POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - provedba propisa - pravilnik reda nikole - pravilnik o adekvatnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU
Proglašavam Zakon o posebnom porezu na kavu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997.
Broj: 081-97-2085/1
Zagreb, 18. prosinca 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
O POSEBNOM POREZU NA KAVU
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje oporezivanje kave koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.
Članak 2.
Poseban porez na kavu prihod je državnog proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
(1) Predmet oporezivanja je kava koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Pod kavom u smislu ovoga Zakona, razumijeva se: kava pržena ili nepržena s ili bez kofeina, kavine ljuske i opne, zamjene kave koje sadrže kavu bilo u kojem postotku, ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili preparati na bazi kave te ostale pržene zamjene kave, ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 4.
Obveznik posebnog poreza na kavu je pravna ili fizička osoba koja u carinsko područje Republike Hrvatske uvozi, unosi ili prima kavu, osim osoba i količina koje su prema carinskim propisima oslobođene od plaćanja carine.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 5.
Poseban porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave, odnosno prerađevina kave.
V. VISINA POREZA
Članak 6.
Posebni porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave i to:

 1. kava nepržena s kofeinom i bez kofeina 3,60 kuna
 2. kava pržena s kofeinom i bez kofeina 9,00 kuna
 3. kavine ljuske i opne 12,00 kuna
 4. zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti, esencije, koncentrati kave i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kave 15,00 kuna

VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA
Članak 7.
Obveza obračuna posebnog poreza na kavu nastaje u trenutku carinjenja, odnosno nastanka obveze plaćanja carine i drugih carinskih davanja, a obračun, naplatu i povrat posebnog poreza na kavu obavlja ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.
Članak 8.
(1) Porezni obveznik ima pravo na povrat posebnog poreza na izvezenu kavu i prerađevinu kave.
(2) Ako se izvozi kava, a posebni porez pri uvozu je obračunat i plaćen, porezni obveznik ima pravo na povrat poreza u visini posebnog poreza plaćenog za neprženu kavu pri uvozu uvećanog za 20%.
(3) Zahtjev za povrat posebnog poreza iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika.
(4) Zahtjevu za povrat posebnog poreza prilaže se dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je kava napustila carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata izvezene kave obavljena suglasno propisima koji uređuju vanjskotrgovačko i devizno poslovanje.
VII. VOĐENJE EVIDENCIJA, IZVJEŠĆIVANJE I POREZNI NADZOR
Članak 9.
(1) Porezni obveznici iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su voditi evidencije o uvezenim i prodanim količinama kave izraženim u kilogramima neto težine po vrstama te obračunatom i plaćenom posebnom porezu na kavu, a izvoznici kave i prerađevina od kave obvezni su voditi evidencije o nabavljenim i izvezenim količinama kave izraženim u kilogramima neto težine po vrstama kave.
(2) Evidencije moraju odgovarati podacima iz uvoznih, odnosno izvoznih carinskih deklaracija i ostaloj poslovnoj dokumentaciji.
(3) Upisivanje u evidencije obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljedećeg radnog dana od nastanka poslovnog događaja.
(4) Porezni obveznici iz članka 4. ovoga Zakona i izvoznici obvezni su do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu Poreznoj upravi, prema sjedištu poreznog obveznika, dostaviti izvješće o stanju uvezenih i izvezenih količina kave, plaćenom, odnosno vraćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha kave.
(5) U prilogu godišnjeg izvješća iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se i popisne liste zaliha kave sa stanjem na dan 31. prosinca.
(6) Ministar financija propisat će oblik i sadržaj izvješća iz stavka 4. ovoga članka.
(7) Proizvode iz članka 3. ovoga Zakona obveznici posebnog poreza kao i sve druge pravne i fizičke osobe ne smiju prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaje putem automata.
Članak 10.
Provedbu ovoga Zakona nadziru Porezna uprava i Financijska policija.
Članak 11.
(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93., 95/94., 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96.).
(2) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na kavu, carinarnica će postupiti u skladu s odredbama Carinskog zakona koje propisuju postupak naknadnog obračuna carine i donošenja rješenja o naplati i vraćanju carine koja nije bila obračunata ili je obračunata u manjoj ili većoj svoti od propisane.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 12.
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

 1. ako ne vodi propisane evidencije (članak 9. stavak 1.),
 2. ako netočno vodi evidencije (članak 9. stavak 2.),
 3. ako neažurno vodi evidencije (članak 9. stavak 3.),
 4. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi izvješća (članak 9. stavak 4.),
 5. ako prodaje na mjestima koja su određena kao tržnice, gdje se može prigodno trgovati, na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa ili izdavanja računa (članak 9. stavak 7.) Novčanom kaznom iz ove točke kaznit će se za prekršaj i svaka druga pravna i fizička osoba koja obavlja prodaju na navedenom mjestu.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.
Članak 13.
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

 1. ako ne osigura uvjete za obavljanje nadzora (članak 10.),
 2. ako ne da na očevid dokument o uvozu i izvozu kave i plaćanju poreza (članak 9. stavak 2.),
 3. ako ometa ovlaštenu osobu u obavljanju nadzora (članak 10.).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.
IX. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 14.
Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na kavu ("Narodne novine", br. 66/93).
Članak 15.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.
Klasa: 410-19/97-01/02
Zagreb, 12. prosinca 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti