POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prva stavka - propisi carinskog hrvatska - dodatak ii temeljnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PIVO
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997.
Broj: 081-97-2084/1
Zagreb, 18. prosinca 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PIVO
Članak 1.
U Zakonu o posebnom porezu na pivo ("Narodne novine", br. 51/94.) u članku 1. stavci 2. i 3. brišu se.
Članak 2.
U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Pivom se smatra pjenušavo osvježavajuće piće dobiveno od vode, ječmenog slada, kvasca, neslađenih žitarica i hmelja, bez obzira na koncentraciju ekstrakta u sladovini ili koncentraciju alkohola u pivu."
Dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
"(3) Pivom iz stavka 2. ovoga članka smatra se i bezalkoholno pivo koje sadrži ispod 0,5% (vol/vol) alkohola.
(4) Koncentrirano pivo koje se razrjeđuje s posebno pripremljenom vodom prije otakanja u ambalažu i koje ima višu koncentraciju ekstrakta od naznačene na etiketi piva otočenog u ambalažu, podliježe oporezivanju po ovom Zakonu."
Članak 3.
U članku 4. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:
"(8) Ako se pivo uvozi u svoje ime a za tuđi račun, tada je korisnik uvoza obveznik posebnog poreza.
(9) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako proizvođači piva nabavljaju ili uvoze koncentrirano pivo uz izjavu dobavljaču, odnosno carinarnici da ga nabavljaju kao reprodukcijski materijal za proizvodnju piva, ne obračunava se i ne plaća posebni porez. Ostale pravne i fizičke osobe koje nabavljaju, odnosno uvoze koncentrirano pivo, a ne smatraju se proizvođačima u smislu ovoga Zakona, obveznici su posebnog poreza pri nabavi, odnosno uvoza toga proizvoda."
Članak 4.
U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Ako se uvozi ili nabavlja koncentrirano pivo koje se razređuje s posebno pripremljenom vodom, plaća se posebni porez na količinu piva koja se dobije nakon razrjeđivanja prema priloženoj uputi."
Članak 5.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"(1) Posebni porez plaća se:

  1. u iznosu od 80,00 kuna po hektolitru proizvedenog domaćeg piva, odnosno uvezenog piva,
  2. u iznosu od 40,00 kuna po hektolitru proizvedenog domaćeg i uvezenog bezalkoholnog piva (do 0,5% vol/vol)."

Članak 6.
U članku 7. stavku 2. iza riječi: "carinjenja" stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.
Članak 7.
U članku 8. stavku 2. iza riječi: "carinjenja" stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.
Članak 8.
Članak 10. mijenja se i glasi:
"(1) Pri nadzoru pravilnosti oporezivanja proizvedenih i isporučenih količina piva kod poreznih obveznika iz članka 4. ovoga Zakona, djelatnici Porezne uprave vršit će usporedbu proizvedenih količina hladne sladovine i utrošenih sirovina s količinom isporučenog piva i zatečenog piva na zalihi.
(2) Razlika između mase hladne sladovine i proizvedenog piva čini tehnološki gubitak koji ne podliježe plaćanju posebnog poreza. Tehnološki gubitak izračunava se za obračunsko razdoblje poslovne godine, mora biti dokumentiran a može iznositi:

  1. do 14% u pivovarama proizvodnog kapaciteta do 3.000 hl/godišnje,
  2. do 12% u pivovarama proizvodnog kapaciteta od 3.000 do 50.000 hl/godišnje,
  3. do 9% u pivovarama proizvodnog kapaciteta više od 50.000 hl/godišnje.

(3) Na tehnološki gubitak iznad utvrđenog u stavku 2. ovoga članka, porezni obveznik je obvezan obračunati i platiti posebni porez. Porez se plaća u roku od 30 dana od dana kada je gubitak utvrđen u iznosu većem od dopuštenog.
(4) Proizvođač je obvezan voditi evidencije o:

  1. proizvedenim količinama vruće/hladne sladovine (dnevnik kuhanja i prijama hladne sladovine u vrionicama podruma),
  2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju),
  3. količini otočenog piva u ambalažu ili spremnike.

(5) Proizvode iz članka 3. ovoga Zakona, obveznici posebnog poreza kao i sve druge pravne i fizičke osobe, ne smiju prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaju putem automata."
Članak 9.
Članak 11. mijenja se i glasi:
"Pivo mora odgovarati proizvođačkoj specifikaciji i deklaraciji otisnutoj na etiketi te uvjetima propisanim Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za pivo i pivu sličnim proizvodima."
Članak 10.
U članku 13. brojka: "109/93" zamjenjuje se brojkama: "109/93., 95/94., 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96."
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
"(2) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na pivo, carinarnica će postupiti u skladu s odredbama Carinskog zakona koje propisuju postupak naknadnog obračuna carine i donošenja rješenja o naplati i vraćanju carine koja nije bila obračunata ili je obračunata u manjoj ili većoj svoti od propisane."
Članak 11.
U članku 15. stavku 1. iza točke 5. dodaju se točke 6., 7. i 8. koje glase:
"6. pivo koje se isporučuje slobodnim zonama i slobodnim carinskim prodavaonicama,
7. pivo koje isporučuju slobodne carinske prodavaonice,
8. do 0,5% dokumentiranog skladišnog i transportnog kala, rastepa i loma što nastaje u skladištu i prijevozu piva do distribucijskog centra proizvođača."
Članak 12.
U članku 17. stavku 1. točki 1. riječi: "stavak 7." zamjenjuju se riječima: "stavak 3.".
Točke 3., 6. i 9. brišu se.
Točka 4. mijenja se i glasi:
"4. ako prodaje na mjestima koja su određena kao tržnice gdje se može prigodno trgovati, na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa ili izdavanja računa (članak 10. stavak 5.)"
Dosadašnja točka 5. postaje točka 3., točka 7. postaje točka 5., točka 8. postaje točka 6. točka 10. postaje točka 7.
Članak 13.
Članak 18. briše se.
Članak 14.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na pivo.
Članak 15.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.
Klasa: 410-19/97-01/03
Zagreb, 12. prosinca 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti