POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - recenzije - odluka o objavi - deklaracija o presudi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 22. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE III
O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
IZBORI

 1. Pripreme i provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske obavljat će se isključivo po obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
 2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OP.
 3. Ako za pojedine radnje nije ovim Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske kad je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.
 4. Obrasci za provođenje izbora su:

OP-5 Glasački listić za izbor predsjednika Republike Hrvatske;
OP-6 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predsjednika
Republike Hrvatske;
OP-7 Zapisnik o radu gradskog/općinskog izbornog povjerenstva za izbor predsjednika Republike Hrvatske;
OP-8 Rješenje o određivanju biračkih mjesta;
OP-9 Rješenje o imenovanju biračkih odbora;
OP-10 Rješenje o određivanju biračkih mjesta u inozemstvu;
OP-11 Rješenje o imenovanju biračkog odbora u inozemstvu;
OP-12 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;
OP-13 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače članove
posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke
mornarice;
OP-14 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače koji su lišeni slobode;
OP-15 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;
OP-16 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice;
OP-17 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače koji su lišeni slobode;
OP-18 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje
izbora za predsjednika Republike Hrvatske.
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 013-01/97-01/04
Urbroj: 599-97-18
Zagreb, 16. svibnja 1997.
Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
OP-5
(Članci 27. i 28. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
HRVATSKE
1. --------------------------------------------------
(ime i prezime kandidata)
-----------------------------------------------------
(puni i skraćeni naziv političke stranke, odnosno stranaka koje su predložile kandidata. Ako je
-----------------------------------------------------
kandidat predložen od hrvatskih državljana, navesti naznaku "nezavisni kandidat")
2. isto kao pod 1.
3. isto kao pod 1.
4. isto kao pod 1. itd. do zadnjeg kandidata
VAŽNA NAPOMENA: Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena samo jednog kandidata za kojeg se glasuje.


OP-6
(Članci 35. i 36. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)

Grad/općina -----------------
(naziv grada/općine)
Biračko mjesto ---------------
(broj i naziv biračkog mjesta)

ZAPISNIK
O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
I. Birački odbor za biračko mjesto ------------------------
(broj biračkog
-----------------------------------------------------
mjesta i naziv)
u sastavu:
1. predsjednik,
zamjenik predsjednika,
2. član,
zamjenik člana,
3. član,
zamjenik člana,
sastao se ------------- u -----
(datum) (sati)
u prostorijama označenog biračkog mjesta i utvrdio da prostorije u potpunosti odgovaraju - ne odgovaraju (nepotrebno precrtati) uvjetima iz članka 25. i 26. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92).
-----------------------------------------------------
(ako ne odgovaraju uvjetima iz Zakona, navesti razloge za to)
-----------------------------------------------------
II. Utvrđuje se da je birački odbor od nadležnog izbornog povjerenstva primio sav potreban izborni materijal (odgovarajuće liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omo
III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim glasačkim listićem, pripremljen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto otvoreno je u --------- sati.
IV. Biračko mjesto je zatvoreno u --------- sati.
Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u --------- sati.
V. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
VI. Tijekom vremena određenog za glasovanje, na označenom biračkom mjestu glasovali su slijedeći birači*:
a) Na osnovi članka 33. stavka 2. Zakona:
-----------------------------------------------------
Red. ime i prezime
br.
-----------------------------------------------------
1.
-----------------------------------------------------
2.
-----------------------------------------------------
3.
b) Na osnovi članka 33. stavka 3. Zakona:
-----------------------------------------------------
Red. ime i prezime
br.
-----------------------------------------------------
1.
-----------------------------------------------------
2.
-----------------------------------------------------
3.
c) Na osnovi članka 33. stavka 4. Zakona:
-----------------------------------------------------
Red. ime i prezime
br.
-----------------------------------------------------
1.
-----------------------------------------------------
2.
-----------------------------------------------------
3.

* Ako ima više birača koji su glasovali na osnovi članka 33. stavka 2., 3. i 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske treba, prema istom obrascu, upisati svakog birača na posebnom listu ili arku koji je sastavni dio ovog zapisnika.
VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu.
Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja:

 1. da je birački odbor preuzeo ukupno ------- glasačkih listića.
 2. da je na biračkom mjestu ostalo ukupno neupotrebljenih ------- glasačkih listića.
 3. a) da je u izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano

birača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---------;
b) od čega je glasovalo birača . . . . . . . . . . . . . ---------;
4. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 33. stavka 3. Zakona (temeljem potvrde) glasovalo birača . . . . . . . . . ---------;
5. Na osnovi navedenog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje rezultat glasovanja ima ukupno birača (toč. 5. = toč. 3a + toč. 4);
6. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po član-
ku 33. stavka 3. Zakona (temeljem potvrde - točka 4.
ovog obrasca) glasovalo ukupno birača (toč. 6. = toč. 3b +
toč. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---------;
7. Otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---------.
Ako je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasovali (točka 6. ovog obrasca), birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapečaćuje i upućuje nadležnom gra
8. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića -----------.
b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića -----------.
9. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja:
1. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
2. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
3. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
4. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
5. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
6. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
7. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
8. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
9. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
10. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
VIII. a) Rad biračkog odbora promatrali su - nisu promatrali (nepotrebno precrtati) slijedeći promatrači:
----------------------------------------------------- (navesti ime i prezime promatrača i naziv registriranih političkih stranaka
-----------------------------------------------------
koje su ih odredile za promatrače)
b) Na ovaj zapisnik promatrači koji su promatrali rad biračkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe (nepotrebno precrtati):
-----------------------------------------------------
(ako ima više primjedbi, potrebno ih je određeno navesti na posebnom
-----------------------------------------------------
listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika)
Potpisi promatrača:
-----------------------------------------------------
IX. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe (nepotrebno precrtati) -------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (ako imaju primje
U ------------ ------------ ------
(mjesto) (datum) (sati)
Članovi: Predsjednik:
1. -------------------- ----------------------
(potpis) (potpis)
2. --------------------
(potpis)


OP-7
(Članci 38. i 39. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)
GRADSKO/OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA/OPĆINE ------------------------------
(naziv grada/općine)
U ---------------------- (mjesto i datum)
ZAPISNIK
O RADU GRADSKOG/OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
I. Gradsko/općinsko izborno povjerenstvo ------------------
(naziv grada/općine)
prikupilo je i pregledalo izborne materijale sa svih biračkih mjesta na svom području.
II. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:
A. da je u popis birača grada/općine upisano birača . . . -------
B. da je ukupno glasovalo birača . . . . . . . . . . . . . . . . -------
C. da je važećim utvrđeno glasačkih listića . . . . . . . . . -------
D. da je nevažećim proglašeno glasačkih listića . . . . . . -------
III. Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja:
1. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
2. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
3. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
4. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
5. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
6. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
7. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
8. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
9. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
10. kandidat ------------- dobio je glasova . . . . . . . . ------;
(ime i prezime)
IV. a) Rad izbornog povjerenstva promatrali su - nisu promatrali (nepotrebno precrtati) slijedeći promatrači:
------------------------------------------------------ (navesti ime i prezime promatrača i naziv registriranih političkih stranaka
------------------------------------------------------ koje su ih odredile za promatrače)
b) na ovaj zapisnik promatrači koji su promatrali rad izbornog povjerenstva nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe (nepotrebno precrtati):
------------------------------------------------------
(ako ima više primjedbi potrebno ih je određeno navesti na posebnom listu
------------------------------------------------------
papira koji je sastavni dio ovog zapisnika)
Potpisi promatrača:
------------------------------------------------------
V. Na ovaj zapisnik članovi izbornog povjerenstva nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe: -----------------------
------------------------------------------------------ (ako imaju primjedbi potrebno ih je određeno navesti)
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
U ------------ ------------ ------
(mjesto) (datum) (sati)
Članovi: Predsjednik:

 1. ------------------- -------------------
 2. --------------------
GRADSKO/OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA/OPĆINE ------------------------------
(naziv grada/općine)
Na temelju članka 23. točke 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), Gradsko/Općinsko izborno povjerenstvo donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA
I. U birački odbor za biračko mjesto broj: -----------------
(navesti potpunu i točnu
--------------------------------------------------------
adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
imenuju se:

 1. za predsjednika,
 2. za člana,
 3. za člana,

 1. za zamjenika predsjednika,
 2. za zamjenika člana,
 3. za zamjenika člana.

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja (članak 24. stavak 1. Zakona).
U --------------
(mjesto i datum)
M. P. Predsjednik


OP-10
(Članak 5., 22. i članak 25. stavak 3. Zakona
o izboru predsjednika Republike Hrvatske)
IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5., 22. i članka 25. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA U INOZEMSTVU
Na području države ------------------------------------
(navesti državu)
-------------------------------------------------------
određuju se ova biračka mjesta:
1. biračko mjesto broj 1. u ------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku
-------------------------------------------------------
biračkog mjesta u diplomatsko-konzularnom predstavništvu odnosno uredu
-------------------------------------------------------
Republike Hrvatske)

koje obuhvaća birače - državljane Republike Hrvatske koji borave u inozemstvu i hrvatske državljane koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu --------------------------------------
(navesti države iz kojih će hrvatski državljani koji ne-
-------------------------------------------------------
maju prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji borave u inozemstvu ili se
-------------------------------------------------------
tamo zateknu glasovati)
2. biračko mjesto br. 2. u -------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku
-------------------------------------------------------
biračkog mjesta u diplomatsko-konzularnom predstavništvu odnosno Uredu
-------------------------------------------------------
Republike Hrvatske)
koje obuhvaća birače - državljane Republike Hrvatske koji borave u inozemstvu i hrvatske državljane koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu --------------------------------------
(navesti države iz kojih će hrvatski državljani koji nema-
------------------------------------------------------
ju prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji borave u inozemstvu ili se tamo
------------------------------------------------------
zateknu glasovati)

3. biračko mjesto broj 3 . . . itd. isto kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području određene države.
U ------------------
(mjesto i datum)
Članovi:

 1. ------------------
 2. ------------------
 3. ------------------ Predsjednik
 4. ------------------ -----------------

OP-11
(članak 5., 22. i članak 25. stavak 3. Zakona
o izboru predsjednika Republike Hrvatske)
IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5., 22. i članka 25. stavke 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA U INOZEMSTVU
I. U birački odbor za biračko mjesto broj: -------------------
(navesti potpunu i točnu
------------------------------------------------------
adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta u inozemstvu)
imenuju se:

 1. za predsjednika,
 2. za člana,
 3. za člana,

 1. za zamjenika predsjednika,
 2. za zamjenika člana,
 3. za zamjenika člana.

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na određenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
Predsjednik
------------------


OP-12
(Članak 34. stavak 1. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
MINISTAR UPRAVE
REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 34. stavke 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), na osnovi prijedloga ministra obrane donosim
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:
1. biračko mjesto broj 1. u ------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače -----------------------------------
(točno i precizno označiti
- - - - -- - - - ----------------------------------------------------
puni naziv vojne jedinice i sl. koji će glasovati
------------------------------------------------------------------
na označenom biračkom mjestu)
------------------------------------------------------------------
2. biračko mjesto br. 2. u -------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače -----------------------------------
(točno i precizno označiti
- - - - -- - - - ----------------------------------------------------
puni naziv vojne jedinice i sl. koji će glasovati
------------------------------------------------------------------
na označenom biračkom mjestu)
------------------------------------------------------------------
3. biračko mjesto br. 3. u -------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače -----------------------------------
------------------------------------------------------------------
(točno i precizno označiti puni naziv vojne jedinice i sl. koji će glasovati
------------------------------------------------------------------
na označenom biračkom mjestu)
------------------------------------------------------------------
4. biračko mjesto br. 4 . . . itd. kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
Ministar
------------------OP-13
(Članak 34. stavak 2. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
MINISTAR POMORSTVA, PROMETA
I VEZA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 34. stavke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), donosim
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE
Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:
1. biračko mjesto broj 1. u ------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače koji su članovi posade pomorskih - riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice --------------------
------------------------------------------------------------------
(navesti točno i precizno posade određenih pomorskih i riječnih brodova
------------------------------------------------------------------
Hrvatske trgovačke mornarice)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
2. biračko mjesto br. 2. u -------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače koji su članovi posade pomorskih - riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice --------------------
------------------------------------------------------------------
(navesti točno i precizno posade određenih pomorskih i riječnih brodova
------------------------------------------------------------------
Hrvatske trgovačke mornarice)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
3. biračko mjesto br. 3 . . . itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji će glasovati izvan granica Republike Hrvatske.
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
Ministar
------------------


OP-14
(Članak 34. stavak 3. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
MINISTAR PRAVOSUĐA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), donosim
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODE
Birači koji su lišeni slobode glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:
1. biračko mjesto broj 1. u -------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)

koje obuhvaća birače koji su lišeni slobode i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u -----------------------------
------------------------------------------------------------------
(navesti točno i precizno kazneno-popravne domove, okružne zatvore i sl.
------------------------------------------------------------------
čiji birači potpadaju pod označeno biračko mjesto)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
2. biračko mjesto broj 2. u -------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)

koje obuhvaća birače koji su lišeni slobode i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u -----------------------------
------------------------------------------------------------------
(navesti točno i precizno kazneno-popravne domove, okružne zatvore i sl.
------------------------------------------------------------------
čiji birači potpadaju pod označeno biračko mjesto)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
3. biračko mjesto broj 3. u -------------------------------
(navesti potpunu i točnu adresu i
--------------------------------------------------------
oznaku biračkog mjesta - birališta)

koje obuhvaća birače koji su lišeni slobode i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u -----------------------------
------------------------------------------------------------------
(navesti točno i precizno kazneno-popravne domove, okružne zatvore i sl.
------------------------------------------------------------------
čiji birači potpadaju pod označeno biračko mjesto)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
4. biračko mjesto broj 4.... itd. kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su lišeni slobode.
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
Ministar
------------------OP-15
(Članak 23. točka 3. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
GRADSKO/OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA/OPĆINE ------------------------------
(naziv grada/općine)
Na temelju članka 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), Gradsko/Općinsko izborno povjerenstvo donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
I. U birački odbor za biračko mjesto broj: -------------------
(navesti potpunu i točnu
------------------------------------------------------
adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta u inozemstvu)
imenuju se:

 1. za predsjednika,
 2. za člana,
 3. za člana,

 1. za zamjenika predsjednika,
 2. za zamjenika člana,
 3. za zamjenika člana.

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja (članak 24. stavak 1. Zakona).
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
Predsjednik
------------------OP-16
(Članak 23. točka 3. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
GRADSKO/OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA/OPĆINE ------------------------------
(naziv grada/općine)
Na temelju članka 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), Gradsko/Općinsko izborno povjerenstvo donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE
I. U birački odbor za biračko mjesto broj: -------------------
(navesti potpunu i točnu
------------------------------------------------------
adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta u inozemstvu)
imenuju se:

 1. za predsjednika,
 2. za člana,
 3. za člana,

 1. za zamjenika predsjednika,
 2. za zamjenika člana,
 3. za zamjenika člana.

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja (članak 24. stavak 1. Zakona).
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
Predsjednik
------------------OP-17
(Članak 23. točka 3. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
GRADSKO/OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA/OPĆINE ------------------------------
(naziv grada/općine)
Na temelju članka 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92), Gradsko/Općinsko izborno povjerenstvo donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODE
I. U birački odbor za biračko mjesto broj: -------------------
(navesti potpunu i točnu
------------------------------------------------------
adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta u inozemstvu)
imenuju se:

 1. za predsjednika,
 2. za člana,
 3. za člana,

 1. za zamjenika predsjednika,
 2. za zamjenika člana,
 3. za zamjenika člana.

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja (članak 24. stavak 1. Zakona).
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
Predsjednik
------------------


OP-18
(Članak 20. Zakona o izboru
predsjednika Republike Hrvatske)
IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Ja ---------------------- ----------------------
(ime i prezime) (adresa)
------------------------ izjavljujem da ću dužnost pred-
(jedinstveni matični broj građana)
sjednika - zamjenika predsjednika člana - zamjenika člana ----
-----------------------------------------------------
(naziv izbornog povjerenstva - biračkog odbora)
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom, da nisam član ni jedne političke stranke, niti sam se kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske.
U ------------------
(mjesto i datum)
M. P.
--------------------
(potpis)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti