POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - recenzije - sporazum o gospodarsko socijalnom - zakon o stažu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Temeljem članka 16. stavak 1., 3., 5. i 6. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 70/97) Ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O OBVEZNOM OZNAČIVANJU ŽIVOTINJA
Članak 1.
U cilju provedbe mjera za zaštitu zdravlja životinja od zaraznih bolesti i mjera za otkrivanje i sprečavanje pojave zaraznih bolesti obveznom označivanju propisanom ušnom markicom podliježu:

  1. Goveda starija od dva mjeseca te sva goveda bez obzira na starost, pri stavljanju u unutarnji promet ili za izvoz.
  2. Ovce i koze te njihov podmladak stariji od dva mjeseca, prije stavljanja u unutarnji promet ili za izvoz i otpremanja na ispašu izvan epizootiološkog područja.
  3. Svinje starije od dva mjeseca te sve svinje, bez obzira na starost, koje se stavljaju u unutarnji promet ili za izvoz.

Članak 2.
(1) Obveznom označivanju radi provedbe mjera za zaštitu zdravlja životinja od zaraznih bolesti i mjera za otkrivanje i sprečavanje pojave zaraznih bolesti podliježu svi konji pri stavljanju u unutarnji promet ili izvoz, kao i konji koji se otpremaju na športske priredbe, izložbe, i sl.
(2) Konji moraju biti označeni paljenim žigom brojčane oznake u kopitu ili žigom na koži sedlišta odnosno buta ili se za konje mora raspolagati s odgovarajućim dokumentom za konje, s detaljnim opisom grla, starošću, bojom i svim identifikacijskim znakovima i oznakama ovjerenim od strane nadležnog ovlaštenog veterinara.
(3) Konji za klanje namijenjeni unutarnjem prometu ili za izvoz, uz propisanu oznaku "S" paljenim žigom u kopitu, mogu biti označeni dlakorezom ili na jedan od načina iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ždrijebad za klanje do starosti 6 mjeseci, namijenjena unutarnjem prometu ili za izvoz, može biti označena dlakorezom ili drugom od propisanih oznaka.
Članak 3.
(1) Uvezena stoka iz članka 1. ovoga pravilnika, ukoliko je tijekom provođenja karantenskih mjera utvrđena zdravom, mora se označiti na propisani način prije ukidanja i raspuštanja karantene.
(2) Kod uvezene stoke iz stavka 1. ovoga članka mora se ostaviti i nepromijenjena izvorna oznaka životinje iz zemlje podrijetla.
Članak 4.
Od odredbi članka 1. i članka 3. stavak 1. ovoga Pravilnika izuzimaju se uzgojno valjana rasplodna goveda, ovce, koze i svinje koje se nalaze pod selekcijskom kontrolom i označene propisanom ušnom markicom Hrvatskog stočarskog selekcijskog centra.
Uvezena uzgojno valjana rasplodna goveda, ovce, koze i svinje, koje se uvode pod selekcijsku kontrolu, moraju biti označena propisanom selekcijskom oznakom, prije ukidanja, odnosno raspuštanja karantene.
Hrvatski stočarski selekcijski centar obvezan je na zahtjev veterinarske inspekcije, omogućiti žurnu identifikaciju pojedinih grla pod selekcijskom kontrolom.
Članak 5.
Iznimno od odredbi članka 1. točka 3. ovoga Pravilnika, tovne svinje namijenjene neposrednom klanju, a podrijetlom sa svinjogojskih farmi pod selekcijskom kontrolom mogu se, u unutarnjem prometu, otpremati u registrirane klaonice s tetoviranom oznakom-šifrom farme, dodijeljenom od Stočarskog selekcijskog centra Hrvatske. Oznaka mora biti tetovirana na ušnoj školjci ili koži leđa te se obvezno unosi u Svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinje.
Članak 6.
(1) Propisano obvezno označivanje životinja organiziraju ovlašteni veterinari, a obavljaju stručne službe veterinarskih stanica.
(2) Propisano obvezno označivanje životinja u objektima koji se bave stočarskom proizvodnjom - većim farmama s organiziranom veterinarskom službom, organiziraju ovlašteni veterinari, a obavljaju stručne službe farmi.
(3) Nadzor nad provedbom obveznog označivanja životinja obavljaju Veterinarski uredi, odnosno županijski veterinarski inspektori i veterinarski inspektori Grada Zagreba.
Članak 4.
(1) Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su voditi upisnik označenih rasplodnih životinja, kao i evidenciju svih ostalih označenih životinja na, ovim pravilnikom, propisanim obrascima "Upisnik označene rasplodne stoke" (Obrazac br. 1) i "Evidencija označene stoke" (Obrazac br. 2).
(2) Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su dokumentaciju, iz stavka 1. ovoga članka, dostavljati Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo u roku sedam dana za proteklo mjesečno razdoblje.
Članak 5.
(1) Izdavanje i distribuciju ušnih markica za obvezno označivanje životinja, kao i distribuciju propisanih obrazaca dokumentacije o označenim životinjama te obradu podataka obavlja, od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva ovlaštena pravna osoba, CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE.
(2) Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka vodi središnju Evidenciju označene stoke i Upisnik označene rasplodne stoke te je dužna Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo dostavljati mjesečna izvješća o distribuciji ušnih markica i broju označene stoke.
Članak 6.
(1) Ušne markice u propisanom obliku za obvezno označivanje životinja može proizvoditi samo, od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo, ovlašteni proizvođač.
(2) Ovlašteni proizvođač ušnih markica dužan je voditi evidenciju o proizvedenoj količini ušnih markica po vrstama životinja, serijskim brojevima, tekućim brojevima, oznakama županija i datumu isporuke ovlaštenoj pravnoj osobi za izdavanje i distribuciju ušnih markica.
(3) Proizvođač ušnih markica iz stavka 1. ovoga članka dužan je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva-Upravi za veterinarstvo, dostavljati mjesečna i godišnja izvješća o proizvedenoj količini ušnih markica po vrstama životinja, serijskim brojevima i tekućim brojevima te oznakama županija i datumu isporuke.
Članak 7.
Ušnom se markicom označuju sve životinje na lijevoj ušnoj školjci. Oznaka ušne markice s brojem županije, slovom serije i tekućim brojem markice (prednji dio), mora se kod goveda nalaziti sa unutarnje strane, a kod svinja, ovaca i koza, s vanjske strane ušne školjke.
Članak 8.
Ušna markica se sastoji od prednjeg-glavnog i spojnog-kružnog dijela i proizvodi u dvije veličine i oblika.
1. UŠNA MARKICA ZA GOVEDA - za sve kategorije goveda rabi se ušna markica koja je u donjem dijelu pravokutnog oblika s trokutasto izduženim gornjim dijelom za ovjes i spoj, zaobljenih uglova, dimenzije 49 ¤ 42 mm, u žutoj boji sa slijedećim oznakama: na licu prednje strane, gore u trokutastom se dijelu navodi dvoznamenkasta brojčana oznaka županije i broj serije (slovo) veličine 7 mm te ispod njega tekući peteroznamenkasti broj markice utisnut znakovima crne boje, veličine 10 mm.
Na naličju prednjeg dijela markice reljefno je, istaknuta u boji materijala, oznaka u obliku elipse dimenzija osi 27 ¤ 20 mm s tekstom: "HRVATSKA VETERINARSKA INSPEKCIJA", te oznaka proizvođača.
Na poleđini spojnog kružnog dijela promjera 30 mm utisnuta je crnim znakovima oznaka "HR" i dvoznamenkasta oznaka broja županije veličine znakova od 7 mm.
2. UŠNA MARKICA ZA SVINJE, OVCE I KOZE - proizvodi se u obliku izduženog pravokutnika zaobljenih uglova, dimenzija 50 ¤ 16 mm sa spojem na jednom kraju. Na licu prednjeg-glavnog dijela utisnuta je u crnoj boji oznaka slova serije i tekući peteroznamenkasti broj markice, veličine znakova 8 mm.
Na naličju prednjeg dijela markice reljefno je istaknuta, u boji materijala, oznaka u obliku elipse dimenzija osi 20 ¤ 12 mm s tekstom:
"HRVATSKA VETERINARSKA INSPEKCIJA" te oznaka proizvođača. Na naličju spojnog kružnog dijela promjera 30 mm utisnuta je, crnim znakovima veličine 5 mm, oznaka "HR" i dvoznamenkasta brojčana oznaka županije.
Ušna markica za SVINJE proizvodi se u žutoj osnovnoj boji materijala.
3. Ušna mrakica za OVCE i KOZE proizvodi se, u crvenoj osnovnoj boji materijala.
Obrasci ušnih markica za pojedine vrste životinja s pripadnim sadržajem i propisani obrasci dokumentacije o obveznom označavanju stoke: "Registar označene rasplodne stoke" (Obrazac br. 1.) i "Evidencija označene stoke (Obrazac br. 2.), tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Klasa: 322-01/97-01/750
Urbroj: 525-06-95-01
Zagreb, 16. prosinca 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti