak 18a. koji glasi:
"Članak 18a.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 2,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja nije porezni obveznik po ovome Zakonu ako obavlja promet ulja za loženje na benzinskim postajama ili drugim maloprodajnim mjestima (članak 15.)
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna."
Članak 11.
U članku 22. stavku 2. i 3. riječi: "31. prosinca 1994." zamjenjuje se riječima: "30. lipnja 1997.".
Članak 12.
U cijelom tekstu Zakona riječi: "volumetar" i "rezervoar", u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "mjerilo protoka" i "spremnik", u odgovarajućem padežu.
Članak 13.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na naftne derivate.
Članak 14.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" osim odredbi članka 3. prva rečenica koja se primjenjuje danom početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 47/95.).
Klasa: 410-19/94-01/03
Zagreb, 16. svibnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti