POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - razrada zakona - objava popisa pravnih - uputstvo o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju točke II Odluke o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica ("Narodne novine" br. 38/97), a u svezi članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst) Direkcija za provođenje monetarne politike Narodne banke Hrvatske utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica.
Pročišćeni tekst Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica obuhvaća Odluku o obveznoj rezervi banaka i štedionica ("Narodne novine" br. 85/94), te njene izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 31/95, 35/95, 64/95, 76/96, 87/96, 32/97 i 38/97, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu i početka primjene.
ODLUKA
O OBVEZNOJ REZERVI BANAKA I ŠTEDIONICA
(pročišćeni tekst)
I.
Banke i štedionice dužne su obračunavati i održavati obveznu rezervu u visini, na način i u rokovima što su utvrđeni ovom Odlukom.
II.
Banke i štedionice obračunavaju obveznu rezervu i to:
a) po stopi od 34,85%, na sve depozite, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira (osim vlasničkih vrijednosnih papira banke), te na zajmove dobivene od pravnih osoba i građana;
b) po stopi od 100% na depozite poduzeća i financijskih institucija čiji su osnivači poslovne banke.
III.
Banke i štedionice ne obračunavaju obveznu rezervu:

  1. na devizne depozite;
  2. na sredstva depozita koja su primljena na ime pomoći područjima nastradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja;
  3. na sredstva dobivena od Narodne banke Hrvatske;
  4. na kredite dobivene od banaka i štedionica;
  5. na kredite dobivene od Hrvatske banke za obnovu i razvitak i
  6. na posebne uloge pravnih i fizičkih osoba koji imaju status dopunskog kapitala.

IV.
Obveznu rezervu iz ove Odluke banke i štedionice obračunavaju za razdoblje od četiri tjedna, počevši od ponedjeljka, a održavaju u razdoblju od dva tjedna, počevši od ponedjeljka.
V.
Obračun obvezne rezerve obavlja se prema prosječnom dnevnom stanju osnovice za obračun u smislu točke II. i III. ove Odluke za to obračunsko razdoblje.
Prosječno dnevno stanje obračunske osnovice za jedno obračunsko razdoblje računa se tako da se zbroje dnevna stanja obračunske osnovice svakog radnog dana (radnim danom smatra se i subota) i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana tog obračunskog razdoblja.
VI.
Obračunska razdoblja mijenjaju se svaka dva tjedna.
Obračun obvezne rezerve banke i štedionice sastavljaju u ponedjeljak, osmi dan po isteku obračunskog razdoblja, a razdoblje održavanja obračunate obvezne rezerve počinje na dan sastavljanja obračuna.
VII.
Od obvezne rezerve, obračunate u smislu ove Odluke, banke i štedionice mogu određeni postotak, a najviše 25%, održavati prosječnim dnevnim stanjem na žiro-računima (Rn. 1000 i Rn. 1002), te na računu blagajne (Rn 101) i to za razdoblje održavanja.
Postotak obračunate obvezne rezerve koje se održava u smislu stavka 1. ove točke određuje banka i štedionica, a jednom određeni postotak banka i štedionica može promijeniti (u granicama postavljanim stavkom 1. ove točke, odnosno stavkom 3. točke X. ove Odluke) najkasnije na dan sastavljanja obračuna obvezne rezerve za slijedeće razdoblje održavanja.
Prosječno dnevno stanje računa iz stavka 1. ove točke izračunava se analogno stavku 2. točke V. ove Odluke te ne smije biti manje od postotnog udjela obračunate obvezne rezerve, određenog u smislu ove točke.
VIII.
Preostali dio obračunate obvezne rezerve, po odbitku postotnog udjela određenog u smislu točke VII. ove Odluke, banke i štedionice izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske, prenošenjem tih sredstava na račune izdvojene obvezne rezerve banaka i štedionica što ih vodi Zavod za platni promet.
Izdvajanje se obavlja u ponedjeljak, prvi dan novog razdoblja održavanja i vrijedi do slijedećeg izdvajanja.
IX.
Razdoblja održavanja mijenjaju se svaka dva tjedna.
Obračun održavanja dijela obvezne rezerve banaka i štedionica u smislu točke VII. ove Odluke banke i štedionice sastavljaju u ponedjeljak, prvi dan po završetku tog razdoblja održavanja, odnosno na dan sastavljanja obračuna obvezne rezerve za novo razdoblje održavanja.
X.
Ukoliko banka ili štedionica ne održava obveznu rezervu u smislu ove Odluke na nedostajuća sredstva plaća se kamata po stopi koju određuje Narodna banka Hrvatske.
Ako banka i štedionica nije izdvojila obveznu rezervu u smislu točke VIII. ove Odluke u punom iznosu, uplatu nedostajućih sredstava izvršava Zavod za platni promet, po uključenju deponenata, sekundarnih izvora likvidnosti i intervencija na tržištu novca na teret sredstava interventnih kredita Narodne banke Hrvatske.
Za banku i štedionicu koja ne održava dio obvezne rezerve u smislu točke VII. ove Odluke, za slijedeće razdoblje održavanja povećava se postotak minimalnog udjela ukupno obračunate obvezne rezerve koji banka i štedionica mora izdvojiti na poseban račun kod Narodne banke Hrvatske, i to za postotak iznosa nedostajućih sredstava od ukupno obračunate obvezne rezerve za proteklo razdoblje održavanja.
XI.
Obračun održavanja obvezne rezerve u smislu točke VII. ove Odluke, banke i štedionice sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Narodnoj banci Hrvatske sukladno odredbama točke IX. ove Odluke.
XII.
Obračun obvezne rezerve banke i štedionice sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Zavodu za platni promet sukladno odredbama točke VI. ove Odluke.
Uz obračun obvezne rezerve banke i štedionice podnose odgovarajući nalog za uplatu odnosno vraćanje razlike između stanja obvezne rezerve na posebnom računu kod Zavoda za platni promet i dijela obvezne rezerve koji se po podnesenom obračunu izdvaja na taj račun.
Dva primjerka obračuna obvezne rezerve banke i štedionice dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske najkasnije u ponedjeljak, prvi dan novog razdoblja održavanja, radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun, banke i štedionice će dostaviti i primjerak naloga za uplatu odnosno vraćanje razlike nastale između dijela obvezne rezerve koji se po tom obračunu izdvaja na poseban račun obvezne rezerve banaka i štedionica kod Zavoda za platni promet i stanja na tom računu.
XIII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 15/94).
XIV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se počevši s obračunskim razdobljem od 10. ožujka 1997. do 6. travnja 1997. godine.
O.br. 47-100-5-97/MŠ
Zagreb, 12. svibnja 1997.
Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti