POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nacionalni propisi - ispravak pregleda izdanih - zaključci o prihvaćanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93), a radi provođenja Sporazuma o izuzeću od plaćanja poreza i carina, potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih Zajednica, Europske unije, ministar financija donosi
NAPUTAK
O PROVOĐENJU ODREDBI SPORAZUMA O IZUZEĆU OD PLAĆANJA POREZA I CARINA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA, EUROPSKE UNIJE
1. UVODNE ODREDBE
I.
Sporazumom o izuzeću od plaćanja poreza i carine, koji je potpisala Vlada Republike Hrvatske s Komisijom europskih zajednica Europske unije, Ured Arbeiter Samariter Bund (u daljem tekstu: Ured ASB-a), s mandatom Europske komisije za koordinaciju i suradnju, pri izvođenju projekata i po drugim pitanjima od interesa za Prijelaznu upravu Ujedinjenih naroda nad istočnom Slavonijom, Baranjom i zapadnim Srijemom, može izravno s dobavljačima sklapati ugovore za kupnju proizvoda i usluga bez plaćanja poreza i carine, pod uvjetom da su dobra namijenjena u svrhe Ureda ASB-a ili njegove projekte.
2. NAČIN I UVJETI NABAVE PROIZVODA I USLUGA BEZ PLAĆANJA POREZA NA PROMET
II.
(1) Uredu ASB-a je, po navedenom Sporazumu, odobreno da izravno zaključuje ugovore s dobavljačima u Republici Hrvatskoj, za proizvode i usluge, bez plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga. Za nabavu robe i usluga bez plaćanja poreza na promet, Ured ASB-a koristi posebno tiskane narudžbenice na hrvatskom i engleskom jeziku. Narudžbenice imaju posebni kontrolni broj (numerirane su), od 1 na dalje, i popunjavaju se u tri primjerka različite boje. Original, prvi primjerak, (bijela boja), daje se isporučitelju, dobavljaču, drugi (žuta boja) dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi - Područnom uredu Vukovar, s privremenim sjedištem u Vinkovcima, a treći (roza boja) ostaje Uredu ASB-a.
(3) Narudžbenica se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu su podaci o isporučitelju, naručitelju te proizvodima i uslugama koje se naručuju i njihovoj vrijednosti. Ti podaci moraju biti popunjeni prije isporuke proizvoda ili usluge. U drugom dijelu je potvrda o primitku proizvoda ili usluga, kojom se jamči da su proizvodi i usluge namijenjene isključivo za korištenje i potrošnju Ureda ASB-a ili njegove projekte. U ovom dijelu narudžbenice upisuje se i podatak o načinu plaćanja isporučene robe i usluga. Taj dio narudžbenice popunjava odgovorna osoba u Uredu ASB-a prije nego što pošalje drugi primjerak narudžbenice Poreznoj upravi.
III.
Na prvom primjerku narudžbenice, koji ostaje isporučitelju, otiskana je Uputa o načinu popunjavanja narudžbenice i ispunjavanju uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga slijedećeg sadržaja:

  1. Narudžbenica se popunjava u tri istovjetna primjerka.
  2. Isporučitelj roba ili usluga treba provjeriti da li je njegovo ime/naziv i MB ili JMBG točno upisan(o).
  3. Datum i broj ugovora/naloga upisuju se u slučajevima kada je ugovor/nalog zaključen.
  4. Ako se nabava obavlja putem službene agencije za nabavu, treba upisati njeno ime/naziv.
  5. Podatke o datumu isporuke, točnom nazivu roba ili usluga, jedinici mjere, količini, cijeni i vrijednosti naručene robe, treba točno upisati u stupce predviđene za te podatke. Nakon upisa zadnje robe ili isporuke podvlači se crta (knjigovodstveno koljeno) i nije mogući upis roba i usluga ispod podvučene crte.

Ako se sve naručene i isporučene robe ili usluge ne mogu upisati u predviđeni prostor, izdaje se nova narudžbenica a može se sastaviti i specifikacija roba i usluga kao dodatak narudžbenici. Na specifikaciju treba upisati broj narudžbenice na koju se odnosi i mora biti ovjerena pečatom i potpisom odgovorne osobe naručitelja. Podaci o robama i uslugama ispisuju se na istovjetan način kao na izvorniku narudžbenice, s dodatkom upisa rednog broja. Upisom zadnjeg rednog broja robe ili usluge podvlači se crta i upisuje klauzula "zaključeno s rednim br....".
6. Isporučitelj roba ili usluga ispostavlja račun za isporučenu robu i usluge. Na računu treba upisati: "porez na promet nije obračunan temeljem narudžbenice broj: ............." Ako se ugovaraju sukcesivne (kontinuirane) isporuke proizvoda i usluga, može se dati mjesečna narudžbenica.
7. Potvrdu o primitku naručenih roba ili usluga potpisuje i ovjerava službenim pečatom ovlaštena osoba naručitelja.
8. U potvrdi o primitku naručenih roba i usluga upisuje se ukupna vrijednost isporučenih roba i usluga i način plaćanja, koji mora biti kao kod izvoza proizvoda i usluga (doznaka sa računa naručitelja, ček, kreditne kartice tvrtki, efektivni strani novac do 20.000 $ mjesečno).
9. Iznos u kunama preračunava se u iznos u stranoj valuti na osnovi srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske za tu valutu na dan isporuke roba/usluga.
10. Podatke u dijelu narudžbenice "Potvrda o primitku i plaćanju" popunjava kupac naknadno, za potrebe Porezne uprave, te isti ne moraju biti popunjeni u momentu izdavanja narudžbenice.
IV.
Isporuke Uredu ASB-a temeljem opisanih narudžbenica smatraju se izvozom koji će nadzirati Porezna uprava, a podatke o preuzetim proizvodima i uslugama (drugi primjerak narudžbenice), Ured ASB-a dostavljat će Poreznoj upravi - Područnom uredu Vukovar, s privremenim sjedištem u Vinkovcima, najkasnije u roku od 30 dana od preuzimanja odnosno isteka mjeseca u kojem su obavljene isporuke. Ured ASB-a će posebno dostaviti podatke o izdanim narudžbenicama po kojima nije došlo do isporuke proizvoda ili usluga.
V.
(1) Za isporučene proizvode i usluge, prodavatelj je obvezan izdati račun u skladu s propisima o prometu robe i usluga u zemlji. Račun mora imati podatke o prodavatelju (ime ili naziv), ime ili naziv kupca, broj računa, dan ispostavljanja računa, broj narudžbenice temeljem koje je roba isporučena, podatke o proizvodima i uslugama te vrijednost zaračunanih proizvoda i usluga.
(2) Podaci o vrijednosti proizvoda i usluga iskazuju se u kunama. Osim u kunama vrijednost isporučenih proizvoda i usluga može se iskazati i u stranoj valuti. Za preračunavanje u stranu valutu primjenjuje se srednji tečaj Narodne banke Hrvatske, na dan isporuke.
(3) Na prodane proizvode i usluge ne obračunava se porez na promet budući da je prodaja Uredu ASB-a izjednačena s izvozom. Tipizirana i numerirana narudžbenica za proizvode i usluge, ujedno je i izjava kojom se Ured ASB-a legitimira kao kupac i temeljem koje ostvaruje pravo na bezporeznu nabavu i proizvoda i usluga. Isporučeni proizvodi i usluge Uredu ASB plaćaju se na način koji je u izvozu uobičajen: doznakom na devizni račun domaćih isporučitelja, čekovima u stranoj valuti, doznakom s nerezidentnog računa te efektivna strana sredstva plaćanja (gotovina). Račune u gotovini pojedini isporučitelj može naplatiti do vrijednosti od 20.000 $ mjesečno.
3. NAČINI REALIZACIJE PROMETA
VI.
(1) Domaći isporučitelji mogu prodavati proizvode Uredu ASB-a, bez obračunavanja i plaćanja poreza na promet, temeljem opisane narudžbenice, iz veleprodaje i maloprodaje.
(2) Ako su isporuke iz maloprodaje, koja je zadužena s vrijednošću robe u koju je uračunan i porez na promet, postupa se na isti način, kao i u domaćem prometu, kada se roba iz maloprodaje prodaje na veleprodajni način. To znači da se iz maloprodajne cijene isključi porez na promet (stornira), i promet se iskazuje kao veleprodaja.
(3) Sve prodaje Uredu ASB-a, uz narudžbenicu i izdavanje računa, smatraju se veleprodajom, neovisno o tome da li se realiziraju iz maloprodaje ili veleprodaje, što znači da se kod tih prodaja ostvaruje razlika u cijeni kao usluga veleprodaje. Budući da su prodaje Uredu ASB-a oslobođene oporezivanja porezom na promet proizvoda i usluga, i ostvarena razlika u cijeni, kao usluga veleprodaje, pri prodaji Uredu ASB-a, ne oporezuje se.
(4) Proizvode, za koje je porezni obveznik proizvođač ili uvoznik, kao što su duhanske prerađevine, alkoholna pića (pod alkoholnim pićima razumijevaju se pića koja sadrže više od 2% alkohola), osvježavajuća gazirana i umjetna bezalkoholna pića, mineralne i gazirane vode i kava, (sirova, pržena, mljevena i ekstrakt), Ured ASB-a može temeljem narudžbenice nabaviti bez plaćanja poreza na promet proizvoda, samo izravno kod proizvođača odnosno uvoznika.
4. ISPORUKE PROIZVODA I USLUGA PUTEM POSREDNIKA
VII.
(1) Ured ASB-a može kupovati proizvode i usluge izravno i neizravno, putem vlastitih agencija za nabavu i drugih posrednika koji rade u ime i za račun Ureda ASB-a. U takvim slučajevima oslobođeni oporezivanja jesu oni proizvodi i usluge koji se kupuju na temelju posebne narudžbenice Ureda ASB-a, koje moraju glasiti na isporučitelja robe ili usluge i moraju biti plaćene isporučitelju od strane Ureda ASB-a na jedan od načina iz točke V ovog Naputka.
(2) Ako proizvode za Ured ASB-naručuje agent ili posrednik bez narudžbenica Ureda ASB-a ili ako isporuku proizvoda ili usluga po narudžbenici Ureda ASB-a, Ured ASB-a ne primi ili ne plati, takve isporuke se smatraju prometom u zemlji, što znači da se oporezuju, ako po Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine" br. 95/94, 34/95, 19/96), nije drugačije propisano.
5. POSEBNI POREZI
VIII.
Oslobođenje od plaćanja posebnih poreza (trošarina), Ured ASB-a može ostvariti samo u slučaju, kada proizvode, koji se oporezuju posebnim porezima (naftni derivati, alkoholna pića, bezalkoholna pića, pivo, duhan i duhanske prerađevine i kava), nabavlja izravno od poreznih obveznika, tj. od proizvođača ili uvoznika tih proizvoda.
IX.
(1) Do početka primjene ovog Naputka, porezni obveznici koji su Uredu ASB-a prodali robe ili usluge, uz dokumentaciju o isporuci (račun, otpremnica, izdatnica) trebaju osigurati podatke kojim mogu dokazati da su proizvodi i usluge prodani Uredu ASB-a i naplaćeni na jedan od načina na koji se naplaćuju izvezena roba i usluge.
(2) Ured ASB-a će Poreznoj upravi - Područnom uredu Vukovar, s privremenim sjedištem u Vinkovcima dostaviti podatke o nabavljenim i plaćenim proizvodima i uslugama po pojedinim isporučiteljima prije početka primjene ovog Naputka.
(3) Nadzor primjene ovoga Naputka obavljat će Porezna uprava a po potrebi i druga ovlaštena tijela za nadzor, u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
X.
Ovaj Naputak primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-19/97-01/30
Urbroj: 513-07/97-1
Zagreb, 10. veljače 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.

Upute o načinu popunjavanja narudžbenice i ispunjavanju uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga:
1. Narudžbenica se popunjava u tri istovjetna primjerka.
2. Isporučitelj roba ili usluga treba provjeriti da li je njegovo ime/naziv i MB ili JMBG točno upisan(o).
3. Datum i broj ugovora/naloga upisuju se u slučajevima kada je ugovor/nalog zaključen.
4. Ako se nabava obavlja putem službene agencije za nabavu, treba upisati njeno ime/naziv.
5. Podatke o datumu isporuke, točnom nazivu roba ili usluga, jedinici mjere, količini, cijeni i vrijednosti naručene robe treba točno upisati u stupce predviđene za te podatke. Nakon upisa zadnje robe ili isporuke povlači se crta (knjigovodstveno koljeno) i nije mogući upis roba i usluga ispod podvučene crte.
Ako se sve naručene i isporučene robe ne mogu upisati u predviđeni prostor, izdaje se nova narudžbenica a može se sastaviti i specifikacija roba i usluga kao dodatak narudžbenici. Na takvoj specifikaciji treba upisati broj narudžbenice na koju se odnosi i mora biti pečat i pravomoćni potpis naručitelja. Podaci o robama i uslugama ispisuju se na istovjetan način kao na originalu narudžbenice, s dodatkom upisa rednog broja. Upisom zadnjeg rednog broja robe ili usluge podvlači se crta i upisuje klauzula "zaključeno s rednim br...".
6. Isporučitelj roba ili usluga ispostavlja račun za isporučenu robu i usluge. Na računu treba upisati: "porez na promet nije obračunan temeljem narudžbenice broj:..."
7. Potvrdu o primitku naručenih roba ili usluga potpisuje i ovjerava službenim pečatom ovlaštena osoba naručitelja.
8. U potvrdi o primitku naručenih roba i usluga upisuje se ukupna vrijednost isporučenih roba i usluga i način plaćanja, koji mora biti kao kod izvoza proizvoda i usluga (doznaka sa računa naručitelja, ček, efektivni strani novac do 20.000 $ mjesečno.
9. Podatke u dijelu narudžbenice "Potvrda o primitku i plaćanju" popunjava kupac naknadno, za potrebe Porezne uprave, te isti ne moraju biti popunjeni u momentu izdavanja narudžbenice.
Tax exemption form instructions and conditions
1. The tax exemption certificate must be completed in three original copies.
2. Ensure suppliers of goods and services provide their name /address and ID No.
3. Complete the contract / order No. and date lines.
4. The procurement official must provide their name and address.
5. The appropriate columns must contain the date of delivery, exact description of goods or services, unit, quantity, price, amount in kunas and amount in foreign currency. After completing the last item of supply or service, draw an accounting line. Do not list any further items under this line. If additional items require listing, attach a description of the additional goods / services to the tax exemption certificate. This attachment must contain the serial No., stamp and valid signature of the procurement officer, and it must contain the next ordinal number from the original certificate. Again, use an accounting line after the final supply / service item and make a statement indicating "this is last item of this certification".
6. The supplier of goods / services will issue an invoice for supplied goods or services. The supplier must state the following on his invoice: "turnover tax exemption is based on delivery certificate number..." If successive deliveries of goods / services are contracted, a delivery certificate on a monthly basis may be issued.
7. The certificate of receipt and payment must be signed and verified with official stamp by authorized procurement officer.
8. The certificate of receipt and payment must indicate the total value of supplied goods and services and how payment was made (by bank transfer, check, company credit card, or cash up to 20,000 USD monthly).
9. The amount in kunas shall be converted into the foreign currency amount on the basis of the average exchange rate of Croatian Central Bank for that currency on the day of delivery of goods / services.
10. The procurement officer shall, for the purpose of Tax Administration, complete the section "Certificate of receipt and payment" after the receipt of goods or services.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti