POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - skripte - zakon o humanitarnoj - kolektivi ugovor za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96.), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA
ZA ZANIMANJE
- MAJSTOR DIMNJAČAR -
I.
Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.
II.
Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

  1. Gospodarstvo i pravni propisi,
  2. Osnove podučavanja naučnika.

III.
Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:
a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;
b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije na organizaciju rada u obrtu;
c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;
d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;
e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;
f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;
g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;
h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i naknadna kalkulacija;
i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.
IV.
Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:
- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),
- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,
- organiziranost obrta,
- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,
- trgovačka društva,
- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu),
- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,
- pravo na stvaranje imovine,
- porezni sustav,
vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone,
- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava,
- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,
- pravne osnove za stručno obrazovanje,
- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.
V.
Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih područja:

  1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.
  2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi…).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice.
3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).
4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.
VI.
Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.
VII.
Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine", br. 31/95.).
VIII.
Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:
a) praktični dio ispita,
b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.
IX.
Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor dimnjačar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.), označeno šifrom 71291, je:
MAJSTOR DIMNJAČAR
I. PODRUČJE RADA
- čišćenje i ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova,
- čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja,
- čišćenje i ispitivanje ložišta,
- kontrola zagađenja okoliša.
II. SADRŽAJ ISPITA
1. Praktični dio ispita
Na praktičnom dijelu ispita kandidat mora pokazati vještine i znanja iz područja dimnjačarstva, primjerene majstorskom zvanju.
Ispitaniku se mogu na majstorskom ispitu zadati radne probe iz ovih sadržaja:
- izrada skica i crteža s položajem dimnjaka za pojedine vrste objekata
- ocjena ispravnosti dimnjaka, ventilacijskih uređaja, ognjišta i drugih uređaja,
- čišćenje i kontrola dimnjaka, ventilacijskih uređaja, ložišta i drugih uređaja.
Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta primjerenih dimnjačarstvu te uvjeta i rokova koje mu odredi Ispitna komisija.
2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu
2.1. Tehnologija zanimanja
- propisi u dimnjačarstvu,
- organizacija dimnjačarstva:
- koncesije,
- popis i klasifikacija korisnika,
- gorivo u radnom području i njegova distribucija,
- suradnja sa susjednim radnim područjima,
- izvještaji i planovi.
- proces izgaranja:
- vrste ložišta i njihova uloga,
- mehanizam procesa izgaranja,
- osiguranje funkcionalnosti ložišta,
- količina i sastav dimnih plinova,
- racionalizacija potrošnje goriva.
- uređaji za loženje:
- razne vrste sobnih peći,
- kotlovi za centralno grijanje,
- parni kotlovi i industrijska ložišta,
- industrijske peći.
- održavanje, kontrola i čišćenje ložišta:
- klasifikacija i metodologija kontrole ložišta,
- rokovi čišćenja, generalno čišćenje i antikorozivna zaštita,
- kemijsko čišćenje ložišta i dimovodnih cijevi,
- dimnjaci:
- kućni dimnjaci, metode čišćenja i kontrole funkcionalnosti s obzirom na vrstu goriva,
- kontrola dimnjaka centralnih grijanja i industrijskih dimnjaka,
- čišćenje dimnjaka većih profila,
- toplinska izolacija dimnjaka,
- kontrola dimnjaka u izgradnji i izdavanje stručnih nalaza,
- izbor visine i položaja dimnjaka.
- požar u dimnjaku i sanacije:
- uzroci požara i kontrola intenziviteta,
- kontrola funkcionalnosti nakon požara,
- otklanjanje poroziteta nakon požara,
- sanacije dimnjaka (pačekiranje i pasivizacija i premazivanje stijenke, izvlačenje nove stijenke i sl.).
2.2. Stručni račun
- računanje volumena i gustoće plinova,
- utjecaj gustoće plina na uzgon u dimnjaku,
- proračun odnosa konstrukcije i funkcije dimnjaka,
- stehiometrijska računanja kod gorenja za razne vrste goriva,
- proračun u prijenosu topline,
- računanje gubitka topline.
2.3. Stručno crtanje
- konstrukcije dimnjaka, ventilacijskih uređaja i ložišta,
- skiciranje tehnoloških rješenja i problema u dimnjačarstvu slobodnom rukom
2.4. Zaštita od požara i zaštita okoliša
- propisi o zaštiti požara,
- zaštita od požara na uređajima za loženje,
- zaštitne mjere i izvođenje mjerenja ispuštanja štetnih tvari.
Klasa: 311-01/97-01/1368
Urbroj: 526-08/97-01
Zagreb, 30. listopada 1997.
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti