POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prva stavka - pravilnik o izvođenju - uredba o roku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) te članka 34. stavka 1., a u svezi sa člankom 93. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 1/97 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1997. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se zdravstvena ustanova pod nazivom Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja.
Članak 2.
Sjedište Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja je u Zagrebu, Meštrovićev trg 16.
Članak 3.
Djelatnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja (u daljnjem tekstu: Ustanova) jesu:
- ispituje prisustvo vrste i jakosti ionizirajućih zračenja u zraku, vodi, tlu, rijekama, biljnom i životinjskom svijetu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima, pri sumnji na izvanredni događaj, u slučaju nuklearne ili radiološke nezgode i predlaže mjere zaštite,
- obavlja dozimetrijske procjene ekspozicijskih doza ionizirajućeg zračenja kod osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja, kod pučanstva izloženog zračenju prilikom dijagnostičkih i terapeutskih tretmana i kod ostalog pučanstva, obavlja pregled uvjeta rada s izvorima ionizirajućeg zračenja, mjeri propisane elemente i ovjerovljuje kvalitetu uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje te kontrolira ispravnost instrumenata za dozimetrijsku procjenu doza,
- prati utjecaje ionizirajućeg zračenja kod djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja, osoba izloženih ionizirajućem zračenju prilikom dijagnostičkih i terapeutskih tretmana i ostalog pučanstva na temelju bioloških pokazatelja te razvija biodozimetrijske metode,
- kontrolira i vodi evidencije o izvorima ionizirajućih zračenja aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja, uključivši: proizvodnju, nabavu, uvoz, transport, skladištenje, korištenje i odlaganje ili izvoz istrošenih izvora ionizirajućih zračenja, osobe koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja, stupanj ozračenosti ovih osoba, stupanj ozračenosti pučanstva izloženog dijagnostičkim i terapeutskim pogledima i ostalog pučanstva,
- dopunski stručno osposobljuje djelatnike koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja i s aparatima koji proizvode ionizirajuće zračenje radi sigurnog rada s ovim izvorima i provjerava dopunsku stručnu osposobljenost ovih osoba.
Članak 4.
Za potrebe osnivanja i početak rada Ustanove osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 100,000 kn.
Članak 5.
Osnivač za obavljanje djelatnosti Ustanove osigurava prostor i opremu sklapanjem ugovora o zakupu s Domom zdravlja Novi Zagreb.
Članak 6.
Sredstva za rad Ustanova ostvaruje obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora temeljem važećih propisa.
Članak 7.
Tijela Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće i Etičko povjerenstvo Ustanove.
Članak 8.
Upravno vijeće upravlja Ustanovom.
Upravno vijeće ima devet članova.
U Upravno vijeće imenuju se predstavnici propisani člankom 49. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Osnivač imenuje 5 članova Upravnog vijeća na prijedlog ministra zdravstva.
Upravno vijeće ima nadležnost iz članka 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Članak 9.
Ravnatelja Ustanove imenuje Upravno vijeće uz suglasnost ministra zdravstva na vrijeme od četiri godine.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.
Članak 10.
Stručno vijeće Ustanove je savjetodavno tijelo ravnatelju.
Stručno vijeće imenuje ravnatelj i sačinjavaju ga najmanje voditelji zdravstvenih djelatnosti Ustanove.
Stručno vijeće ima nadležnost iz članka 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Članak 11.
Etičko povjerenstvo Ustanove jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Ustanove na načelima medicinske etike i deontologije.
Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Ustanova i sačinjava ga pet članova.
Etičko povjerenstvo ima nadležnost iz članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Članak 12.
Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.
Članak 13.
Ustanova ne može bez suglasnosti ministra zdravstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 1.000.000 kn.
Članak 14.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.
O potrebi dobiti iz stavka 1. ovoga članka Odluku donosi Upravno vijeće.
Članak 15.
Ustanova se prije početka rada upisuje u sudski registar.
Upisom u sudski registar Ustanova stječe svojstvo pravne osobe.
Ustanova ne može započeti s radom dok ministar zdravstva rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, djelatnike i medicinsko-tehničku opremu.
Članak 16.
Upravno vijeće donosi Statut u roku od 60 dana od dana upisa Ustanove u sudski registar.
Članak 17.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 542-02/97-01/01
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 12. svibnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti