POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - literatura - naredba za provođenje - odluka građansko pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 19., u svezi članka 21. stavaka 5. i 6. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", br. 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O PROVEDBI OBVEZATNIH MJERA U ODOBRENIM OBJEKTIMA RADI SMANJENJA MIKROBIOLOŠKIH I DRUGIH ONEČIŠĆENJA MESA, MESNIH PROIZVODA I OSTALIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se provedba obvezatnih mjera u odobrenim objektima za klanje životinja, obradbu, preradbu i uskladištenje proizvoda životinjskoga podrijetla u cilju smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla, radi zaštite ljudskoga zdravlja i izjednačivanja veterinarsko-zdravstvenih uvjeta propisanih u Republici Hrvatskoj sa uvjetima koje su propisale Sjedinjene Američke Države (SAD) i Vijeće Europske Unije (EU).
Svrha propisanih mjera je poboljšanje učinkovitosti veterinarsko-javnozdravstvenog sustava kontrole namirnica životinjskoga podrijetla u očuvanju zdravlja ljudi; uklanjanje prepreka u međunarodnoj trgovini životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, te zadržavanje prava na izvoz mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla iz Republike Hrvatske u SAD i EU.
Članak 2.
U svezi s člankom 1. ovoga Pravilnika, a u svrhu poboljšanja sustava veterinarsko-javnozdravstvenog nadzora, kontrole i pregleda životinja za klanje i namirnica životinjskog podrijetla te radi zaštite zdravlja ljudi, uspostavlja se novi sustav kontrole onečišćenja, osobito s patogenim mikroorganizmima, koji su glavni izvor onečišćenja u tehnološkim precesima proizvodnje i preradbe mesa i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla (namirnica životinjskog podrijetla) namijenjenih za prehranu ljudi.
Članak 3.
U odobrenim objektima za klanje životinja, obradbu i preradbu te uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, a u svezi članaka 1. i 2. ovog Pravilnika, radi smanjenja mogućih mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla mora se uspostaviti kontrola procesa proizvodnje na temelju primjene sustava "analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka" (u daljnjem tekstu HACCP - od engl. - Hazard Analysis and Critical Control Points).

II. NAČIN I OBVEZA PROVEDBE MJERA
Članak 4.
Klaonička obradba životinja od kojih je meso namijenjeno javnoj potrošnji ili izvozu te obradba i preradba mesa, ribe, mlijeka, jaja i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu namirnice životinjskog podrijetla) dopušteni su samo u odobrenim objektima, koji u pogledu načina rada uz primjenu općih pravila higijene primjenjuju i sustav analize opasnosti, prosudbe rizika, utvrđivanje te kontrolu i sustavno praćenje kritičnih točaka u proizvodnim procesima (sustav HACCP) s ciljem smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja namirnica životinjskog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi.
Članak 5.
S ciljem smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja namirnica životinjskog podrijetla rukovoditelji odobrenih objekata imenuju odgovorne osobe (voditelje) u odobrenim objektima, koji su obvezni:

  1. izvršiti analizu svake pojedine faze unutar proizvodnog procesa te utvrditi koja je od njih kritična u osiguranju zdravstvene ispravnosti (neškodljivosti) namirnica;
  2. odrediti odgovarajuće zaštitne postupke i mjere te osigurati njihovu provedbu, održavanje i provjeru na temelju načela sustava HACCP.

Članak 6.
Za provedbu načela sustava HACCP u proizvodnim procesima mora se:

  1. provesti analiza opasnosti od onečišćenja, izraditi popis svih faza u proizvodnom procesu i navesti sve preventivne mjere;
  2. utvrditi sve kritične kontrolne točke za sigurnost odnosno neškodljivost namirnica životinjskog podrijetla;
  3. utvrditi kritične granice za poduzimanje preventivnih mjera za svaku od utvrđenih kritičnih kontrolnih točaka;
  4. utvrditi sve zahtjeve glede provedbe učinkovite kontrole i sustavnog praćenja na svim kritičnim točkama proizvodnje sa zadaćom da se ispravi ili poboljša i održi kontrola procesa;
  5. utvrditi mjere koje je potrebito poduzeti kad sustavno praćenje ukaže na odstupanje od utvrđene kritične granice;
  6. uvesti učinkovite postupke vođenja očevidnika koji pokazuju provedbu sustava HACCP (dokumentacija);
  7. uvesti postupak za periodično proučavanje analize opasnosti, kritičnih kontrolnih točaka, kontrole i sustavnog praćenja u cilju provjere ispravnosti i učinkovitosti sustava HACCP.

Članak 7.
Osim izradbe sustava HACCP prema odredbama članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, odgovorne osobe dužne su organizirati izradbu i provedbu standardnih sanitacijskih operativnih postupaka (SSOP) i provedbu sustavnog laboratorijskog ispitivanja na nalaz E. coli, (Biotip I), koji zajedno sa odredbama članka 6., točaka 1. do 7. ovoga Pravilnika, čine sustav kontrole procesa sa zadaćom smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja namirnica (proizvoda).
Članak 8.
Odgovorne osobe u odobrenim objektima koji su svrstani u kategoriju izvoznih objekata obvezni su u cilju dosljedne provedbe mjera sustava HACCP iz članka 6. ovog Pravilnika, osnovati u svojim objektima povjerenstva za izradbu HACCP planova.
Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, moraju biti sastavljena od stručnjaka različitih struka, i to iz: higijene namirnica animalnog podrijetla, prehrambene tehnologije, mikrobiologije, procesnog inženjerstva, toksikologije, sanitacije, veterinarskog javnog zdravstva i sl., koji posjeduju posebno znanje i stručnost u svezi zaštite zdravlja ljudi tijekom proizvodnje, pohrane, prijevoza, rukovanja i prometa namirnicama životinjskog podrijetla.
Stručno povjerenstvo, iz stavka 2. ovoga članka, mora biti sastavljeno od najmanje pet članova djelatnika izravno uključenih u rad proizvodnih procesa objekta.
Članak 9.
Početnu provjeru ispravnosti i verifikaciju HACCP-planova, koje su odgovorne osobe (voditelji) iz člana 8. ovoga Pravilnika dužne dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo prije roka propisanog za njihovu primjenu, obavlja Povjerenstvo za reviziju HACCP-planova kao sastavni dio Središnjeg povjerenstva, koje rješenjem osniva ministar poljoprivrede i šumarstva.
Povjerenstvo za reviziju i verifikaciju HACCP-planova, sukladno strukturi povjerenstva za izradbu HACCP-planova iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika, dužno je sačiniti Poslovnik o svome radu.
Daljnju verifikaciju HACCP-planova, tijekom njihove primjene u proizvodnim procesima, u cilju učinkovitosti sustava HACCP, obvezna su provoditi povjerenstva za HACCP-planove i to po postupku za verifikaciju utvrđenom HACCP-planom u dotičnom objektu.
Članak 10.
U provedbi odredaba ovog Pravilnika, odgovorne osobe (voditelji) odobrenog objekta izvozne kategorije, moraju osigurati dosljednu provedbu propisa Ministarstva poljoprivrede SAD - Uprave za sigurnost i inspekciju hrane "Savezni Registar" Dio II, Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za inspekciju i sigurnost hrane - 9 CFR Dio 304 i ostali - Smanjenje patogena; Sustav analize rizika i kontrole kritičnih točaka (HACCP), Konačni propis od 25. srpnja 1996. god. Ukoliko su njihovi objekti odobreni za izvoz mesa i/ili mesnih proizvoda u SAD; i Europske Unije - "Smjernica Vijeća o higijeni namirnica - 93/43 EEC" (Službene novine EU, L 175/1 od 14. lipnja 1993) ukoliko su njihovi objekti odobreni za izvoz svježeg mesa u države članice Europske Unije.
III. UPRAVNE MJERE
Članak 11.
Ukoliko se u odobrenom objektu izvozne kategorije, iz bilo kojih razloga, ne provode ili ne provode dosljedno odredbe ovog Pravilnika kako je to određeno člankom 6., 7. i 8., ravnatelj Uprave za veterinarstvo donijeti će rješenje o zabrani rada, zabrani uporabe veterinarskog kontrolnog broja i brisanju objekata iz upisnika odobrenih objekata.
IV. ROKOVI ZA PROVEDBU
Članak 12.
Rok za provedbu kontrole proizvodnih procesa sukladno odredbama o provedbi sustava HACCP, za odobrene objekte svrstane u kategoriju izvoznih objekata, je 1. siječanj 1998. godine.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 332-01/97-01/202
Urbroj: 525-06-97-01
Zagreb, 18. srpnja 1997.
Ministar
mr. sc. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti