POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - redovni pregledi - mreža ugovornih subjekata - uredba o znacima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst i 109/97), članka 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici održanoj 10. prosinca 1997. godine, donijelo je
PRAVILNIK
O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 1998. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), utvrđuju se standardi i normativi prava koja se osiguravaju osiguranim osobama Zavoda obveznim zdravstvenim osiguranjem u 1998. godini.
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno stavci 1. ovoga članka, obuhvaćaju: pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, pravo na lijekove i pravo na novčane nadoknade i pomoći.
II. ZDRAVSTVENI STANDARD
Članak 2.
Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standardi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu. Standard), koji se pod jednakim uvjetima, sukladno pravima utvrđenim člankom 17. Zakona, osigurava svim osiguranim osobama Zavoda, a određuje se na osnovi vrsta, opsega i kakvoće ostvarivanja prava.
Članak 3.
Standard je uvjetovan gospodarskim mogućnostima, demografskom strukturom, epidemiološkim pokazateljima i potrebama pučanstva.
1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu
Članak 4.
U okviru Standarda, a na osnovi odredbi članka 17. Zakona, za 1998. godinu osiguranim osobama Zavoda osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu prema mjestu stanovanja, u opsegu određenom na osnovi prosječnog broja zdravstvenih usluga i prosječnog novčanog iskaza za lijekove na recept po osiguranoj osobi Zavoda, kako slijedi:
1. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti:
- prema iskazanim potrebama za djecu do 18. godine života
- do 3 pregleda godišnje za osobe starije od 18 godina života
- 2 patronažne posjete (jedna tijekom trudnoće i jedna nakon porođaja)
- 1 PAP-a test - godišnje žena starija od 20 godina
- 1 kućna posjeta doktora tijekom 4 godine
- 1 kućno liječenje tijekom 4 godine u trajanju od 10 dana
- zdravstvena njega u kući jedanput tijekom 32 godine u trajanju od 10 x 1 sat
2. U stomatološkoj djelatnosti:
- do 2 pregleda godišnje, od kojih je jedan obvezan po pozivu za osigurane osobe do 25 godina starosti
- obvezna fluoridacija zuba djece predškolske dobi i djece u osnovnim školama jedanput godišnje
3. U laboratorijskoj dijagnostici:
- 1 dijagnostička pretraga tijekom 2 godine
4. U korištenju lijekova s Liste lijekova:
- do 5 recepata godišnje
- do 190,74 kn godišnje po osiguranoj osobi do 65 godina starosti
- do 573,98 kn godišnje po osiguranoj osobi iznad 65 godina starosti
5. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti:
- do 2 pregleda godišnje
- do 1 dijagnostička pretraga tijekom 5 godina - (RTG, EKG, UZV i slično)
6. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti:
- jedanput tijekom 8 godina u trajanju od 10 dana (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje akutnih bolesti).
- jedanput tijekom 30 godina u trajanju od 21 dan (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje kroničnih bolesti medicinskom rehabilitacijom).
Dobrovoljnim davaocima krvi nositeljima priznanja za 100 i više davanja:
- jednokratni boravak u trajanju od 14 dana u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.
2. Novčana vrijednost Standarda
Članak 5.
Standard se određuje na osnovi standarda i normativa prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđenim ovim Pravilnikom, ostalim općim aktima Zavoda, a na osnovi osiguranih sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje.
Standard iz stavke 1. ovog članka utvrđuje se u ukupnom novčanom iznosu za pojedino pravo na način i u visini utvrđenoj zakonima i općim aktima Zavoda, a raspoređuje se na osnovi Plana prihoda i izdataka Zavoda za 1998. godinu i odluka o njegovom provođenju kako slijedi:
_ ____________
Red. VRSTA PRAVA Ukupan iznos za
broj pojedino pravo
u 000-kn
_ ____________
I. PRAVO NA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU
_ ____________
1. Primarna razina zdravstvene zaštite 1.912.840
_ ____________
2. Sekundarna i tercijarna razina zdr.
zaštite 4.003.912
2.1. specijalističko-konzilijarna zdrav.
zaštita 1.067.832
2.2. bolnička zdravstvena zaštita za: 2.936.080
2.2.1. zbrinjavanje bolesnika s akutnim
bolestima 2.537.581
2.2.2. zbrinjavanje bolesnika s kroničnim
bolestima 398.498
_ ____________
3. Pravo na ortopedska i druga pomagala 205.300
_ ____________
4. Pravo na korištenje lijekova 1.518.843
_ ____________
5. Pravo na korištenje zdravstvene 11.000
zaštite u inozemstvu
_ ___________

UKUPNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 7.651.895
_ ____________
II. PRAVO NA NOVČANE NADOKNADE I
POMOĆI
_ ____________
1. Nadoknada plaće 1.057.300
_ ____________
2. Nadoknada putnih troškova 54.020
_ ____________
3. Nadoknada za pogrebne troškove 23.500
_ ____________
UKUPNO NOVČANE NADOKNADE I POMOĆI 1.134.820
_ ____________
SVEUKUPNA VRIJEDNOST STANDARDA 8.786.715
_ ____________
III. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 6.
Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite u okviru Standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih djelatnika privatne prakse, u pravilu, prema mjestu stanovanja osigurane osobe.
Članak 7.
Zdravstvena zaštita utvrđuje se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.
Članak 8.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini, provode doktori medicine, doktori stomatologije, doktori specijalisti opće medicine, doktori specijalisti školske medicine u dijelu preventivno-odgojne zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, doktori specijalisti pedijatrije, doktori specijalisti ginekologije, doktori specijalisti epidemiologije, dipl. ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije, ljekarnički djelatnici i zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme u domovima zdravlja, ljekarnama, zdravstvenim ustanovama hitne medicinske pomoći, ustanovama za zdravstvenu njegu u kući, privatnim ordinacijama, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i županijskim zavodima za javno zdravstvo.
Članak 9.
Patronažnu zdravstvenu skrb provodi patronažna sestra u suradnji s ugovornim timovima primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i privatnim ordinacijama.
Članak 10.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj i tercijarnoj razini provode ugovorne zdravstvene ustanove: poliklinike, bolničke zdravstvene ustanove i državni zdravstveni zavodi.
IV. STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
1. Na primarnoj razini
Članak 11.
Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:
1. djelatnost opće medicine
1.1. obiteljski doktor
1.2. patronažna zdravstvena skrb
1.3. zdravstvena njega u kući bolesnika
2. djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
3. djelatnost zdravstvene zaštite žena
4. djelatnost polivalentne stomatološke zaštite
5. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite
6. djelatnost školske medicine za provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama
7. djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku
8. ljekarnička djelatnost
9. djelatnost hitne medicinske pomoći.
Djelatnost preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama iz stavke 1. točke 6. ovog članka provodi se sukladno odredbama Odluke o provedbi preventivno odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama za područje županije i Grada Zagreba Ministarstva zdravstva (klasa: 011-01/97-01/0102, ur. broj: 534-02-30-97-001 od 3. rujna 1997. godine).
Članak 12.
Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:
- kadrovski i vremenski normativi
- standardni broj osiguranih osoba po timu
- dobna struktura osiguranih osoba po timu u djelatnosti opće medicine
- laboratorijska dijagnostika prema Popisu laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka.
Pod vremenskim normativom iz stavke 1. podstavke 1. ovog članka podrazumijeva se provođenje zdravstvene zaštite tijekom punog radnog vremena, utvrđenog sukladno odredbama zakona.
Članak 13.
Standardi i normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini navedeni su u tablici - 1. Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini i standardni broj osiguranih osoba po timu, i u tablici - 2. Popis laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako slijedi:
Tablica 1: Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini i standardni broj osiguranih osoba po timu
_ __________________________________

Red. Vrsta zdrav. Kadrovski normativ Stand. br. osigura-
broj djelatnosti tima nih osoba
u 1998. god.
_ __________________________________

1. Opća medicina

1.1. Obiteljski doktor 1 doktor medicine 1.700
ili spec. opće med.
1 med. sestra SSS

1.2. Patronažna zdrav. 1. med. sestra VŠS
skrb na 5.100 osiguranih osoba
primarne zdrav. zaštite
(djelatnost opće medicine
i z. z. predškolske djece)

1.3. Zdravstvena njega u 1 med. sestra
kući bolesnika općeg smjera SSS

2. Zdravstvena zaštita 1 spec. pedijatar 1.000
predškolske djece 1 med. sestra SSS
(0-7 godina starosti)

3. Zdravstvena zaštita 1 spec. ginekolog 6.000
žena 1 med. sestra SSS
4. Polivalentna 1 doktor stomatolog 2.500
stomatološka 1 med. sestra SSS
zaštita

5. Higijensko-epidemio- 1 spec. epidemiologije 50.000
loška zaštita ili higijene ili ekologije

1 zdr. teh. VŠS

1 zdrav. teh. SSS

6. Preventivno-odgojne 1 spec. školske medicine 5.000
mjere zdravstvene 1 med. sestra SSS
zaštite
u srednjim i osnovnim školama

7. Laboratorijska 1 dipl. ing. med. biokemije ili 40.800
dijagnostika spec. medicinske biokemije
1 zdrav. teh. VŠS
6 zdrav. teh. SSS


8. Ljekarna 1 mr. farmacije 5.000
0,5 farm. tehničara

9. Hitna medicinska
pomoć (HMP)

Na području doma zdravlja (u daljnjem tekstu: DZ) koji zbrinjava do 40.000 stanovnika HMP se ustrojava dežurstvom ili
pripravnošću izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite.

Na području DZ koji zbrinjava od 40.000 stanovnika i više, HMP se ustrojava kao posebna služba, a zaposlenici rade u
redovnom radu (jedinice i stanice hitne medicinske pomoći).

Standardni tim pripravnosti:

1 - doktor medicine
1 - vozač (+ sanitetsko vozilo)

Standardni tim dežurstva i stanica hitne medicinske pomoći (SHMP):
1 - doktor medicine
1 - med. sestra ili tehničar
1 - vozač (+ 1 sanitetsko vozilo)

Standardni tim sanitetskog prijevoza (SP):
2 - vozača (+ 2 sanitetska vozila)
1 - med. sestra ili tehničar

Sastav standardnog tima prijavno-dojavne jedinice:
- med. sestra ili tehničar

U regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika služba se popunjava s 5 doktora medicine.
_ _______________________

Red. Broj stanovnika Način ustroja Broj
broj timova
_ _______________________

1. do 15.000 stanovnika dežurstvo 1
ili pripravnost
SP 1

2. od 15.000 do 25.000 dežurstvo 1
stanovnika pripravnost 1
(ili 2 pripravnosti)
SP 1

3. od 25.000 do 40.000 dežurstvo 1
stanovnika pripravnost 2
(ili 2 dežurstva)
SP 2

4. od 40.000 do 60.000 jedinica HMP 5
stanovnika SP 3
prijavno dojavne
jedinice 5

5. od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim HMP sanitetski prijevoz na svakih daljnjih 80.000
stanovnika dodaje se 1 standardni tim prijavno-dojavna služba na svakih daljnjih 100.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim.

U mjestima koja su udaljena od sjedišta jedinice ili stanice HMPviše od 20 km iznimno se može ustrojiti pripravnost ako su u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovorena najmanje 2 tima, uzuvjet da je to i mjesto stanovanja tih doktora.

Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti ustrojeni na istom području.

6. U regionalnim centrima ustrojava Sastav tima u dežur.:
se dežurstvo za provođenje 1 dr. stom, 1 medic.
stomatološke zaštite i to: u sestra SSS
Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu
po 1 tim na jednom punktu.

7. U gradovima od 40.000 do 80.000 Sastav tima u dežur.:
stanovnika ustrojava se dežurstvo 1 magistar farmacije
u ljekarni s 1 timom na jednom
punktu.

U gradovima s većim brojem stanovnika ustrojava se dežurstvo s 1 timom na jednom punktu za svakih 100.000 stanovnika.

U dežurstvu i pripravnosti sudjeluju svi ugovorni doktori medicine na određenom području prema ustrojstvu i rasporedu koji
određuje ravnatelj mjerodavnog doma zdravlja.

Tablica 2: Popis laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
_ _____________________________________
Red.
broj Šifra Naziv
_ _____________________________________

1. 28101 K Sedimentacija eritrocita, (Se)

2. 28010 K Eritrociti……… (E)

3. 28301 K Hemoglobin…… (Hb)

4. 28801 K Leukociti…… (L)

5. 28810 Kvalitativna i kvantitativna analiza krvnog razmaza

6. 28041 K Retikulociti…… (Rtc)

7. 28110 K Hematokrit…… (He)

8. 28021 K Trombociti…… (Tr)

9. 28130 MCV

10. 28311 MCH

11. 28312 MCHC

12. 21310 S,P Glukoza…… (GUK)

13. 23301 Oralni test opterećenja glukozom…… (o-GTT)

14. 21020 S Ukupni proteini

15. 21120 S Ureja

16. 21130 S Urat

17. 21141 S Kreatinin

18. 21151 S Bilirubin ukupni

19. 21152 S Bilirubin konjugirani

20. 21402 S Triacilgliceroli (Trigliceridi)

21. 21421 S Kolesterol

22. 21424 S HDL-kolesterol

23. 24601 S Aspartat aminotransferaza (AST)

24. 24610 S Alanin aminotransferaza (ALT)

25. 24681 S gama-Glutamil transferaza (GGT)

26. 24701 S,U alfa-Amilaza

27. 24720 S Alkalna fosfataza

28. 28331 S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

29. 28333 S Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)

30. 28350 S Željezo (Fe)

31. 28601 K Vrijeme krvarenja kapilarne krvi (VK)

32. 28621 P Protrombinsko vrijeme (PV)

33. 21502 S,P Kalij (Kalijev ion)

34. 21501 S,P Natrij (Natrijev ion)

35. 19141 Vađenje kapilarne krvi

36. 19142 Vađenje venske krvi

37. 22630 F Hemoglobin kvalitativno (Okultno krvarenje)

38. 27102 Mikroskopski pregled perianalnog otiska (ljepljivim
celofanom)

39. 27103 F Mikroskopski pregled stolice na parazite - nativni pripravak

40. 22125 U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza,
sediment, spec. tež.)

41. 22126 U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini)

42. 22127 U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)

43. 22540 U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri,
bakterije, kristali, paraziti)2. Na sekundarnoj i tercijarnoj razini
Članak 14.
Standardi i normativi zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini navedeni su u tablici - 3. Popis ordinacija za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, tablici - 4. Broj bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika i tablici - 5. Prosječan broj dana bolničkog liječenja.
Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita provodi se prema mjestu stanovanja u najbližoj zdravstvenoj ustanovi.
Članak 15.
Standard u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima, a iskazuje se po djelatnostima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i provodi u ordinacijama:
Tablica 3: Popis ordinacija specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za:

 1. dječje bolesti
 2. unutarnje bolesti
 3. plućne bolesti
 4. zarazne bolesti
 5. zloćudne bolesti
 6. živčane bolesti
 7. duševne bolesti
 8. fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju
 9. kožne i spolne bolesti
 10. ženske bolesti i porođaje
 11. opću kirurgiju i ostale kirurške grane
 12. očne bolesti
 13. otorinolaringologiju
 14. ortodonciju
 15. protetiku
 16. dentalnu patologiju i endodonciju
 17. oralnu patologiju
 18. parodontologiju
 19. oralnu kirurgiju
 20. dijagnostiku, odnosno dijagnostički laboratorij.

Pod ordinacijama iz stavke 1. ovog članka smatraju se specijalističke ordinacije u polikliničkim i bolničkim ustanovama, te u domovima zdravlja, koje su u ugovornom odnosu sa Zavodom.
Članak 16.
Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema:
- broju bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika
- prosječnom broju dana bolničkog liječenja.
Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti navedeni su u tablicama 4. i 5., kako slijedi:
Tablica 4: Broj bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika
_ _____________________________________
Red. Grane bolničke djelatnosti Br. bolesničkih ležaja
broj na 1.000 stanovnika
_ _____________________________________

I. Liječenje bolesnika oboljelih
od akutnih bolesti

postupci

uobičajeni složeniji* najslo- ukupno
ženiji**

1. Unutarnje bolesti 0,562 0,0321 0,0160 0,6101

2. Plućne bolesti 0,178 0,0102 0,0051 0,1933

3. Živčane bolesti 0,193 0,0110 0,0055 0,2095

4. Dječje bolesti 0,308 0,0176 0,0088 0,3344

5. Duševne bolesti 0,264 0,0151 0,0076 0,2867

6. Zarazne bolesti 0,149 0,0085 0,0043 0,1618

7. Kožne i spolne bolesti 0,070 0,0040 0,0020 0,0760

8. Bolesti sustava za kretanje0,106 0,0061 0,0030 0,1151

9. Ženske bolesti i porođaji 0,456 0,0261 0,0131 0,4952

10. Kirurgija 0,598 0,0342 0,0171 0,6493

11. Ortopedija 0,176 0,0101 0,0051 0,1912

12. Neurokirurgija 0,053 0,0030 0,0015 0,0575

13. Urologija 0,053 0,0030 0,0015 0,0575

14. Zloćudne bolesti 0,053 0,0030 0,0015 0,0575

15. Očne bolesti 0,132 0,0075 0,0037 0,1432

16. Bolesti uha, grla i nosa 0,149 0,0085 0,0042 0,1617

17. Središnja jedinica

intenzivnog liječenja***

_ _______________________________________
UKUPNO (1-16) 3,500 0,2000 0,1000 3,8000
_ _______________________________________
* složeniji postupci na razini regionalnih centara (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb)

** najsloženiji postupci (kliničke ustanove)

*** središnja jedinica intenzivnog liječenja 3% od ukupnog broja ležaja

*** središnja jedinica intenzivnog liječenja kliničkih bolnica do 5% od ukupnog broja ležaja

II. Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

18. Duševne bolesti 0,700

19. Bolesti sustava za kretanje 0,440

20. Bolesti osoba starije
dobi i djece s trajnim
psihofizičkim smetnjama 0,400

_ _____________________________________
UKUPNO (18-20) 1,540
_ _____________________________________

Tablica 5: Prosječan broj dana bolničkog liječenja

I. LIJEČENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD
AKUTNIH BOLESTI

1. Unutarnje bolesti, plućne bolesti, živčane bolesti,

bolesti sustava za kretanje i zarazne bolesti

- uobičajena bolnička zdravstvena skrb 10

- bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4

- bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
zivnog liječenja do 3

2. Dječje bolesti

- uobičajena zdravstvena skrb 12

- bolnička zdravstvena skrb u jedinici
intenzivnog liječenja novorođenčadi do 10

- bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
zivnog liječenja do 4

- bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4

3. Duševne bolesti

- uobičajena bolnička zdravstvena skrb 21

- bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4

4. Kožne i spolne bolesti

- uobičajena bolnička zdravstvena skrb 8

5. Kirurgija, ortopedija, neurokirurgija, urologija
i onkologija

- uobičajena bolnička zdravstvena skrb 9

- bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
zivnog liječenja do 3

- bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4

6. Ženske bolesti i porodiljstvo

- uobičajena bolnička zdravstvena skrb 7

- bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
zivnog liječenja do 3

- bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 3

- bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
novorođenčadi do 2

7. Očne bolesti

- uobičajena bolnička zdravstvena skrb 8

8. Bolesti uha, grla i nosa

- uobičajena bolnička zdravstvena skrb 6

- bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
zivnog liječenja do 2

- bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 2

II. LIJEČENJE BOLESNIKA OBOLJELIH
OD KRONIČNIH BOLESTI

1. Duševne bolesti 60

2. Bolesti sustava za kretanje 21

3. Bolesti osoba starije dobi i djece s trajnim
psihofizičkim smetnjama 30

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine
Klasa: 025-04/97-01/125
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.
Na osnovi odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst i 109/97), na tekst ovog Pravilnika ministar zdravstva dao je pisanu suglasnost, klasa: 011-01/97-01/135, ur.broj: 534-02-09-97, od 16. prosinca 1997. godine.
Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti