POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - regulacija propisa - pravilnik o nusproizvodima - pravilnik o posebnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA
Proglašavam Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. studenog 1997.
Broj: 081-97-1843/1
Zagreb, 13. studenog 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj Zakon određuje uvjete za obvezno davanje ponude za preuzimanje dioničkog društva, postupak preuzimanja dioničkih društava, te prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja dioničkih društava.
Članak 2.
U smislu ovoga Zakona:
a) ponuda za preuzimanje je javna ponuda za kupnju svih dionica koje daju pravo glasa u glavnoj skupštini izdavatelja, pod uvjetima određenim ovim Zakonom,
b) ponuditelj je svaka osoba koja je po ovom Zakonu obvezna objaviti ponudu za preuzimanje,
c) izdavatelj je dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je izdalo dionice koje su predmet ponude za preuzimanje,
d) stjecatelj je pravna ili fizička osoba koja stekne dionice izdavatelja,
e) depozitar je Središnja depozitarna agencija ili banka, koji pod uvjetima propisanim ovim Zakonom obavlja poslove pohrane dionica radi prihvata ponude za preuzimanje.
Članak 3.
(1) Pravna ili fizička osoba koja po bilo kojoj osnovi osim nasljeđivanjem stekne dionice jednog izdavatelja, a tim stjecanjem broj glasova u glavnoj skupštini izdavatelja koji joj pripada prijeđe 25% od ukupnog broja glasova u glavnoj skupštini izdavatelja, obvezna je o stjecanju odmah obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) te u roku od 7 dana od dana stjecanja objaviti ponudu za preuzimanje, osim u slučajevima iz članka 4. ovoga Zakona.
(2) Ponuditelj nije dužan objaviti ponudu za preuzimanje ako u roku iz stavka 1. ovoga članka obavijesti Komisiju i izdavatelja da namjerava otuđiti višak dionica pod uvjetom da taj višak dionica i otuđi u daljnjem roku od 90 dana.
(3) U glasove koji pripadaju stjecatelju ubrajaju se i svi glasovi u glavnoj skupštini izdavatelja koji pripadaju osobama koje sa stjecateljem zajednički djeluju.
(4) Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastaje sklapanjem pravnog posla ili na temelju drugih činjenica koje su temelj prenosa dionica, neovisno o upisu u knjigu dionica i o izdavateljevoj suglasnosti za prijenos dionica.
(5) Otuđenjem viška dionica ne smatra se prijenos dionica na osobe s kojima stjecatelj zajednički djeluje.
(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka smatra se da je obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako objavu obavi bilo koji od dioničara izdavatelja koji zajednički djeluju.
(7) O stjecanju viška dionica prema stavku 1. ovoga članka kao i o uspostavljanju odnosa zajedničkog djelovanja Komisiju je dužan odmah obavijestiti i izdavatelj.
Članak 4.
(1) Stjecatelj nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje ako:
a) dionice stječe od izdavatelja prigodom povećanja temeljnog kapitala ulozima izdavanjem dionica privatnim izdanjem a glavna skupština izdavatelja prije upisa dionica odobri da određeni stjecatelj stekne određeni broj dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ili
b) stjecatelj nije dioničar izdavatelja i ne ubraja mu se ni jedan glas u glavnoj skupštini izdavatelja, a dionice stječe od izdavatelja na temelju javnog poziva na upis dionica prilikom povećanja temeljnog kapitala ulozima, ili
c) stekne dionice izdavatelja kao stečajnog dužnika u stečajnom postupku
(2) Odobrenje iz točke a) stavka 1. ovoga članka glavna skupština daje tročetvrtinskom većinom svih glasova ne računajući glasove stjecatelja i osoba koje s njim zajednički djeluju, odnosno ne računajući glasove dioničara koji prenosi dionice.
Članak 5.
(1) Ovaj Zakon ne odnosi se na Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.d., privatizacijske investicijske fondove i Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.
(2) Ovaj Zakon ne odnosi se na stjecatelje dionica iz portfelja Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.d. i stjecatelje koji stječu dionice na temelju odluke koju Vlada Republike Hrvatske donese u postupku sanacije izdavatelja koji je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske.
(3) Ovaj Zakon ne odnosi se na dioničare banaka i štedionica koji sukladno odredbama članka 19. Zakona o bankama i štedionicama nakon osnivanja steknu više od 10% dionica s pravom glasa uz prethodnu suglasnost Narodne banke Hrvatske te dioničare društava za osiguranje koji sukladno odredbama članka 11. Zakona o osiguranju steknu pojedinačni udio više od 15% od ukupnih dionica s pravom glasa uz prethodnu suglasnost Direkcije za nadzor društava za osiguranje.
Članak 6.
Dok ponuditelj ne objavi ponudu za preuzimanje ili dok stjecatelj koji je obvezan otuđiti višak dionica to ne učini, dionice koje su višak iznad praga od 25% odnosno iznad praga određenog člancima 23. i 31. ovoga Zakona ne daju pravo glasa.
ZAJEDNIČKO DJELOVANJE
Članak 7.
(1) U smislu ovoga Zakona, pravne ili fizičke osobe djeluju zajednički ako jedna od njih izravno ili neizravno kontrolira drugu osobu ili druge osobe, ili ako su te sve osobe pod kontrolom treće osobe, ili ako su takve osobe sklopile ugovor ili su se sporazumjele ili je jedna ponudila a druga prihvatila preuzimanje obveze da zajednički ili usuglašeno djeluju prema izdavatelju, ili ako jedna osoba nastupa za račun druge osobe.
(2) Ne smatra se da osobe iz stavka 1. ovoga članka djeluju zajednički, ako se radi o pribavljanju ili prodaji dionica u okviru redovne djelatnosti društva za poslovanje vrijednosnim papirima i ako je to učinjeno bez namjere uplitanja u upravljanje izdavateljem o čijim se dionicama radi.
(3) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima iz stavka 2. ovoga članka moraju biti članovi burze ili uređenih javnih tržišta.
OSIGURANJE SREDSTAVA
Članak 8.
(1) Prije objavljivanja ponude za preuzimanje ponuditelj mora na poseban račun izdvojiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje, ili s bankom sklopiti ugovor o odobrenom kreditu za tu namjenu ili ishoditi bankarsku garanciju na prvi poziv u korist dioničara i za iznos potreban za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje.
(2) Ponuditelj ne smije raspolagati novčanim sredstvima koja su radi osiguranja isplate pohranjenih dionica izdvojena na poseban račun, osim isplata pohranjenih dionica, te je obvezan osigurati Komisiji mogućnost stalnoga samostalnog uvida u stanje posebnog računa.
(3) Po istjeku roka važenja ponude za preuzimanje, ponuditelj može s posebnog računa podići višak iznad sredstava potrebnih za plaćanje pohranjenih dionica tek nakon što je Komisija primila izvješća o preuzimanju.
(4) Ponuditelj ne smije mijenjati uvjete ugovora o kreditu niti uvjete bankarske garancije za plaćanje svih dionica kojih je otkup ponudio, osim ako je sasvim izvjesno da promjena uvjeta ne može umanjiti sigurnost dioničara.
(5) O svakoj izmjeni uvjeta ugovora o kreditu ili bankarske garancije ponuditelj je obvezan bez odgađanja izvijestiti Komisiju i dostaviti joj primjerak izmjene ugovora odnosno garanciju.
(6) Komisija može propisati dodatni obvezni sadržaj koji mora imati ugovor o posebnom računu ili kreditu ili bankarska garancija te može propisati uvjete koje moraju ispunjavati banke koje daju kredite ili garancije, radi osiguranja namjene iz stavka 1. ovoga članka.
OSIGURANJE OBAVLJANJA POSLOVA POHRANE DIONICA
Članak 9.
(1) Prije objavljivanja ponude za preuzimanje ponuditelj je obvezan sa Središnjom depozitarnom agencijom (u daljnjem tekstu: depozitar) sklopiti ugovor o pohrani dionica radi prihvata ponude za preuzimanje.
(2) Depozitar je dužan sklopiti ugovor o pohrani dionica pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i uvjetima pod kojima redovito obavlja tu djelatnost.
(3) Prilikom sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka ponuditelj je obvezan depozitaru dati sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova pohrane dionica, podatak o načinu na koji će ponuda biti objavljena te druge potrebne podatke propisane pravilima o pohrani dionica.
(4) Svaku izmjenu ponude za preuzimanje ponuditelj je dužan odmah dostaviti depozitaru.
ZABRANA POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA
Članak 10.
(1) Nakon što je objavljena ponuda za preuzimanje, uprava izdavatelja ne može koristiti statutom dano ovlaštenje da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital izdavatelja, sve do istjeka roka važenja ponude i roka plaćanja, a ako do tada ponuditelj ili drugi dioničar sukladno Zakonu o trgovačkim društvima zatraži sazivanje glavne skupštine radi opoziva članova nadzornog odbora ili radi izmjene statuta, uprava ne može povećati temeljni kapital sve do okončanja tako sazvane glavne skupštine.
(2) Ako je uprava započela s izdavanjem novih dionica radi povećanja temeljnog kapitala tako da su prije objavljivanja ponude za preuzimanje nove dionice upisane ali nije podnesena prijava za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, temeljni kapital može se povećati samo ako je datum upisa novih dionica ovjerovio javni bilježnik.
OBVEZNI SADRŽAJI I UVJETI PONUDE ZA PREUZIMANJE
Članak 11.
(1) Ponuda za preuzimanje mora sadržavati:

 1. tvrtku, sjedište i adresu izdavatelja,
 2. tvrtku, sjedište i adresu ponuditelja,
 3. sve podatke, uključujući broj glasova, o svim dionicama izdavatelja koji pripadaju ponuditelju, uključujući i dionice koje pripadaju osobama s kojima ponuditelj zajednički djeluje,
 4. jasnu izjavu da se ponuda daje svim dioničarima izdavatelja i da se ponuditelj obvezuje kupiti svaku dionicu koja daje pravo glasa u skupštini izdavatelja, pod propisanim i objavljenim uvjetima,
 5. točno određenu cijenu,
 6. rok i način plaćanja,
 7. tvrtku, sjedište i adresu depozitara,
 8. rok važenja ponude,
 9. podrobne upute o načinu i učincima pohrane dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji pohrane dionice, a posebno o pravu dioničara da povlačenjem dionica iz pohrane odustane od prihvata ponude za preuzimanje,
 10. ostale uvjete ponude određene ovim Zakonom ili aktima Komisije.

(2) Ponudi koju dostavlja Komisiji ponuditelj mora priložiti:
a) kopije narudžbenica za objavljivanje ili podatke kada je i u kojem javnom glasilu naručio objavljivanje,
b) bankarsku garanciju ili ugovor o kreditu ili ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati sredstava za plaćanje dionica,
c) ugovor s depozitarom o obavljanju poslova pohrane dionica.
Članak 12.
(1) Obvezu da kupi dionice na koje se odnosi ponuda za preuzimanje ponuditelj ne može ničim uvjetovati.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ponuditelj može u ponudi navesti da neće kupiti dionice koje budu pohranjene radi prihvata ponude za preuzimanje ako ukupan broj glasova koji daju pohranjene dionice zajedno sa ukupnim brojem glasova sa kojima ponuditelj već raspolaže ne premašuje 50% glasova u glavnoj skupštini izdavatelja. U tom slučaju, ako ne bude pohranjeno dovoljno dionica, ponuditelj ne može kupiti i preuzeti pohranjene dionice. Ponuditelj može u ponudi navesti i manji postotak.
Članak 13.
(1) Rok važenja ponude iznosi 30 dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje. U slučaju objavljivanja konkurentskih ponuda za preuzimanje, ponuditelj može produljiti taj rok sve do istjeka roka važenja konkurentskih ponuda.
(2) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene koju je ponuditelj ili osoba koja s njim zajednički djeluje platio za dionice istog roda u razdoblju od jedne godine prije dana objavljivanja ponude za preuzimanje.
(3) Rok plaćanja određuje se u danima od dana istjeka roka važenja ponude i ne može biti dulji od 14 dana. Ponuditelj ne smije plaćati prije istjeka roka važenja ponude.
(4) Ponuditelj ne može snižavati ponuđenu cijenu niti mijenjati ponudom određen način i rok plaćanja, ali može povisivati ponuđenu cijenu. Za svaku dionicu istog roda ponuditelj mora platiti istu cijenu.
(5) Dioničar prihvaća ponudu tako da do istjeka roka važenja ponude dionice koje su predmet ponude za preuzimanje pohrani kod depozitara.
(6) Do istjeka roka važenja ponude ili ako ponuditelj ne plati dionice u roku za plaćanje, dioničar može povući dionice iz pohrane. Povlačenje dionica iz pohrane ima učinak odustanka od prihvata ponude, odnosno učinak raskida ugovora.
(7) Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvata ponude.
OBJAVLJIVANJE PONUDE
Članak 14.
(1) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je obvezan objaviti u "Narodnim novinama" i u još jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
(2) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je obvezan dostaviti Komisiji, izdavatelju i svakoj burzi i uređenom javnom tržištu na kojem se trguje dionicama izdavatelja, najkasnije istog dana kad oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje.
(3) Rok važenja ponude računa se od kasnije objave.
(4) Ponuda objavljena nakon istjeka roka za objavu ponude valjana je.
(5) Smatra se da je ponuditelj ispunio obvezu objavljivanja u roku ako su prije istjeka roka svi oglašivači prihvatili narudžbe za objavljivanje u prvom sljedećem izdanju.
(6) Odmah nakon objavljivanja ponude, izdavatelj je obvezan svakog dioničara obavijestiti da je objavljena ponuda za preuzimanje i da podrobnije informacije može dobiti kod izdavatelja. Dioničaru koji to zahtijeva, izdavatelj je obvezan dati sve informacije kojima raspolaže u vezi s ponudom za preuzimanje. Isto vrijedi i za sve izmjene ponude.
POHRANA DIONICA
Članak 15.
(1) Dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod depozitara pohranjuju se preknjižavanjem sa dioničarevog računa na poseban račun otvoren za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja određene ponude za preuzimanje, sa kojega se mogu preknjižiti na dioničarev račun u slučaju povlačenja dionica iz pohrane.
(2) Komisija će propisati pravila kojima će pobliže urediti pohranu dionica iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 16.
(1) Dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod depozitara dioničar pohranjuje tako da depozitaru predaje ili dostavlja izjavu o pohrani dionica i isprave o dionicama ako su one izdane ili isprave kojima dokazuje da je imatelj dionica ako one nisu izdane u obliku isprava.
(2) Izjava o pohrani dionica obvezno sadrži osobne podatke o dioničaru, podatke o ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi, podatke o pohranjenim dionicama, dioničarevu izjavu da prihvaća ponudu za preuzimanje i dionice pohranjuje radi njihovog prijenosa na ponuditelja, te potpis dioničara.
(3) Depozitar je obvezan primiti dionice na pohranu i dioničaru izdati datiranu, potpisanu i pečatom ovjerenu potvrdu o pohrani, koja sadrži podatke o pohranjenim dionicama, depozitaru, ponuditelju i ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi.
(4) Dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane tako da depozitaru vrati potvrdu o pohrani na koju upisuje i potpisuje izjavu da povlači dionice iz pohrane.
(5) Depozitar je obvezan dioničaru vratiti isprave koje je dao na pohranu, a na dioničarev zahtjev izdati mu i potvrdu o povlačenju dionica iz pohrane.
(6) Učinak povlačenja iz pohrane ima i dostava depozitaru dioničarevoga pisanog zahtjeva za povlačenje dionica iz pohrane, ako depozitar još nije dioničaru poslao potvrdu o pohrani.
(7) Komisija može propisati pravila kojima će pobliže urediti pohranu ovih dionica.
Članak 17.
Dioničar se ne može odreći prava na povlačenje dionica iz pohrane. Ponuditelj se ne može pozivati na dioničarevu izjavu o odricanju od prava na povlačenje dionica iz pohrane.
Članak 18.
(1) O svakoj pohrani i o povlačenju dionica iz pohrane depozitar je obvezan odmah izvijestiti izdavatelja i voditelja knjige dionica.
(2) Izdavatelj odnosno voditelj knjige dionica obvezni su pohranu ili povlačenje dionica iz pohrane odmah zabilježiti u knjigu dionica tako da iz te zabilješke bude jasno da se radi o pohrani radi prihvaćanja ponude za preuzimanje.
Članak 19.
Ponuditelj i depozitar su obvezni Komisiji omogućiti uvid u svu dokumentaciju u vezi s pohranom dionica i nadzor nad odvijanjem postupka pohrane.
PRIJENOS DIONICA NA TEMELJU PONUDE ZA PREUZIMANJE
Članak 20.
(1) Ako je dioničar pohranio dionice u skladu s uvjetima iz ponude za preuzimanje, učinak prihvata ponude za preuzimanje i obveza ponuditelja da plati cijenu za pohranjene dionice nastaje istjekom roka važenja ponude za preuzimanje, osim u slučaju iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Ponuditelj ne može preuzeti pohranjene dionice, odnosno one ne mogu biti prenesene na ponuditelja prije istjeka roka važenja ponude i dok ne budu plaćene, što utvrđuje depozitar.
(3) Komisija može propisati uvjete i način plaćanja i preuzimanja dionica iz pohrane.
IZVJEŠTAJI O PREUZIMANJU I OTUĐENJU VIŠKA DIONICA
Članak 21.
(1) Nakon istjeka roka važenja ponude za preuzimanje i nakon istjeka roka za plaćanje ponuditelj je obvezan u roku od 3 dana objaviti izvješće o preuzimanju, te ga dostaviti Komisiji i izdavatelju, na način propisan za objavljivanje i dostavu ponude za preuzimanje.
(2) Izvješće o preuzimanju mora sadržavati podatke o ponuditelju i izdavatelju, kada je i kako objavljena ponuda za preuzimanje i njene izmjene, koliko je pohranjenih dionica ponuditelj isplatio i preuzeo, za koliko dionica su sporne činjenice pohrane, povlačenja iz pohrane ili isplate te sa koliko glasova u glavnoj skupštini izdavatelja ponuditelj ukupno raspolaže nakon preuzimanja pohranjenih dionica, uključujući i glasove koji pripadaju osobama koje s ponuditeljem zajednički djeluju.
(3) Ako je ponuda uvjetovana sukladno odredbi članka 12. stavka 2. ovoga Zakona i ako ne bude pohranjeno dovoljno dionica, ponuditelj je obvezan odmah o tome brzojavom i preporučenim pismom obavijestiti svakog dioničara koji je pohranio dionice te u roku od 3 dana od istjeka roka važenja ponude Komisiji i izdavatelju dostaviti izvješće koje mora sadržavati sve što i izvješće o preuzimanju iz prethodnog stavka, s tim da umjesto broja isplaćenih i preuzetih dionica mora sadržavati ukupni broj pohranjenih dionica i broj glasova koje one daju, te mora sadržavati broj glasova s kojima ponuditelj ukupno raspolaže. U istom roku ponuditelj je obvezan objaviti taj izvještaj, na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje.
(4) U roku od sedam dana od istjeka roka za otuđenje viška dionica stjecatelj je obvezan Komisiji i izdavatelju dostaviti izvješće o otuđenim dionicama u kojem mora navesti koliko je dionica otuđio i s koliko glasova u glavnoj skupštini izdatnika raspolaže nakon otuđenja viška dionica, uključujući i glasove s kojima raspolažu osobe s kojima zajednički djeluje.
TROŠKOVI
Članak 22.
Ponuditelj snosi sve troškove pohrane dionica, plaća cijenu dionica i snosi troškove prijenosa dionice.
ZABRANE PRIBAVLJANJA I PRODAJE
Članak 23.
(1) Ponuditelju nije dopušteno pribavljati dionice koje su bile predmet ponude u razdoblju od tri mjeseca od dana istjeka roka važenja ponude.
(2) Ako u roku iz prethodnog stavka netko objavi ponudu za preuzimanje, ponuditelj može objaviti novu ponudu za preuzimanje i stjecati dionice na temelju te ponude.
(3) Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju svakoga daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa istog izdavatelja ponuditelj ne može koristiti mogućnost otuđenja viška dionica već je obvezan objaviti ponudu za preuzimanje.
Članak 24.
(1) Od dana stjecanja kojim su ispunjeni uvjeti za davanje ponude za preuzimanje do dana istjeka roka važenja ponude, dionice koje su predmet ponude ponuditelj ne smije pribavljati niti se smije obvezivati da će ih steći na drugi način osim ponudom za preuzimanje.
(2) Ako ponuditelj objavi ponudu za preuzimanje prije nego prijeđe prag od 25%, nakon proteka roka od 3 dana od objavljivanja ponude može na burzi ili uređenom javnom tržištu pribavljati dionice koje su predmet ponude za preuzimanje dok ne dosegne prag od 25%, pod uvjetom da je namjeru takvog pribavljanja naveo u ponudi za preuzimanje. U tom slučaju ponuditelj je obvezan u istim dnevnim novinama u kojima je objavio ponudu svakodnevno objavljivati broj dionica koje je stekao sukladno odredbama ovog stavka.
(3) Od dana stjecanja kojim su ispunjeni uvjeti za davanje ponude za preuzimanje do dana istjeka roka važenja ponude za preuzimanje ponuditelj ne smije prodavati niti se obvezivati da će prodati dionice koje daju pravo glasa u glavnoj skupštini izdavatelja.
(4) Stjecatelj koji je obvezan otuđiti višak dionica ne smije pribavljati niti se obvezivati da će steći dionice koje daju pravo glasa u skupštini izdavatelja, dok ne otuđi sav višak dionica.
Članak 25.
Zabrane i ograničenja iz članka 23. i članka 24. ovoga Zakona odnose se i na sve osobe koje su s ponuditeljem u odnosu zajedničkog djelovanja.
IZJAVA NADZORNOG ODBORA
Članak 26.
U roku od sedam dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje, nadzorni odbor izdavatelja obvezan je objaviti svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, na isti način na koji je objavljena ponuda za preuzimanje.
Članak 27.
Osim objavljivanja mišljenja iz članka 26. ovoga Zakona, članovi uprave i nadzornog odbora izdavatelja ne smiju činiti ništa što bi za cilj imalo osujećenje ponude za preuzimanje.
UPIS I IZVACI IZ KNJIGE DIONICA
Članak 28.
(1) Kad je za ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, izdavatelj je obvezan ponuditelja na njegov zahtjev odmah upisati u knjigu dionica, odmah mu izdati izvatke iz knjige dionica, odnosno omogućiti mu uvid u knjigu dionica.
(2) Nakon objavljivanja ponude za preuzimanje izdavatelj je obvezan svakom dioničaru na njegov zahtjev odmah izdati izvadak iz knjige dionica.
PRAVILNICI I OVLASTI KOMISIJE
Članak 29.
(1) Komisija ima pravo uvida kod svih sudionika u svu dokumentaciju u vezi s postupkom za preuzimanje te pravo nadzirati postupanje sudionika u postupku za preuzimanje dioničkih društava.
(2) Ovlašćuje se Komisija da aktima, donošenje kojih joj je stavljeno u nadležnost odredbama ovoga Zakona, propiše prekršaje i odredi novčane kazne za te prekršaje koje ne mogu biti niže od najnižeg iznosa ni viši od najvišeg iznosa propisanog za prekršaje utvrđene ovim Zakonom.
(3) Svaki izdavatelj obvezan je Komisiji, na njen zahtjev, odmah dati uvid u knjigu dionica ili izdati izvatke iz knjige dionica.
KAZNENE ODREDBE
Članak 30.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 1.000,000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba ako:

 1. ne objavi ponudu za preuzimanje kad je to obvezna po ovom Zakonu,
 2. protivno odredbi članka 3. stavka 1. i 6. ovoga Zakona ne obavijesti Komisiju o stjecanju dionica, odnosno o uspostavljanju odnosa zajedničkog djelovanja,
 3. protivno odredbi članka 8. stavka 1. ovoga Zakona ne osigura sredstva za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje,
 4. novčanim sredstvima izdvojenim na poseban račun raspolaže suprotno odredbama članka 8. stavka 2. i 4. ovoga Zakona,
 5. protivno odredbi članka 9. stavka 1. i članka 32. ovoga Zakona ne sklopi ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica,
 6. protivno odredbi članka 9. stavka 3. ovoga Zakona ne dostavi depozitaru izmjenu ponude za preuzimanje,
 7. objavi ponudu za preuzimanje koja je protivna odredbama članaka 11., 12. i 13. ovoga Zakona,
 8. protivno odredbi članka 13. stavka 3. ovoga Zakona plaća dionice prije istjeka roka važenja ponude,
 9. ponudu za preuzimanje ne objavi onako kako je to propisano odredbom članka 14. stavka 1. ovoga Zakona,
 10. protivno odredbi članka 14. stavka 6. ovoga Zakona ne obavijesti svakog dioničara da je objavljena ponuda za preuzimanje ili mu ne da informacije kojima raspolaže,
 11. protivno odredbi članka 16. stavka 3. ovoga Zakona odbije primiti dionice na pohranu ili dioničaru ne izda propisanu potvrdu o pohrani,
 12. protivno odredbi članka 16. stavka 5. ovoga Zakona ne vrati dioničaru isprave ili mu ne izda potvrdu o povlačenju dionica iz pohrane,
 13. protivno odredbi članka 18. stavka 1. ovoga Zakona ne obavijesti izdavatelja i voditelja knjige dionica o pohrani i povlačenju dionica iz pohrane,
 14. preuzme ili omogući preuzimanje pohranjenih dionica suprotno odredbi članka 20. stavka 2. ovoga Zakona,
 15. protivno odredbi članka 21. ovoga Zakona ne objavi ili Komisiji i izdavatelju ne dostavi propisano izvješće ili izvješće ne sadrži propisane podatke,
 16. pribavlja ili se obvezuje na stjecanje dionica suprotno odredbama članka 23. stavka 1. i članka 24. stavka 1. i stavka 4. ovoga Zakona,
 17. prodaje ili se obvezuje na prodaju dionica suprotno odredbi članka 24. stavka 3. ovoga Zakona,
 18. u svojstvu člana nadzornog odbora propusti postupiti prema odredbama članka 26. ovoga Zakona,
 19. u svojstvu člana uprave ili nadzornog odbora izdavatelja učini bilo što s ciljem da osujeti ponudu za preuzimanje (članak 27.),
 20. protivno odredbi članka 28. ovoga Zakona ne upiše ponuditelja u knjigu dionica ili ponuditelju ili dioničaru ne izda izvatke iz knjige dionica ili ne omogući uvid u knjigu dionica,
 21. sklopi ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica koji sadržajem ne odgovara odredbama članka 32. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba ako:

 1. protivno odredbi članka 3. stavka 7. ovoga Zakona ne obavijesti Komisiju o stjecanju dionica odnosno uspostavljanju odnosa zajedničkog djelovanja,
 2. protivno odredbi članka 8. stavka 2. ovoga Zakona ne osigura Komisiji mogućnost stalnog samostalnog uvida u stanje posebnog računa,
 3. protivno odredbi članka 8. stavka 5. ovoga Zakona o izmjeni ugovora o kreditu ili bankarske garancije ne izvijesti Komisiju i ne dostavi primjerak izmjene ugovora odnosno garanciju,
 4. protivno odredbi članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ponudi koju dostavlja Komisiji ne priloži sve obvezne priloge,
 5. ponudu za preuzimanje ne dostavi onako kako je to propisano odredbom članka 14. stavka 2. ovoga Zakona,
 6. pohranu ili povlačenje dionica iz pohrane ne zabilježi u knjigu dionica onako kako je to propisano odredbom članka 18. stavka 2. ovoga Zakona,
 7. protivno odredbi članka 19. ovoga Zakona ne omogući Komisiji uvid u dokumentaciju i nadzor nad pohranom dionica,
 8. protivno odredbi članka 24. stavka 2. ovoga Zakona ne objavi broj dionica koje je stekao,

(3) Za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka kaznit će se odgovorne osobe u pravnoj osobi i to novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Dioničari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona raspolažu s više od 25% od ukupnog broja glasova u glavnoj skupštini izdavatelja i koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona steknu samo i jednu dionicu s pravom glasa u glavnoj skupštini izdavatelja, ne mogu koristiti mogućnost otuđenja viška dionica već su obvezni objaviti ponudu za preuzimanje.
Članak 32.
(1) Dok depozitar ne počne djelovati, pohrana dionica obavljat će se u bankama koje su osposobljene za namjenu pohrane, na temelju ugovora između ponuditelja i depozitara.
(2) Ako se ponuda za preuzimanje odnosi na dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod depozitara, obavljanje poslova pohrane dionica ponuditelj može ugovoriti s bankom i nakon što depozitar počne djelovati.
(3) Ponuditelj je obvezan prije objavljivanja ponude za preuzimanje s bankom sklopiti ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica, u kojem banka prihvaća sve propisane obveze i odgovornost depozitara, prema ponuditelju i prema svakom dioničaru koji daje dionice na pohranu, tako da dioničar s osnove tog ugovora ima prema banci zahtjev za naknadu štete.
(4) Banka ugovorom o obavljanju poslova pohrane dionica mora prihvatiti odgovornost dioničarima za štetu koja nastane u vezi s obavljanjem poslova pohrane dionica, u opsegu i vrsti zakonske odgovornosti depozitara.
(5) Za štetu koju dioničar pretrpi u vezi s obavljanjem poslova pohrane dionica, ponuditelj i banka odgovaraju solidarno.
(6) Komisija može propisati i dodatni sadržaj koji ugovor s bankom mora sadržavati da bi ispunjavao zahtjev osiguranja obavljanja poslova pohrane dionica, te može propisati dodatne uvjete koje banka mora ispunjavati da bi mogla obavljati poslove pohrane dionica.
Članak 33.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 432-02/97-02/02
Zagreb, 7. studenoga 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti