POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - republika hrvatska - rješenje o izmjeni - srednjoročni plan razvoja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
Na temelju članka 268. stavak 2. i članka 280. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 59/96), te rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-72-7693/7-93 od 5. kolovoza 1993. godine, Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub donijeli su
ODLUKU
O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJU VOZILA I POSLOVE KOJI SU S TIM POVEZANI
I.
Ovom odlukom određuju se iznosi naknada za tehnički pregled vozila, za poslove registracije vozila i produženje valjanosti prometne dozvole, za periodički tehnički pregled kočnica i ostale naknade za poslove koji su s tim povezani, kako slijedi:
_ ______
Redni broj NAZIV NAKNADE Iznos naknade
kn
_ ______

1 2 3


Naknade za tehnički pregled vozila:

1 Moped 51,64

2 Motocikl 51,64

3 Laka prikolica 51,64

4 Osobni automobil 86,89

5 Traktor 86,89

6 Priključno vozilo 86,89

7 Autobus 136,89

8 Teretni automobil 136,89

9 Kombinirani automobil 136,89

10 Radno vozilo 136,89

11 Radni stroj i ostala vozila 136,89

Naknada za vozila koja su zbog neispravnosti pojedinih uređaja ili opreme na redovnom tehničkom pregledu
proglašena neispravnim, kada dođu na ponovni pregled u propisanom roku od 4 dana od dana obavljanja prvobitnog
pregleda iznosi 50% iznosa za redovni tehnički pregled vozila, i to kako slijedi (točka 12, 13, 14):

12 Moped, motocikl i laka prikolica 25,82

13 Osobni automobil, traktor i priključno vozilo 43,44

14 Autobus, teretni automobil, kombinirani
automobil, radni stroj i ostala vozila 68,44

15 Naknada za preventivni tehnički pregled vozila 69,67

16 Naknada za ponovljeni preventivni tehnički
pregled neispravnih uređaja na vozilu (u roku
od 4 dana od dana obavljanja prvobitnog
pregleda) 34,84

17 Naknada za izvanredni tehnički pregled
autobusa za obavljanje međunarodnog
cestovnog prijevoza 122,95

18 Naknada za izvanredni tehnički pregled
teretnog automobila ili skupa vozila za
obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza 63,93

19 Naknada za poslove koji prethode registraciji i
produženju valjanosti prometne dozvole
(naplata osiguranja i naknade za ceste) 36,89

20 Naknada za djelomičnu uslugu iz rednog broja
19 (kada se naplaćuje samo osiguranje ili
samo naknada za ceste) 22,13

21 Naknada za produženje valjanosti prometne
dozvole 31,97

22 Naknada za djelomičnu uslugu iz rednog broja
21 (kada se stranka upućuje s prometnom
dozvolom u nadležnu PU ili PP) 22,13

23 Naknada za izdavanje registarskih pločica 22,13

24 Naknada za zamjenu i izdavanje nove
prometne dozvole 31,97

25 Naknada za izdavanje knjižice vozila 31,97

26 Naknada za izdavanje i ovjeru kartona tehničke
ispravnosti lake prikolice 22,13

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica

27 Teretni automobil do 5 t najveće dopuštene
mase (samo hidraulika) i autobusi do 3,5 t
mase vozila 218,85

28 Priključna vozila navedenih karakteristika iz
točke 27 172,95

29 Teretni automobili od 5-10 t najveće dopuštene
mase, teretni automobili do 5 t najveće
dopuštene mase sa zračno-hidrauličnim
kočnim sustavom, te autobusi od 3,5-6 t mase
vozila 345,90

30 Priključna vozila navedenih karakteristika iz
točke 29 277,87

31 Teretni automobili preko 10 t najveće
dopuštene mase, tegljači i autobusi preko 6 t
mase vozila sa zračnim kočnim sustavom 568,85

32 Priključna vozila navedenih karakteristika iz
točke 31 454,92

Prvi ponovljeni pregled kočnica obavljen u roku od 8 dana od dana obavljanja prvobitnog pregleda obavlja se bez
naknade, dok se za svaki daljnji pregled kočnica u tom roku plaća naknada u iznosu od 50% pune naknade, prema
kategoriji vozila.

Ostale naknade

33 Naknada za tehnički pregled kočnica kada se koristi
list za grafičko prikazivanje rezultata kočnica, na
uređajima za ispitivanje kočnica 22,95

34 Naknada za tehnički pregled plinskih instalacija na
vozilima koja za pogon koriste smjesu butan-propan 36,89

35 Naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila za

prijevoz opasnih tvari 77,87

36 Naknada za tehnički pregled ako se ne obavlja
kompletan tehnički pregled vozila, odnosno ako se
izdaje potvrda o stanju vozila i slično 27,87

37 Naknada za tehnički pregled vozila i utiskivanje
brojašasije na vozilu (bez pripreme) 54,92

38 Naknada za izdavanje potvrde i pokusne pločice 31,97

39 Naknada za tehnički pregled i obavljanje Obračun se
poslova procjene vrijednosti prilikom vrši prema
prodaje vozila ili na zahtjev stranke stvarno
utrošenim
satima rada

40 Naknada za poslove tehničkog pregleda vozila, Obračun se registracije vozila i ispitivanje vozila vrši prema
(ako se obračun vrši po jednom stvarno
satu rada, dio tehničkog pregleda utrošenim
vozila na ponovljenom pregledu i drugo) satima rada

41 Naknada za skidanje i montažu registarskih pločica
(za jedan par) 59,02

42 Naknada kada se obavlja samo skidanje ili samo
montiranje registarskih pločica 30,33

43 Naknada kod vozila s jednom registarskom pločicom
za skidanje i montažu 30,33

44 Naknada za naljepnicu - znak kojim se označava rok
valjanosti tehničkog pregleda 3,69

II.
Strukturu naknade iz točke I, redni broj 33 do 44 ove Odluke čini dio naknade koji pripada stanici za tehnički pregled vozila.
Na iznose naknada iz točke I ove Odluke obračunava se i propisani porez (porez na dodanu vrijednost).
Ukupni iznos naknada (zajedno s porezom) te upute o primjeni i strukturi naknada prema točki I. i II. ove Odluke utvrdit će Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub.
III.
Obračun prema stvarno utrošenim satima rada iz točke I. ove Odluke obavlja se tako da se iznos prosječne vrijednosti sata u djelatnosti koju obavlja stanica za tehnički pregled vozila uveća za 20%.
U naknade iz točke I. ove Odluke nisu uključene naknade za potrebne obrasce, koje stanica za tehnički pregled vozila nabavlja kod nadležne Policijske uprave ili Policijske postaje (registracijski list, prometna dozvola, knjižica vozila i karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila). Naknada za obrasce posebno se naplaćuje.
IV.
Kada se tehnički pregled vozila obavlja izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila (na terenu), uz naknade iz točke I. ove Odluke, stanica za tehnički pregled vozila naplaćuje i troškove koji su nastali izlaskom na teren (dnevnice, putni troškovi i dr).
V.
Naknade iz točke I. pod rednim brojem 19 i 21 ove Odluke, za poslove koji prethode registraciji vozila i za produženje važenja prometne dozvole, kada se djelomično obave predviđeni poslovi naplaćuje se iznos iz točke I. pod rednim brojem 20 i 22.
VI.
Dio naknade iz točke I. pod rednim brojem 1. do 32. ove Odluke koji pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za financiranje programa prometne preventive i pospješivanje sigurnosti prometa na cestama, stanica za tehnički pregled dužna je obračunati dva puta mjesečno za razdoblje od 1.-15. i od 16. do posljednjeg dana u mjesecu te doznačiti u roku 7 dana po izvršenom obračunu tj. do 22. u mjesecu i do 7. u idućem mjesecu na žiro račun Centra za vozila Hrvatske za dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske i za financiranje programa prometne preventive i pospješivanje sigurnosti prometa na cestama, a dio koji pripada Hrvatskom autoklubu na njegov žiro račun.
Ako dio naknade prema stavku 1. ove točke stanica za tehnički pregled vozila ne doznači u roku 7 dana od dana izvršenog obračuna, takva stanica za tehnički pregled vozila, u okviru svog dijela obveza dužna je istekom tog roka uvesti dnevni obračun tako da dnevno ili najkasnije slijedećeg radnog dana dostavlja dio utvrđene naknade izravno na žiro račun Centra za vozila Hrvatske, odnosno Hrvatskog autokluba.
Kod prekoračenja roka iz stavka 2. ove točke Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub zaračunat će propisanu zateznu kamatu na iznos naknade što ga stanica za tehnički pregled vozila nije doznačila na vrijeme.
VII.
Sukladno sporazumu zaključenom između Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba za financiranje programa prometne preventive i pospješivanje sigurnosti prometa na cestama izdvaja se 3% od iznosa naknade iz točke I. (redni broj 1. do 32.). Obračunati iznos dijela naknade stanica za tehnički pregled vozila uplaćuje na žiro račun Centra za vozila Hrvatske na način kako je to utvrđeno u točki VI. ove Odluke.
VIII.
O doznačenim dijelovima naknade iz točke VI. ove Odluke stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju na posebnim obrascima, čiji oblik, sadržaj i način postupanja zajednički utvrđuju Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub.
Stanica za tehnički pregled vozila vodi odvojenu evidenciju i popunjava obrasce u rokovima iz točke VI. ove odluke za dio naknade koji pripada Centru za vozila Hrvatske, odnosno Hrvatskom autoklubu, te za dio koji se izdvaja za financiranje programa prometne preventive i pospješivanja sigurnosti prometa na cestama.
Jedan primjerak obrazaca iz stavka 2. ove točke stanica za tehnički pregled vozila odlaže u arhivu, jedan dostavlja svojoj financijskoj službi, a jedan primjerak dostavlja Centru za vozila Hrvatske (za dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske i za financiranje programa prometne preventive i pospješivanja sigurnosti prometa na cestama), odnosno Hrvatskom autoklubu istog ili slijedećeg dana po isteku obračunskog razdoblja iz točke VI. ove odluke.
IX.
U iznos naknade za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani iz točke I. ove odluke nije uključen propisani porez na promet usluga odnosno porez na dodanu vrijednost.
Obveznik podmirivanja propisanog poreza na ukupni iznos naknada iz točke I. ove odluke je stanica za tehnički pregled vozila.
Iznosi i distribucija naknada utvrđeni su prema troškovniku koji se posebno dostavlja Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i stanicama za tehnički pregled vozila. Dio naknade koji pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za financiranje programa prometne preventive i pospješivanja sigurnosti prometa na cestama ne ulazi u ukupan prihod stanica za tehnički pregled vozila.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 7158 I/1, broj: 1390-1/97
Zagreb, 18. 12. 1997. Zagreb, 5. 12. 1997.
Hrvatski autoklub Centar za vozila
Glavni tajnik Hrvatske
Ile Baković, dipl. iur., v. r. Direktor
Stipo Lozić-Baškarad,
dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti