POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - republika - uredba o mogučnosti - upisnik registriranih sredstava ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA
Proglašavam Zakon o lučkim kapetanijama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. studenog 1997.
Broj: 081-97-1844/1
Zagreb, 13. studenog 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O LUČKIM KAPETANIJAMA
Članak 1.
Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.
Članak 2.
Lučke kapetanije su područne jedinice ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sastavu uprave za pomorstvo bez pravne osobnosti.
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona osnivaju se sljedeće lučke kapetanije:

 1. Lučka kapetanija Pula, za područje Istarske županije,
 2. Lučka kapetanija Rijeka, za područje Primorsko-goranske županije,
 3. Lučka kapetanija Senj, za područje Ličko-senjske županije,
 4. Lučka kapetanija Zadar, za područje Zadarske županije,
 5. Lučka kapetanija Šibenik, za područje Šibensko-kninske županije,
 6. Lučka kapetanija Split, za područje Splitsko-dalmatinske županije,
 7. Lučka kapetanija Ploče, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Metković, Opuzen, Ploče, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje,
 8. Lučka kapetanija Dubrovnik, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Dubrovnik, Korčula, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Vela Luka, Župa dubrovačka i Trpanj.

U skladu s Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, kao Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru određuje se Lučka kapetanija Rijeka.
Članak 4.
Radom lučke kapetanije upravlja lučki kapetan koji ima položaj pomoćnika ravnatelja Uprave za pomorstvo.
Lučkoga kapetana imenuje i razrješuje ministar nadležan za pomorstvo (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog ravnatelja Uprave za pomorstvo.
Upravne i druge akte iz djelokruga lučke kapetanije donosi lučki kapetan, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Za svoj rad lučki kapetan odgovoran je ministru i pomoćniku ministra - ravnatelju Uprave za pomorstvo.
Ovlasti lučkog kapetana uređuju se aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva.
Članak 5.
Ustrojstvene jedinice lučke kapetanije su odjeli, na čelu kojih su načelnici odjela.
Svaka lučka kapetanija ima:
- odjel za inspekcijske poslove,
- odjel za upravljanje i nadzor pomorskoga prometa, poslove traganja i spašavanja,
- odjel za pravne poslove,
- odjel za upravne poslove,
U lučkoj kapetaniji mogu se ustrojiti i drugi odjeli prema potrebi njihova djelokruga i opsega poslova.
Članak 6.
Lučke kapetanije mogu imati ispostave izvan svog sjedišta, koje osniva Vlada Republike Hrvatske.
Ispostave lučke kapetanije osnivaju se u udaljenim područjima kapetanije ili u mjestima od većega gospodarskog i prometnoga značenja.
Radom ispostave upravlja kapetan ispostave kojeg imenuje lučki kapetan.
Članak 7.
Ispostava kapetanije obavlja poslove iz djelokruga kapetanije, a poglavito:

 1. nadzire provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira održavanje reda na pomorskom dobru,
 2. nadzire plovidbu, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova i brodica,
 3. vodi očevidnik brodica i utvrđuje njihovu sposobnost za plovidbu,
 4. nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika,
 5. sudjeluje u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine na moru,
 6. vodi očevidnik prijava dolaska i odlaska stranih jahti i brodica,
 7. obavlja meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe,
 8. izvješćuje lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra.

U ispostavi lučke kapetanije mogu se obavljati i drugi poslovi iz djelokruga lučke kapetanije, na temelju ovlasi lučkoga kapetana.
Članak 8.
Za obavljanje poslova iz članka 1. i članka 2. stavka 2. ovoga Zakona lučke kapetanije koriste plovila, vozila i zrakoplove.
Posadu plovila i zrakoplova čine službenici kapetanija upisani u popis posade.
Vozila, plovila i zrakoplovi kapetanija imaju odgovarajuća obilježja propisana Pravilnikom o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske.
Članak 9.
Službenici lučkih kapetanija i Uprave za pomorstvo dužni su za vrijeme obavljanja poslova i zadataka iz djelokruga lučke kapetanije, nositi propisane oznake zvanja, značke i odore, a inspektori sigurnosti plovidbe i iskaznice.
Članak 10.
Lučke kapetanije dužne su radnim danom raditi u vremenu propisanom za rad tijela državne uprave.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslovi upravljanja i nadzora pomorskoga prometa obavljaju se neprekidno bez ograničenja radnog vremena, odgovarajućim rasporedom službenika i namještenika, tako da se službenicima i namještenicima osigurava dnevni, tjedni i godišnji odmor, u skladu s propisima o državnim službenicima i namještenicima, odnosno kolektivnim ugovorom.
Uredovno vrijeme lučke kapetanije za rad sa strankama, ovisno o mjesnim prilikama i potrebi obavljanja određenih poslova, određuje ministar na prijedlog lučkoga kapetana.
Članak 11.
Unutarnje ustrojstvo lučkih kapetanija, osim pitanja koja su uređena ovim Zakonom, uredit će se uredbom Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.
Članak 12.
Protiv prvostupanjskih rješenja lučkih kapetanija može se izjaviti žalba Ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Članak 13.
Traganje i spašavanje ljudskih života na moru provodi se prema Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru.
Nacionalni plan iz stavka 1. ovoga članka donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ministar će, u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti propise o:

 1. službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika lučkih kapetanija i Uprave za pomorstvo,
 2. stručnoj spremi i drugim uvjetima kojima moraju udovoljavati službenici i namještenici lučkih kapetanija,
 3. obavljanju baždarenja brodica,
 4. visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodica,
 5. cijeni obrazaca isprava koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije,
 6. visini naknade za obavljanje baždarenja brodica,
 7. visina naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih za šport ili razonodu.

Članak 14.
Do donošenja propisa iz članka 13. ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi sljedeći propisi:

 1. Pravilnik o službenoj odjeći koju nose inspektori sigurnosti plovidbe i drugi radnici lučkih kapetanija i kapetanija pristaništa ("Narodne novine", br. 46/88.),
 2. Naredba o visini naknade za baždarenje brodica ("Narodne novine", br. 45/97.),
 3. Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa ("Narodne novine", br. 45/97.),
 4. Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica ("Narodne novine, br. 45/97.).

Članak 15.
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da akte iz članka 11. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87.) u dijelu koji se odnosi na lučke kapetanije.
Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 342-21/97-01/06
Zagreb, 7. studenoga 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti