POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - redovno čitanje - kolektivni ugovor croatia - odluka o poduzimanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbi članka 65. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst i 109/97), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici održanoj 10. prosinca 1997. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA ZA 1998. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja zdravstvene zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite, te način i uvjeti pod kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu.
Članak 2.
Način i uvjeti pod kojima Zavod sklapa ugovore za provođenje zdravstvene zaštite, utvrđuju se sukladno Pravilniku o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i drugim općim aktima Zavoda.
Osigurane osobe Zavoda biraju doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu stanovanja osigurane osobe.
Članak 3.
Na osnovi odredaba članka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Zakon), zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.
Zdravstvenu zaštitu na pojedinoj razini zdravstvene djelatnosti iz prethodne stavke za osigurane osobe Zavoda, provode zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici.
Članak 4.
Zavod sukladno odredbama članka 41. Zakona raspisuje natječaj za popunjavanje mreže zdravstvene djelatnosti u svezi obavljanja primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, te donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, uz suglasnost ministra zdravstva.
Članak 5.
S odabranom zdravstvenom ustanovom, odnosno odabranim privatnim zdravstvenim djelatnikom Zavoda sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite na pojedinoj razini zdravstvene djelatnosti.
Zdravstvena ustanova i privatni zdravstveni djelatnik iz prethodne stavke moraju istaknuti naziv da su ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni djelatnik s naznakom ugovorene zdravstvene djelatnosti.
Članak 6.
Ugovorom se određuje:
- vrsta zdravstvene djelatnosti
- opseg i kakvoća obavljanja zdravstvene djelatnosti
- početak i razdoblje obavljanja zdravstvene djelatnosti
- način obavljanja zdravstvene djelatnosti
- novčana sredstva za obavljanje zdravstvene djelatnosti
- način, uvjeti i rokovi plaćanja
- ostala prava i obveze.
Članak 7.
Ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni djelatnici obvezni su na svim razinama zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda pružiti hitnu medicinsku pomoć, bez obzira na mjesto prebivališta osigurane osobe.
Pod hitnom medicinskom pomoći iz stavke 1. ovog članka, a sukladno odredbama općih akata Zavoda, podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni za otklanjanje neposrednih opasnosti po život osigurane osobe.
Članak 8.
Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni djelatnik pružaju zdravstvene usluge osiguranim osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o zdravstvenom osiguranju, kao i osobama kojima je priznat status izbjeglica prema zakonu, odnosno međudržavnom sporazumu.
Članak 9.
Zavod s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, odnosno s Hrvatskim crvenim križom, te drugim zdravstvenim ustanovama koje u cilju unapređenja zdravstvene zaštite provode posebne zadaće u djelatnosti zdravstvene zaštite, sklapa sukladno članku 66. stavci 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ugovore za provođenje programa koje je usvojilo Upravno vijeće Zavoda. Programom se utvrđuju poslovi i zadaće od interesa za obvezno zdravstveno osiguranje s rokovima izvršenja, naznakom potrebnih djelatnika i novčanom nadoknadom.
PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 10.
Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:
1. djelatnost opće medicine
1.1. obiteljski doktor
1.2. patronažna zdravstvena skrb
1.3. zdravstvena njega u kući bolesnika
2. djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
3. djelatnost zdravstvene zaštite žena
4. djelatnost polivalentne stomatološke zaštite
5. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite
6. djelatnost školske medicine za provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama
7. djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku
8. ljekarnička djelatnost
9. djelatnost hitne medicinske pomoći.
Članak 11.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini provode: doktori medicine, doktori stomatolozi, doktori specijalisti opće medicine, doktori specijalisti pedijatri, doktori specijalisti školske medicine u dijelu preventivne zdravstvene zaštite školske djece u osnovnim i srednjim školama, doktori specijalisti ginekolozi, doktori specijalisti epidemiolozi, dipl. ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije, ljekarnički djelatnici, zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme.
Ako osigurane osobe prema mjestu stanovanja nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra za zdravstvenu zaštitu djece do 7 godina starosti, ostvaruju tu zdravstvenu zaštitu pri doktoru opće medicine.
Za provođenje zdravstvene zaštite iz stavke 1. ovog članka, Zavod sklapa ugovore s domovima zdravlja, ljekarnama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama za hitnu medicinsku pomoć i ustanovama za zdravstvenu njegu bolesnika u kući i privatnim zdravstvenim djelatnicima.
Članak 12.
Za provođenje primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti opće medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i stomatološke zaštite, osnovu za sklapanje ugovora čini broj osiguranih osoba koje su se opredijelile za pojedinog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije.
Članak 13.
Broj osiguranih osoba po timu za koji se sklapa ugovor, utvrđen je standardom sukladno Pravilniku o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu (u daljnjem tekstu: Standard).
Iznimno od odredbe stavke 1. ovog članka, doktori medicine i doktori stomatologije u zdravstvenim ustanovama, odnosno u privatnoj praksi i zakupu, prigodom sklapanja ugovora sa Zavodom, obvezni su osigurati minimum od 50% Standardom propisanog broja osiguranih osoba po timu za tu djelatnost.
Najveći mogući broj osiguranih osoba po timu, ne može biti veći od 50% od Standardom propisanog broja osiguranih osoba po timu za tu djelatnost. Zavod će sukladno tomu osigurati nadoknadu koja će biti odgovarajuća ugovorenom broju osiguranih osoba.
Članak 14.
Iznimno od odredaba članka 13. ove Odluke, u područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite zbog nedostatka Standardom propisanog broja osiguranih osoba po timu, odnosno broja timova (otoci, gustoća naseljenosti i sl.), povjerenstvo Zavoda na razini Direkcije, utvrdit će posebni standard prema popisu osiguranih osoba po pojedinom timu i mogućnost, odnosno potrebu sklapanja ugovora o provođenju zdravstvene zaštite.
Članak 15.
Doktori medicine i doktori stomatologije zaposleni u domovima zdravlja, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti za koje se sklapa ugovor, na posebnoj tiskanici koja je dodatak ugovoru supotpisuju ugovoreni broj osiguranih osoba koje su ih izabrale, odnosno broj osiguranih osoba koje prema mjestu stanovanja pripadaju toj ordinaciji.
Poradi osiguranja prava na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe Zavoda, a na načelima dostupnosti i kontinuiranosti korištenja rečenog prava, doktori medicine i doktori stomatologije iz stavke 1. ovog članka, prigodom sklapanja ugovora Zavoda s domom zdravlja, potpisuju i posebnu izjavu Zavodu (aneks ugovoru).
Kada u tijeku godine pojedini timovi primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja rješenjem ministra zdravstva postanu privatni doktori - zakupnici, obvezni su sa Zavodom sklopiti ugovor o provođenju zdravstvene zaštite za osigurane osobe o kojima su dotad skrbili.
Članak 16.
Kada se u domu zdravlja provede postupak zakupa za više od 50% jedinica zakupa, posebnim će se ugovorom između doma zdravlja i Zavoda utvrditi minimalan broj zaposlenika uprave u domu zdravlja i potreban iznos sredstava za njihove plaće.
Članak 17.
Osnove i uvjeti za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite u patronažnoj zdravstvenoj skrbi, laboratorijskoj dijagnostici i hitnoj medicinskoj pomoći utvrđeni su Standardom za te djelatnosti.
U Standard iz stavke 1. ovog članka, uključen je ugovoreni broj osiguranih osoba pri domu zdravlja i doktora medicine na razini primarne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi koji gravitiraju toj zdravstvenoj ustanovi.
Članak 18.
Za provođenje higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i prevencije, te preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, Zavod sklapa ugovor s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i županijskim zavodima za javno zdravstvo, sukladno Standardu, broju djelatnika i područjima u kojima se mjere provode.
Članak 19.
Poradi opskrbe osiguranih osoba Zavoda lijekovima, Zavod sklapa ugovore s ljekarnama, sukladno utvrđenom Standardu i pod uvjetom da ljekarna vodi propisano materijalno i financijsko knjigovodstvo.
Ljekarne su obvezne nabavljati i isporučivati osiguranim osobama Zavoda sve potrebne lijekove s Liste lijekova koje doktori primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati na recepte.
SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 20.
Zdravstvena zaštita na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu.
Članak 21.
Za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Zavod sklapa ugovore s poliklinikama i bolnicama, te iznimno i s domovima zdravlja i zdravstvenim djelatnicima - specijalistima privatne prakse.
Članak 22.
Za provođenje bolničke zdravstvene zaštite, Zavod sklapa ugovore s kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, općim bolnicama i specijalnim bolnicama.
CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 23.
Za provođenje zdravstvene zaštite utvrđuju se cijene na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite kako slijedi:

I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tablica 1.
_ _____________________________________________

Red. VRSTA STANDARD GODIŠNJA VRIJEDNOST IZNOS UKUPNO
broj ZDRAVSTVENE (br.osig.osoba u kn 1998.g. u kn
po timu) __________________________________________________
po timu po osig. osobi po satu po km
_ _____________________________________________
0 1 2 3 4 5 6
_ _____________________________________________
1. Opća medicina
_ _____________________________________________
1.1. Zdravstvena zaštita
obiteljski doktor 1.700
1.1.1. dobna skupina:
- od 0 do 7 godina 204,24
->7 do 18 godina 54,48
->18 do 65 godina 124,63
->65 godina 230,33


I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tablica 1.

_ ____________________________________________________
Red. VRSTA STANDARD GODIŠNJA VRIJEDNOST IZNOS UKUPNO
broj ZDRAVSTVENE (br.osig.osoba u kn 1998.g. u kn
po timu)
po timu po osig. osobi po satu po km
_ ____________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6
_ ____________________________________________________
1. Opća medicina
_ ____________________________________________________
1.2. Patronažna zdravstvena 1 patronažna
skrb sestra VŠS na 92.565,00 18,15
5.100 osig. osoba
_ __ _
1.3. Zdravstvena njega
u kući bolesnika 47,80
_ _ _ _ _
2. Zdravstvena zaštita
predškolske djece 1.000 204.240,00 204,24
_ _ _ _ _
3. Zdravstvena zaštita
žena 6.000 211.800,00 35,30
_ _ _ _ _
4. Poliv.stom.zdrav.
zaštita 2.500 220.250,00 88,10
_ _ _ _ _
5. Higijensko-epidemi-
ološka zaštita 50.000 285.000,00 5,70
_ _ _ _ _
6. Preventivno odgojne
mjere zdrav.zaštite
u osnov. i sred. ško-
lama 5.000 181.600,00 36,32
_ _ _ _ _
7. Laboratorijska
dijagnostika 40.800 1.055.496,00 25,87
_ _ _ _ _
8. Hitna medicinska
pomoć
_ _ _ _ _
8.1. Standardni tim HMP od 40.000
na dalje 386.373,33
_ _ _ _ _
8.2. Standardni tim
dežurstvo po punktu do 40.000 600.724,44
_ _ _ _ _
8.3. Standardni tim
pripravnosti po punktu do 40.000 182.642,03
_ __ _
8.4. Standardni tim sanitet-
skog prijevoza 359.264,72
_ __ _
8.5. Sanitetski prijevoz 15% od cijene
1 lit benzina
98 oktana
_ __ _
8.6. Prijavno-dojavna
jedinica od 40.000
do 60.000 79.492,61
_ __ _
8.7. Prijavno-dojavna
jedinica za regi-
onalne centre od 250.000 na 133.360,37
dalje
_ __ _
8.8. Dežurstvo u stomat.
zaštiti po punktu regionalni centar 441.853,65
_ __ _
8.9. Dežurstvo u ljekar-
ničkoj djelatnost-po
punktu 283,472,83
_ __ _

II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


Tablica 2.
_ _______________________________________
Red. VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Oblik Iznos u kn
broj 1998.g.
_ _______________________________________
0 1 2 3
_ _______________________________________
1. Specijalističko-konzilijarna zdravstve-
na zaštita i ljekarna bod 5,07
_ _______________________________________
2. Bolnička zdravstvena zaštita
_ _______________________________________
2.1. Bolnička zdravstvena zaštita - uobiča-
jeni postupci - opće bol. bod 5,07
_ _______________________________________
2.2. Bolnička zdravstvena zaštita - uobiča-
jeni postupci - KB i KBC bod 5,83
_ _______________________________________
2.3. Bolnička zdravstvena zaštita - uobiča-
jeni postupci -KB i KBC bod 5,83
_ _______________________________________
2.4. Bolnička zdravstvena zaštita - najslo-
ženiji postupci 0,1 bod 5,83
_ _______________________________________
3. Dnevni smještaj u svezi korištenja
bolničke i spec.-konzilijarne zdrav-
stvene zaštite penzion 52,94
_ _______________________________________
4. Bolnička zdravstvena zaštita
_ _______________________________________
4.1. Liječenje bolesnika oboljelih od
akutnih bolesti penzion 131,15
_ _______________________________________
4.2. Liječenje bolesnika oboljelih od
kroničnih bolesti penzion
_ _______________________________________
4.2.1. Duševne bolesti penzion 99,57
_ _______________________________________
4.2.2. Bolsti sustava za kretanje penzion 111,59
_ _______________________________________
4.2.3. Bolesti osoba starije dobi i djece
s trajnim psihofizičkim oštećenjima penzion 125,85
_ _______________________________________
5. Dobrovoljno davalaštvo krvi vrećica 50,13
_ _______________________________________
Članak 24.
Na razini primarne zdravstvene zaštite cijena se utvrđuje primjenom iznosa po osiguranoj osobi, a sukladno odredbama Standarda.
Članak 25.
Iznimno od odredaba članka 24. ove Odluke u slučajevima pružanja zdravstvene zaštite zbog ozljeda prouzročenih nanošenjem tjelesnih ozljeda od strane druge fizičke osobe (tučnjava i sl.) i ozljeda koje su posljedica prometne nesreće, zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnici privatne prakse obvezni su posebno ispostavljati i pojedinačne račune u kojima će se cijena iskazivati na osnovi Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenoj djelatnosti i utvrđene cijene boda određenog za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu i ljekarne. Rečeni računi će se dostavljati Zavodu isključivo poradi provedbe postupaka nadoknade štete na osnovi članaka 85. i 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni djelatnici privatne prakse obvezni su račune u svezi primjene članka 51. Zakona o zdravstvenom osiguranju u kojima se cijena iskazuje na način utvrđen u stavci 1. ovog članka dostavljati do 31. ožujka 1998. godine Zavodu poradi provedbe postupka nadoknade štete.
Od 1. travnja 1998. godine račune za izvršenu zdravstvenu zaštitu u svezi primjene članka 51. Zakona o zdravstvenom osiguranju zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni djelatnici privatne prakse izravno dostavljaju pravnim i fizičkim osobama.
Članak 26.
Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 8. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni djelatnici privatne prakse obvezni su ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđene sukladno odredbama članka 24. ove Odluke, te ih dostavljati Zavodu na daljnju obradu poradi izvršavanja obveza Zavoda sukladno sklopljenim međudržavnim ugovorima o zdravstvenom osiguranju.
Članak 27.
Za izračun troškova sudjelovanja osigurane osobe u vrijednosti stomatološkog pomagala utvrđenog Pravilnikom o stomatološkim pomagalima, na razini primarne zdravstvene zaštite koristi se utvrđena vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu, bolničku zdravstvenu zaštitu i ljekarnu.
Članak 28.
Za djelatnost hitne medicinske pomoći, cijena se utvrđuje prema vrijednosti standardnog tima za hitnu medicinsku pomoć, sanitetski prijevoz, prijavno dojavnu jedinicu, dežurstvo i pripravnost.
Za izvršene usluge prijevoza u hitnoj medicinskoj pomoći i sanitetskim prijevozom, cijena se utvrđuje po prijeđenom kilometru, prema priloženim radnim, odnosno putnim nalozima.
Članak 29.
Za ljekarničku djelatnost, cijena se utvrđuje na osnovi cijene lijeka iz Liste lijekova Zavoda, zavisnih troškova, Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima i utvrđene cijene boda za tu djelatnost.
U slučaju kada cijena lijeka nije utvrđena Listom lijekova Zavoda, Zavod priznaje nabavnu cijenu lijeka, a ljekarnička se usluga obračunava sukladno odredbama stavke 1. ovog članka.
Članak 30.
Provođenje zdravstvene njege u kući, plaća se prema utvrđenoj cijeni sata njege.
Članak 31.
Na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, cijene se utvrđuju na osnovi cijene boda medicinskog rada, cijene penziona bolničkog smještaja i cijene lijeka i potrošnog materijala koji su primijenjeni u liječenju osigurane osobe, a iskazani su na temperaturnoj listi ili u povijesti bolesti osigurane osobe.
Članak 32.
Ugovorne zdravstvene ustanove koje provode bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ispostavljaju račune Zavodu prema ugovorenim kapacitetima.
Financijska sredstva za sve razine zdravstvene zaštite prema vrstama zdravstvene zaštite utvrđena su Financijskim planom Zavoda za 1998. godinu i ne mogu se prekoračiti.
Odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrdit će se iznos do kojeg ugovorna zdravstvena ustanova može Zavodu ispostavljati račune za izvršene medicinske usluge.
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 025-04/97-01/126
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti