POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - razrada prava - zakon o genetski - ukaz o dopuni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 14. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA OVJERAVANJE UREĐAJA KOJIMA SE NADZIRE RAD VOZAČA I KRETANJA VOZILA U CESTOVNOM PROMETU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju zadovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji (u daljnjem tekstu laboratoriji) za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu - tahografa (u daljnjem tekstu: nadzorni uređaji) te rok u kojem ovlaštenja vrijede.
Članak 2.
Uvjeti koje moraju zadovoljavati laboratoriji za ovjeravanje nadzornih uređaja određeni su normom HRN EN 45001: "Opći kriteriji za rad ispitnih laboratorija", osim ako odredbama ovog pravilnika nije drukčije propisano.
Članak 3.
Laboratorij mora biti pravna osoba ili u sastavu pravne osobe.
Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka treba biti registrirana za djelatnost "Tehničko ispitivanje i analiza
-*Ovjeravanje mjerila koja se ugrađuju u vozila cestovnog prometa".
Laboratorij se mora nalaziti na jednoj adresi i u prostoru na koji pravna osoba ima pravo uporabe.
Poslovi ovjeravanja nadzornih uređaja smiju se obavljati isključivo na adresi iz stavka 3. ovog članka.
Ako je laboratorij u sastavu pravne osobe on mora biti ustrojen kao funkcionalna cjelina i biti izvan sastava drugih ustrojbenih dijelova pravne osobe u kojima se obavlja proizvodnja, servisiranje ili prodaja mjerila i njihovih dijelova, odnosno proizvodnja, servisiranja ili prodaja vozila i slično.
II. UVJETI ZA LABORATORIJ
Članak 4.
Laboratorij mora zadovoljiti uvjete glede:

 1. djelatnika
 2. prostorije za ispitivanje nadzornih uređaja
 3. prostorije za evidenciju ovjeravanja nadzornih uređaja
 4. mjerne staze
 5. kanala, navoza ili dizalice
 6. pristupnog prostora
 7. etalona
 8. ispitne opreme i pribora za ovjeravanje
 9. metoda i postupaka ovjeravanja nadzornih uređaja
 10. sustava kakvoće
 11. DJELATNICI

Članak 5.
Djelatnici laboratorija moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo, biti zaposleni na neodređeno vrijeme te biti raspoređeni na odgovarajućim poslovima u laboratoriju.
Članak 6.
U laboratoriju mora biti zaposlen djelatnik koji organizira, vodi i nadzire obavljanje poslova ovjeravanja nadzornih uređaja (u daljnjem tekstu djelatnik odgovoran za stručno obavljanje poslova). U laboratoriju s više od dva djelatnika, djelatnik odgovoran za stručno obavljanje poslova može imati zamjenika.
Djelatnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati VSS strojarskog, elektrotehničkog ili prometnog smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima ovjeravanja, proizvodnje, odnosno servisiranja nadzornih uređaja; ili VŠS strojarskog, elektrotehničkog ili prometnog smjera i najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ovjeravanja, proizvodnje, odnosno servisiranja nadzornih uređaja; ili SSS tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ovjeravanja, proizvodnje, odnosno servisiranja nadzornih uređaja; ili VKV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ovjeravanja, proizvodnje, odnosno servisiranja nadzornih uređaja.
Djelatnici iz stavka 1. ovog članka moraju znati propise koji su na snazi te postupke i metode iz područja ovjeravanja mjerila koja se ugrađuju u vozila cestovnog prometa, što se utvrđuje u postupku utvrđivanja zadovoljavanja laboratorija propisanim uvjetima.
Članak 7.
U laboratoriju moraju biti zaposlena najmanje 2 djelatnika koji obavljaju poslove ovjeravanja nadzornih uređaja.
Djelatnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati najmanje KV tehničke struke te moraju biti stručno osposobljeni za ovjeravanje nadzornih uređaja.
Postupak utvrđivanja stručne osposobljenosti djelatnika iz stavka 1. ovog članka provodi se pri utvrđivanju zadovoljavanja laboratorija propisanim uvjetima.
2. PROSTORIJA ZA ISPITIVANJE NADZORNIH UREĐAJA
Članak 8.
Laboratorij mora imati prostoriju za ispitivanje nadzornih uređaja koja je:

 1. izgrađena u skladu s propisanim tehničkim normativima i uvjetima higijensko-tehničke zaštite
 2. izgrađena tako da nije prolazna prostorija i tako izvedenim ulazom da se u nju ne može ulaziti izravno iz vanjskog prostora.
 3. prostrana toliko da u nju mogu stati najmanje dva radna stola te ormar ili polica za smještaj ispitne opreme i pribora za ovjeravanje te ispitne dokumentacije
 4. zaštićena od vibracija, prodiranja prašine, vodene pare, agresivnih plinova i sl.
 5. zaštićena o djelovanja vanjskih elektromagnetskih polja i drugih zračenja.

Članak 9.
U prostoriji za ispitivanje nadzornih uređaja mogu se obavljati samo poslovi ovjeravanja nadzornih uređaja.
U prostoriji za ispitivanje nadzornih uređaja može se nalaziti samo ispitna oprema koja se upotrebljava za ispitivanje nadzornih uređaja i pribor koji se upotrebljava za ovjeravanje nadzornih uređaja.
Ispitna oprema iz stavka 2. ovog članka mora biti raspoređena tako da nije izložena izravnom utjecaju sunca i izvorima grijanja.
Članak 10.
Prostorija za ispitivanje nadzornih uređaja mora imati:

 1. mogućnost održavanja temperature: 22 ± 20 C.
 2. napajanje etalona i ispitnih uređaja: 220 V ± 10%, 50 Hz ± 1%
 3. napon napajanja nadzornih uređaja: 12 (24) V ± 10% odnosno nazivna vrijednost ± 10%.
 4. PROSTORIJA ZA EVIDENCIJU OVJERAVANJA NADZORNIH UREĐAJA

Članak 11.
Laboratorij mora imati prostoriju za evidenciju ovjeravanja nadzornih uređaja u kojoj se obavljaju poslovi prijama i evidencije nadzornih uređaja i slični poslovi, a mogu se obavljati i poslovi pripreme nadzornih uređaja za ispitivanje.
U prostoriji za evidenciju ovjeravanja nadzornih uređaja mora se nalaziti ormar ili polica posebno za smještaj ispitanih nadzornih uređaja i posebno za nadzorne uređaje dostavljene na ispitivanje.
U prostoriji za evidenciju ovjeravanja nadzornih uređaja mogu se držati samo predmeti koji su u svezi s obavljanjem poslova iz stavka 1. ovog članka.
4. MJERNA STAZA
Članak 12.
Laboratorij mora imati mjernu stazu s mjernim valjcima ili bez njih.
Kad laboratorij ima mjernu stazu s mjernim valjcima, dimenzije mjerne staze moraju biti primjerene uvjetima za uporabu mjernih valjaka. Mjerni valjci moraju imati standardnu nesigurnost najmanje tri puta manju od dopuštene pogreške značajke prijenosnog omjera.
Kad laboratorij ima mjernu stazu bez mjernih valjaka njena duljina mora biti najmanje 30 m ako se za ispitivanje prijenosnog omjera koristi elektronički etalon, odnosno najmanje 50 m ako se koristi mehanički etalon prijenosnog omjera ako to nije drukčije propisano metodama i postupcima ovjeravanja nadzornih uređaja. Širina mjerne staze mora biti najmanje 4 m. Mjerna staza mora biti smještena na ravnom terenu.
Mjerna staza s valjcima ili bez njih, mora biti izvan javne prometne površine i mora biti na istom mjestu na kojem je i laboratorij.
5. KANAL, NAVOZ ILI DIZALICA
Članak 13.
Laboratorij mora imati kanal, navoz ili dizalicu koji se upotrebljavaju u postupku ovjeravanja i koji moraju biti primjereni vozilima u kojima su tahografi koji se ovjeravaju.
Kanal, navoz ili dizalica moraju biti izvan javne prometne površine i moraju se nalaziti na istom mjestu na kojem je i laboratorij.
6. PRISTUPNI PROSTOR
Članak 14.
Laboratorij mora imati pristupni prostor kojim se omogućava prilaz vozila mjernoj stazi i kanalu, navozu ili dizalici.
Na pristupnom prostoru mora biti vidljivo označen smjer kretanja vozila i mjesta za njihovo parkiranje.
Pristupni se prostor mora nalaziti izvan javne površine i biti dovoljno prostran da se na njemu mogu parkirati najmanje dva vozila te mora omogućavati sigurno uključivanje vozila u promet.
7. ETALONI
Članak 15.
Laboratorij mora imati najmanje ove etalone:

 1. etalon za provjeru mjerila linearne brzine i duljine prijeđenog puta u nadzornom uređaju
 2. etalon za provjeru mjerila vremena u nadzornom uređaju
 3. etalon prijenosnog omjera vozila.

Za ovjeravanje nadzornih uređaja smiju se upotrebljavati samo etaloni koji su umjereni i imaju valjanu potvrdu o umjeravanju.
Članak 16.
Etalon iz članka 15. stavak 1. točka 1. ovog pravilnika mora imati standardnu nesigurnost najmanje tri puta manju od dopuštene pogreške mjerila linearne brzine i duljine prijeđenog puta u nadzornom uređaju.
Članak 17.
Etalon iz članka 15. stavak 1. točka 2. ovog pravilnika mora imati standardnu nesigurnost, najmanje deset puta manju od dopuštene pogreške mjerila vremena u nadzornom uređaju.
Članak 18.
Etalon iz članka 15. stavak 1. točka 3. ovog pravilnika mora imati standardnu nesigurnost, najmanje tri puta manju od dopuštene pogreške mjerila prijenosnog omjera vozila.
8. ISPITNA OPREMA I PRIBOR ZA OVJERAVANJE
Članak 19.
Laboratorij mora imati najmanje ovu ispitnu opremu:

 1. uređaj za pumpanje guma s odgovarajućim tlakomjerom
 2. termometar s podjeljcima od 0,5 0C
 3. mjernu vrpcu
 4. kontrolne šablone s priborom
 5. opremu za plombiranje i žigosanje
 6. alat i druge ispitne uređaje i pribor prema uputama proizvođača nadzornih uređaja.

Ispitna oprema iz točaka 1., 2. i 3. stavka 1. ovog članka mora imati valjan ovjerni žig, odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima.
9. METODE I POSTUPCI OVJERAVANJA
Članak 20.
U laboratoriju mora postojati i moraju se primjenjivati metode i postupci ovjeravanja koji sadrže najmanje:

 1. metode i postupke ispitivanja i ugradbe nadzornih uređaja
 2. postupke održavanja i praćenja ispravnosti etalona, ispitne opreme i pribora za ovjeravanje
 3. postupke zaprimanja zahtjeva za ovjeravanje nadzornih uređaja, evidentiranja rezultata ispitivanja nadzornih uređaja, čuvanja izvješća o ispitivanju nadzornih uređaja i dr.
 4. propise i norme iz područja ovjeravanja nadzornih uređaja.

Postupci i metode iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađene u pismenom obliku te djelatnicima laboratorija stalno dostupne.
Članak 21.
U metodama i postupcima ispitivanja iz članka 20. stavak 1. točka 1. ovog pravilnika mora biti utvrđen sadržaj izvješća o ispitivanju nadzornih uređaja, koji mora imati najmanje ove podatke:

 1. naziv i adresu laboratorija
 2. broj ovjerne naljepnice
 3. naziv i adresu podnositelja zahtjeva
 4. tip, serijski broj i službenu oznaku tipa ovjeravanog nadzornog uređaja
 5. vrstu i registarsku oznaku vozila u koje je nadzorni uređaj ugrađen
 6. datum prijama i datum ugradbe nadzornog uređaja
 7. podatke o upotrijebljenim etalonima
 8. rezultate mjerenja
 9. zaključak o stanju nadzornog uređaja
 10. ime djelatnika koji je obavio ispitivanje
 11. ime i potpis djelatnika odgovornog za stručno obavljanje poslova
 12. žig laboratorija.

U privitku izvješća mora biti postupkom ovjeravanja određen broj zapisnih listova s rezultatima ispitivanja. Na svakom zapisnom listu mora biti naveden tip nadzornog uređaja i broj pripadne ovjerne naljepnice. Svaki zapisni list mora ovjeriti djelatnik odgovoran za stručno obavljanje poslova.
Laboratorij mora izvješća o ispitivanju čuvati najmanje 3 godine.
10. SUSTAV KAKVOĆE
Članak 22.
Ovlaštena pravna osoba mora izraditi sustav kakvoće koji se primjenjuje u laboratoriju.
U smislu ovog pravilnika pod sustavom kakvoće razumijeva se najmanje ovo:

 1. prikaz ustroja laboratorija
 2. prikaz opsega i granica odgovornosti za svakog djelatnika laboratorija
 3. prikaz općih postupaka za osiguravanje kakvoće
 4. postupak kod prigovora na rad djelatnika laboratorija.

Sustav kakvoće iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se u priručniku za kakvoću koji svim djelatnicima laboratorija mora biti stalno dostupan.
III. OBVEZE LABORATORIJA
Članak 23.
U ovlaštenoj pravnoj osobi mora postojati plan stručnog usavršavanja djelatnika laboratorija. Stručno usavršavanje može se provoditi kod proizvođača nadzornih uređaja ili kod ustanove koja obavlja djelatnost obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Članak 24.
Ovlaštena pravna osoba tijekom važenja ovlaštenja mora:

 1. zadovoljavati uvjete propisane ovim pravilnikom
 2. obavljati ovjeravanje nadzornih uređaja koji imaju valjano tipno odobrenje, sukladno odobrenom postupku ovjeravanja
 3. obavijestiti Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu Zavod) o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost laboratorija da zadovolji uvjete propisane ovim pravilnikom
 4. provoditi stručno usavršavanje djelatnika laboratorija prema planu stručnog usavršavanja
 5. omogućavati djelatnicima laboratorija sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanje koje organizira Zavod
 6. omogućavati djelatnicima laboratorija sudjelovanje u radu odbora i povjerenstava Zavoda
 7. pridržavati se visine i načina plaćanja troškova ovjeravanja nadzornih uređaja koje je propisao ravnatelj Zavoda
 8. primitkom rješenja o oduzimanju ovlaštenja odmah prestati ovjeravati nadzorne uređaje te neupotrebljene ovjerne naljepnice odmah vratiti Zavodu i prestati se oglašavati kao ovlašteni laboratorij.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Ovlaštenje koje se daje laboratoriju vrijedi najdulje 3 (tri) godine.
Članak 26.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija za ovjeravanje i ugradnju uređaja za nadzor rada vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 22/95).
Članak 27.
Laboratoriji koji su ovlašteni prema Pravilniku o uvjetima za ovlašćivanje ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija za ovjeravanje i ugradnju uređaja za nadzor rada vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 22/95) mogu obavljati ovjeravanje nadzornih uređaja do isteka roka valjanosti danog im ovlaštenja ako, najdulje do 31. prosinca 1997., usklade uvjete s propisanim u člancima 20., 21., 22. i 23. ovog pravilnika.
Članak 28.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-03/4
Urbroj: 558-03/1-97-1
Zagreb, 14. svibnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sci. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti