POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - kronološki pregledi - rješenje o postupanju - popis priznatih novostvorenih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.
Broj: 01-97-252/1 Zagreb, 13. veljače 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU
Članak 1.
U Zakonu o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94. i 108/95.) u članku 12. stavku 1. točki 4. iza riječi: "oružnog lista", briše se zarez i dodaje riječ: "i", a riječi: "dozvole za nošenje oružja", brišu se.
Članak 2.
Članak 15. mijenja se i glasi:
"Pravnim osobama može se izdati odobrenje za nabavku oružja u svrhu lova, športskog streljaštva te obavljanja drugih djelatnosti određenih ovim Zakonom.
U svrhu obavljanja poslova tjelesne zaštite odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati pravnim osobama koje, uz uvjete propisane ovim Zakonom, ispunjavaju i uvjete propisane posebnim zakonom."
Članak 3.
U članku 19. stavku 1. točka 4. briše se.
U stavku 2. iza riječi "točke 3.", riječi: "i 4." brišu se.
Članak 4.
U članku 20. stavku 1. riječi: "i važećom dozvolom za nošenje oružja", brišu se.
U stavku 2. riječi: "te dozvolom za nošenje oružja", brišu se.
U stavku 3. iza riječi: "kazneno-popravnih ustanova", dodaju se riječi: "te čuvari".
Članak 5.
U članku 21. stavak 2. briše se.
Članak 6.
Članak 28. mijenja se i glasi:
"Pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju odobrenja za držanje oružja smiju ga, radi obavljanja poslova za koje su registrirane, davati na korištenje osobama koje ispunjavaju posebnim zakonom propisane uvjete."
Članak 7.
U članku 29. stavak 3. briše se.
Članak 8.
U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista i osobne iskaznice ili druge isprave o istovjetnosti osobe."
Članak 9.
U članku 40. stavak 1., 2. i 3. i stavak 6. brišu se.
Članak 10.
U članku 47. stavku 1. iza riječi: "oružni list", briše se zarez i riječi: "dozvolu za nošenje oružja".
Članak 11.
U članku 48. stavku 3. iza riječi: "oružni list", briše se zarez i riječi: "dozvolu za nošenje oružja".
Članak 12.
U članku 49. stavku 1. iza riječi: "oružnog lista", briše se zarez i riječi: "dozvole za nošenje oružja".
Članak 13.
U članku 50. stavku 1. iza riječi: "oružni list", briše se zarez i riječi: "dozvola za nošenje oružja".
U stavku 2. iza riječi: "oružnom listu", briše se zarez i riječi: "dozvoli za nošenje oružja".
Članak 14.
U članku 71. riječi: "izdanim dozvolama za nošenje oružja", brišu se.
Članak 15.
U članku 72. stavku 1. riječi: "odnosno zaštite vlastite imovine", brišu se.
Članak 16.
U članku 75. stavku 1. točki 15. riječi: "stavka 4." zamjenjuju se riječima: "stavka 3.".
Članak 17.
U članku 76. stavku 1. točka 9. briše se.
U točki 11. riječi: "stavak 3." zamjenjuju se riječima: "stavak 4.".
Članak 18.
U članku 77. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:
"pravna osoba koja oružje dade na korištenje protivno odredbi članka 6. ovoga Zakona."
Točka 7. briše se.
U točki 28. riječi: "stavak 3." zamjenjuju se riječima: "stavak 2.".
Članak 19.
Građani koji nisu postupili sukladno odredbi članka 32. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 108/95.) i predali oružje čija je nabavka, držanje i nošenje zabranjeno dužni su ga predati nadležnom tijelu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Za predano oružje građaninu pripada novčana naknada u visini tržišne cijene predanog oružja.
Članak 20.
Građani koji bez oružnog lista posjeduju oružje koje prema odredbama ovoga Zakona mogu posjedovati samo na temelju oružnog lista, a nisu postupili po odredbi članka 33. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 108/95.) dužni su nadležnom tijelu prijaviti njegovo posjedovanje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 21.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o oružju.
Članak 22.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 213-02/93-01/01
Zagreb, 7. veljače 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti