POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - razna imenovanja - izmjena pravo izvatka - odluka o zatvaranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 13., stavak 2. i članka 42., stavak 1. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA
SNACK-PROIZVODE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi kojima u pogledu kakvoće moraju udovoljavati snack (snek) - proizvodi (u nastavku teksta: snack-proizvodi), temeljni zahtjevi za očuvanje kakvoće tih proizvoda, način deklariranja i elementi deklaracije, a u svrhu zaštite života i zdravlja ljudi te interesa potrošača.
Članak 2.
Snack-proizvodi su, u smislu ovog pravilnika, posebna skupina namirnica srodnih tehnoloških, prehrambenih, senzorskih, uporabnih i tržišnih svojstava.
Snack-proizvodi su suhi, voluminozni i hruskavi proizvodi za neposrednu ljudsku prehranu bez kuhanja, podgrijavanja ili dodatnog oplemenjivanja.
Prikladni su za zajedničko prodavanje, raspodjeljivanje, čuvanje i izlaganje na mjestu prodaje.
Članak 3.
Zahtjevima propisanim ovim pravilnikom mora biti udovoljeno u proizvodnji i prometu proizvoda.
Promet u smislu ovog pravilnika je nuđenje, uvoz, držanje na zalihama radi prodaje ili izlaganje za prodaju.
Članak 4.
Kakvoća u smislu ovog pravilnika je skupno svojstvo proizvoda uvjetovano osnovnim sastavom, tehnološkim postupkom, pridodanim tvarima, ambalažom, uvjetima transporta, čuvanja i skladištenja.
Članak 5.
Proizvodi iz članka 1. ovog pravilnika stavljaju se u promet kao pakovine koje moraju imati deklaraciju.
Deklaracija mora sadržavati ove podatke:

 1. naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima
 2. tvrtku, naziv i adresu proizvođača ili onoga koji je proizvod pakirao, a za uvezeni proizvod sjedište proizvođača, naziv i adresu uvoznika
 3. neto masu proizvoda
 4. podatke o osnovnim sastojcima, dodanim aditivima (vrsta i naziv ili vrsta i E-broj) u gotovom proizvodu te količine onih aditiva čija je uporaba količinski ograničena, po opadajućem redoslijedu zastupljenosti
 5. rok valjanosti (uz navođenje brojčane oznake mjeseca i godine)
 6. naputak o načinu čuvanja.

Deklaracija može sadržavati i druge podatke važne za potrošača.
Deklaracija mora biti jasna, uočljiva i čitljiva.
Slova kojima su tiskani naziv proizvoda i tvrtka odnosno naziv i sjedište proizvođača, moraju biti veća od slova kojima su tiskani ostali podaci.
Sve oznake na pakovini moraju biti neizbrisive, čitljive i vidljive u normalnim uvjetima izlaganja.
Članak 6.
Prema upotrijebljenim sirovinama, tehničko-tehnološkim i senzorskim svojstvima u proizvodnji, prometu i potrošnji, snack-proizvodi stavljaju se u promet kao:

 1. čips-proizvodi
 2. flips-proizvodi
 3. ekspandirana žita
 4. prženi plodovi i sjemenke
 5. mješavine snack-proizvoda i
 6. ostali snack-proizvodi.

Članak 7.
Pripadnost i razvrstavanje namirnica u skupinu snack-
-proizvoda utvrđuje se ispunjavanjem triju ili više zajedničkih (pretežitih) kriterija spojivosti sukladno odredbama članaka 2. i 6. ovog pravilnika.
Članak 8.
Evidencija o proizvodu koju vodi proizvođač, osim podataka iz deklaracije propisane člankom 5. ovog pravilnika, sadrži i ove podatke:

 1. evidencijski broj
 2. skupinu kojoj proizvod pripada prema odredbama ovog pravilnika
 3. datum početka proizvodnje
 4. kratak opis tehnološkog postupka,
 5. analitičko izvješće i datum o provedenim senzorskim, fizikalnim i kemijskim ispitivanjima.

Iznimno, stavak 1. ovog članka ne odnosi se na proizvode iz uvoza.
Članak 9.
Nazivne količine punjenja, označivanje nazivnih količina i dopuštena odstupanja od nazivne količine punjenja za proizvode iz članka 1. ovog pravilnika utvrđuju se posebnim propisom o pakovinama.
Do početka primjene propisa iz stavka 1. ovog članka, Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine ("Narodne novine" broj 23/97), primjenjivat će se ove odredbe za dopuštena pojedinačna negativna odstupanja od nazivne količine punjenja:
Tablica 1
Nazivna količina Dopuštena negativna odstupanja
punjenja u g od nazivne količine punjenja
u % od Qn u g
od 5 do 50 9,0 -
od 50 do 100 - 4,5
od 100 do 200 4,5 -
od 200 do 300 - 9,0
od 300 do 500 3,0 -
od 500 do 1000 - 15,0
od 1000 do 10000 1,5 -

Kod preračunavanja vrijednosti dopuštenih negativnih odstupanja količine punjenja, kad je ona u Tablici 1 dana u postocima, zaokruživanje se vrši na najbližu višu desetinu grama.
Srednja vrijednost stvarnih odstupanja za uzorak od 10 (deset) pojedinačnih pakovanja mora biti manja ili jednaka 40% granice dopuštenih negativnih odstupanja količine punjenja za nazivnu količinu navedenu u Tablici 1 ovog članka.
Prosječna količina stvarnog punjenja pakovina proizvoda iz članka 1. ovog pravilnika ne smije biti manja od nazivne količine punjenja.
Članak 10.
Ako je nazivna količina proizvoda koji se stavlja u promet na domaćem tržištu, manja od 30 g, deklaracija mora sadržavati: naziv proizvoda, skraćenicu tvrtke odnosno naziv i sjedište proizvođača ili skraćenu tvrtku odnosno naziv onoga tko je proizvod stavio u promet, neto masu punjenja i rok valjanosti uz navođenje mjeseca i godine dvoznamenkastim brojevima.
Članak 11.
Veličina brojeva kojima se označava nazivna količina punjenja na pakovini, ne smije biti manja od:
- 6 mm visine ako je nazivna količina punjenja veća od 1000 g
- 4 mm visine ako je nazivna količina punjenja od 1000 g do isključno 200 g
- 3 mm visine ako je nazivna količina punjenja od 200 g do isključno 50 g i
- 2 mm visine ako nazivna količina punjenja nije veća od 50 g.
Članak 12.
Poljoprivredni proizvodi namijenjeni neposrednoj potrošnji u ljudskoj prehrani, koji se upotrebljavaju za proizvodnju snack-proizvoda (krumpir, žita i žitne prerađevine, suhi plodovi, sjemenke, voće, povrće, masti i ulja, začini, ekstrakti začina, mješavine začina i sl.) moraju udovoljavati zahtjevima kakvoće i zdravstvene ispravnosti propisane odgovarajućim pravilnicima ili normama za te proizvode.
Voda koja se upotrebljava u proizvodnji snack-proizvoda mora udovoljavati zahtjevima kakvoće i zdravstvene ispravnosti propisanih odgovarajućim posebnim propisima.
Članak 13.
U proizvodnji snack-proizvoda dopuštena je uporaba aditiva za prehrambene proizvode navedenih u Tablici 2.
Tablica 2Lista dopuštenih aditiva za snack-proizvode

Redni E-broj Osnovna skupina Najveća dopuštena Napomena
broj (Funkcionalna količina
pripadnost)
i nazivi aditiva
1 2 3 4 5
1. ANTIOKSIDANSI I SINERGISTI ANTIOKSIDANSA
1.1. E 300 Askorbinska DPP* Vitamin C, osim
kiselina za pržene plodove
i sjemenke
1.2. E 301 Natrijev askorbat -"- -"-
1.3. E 302 Kalcijev askorbat -"- -"-
1.4. E 304 6-stearil-L- 0,05% (m/m) -"-
askorbinska kiselina i pojedinačno ili u
6-palmitil-L- smjesi
askorbinska kiselina
1.5. E 306 Obogaćeni prirodni 0,05% (m/m) Vitamin E
ekstrakt tokoferola pojedinačno ili u
smjesi, računano na Za sve snack-
masni dio -proizvode
1.6. E 306 Sintetički alfa- 0,02% (m/m) -"-
tokoferol pojedinačno ili u
smjesi, računano na
masni dio
1.7. E 308 Gama-tokoferol 0,02% (m/m) Vitamin E
pojedinačno ili u
smjesi računano na Za sve snack-
masni dio -proizvode
1.8. E 309 Delta-tokoferol -"- -"-
1.9. E 310 Propil-galat 0,02% (m/m), -"-
računano na masni
dio
1.10. E 311 Oktil-galat -"- -"-
1.11. E 312 Dodecil-galat 0,02% (m/m), Vitamin E
računano na masni Za sve snack-
dio -proizvode
1.12. E 320 Butilhidroksianisol -"- -"-
(BHA)
1.13. E 321 Butilhidroksitoluen 0,01% (m/m), -"-
(BHT) računano na masni
dio
1.14. E330 Limunska kiselina DPP Kiselina; pufersko sredstvo
Za sve proizvode
1.15. E 334 Vinska kiselina -"- -"-
(+, -)
1.16. E 338 Ortofosforna 0,1% (m/m) Kiselina
kiselina pojedinačno ili u
smjesi s orto-
fosfatima (izraženo Za sve proizvode
kao P2O5)
1.17. E 339 Natrijevi ortofosfati -"- Emulgatori,stabilizatori,
zguš-njivači,puferska sredstva
Osim za prženeplodove i sjemenke
1.18. E 340 Kalijevi ortofosfati -"- -"-
1.19. E 341 Kalcijevi ortofosfati -"- -"-
2. EMULGATORI STABILIZATORI I ZGUŠNJIVAČI
2.1. E 322 Lecitini 3% (m/m), Osim za čips-
računano proizvode i
na masni dio pržene plodove i sjemenke
2.2. E 400 Alginska kiselina DPP Osim za čips proizvode
i pržene plodove
i sjemenke
2.3. E 401 Natrijev alginat -"- -"-
2.4. E 402 Kalijev alginat -"- -"-
2.5. E 403 Amonijev alginat DPP Osim za čips-
proizvode i pržene plodove i sjemenke
2.6. E 404 Kalcijev alginat -"- -"-
2.7. E 406 Agar -"- -"-
2.8. E 440 Pektini -"- -"-
2.9. E 441 Želatina -"- -"-
2.10. E 450a Dinatrijev 0,5% (m/m) Pufersko sredstvo i
dihidrogen- pojedinačno ili u sredstvo
difosfat smjesi, izraženo za tretira-nje brašna
kao P2O5 Osim za pržene plodove i sjemenke
2.11. E 450b Trinatrijev difosfat -"- -"-
2.12. E 450c Tetranatrijev difosfat -"- -"-
2.13. E 450d Tetrakalijev difosfat -"- Pufersko sredstvo
Osim za pržene plodove i sjemenke
2.14. E 451a Pentanatrijev trifosfat -"- -"-
2.15. E 451b Pentakalijev trifosfat -"- -"-
2.16. E 452a Natrijevi polifosfati -"- -"-
2.17. E 452b Kalijevi polifosfati -"- -"-
2.18. E 452d Kalcijevi polifosfati -"- -"-
2.19. E 460a Mikrokristalična DPP Osim za čips
celuloza proizvode i pržene
plodove i sjemenke
2.20. E 460b Celuloza u prahu -"- -"-
2.21. E 469 Natrijev kazeinat 1,6% (m/m) -"-
2.22. E 471 Mono- i digliceridi 1% (m/m) -"-
masnih kiselina pojedinačno ili u
smjesi
2.23. E 472a Esteri diglicerida 1% (m/m) Osim za čips-
masnih kiselina i pojedinačno ili u proizvode i pržene
octene kiseline smjesi plodove i sjemenke
2.24. E 472b Esteri mono- i -"- -"-
diglicerida masnih
kiselina i mliječne
kiseline
2.25. E 472c Esteri mono- i 1% (m/m) Osim za čips-
diglicerida masnih pojedinačno ili u proizvode i pržene
kiselina i limunske smjesi plodove i sjemenke kiseline
2.26. E 472d Esteri mono- i -"- -"-
diglicerida masnih
kiselina i vinske
kiseline
2.27. E 472e Esteri mono- i -"- -"-
diglicerida masnih
kiselina i mono- i
diacetil vinske
kiseline
2.28. E 472f Smjesa estera mono- 1% (m/m) Osim za čips-
i diglicerida masnih pojedinačno ili u proizvode i pržene
kiselina te octene i smjesi plodove i sjemenke
vinske kiseline
2.29. E 473 Esteri masnih -"- -"-
kiselina i saharoze
3. MODIFICIRANI ŠKROB
3.1. E 1400 Dekstrini DPP Samo za flips-proizvode
3.2. E 1401 Škrob tretiran -"- -"-
kiselinom
3.3. E 1402 Škrob tretiran lužinom -"- -"-
3.4. E 1411 Diškrobglicerin -"- -"-
3.5. E 1412 Diškrobfosfat este- -"- -"-
rificiran fosfornim
oksi-kloridom ili
natrijevim
metafosfatom
3.6. E 1413 Fosfatizirani diškrob -"- -"-
3.7. E 1420 Škrobni acetat -"- -"-
esterificiran
anhidridom octene
kiseline
3.8. E 1442 Škrobni DPP Samo za flips-
hidroksipropilfosfat proizvode
Ostale vrste škroba -DPP i stavak
2. ovog članka
4. PUFERI (kiseline, lužine i soli)
4.1. E 260 Octena kiselina DPP Osim za pržene
plodove i sjemenke
4.2. E 261 Kalijev acetat -"- -"-
4.3. E 262 Natrijev diacetat DPP Osim za pržene
plodove i sjemenke
4.4. E 263 Kalcijev acetat -"- -"-
4.5. E 331 Natrijevi citrati -"- -"-
4.6. E 332 Kalijevi citrati -"- -"-
4.7. E 333 Kalcijevi citrati -"- -"-
4.8. E 335 Natrijevi tartarati -"- -"-
4.9. E 336 Kalijevi tartarati -"- -"-
4.10. E 337 Natrijevi i kalijevi DPP Osim za pržene tartarati plodove i sjemenke
4.11. E 354 Kalcijev tartarat -"- -"-
4.12. E 500a Natrijev karbonat -"- -"-
4.13. E 500b Natrijev hidrogen- -"- -"-
karbonat
4.14. E 501a Kalijev karbonat -"- -"-
4.15. E 501b Kalcijev hidrogen- -"- -"-
karbonat
4.16. E 503a Amonijev karbonat -"- -"-
4.17. E 503b Amonijev hidgrogen- -"- -"-
karbonat
4.18. E 524 Natrijev hidroksid -"- Lužina i pomoćno
sredstvo u procesu proizvod-nje
4.19. E 525 Kalijev hidroksid -"- -"-
4.20. E 526 Kalcijev hidroksid -"- -"-
5. AROME
5.1. Prirodne i prirodno- DPP Za sve snack-identične arome proizvode
6. POJAČIVAČI OKUSA
6.1. E 620 Glutaminska kiselina 1% (m/m) Za sve snack-
pojedinačno ili u proizvode
smjesi izraženo kao
glutaminska kiselina
6.2. E 621 Mononatrijev -"- -"-
glutaminat
6.3. E 622 Monokalijev 1% (m/m) Za sve snack-
glutaminat pojedinačno ili u proizvode
smjesi izraženo kao
glutaminska kiselina
6.4. E 623 Monokalcijev -"- -"-
diglutaminat
6.5. E 624 Monoamonijev -"- -"-
glutaminat
6.6. E 625 Magnezijev -"- -"-
diglutaminat
6.7. E 626 Gvanilinska kiselina 1% (m/m) -"-
pojedinačno ili u
smjesi izraženo kao
gvanilinska kiselina
6.8. E 627 Dinatrijev gvanilat 1% (m/m) Za sve snack-
pojedinačno ili u proizvode
smjesi izraženo kao
gvanilinska kiselina
6.9. E 628 Dikalijev gvanilat -"- -"-
6.10. E 629 Kalcijev gvanilat -"- -"-
6.11. E 631 Dinatrijev inozinat 1% (m/m) -"-
pojedinačno ili u
smjesi
6.12. E 632 Dikalijev inozinat -"- -"-
6.13. E 633 Kalcijev inozinat -"- -"-
6.12. E 634 Kalcijev -5ž- 0,50% (m/m) -"-
ribonukleotid
6.13. E 635 Dinatrijev -5ž- -"- -"-
ribonukleotid
7. BOJILA
7.1. E 100 Kurkumin 2a) 200 mg/kg** Prirodno bojilo
2b) 100 mg/kg
7.2. E 101 Riboflavin DPP Prirodno bojilo
7.3. E 102 Tartrazin 2a) 200 mg/kg Sintetsko organsko bojilo
2b) 100 mg/kg Osim za čips-proizvode
7.4. E 104 Quinoline Yellow -"- -"-
7.5. E 110 Sunset Yellow -"- -"-
FCF Orange
Yellow S
7.6. E 120 Conchineal, 2a) 200 mg/kg Prirodno bojilo
Karminska kiselina,
Karminati 2b) 100 mg/kg Za sve snack- proizvode
7.7. E 122 Azorubin, Carmosine -"- Sintetsko organsko bojilo
Osim za čips-proizvode
7.8. E 124 Ponceau 4R -"- -"-
Conchineal red A
7.9. E 129 Allura Red AC -"- -"-
7.10. E 131 Patent Blue V -"- -"-
7.11. E 132 Indigotine, Indigo -"- -"-
carmine
7.12. E 133 Brilliant Blue FCF -"- -"-
7.13. E 142 Green S 2a) 200 mg/kg Sintetsko organsko bojilo
2b) 100 mg/kg Osim za čips-proizvode
7.14. E 150 Karamel DPP Prirodno bojilo
Za sve snack-proizvode
7.15. E 151 Brilliant Black BN, 2a) 200 mg/kg Sintetsko organsko
Black Pn bojilo
2b) 100 mg/kg Osim za čips-proizvode
7.16. E 155 Brown HT -"- -"-
7.17. E 160a Karotenoidi DPP Prirodno bojilo
Za sve snack-proizvode
7.18. E 160b Annatto, bixin, 25 mg/kg -"-
norbixin
7.19. E 160c Ekstrakt paprike DPP Prirodno bojilo
- Kapsantin Za sve snack- - Kapsorubin proizvode
7.20. E 160d Likopen 2a) 200 mg/kg -"-
2b) 100 mg/kg
7.21. E 160e Beta-apo-8ž-karotenal -"- -"-
7.22. E 160f Metil- i etil-ester- -"- -"-
beta-apro-8ž-
karotenske kiseline
7.23. E 161b Lutein -"- -"-
8. KONZERVANSI
8.1. E 200 Sorbinska kiselina 1000 mg/kg ukupno Snack-proizvodi na
sorbinske kiseline ili bazi žita i krum-
u smjesi s PHB pira, te preliveni
(PHB najviše plodovi i sjemenke 300 mg)(Članak 33)
izraženo kao kiseline
8.2. E 202 Kalijev sorbat -"- -"-
8.3. E 203 Kalcijev sorbat -"- -"-
8.4. E 214 Etil-para-hidroksi- 300 mg/kg izraženo -"-
benzoat (PHB) kao kiselina
8.5. E 215 Natrijev -"- -"-
etilparahidroksiben-
zoat (PHB)
8.6. E 216 Propil-para- 300 mg/kg izraženo Snack-proizvodi na
hidroksibenzoat kao kiselina bazi žita i
(PHB) krumpira, te preliveni plodovi i
sjemenke(članak 33)
8.7. E 217 Natrijev -"- -"-
propilparahidroksi-
benzoat (PHB)
8.8. E 218 Metil-para- -"- -"-
hidroksibenzoat
(PHB)
8.9. E 219 Natrijev -"- -"-
metilparahidroksiben-
zoat (PHB)
8.10. E 220 Sumporni dioksid 50 mg/kg Snack-proizvodi na
bazi žita i
krumpira
8.11 E 221 Natrijev sulfit 50 mg/kg izraženo Snack-proizvodi na
kao SO2 bazi žita i
krumpira
8.12. E 222 Natrijev
hidrogensulfit -"- -"-
8.13. E 223 Natrijev metabisulfit -"- -"-
8.14. E 224 Kalijev metabisulfit -"- -"-
8.15. E 226 Kalcijev sulfit -"- -"-
8.16. E 227 Kalcijev hidrogen- -"- -"-
sulfit
8.17. E 228 Kalijev -"- -"-
hidrogensulfit
9. UMJETNA SLADILA
9.1. E 951 Aspartam 500 mg/kg Snack-proizvodi na
bazi žita i krum-pira, te preliveni
plodovi i sjemenke(članak 33)
9.2. E 954 Saharin (natrijeva, 100 mg/kg -"-
kalcijeva i kalijeva
sol)
NAPOMENE UZ TABLICU 2:
* DPP - aditivi za prehrambene proizvode čija je uporaba dopuštena, a količina uvjetovana dobrom proizvođačkom praksom
** 2a) - čips i flips proizvodi, ekspandirana žita (članak 6. točka 1.-3.)
2b) - prženi plodovi i sjemenke, mješavine i ostali snack-proizvodi (članak 6. točke 4.-6.)
Članak 14.
Aditivi koji se unose u snack-proizvode sa sirovinama i dodacima namirnicama, a rezultat su dobre proizvodne prakse u njihovoj proizvodnji i preradi, smatraju se dopuštenim sukladno stavku 1. članka 13.
Članak 15.
Snack-proizvodi koji se stavljaju u promet moraju imati prepoznatljiva senzorska svojstva (struktura, izgled, okus i miris) svojstvena sirovinama i aditivima od kojih su proizvedeni, primijenjenom tehnološkom postupku za njihovu proizvodnju i značajkama skupine proizvoda u koju se razvrstavaju prema članku 6. ovog pravilnika.
Članak 16.
Snack-proizvodi na koje se odnose odredbe ovog pravilnika moraju se pri uvozu, u proizvodnji, preradi, doradi, pakiranju i prometu skladištiti, transportirati, čuvati ili izlagati na mjestu prodaje na način koji jamči očuvanje kakvoće proizvoda do trenutka prodaje krajnjem kupcu (potrošaču).
Posebne odredbe
1. Čips-proizvodi
Članak 17.
Čips, bez pobliže oznake, ili krumpirov čips, je slani, suhi i hruskavi proizvod dobiven prženjem u jestivim uljima ili mastima i soljenjem tankih krumpirovih listića, prutića ili drugih pogodnih oblika do karakteristične boje, okusa, izgleda i drugih karakterističnih senzorskih svojstava gotovog proizvoda.
Članak 18.
U proizvodnji čipsa dopuštena je uporaba zdravih, čistih oguljenih gomolja krumpira, jestivih masti i ulja, kuhinjske soli, prirodnih začina, ekstrakata začina i aditiva za namirnice dopuštenih ovim pravilnikom.
Ako se za proizvodnju čipsa posebnih svojstava upotrebljavaju neoljušteni gomolji krumpira, taj podatak mora biti vidljivo istaknut na pakovini čipsa.
Članak 19.
Oblikovani čips-proizvodi, bez pobliže oznake, industrijski su proizvodi pravilna oblika i veličine dobiveni miješanjem suhih prerađevina od krumpira (granule, listići, brašno, škrob i slični proizvodi - najmanje 80% m/m prema ukupnoj suhoj tvari gotovog proizvoda), jestivih i modificiranih vrsta škroba, pšeničnog, rižinog ili kukuruznog brašna ili krupice i drugih mlinskih proizvoda, škrobnih i proteinskih sirovina (suhi proizvodi od soje, grahorica, mlijeka, sirutke i sl.), jestivih masti i ulja, kuhinjske soli, prirodnih začina, ekstrakata začina i aditiva za namirnice dopuštenih ovim pravilnikom s vodom, oblikovanjem tijesta u pogodne oblike, prženjem u ulju (bez ekspandiranja!) ili drugim pogodnim tehnološkim postupcima kojima se postiže okus, struktura, miris i boja svojstveni čips-proizvodima.
Članak 20.
Ako je količina osnovne sirovine (osim krumpira) u smjesi iz članka 19. ovog pravilnika veća od 50% (m/m), takvi proizvodi mogu nositi ime prema toj sirovini (npr. kukuruzni čips, sojin-čips, voćni-čips, rižin-čips i sl.).
U nazivu čipsa i čips-proizvoda koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu dopušteno je isticanje pobliže oznake pripadnosti podskupini snack-proizvoda na engleskom izvorniku (chips) ili temeljno svojstvo hruskavosti (crispy).
Članak 21.
Čips i čips-proizvodi koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

 1. moraju biti ujednačena izgleda i specifične težine, lomne i hruskave strukture, karakteristične boje, ugodna okusa i mirisa svojstvenih upotrijebljenim osnovnim i dodatnim sirovinama, primjereni upotrebljenoj tehnologiji u njihovu dobivanju, te deklariranom okusu svojstvenom upotrijebljenim začinima, mješavinama i ekstraktima začina, aditiva ili prirodnom izvorniku,
 2. ne smiju sadržavati više od 4% (m/m) vode u gotovom proizvodu,
 3. ne smiju sadržavati više od 3,5% (m/m) kuhinjske soli u gotovom proizvodu,
 4. ne smiju sadržavati više od 48% (m/m) masti i ulja u gotovom proizvodu, te
 5. moraju biti upakirani i osigurani u prometu na način koji jamči očuvanje temeljnih zahtjeva i upotrebnu vrijednost proizvoda prema točkama 1. do 4. ovog članka u deklariranom roku valjanosti na pakovini.

Članak 22.
Čips-proizvodi koji u gotovom proizvodu sadrže manje od 25% (m/m) masti i ulja mogu se stavljati u promet na domaćem tržištu s oznakom "lagani", ili slično.
2. Flips proizvodi
Članak 23.
Flips-proizvodi (flips) su, u smislu ovog pravilnika, potpuno ekspandirani, suhi i hruskavi proizvodi različita oblika i senzorskih svojstava, dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupcima direktne ili indirektne ekspanzije škrobnih i srodnih sirovina za neposrednu ljudsku potrošnju.
Dijele se na:

 1. neposredno ekspandirane flips-proizvode koji se dobivaju od jedne ili više škrobnih i srodnih sirovina odgovarajuće kakvoće i vlažnosti, koje mogu ekspandirati (kukuruzna krupica, rižin lom, žitne prekrupe, krumpirove granule, odmašćena soja i sl.), termoekstruzijom, ekspanzijom (eksplozijom), oblikovanjem, sušenjem, oplemenjivanjem različitim dodacima i punjenjima (slatkim i slanim) te pakiranjem gotovih proizvoda, i
 2. posredno ekspandirane flips-proizvode koji se dobivaju miješanjem s vodom ili drugim odgovarajućim prehrambenim tekućinama osnovnih i dodatnih škrobnih sirovina, dodataka, začina i aditiva dopuštenih ovim pravilnikom, termoekstruzijom, hlađenjem i oblikovanjem poluproizvoda (peleta), njihovim sušenjem, prženjem u ulju ili drugim tehnološkim postupcima, soljenjem i/ili aromatiziranjem, te pakiranjem gotovih proizvoda.

Članak 24.
Ako se u promet na domaćem tržištu stavljaju poluproizvodi peleti iz članka 23. stavka 2. ovog pravilnika radi pripravljanja flipsa u kućanstvu ili ugostiteljstvu, taj podatak mora biti vidljivo istaknut na pakovini tog proizvoda sukladno članku 5. ovog pravilnika.
Deklaracija za te proizvode mora sadržavati naputak za njihovu uporabu.
Članak 25.
Ako je količina osnovne sirovine (kukuruzne krupice, krumpirove granule, lomljene riže, bezmasne soje i sl., posebice kod direktno ekspandiranog flipsa) ili smjese osnovnih i dodatnih sirovina veća od 50% (m/m) gotovog proizvoda takvi proizvodi mogu u prometu nositi ime prema toj sirovini ili smjesi sirovina (npr. kukuruzni flips, flips od punih žita, krumpirov flips, sojin flips i sl.).
Članak 26.
U proizvodnji flips-proizvoda mogu se upotrebljavati uljni preljevi i punjenja s mljevenim kikirikijem, jezgrastim voćem, sirom i drugim dodacima, čokolada, šećerni preljev, preljev s karamelom i drugi preljevi karakteristični za konditorske proizvode, kao nosioci osnovnih senzorskih svojstava flips-proizvoda.
Podatak o temeljnim značajkama upotrijebljenih preljeva i punjenja može se na odgovarajući način isticati na pakovini u nazivu proizvoda (npr. flips s okusom kikirikija, flips s čokoladom, karamelom, sirom i sl.).
Članak 27.
Flips-proizvodi koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu moraju odgovarati ovim temeljnim zahtjevima:

 1. moraju biti potpuno ekspandirani,
 2. ne smiju sadržavati više od 35% (m/m) masti ili ulja, više od 5% (m/m) vode, niti više od 5% (m/m) kuhinjske soli u gotovom proizvodu,
 3. moraju udovoljavati i općim temeljnim zahtjevima za snack-proizvode (članci 12. do 15. ovog pravilnika), a na njih se na odgovarajući način primjenjuju i posebne odredbe o temeljnim zahtjevima za oblikovane čips-proizvode prema članku 21. ovog pravilnika, osim točaka 2, 3 i 4. za koje se primjenjuju odredbe točke 2. ovog članka.

Članak 28.
Flips-proizvodi koji u gotovom proizvodu sadrže manje od 15% (m/m) masti ili ulja mogu se stavljati u promet na domaćem tržištu s oznakom "lagani".
Flips-proizvodi koji se dobivaju neposredno ekspanzijom ili bez prženja u ulju, a sadrže manje od 2% (m/m) masti ili ulja u gotovom proizvodu mogu se stavljati u promet na domaćem tržištu s oznakom "bez masnoća", "bez ulja" i slično.
3. Ekspandirana žita
Članak 29.
Ekspandirana žita su, u smislu ovog pravilnika, snack-proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupkom potpune ekspanzije ("ispucavanje", "kokičanje"), soljenjem i/ili aromatiziranjem cijelih, zrelih i zdravih plodova žita za neposrednu ljudsku potrošnju.
Članak 30.
U proizvodnji ekspondiranih žita dopuštena je uporaba samo cijelih i zdravih zrna žita za neposrednu ljudsku potrošnju (kukuruz kokičar, pšenica za kuhanje, oljuštena riža i sl.), jestivih masti i ulja, kuhinjske soli, prirodnih začina, ekstrakata začina i aditiva za prehrambene proizvode dopuštenih ovim pravilnikom.
Ako se ekspandirana žita stavljaju u promet aromatizirana ili oplemenjena slanim, začinskim ili slatkim preljevima, na njih se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 26. ovog pravilnika.
Članak 31.
Pod nazivom "kokice", bez pobliže oznake, ili "slane kokice" u promet se stavljaju snack-proizvodi dobiveni ispucavanjem kukuruza kokičara odgovarajućih svojstava ("pucavca"), uz dodatak jestivih ulja i/ili masti i soljenjem do odgovarajućeg okusa specifičnog za svježe kokice.
U nazivu tog proizvoda dopušteno je isticanje oznake "popcorn".
Članak 32.
Ekspandirana žita, koja se stavljaju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

 1. moraju biti bez stranih okusa i mirisa, nečistoća stranog porijekla, zrna drugih žita te oštećenih zrna iznad granice dopuštenih posebnim pravilnikom o kakvoći žita za neposrednu ljudsku potrošnju.
 2. moraju biti potpuno ekspandirana do najmanje peterostrukog volumena osnovne sirovine
 3. ne smiju sadržavati manje od 70% (m/m) ekspandiranih žita, više od 4% (m/m) vode, niti više od 5% (m/m) kuhinjske soli u gotovom proizvodu
 4. moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima za snack-proizvode (iz članaka 12., 13., 14. i 15. ovog pravilnika), a na njih se na odgovarajući način primjenjuju i odredbe iz članka 21. ovog pravilnika.
 5. Prženi plodovi, sjemenke i srodni proizvodi

Članak 33.
Prženi plodovi, sjemenke i srodni proizvodi su, u smislu ovog pravilnika, snack-proizvodi dobiveni suhim prženjem i/ili prženjem u ulju, soljenjem i/ili aromatiziranjem čistih, zrelih, normalno razvijenih, probranih i zdravih jezgri kikirikija, lješnjaka, badema, indijskog oraha i drugih jezgrastih plodova; oljušetnih sjemenki suncokreta i bundevskih koštica, te posebnim tehnološkim postupkom obrađenih plodova soje, nahuta i srodnih sirovina.
Članak 34.
U promet se mogu stavljati prženi neoljušteni plodovi kikirikija te soljeni i prženi plodovi pistacije (pistaća), sjemenke suncokreta i koštice bundeve.
Članak 35.
Prženi plodovi, sjemenke i srodni proizvodi, koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

 1. moraju biti ujednačene veličine i oblika te jednoliko prženi do karakteristične boje, okusa i mirisa svojstvenih upotrijebljenim osnovnim sirovinama
 2. ne smiju biti stranog mirisa i neugodnog okusa, posebice užegli, pljesnivi, natruli ili s drugim mehanički ili biološki oštećenim zrnima koja mogu nepovoljno utjecati na njihova senzorska svojstva
 3. ne smiju sadržavati netipična, nepravilno razvijena, smežurana, polomljena i oštećena zrna iznad količina dopuštenih za sirovine upotrijebljene za njihovu proizvodnju sukladno članku 12. stavak 1. i stavku 1. točki 1. ovog članka
 4. ne smiju sadržavati više od 3,5% (m/m) kuhinjske soli u gotovom proizvodu i temeljnih zahtjeva i uporabnu vrijednost proizvoda prema stavku 1. točkama 1. do 3. ovog članka u deklariranom roku valjanosti na pakovini.

Ako je u proizvodnji prženih plodova, sjemenki i srodnih proizvoda primijenjena tehnika pakiranja u vakuumu, atmosferi inertnog plina ili drugi postupci za povećanje roka valjanosti, taj podatak mora biti istaknut na pakovini.
Članak 36.
Odredbe članka 35. ovog pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na proizvode iz članka 34. i mješavine snack-proizvoda u kojima se upotrebljavaju plodovi, sjemenke i srodni proizvodi.
5. Mješavine snack-proizvoda
Članak 37.
Mješavine snack-proizvoda su, u smislu ovog pravilnika, snack-proizvodi dobiveni miješanjem dvaju ili više snack-proizvoda sa ili bez dodataka suhog voća, plodova, sjemenki i srodnih proizvoda te ostalih snack-proizvoda.
Članak 38.
Deklaracija na pakovini mješavine snack-proizvoda mora, pored podataka iz članka 5. ovog pravilnika, sadržavati i popis upotrijebljenih snack-proizvoda i dodatnih sirovina (suho voće, neprženi plodovi, sjemenke i sl.) prema opadajućem redoslijedu upotrijebljenih količina.
Osnovne značajke senzorskih svojstava mješavine snack-proizvoda (slatko, slano i sl.) mogu se na prikladan način isticati na pakovini.
6. Ostali snack-proizvodi
Članak 39.
Pod nazivom snack, u smislu ovog pravilnika, mogu se na domaćem tržištu stavljati u promet i drugi proizvodi koji udovoljavaju temeljnim zahtjevima prema člancima 2. i 6. ovog pravilnika.
Članak 40.
Ekspandirana žita i žitne pahuljice za doručak, njihove mješavine sa suhim voćem, prženim i mljevenim jezgrastim plodovima i drugim dodacima i slični proizvodi, smatraju se snack-proizvodima u smislu ovog pravilnika.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Početkom primjene ovog pravilnika mijenja se članak 228. Pravilnika o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva, te pektinskih preparata ("Narodne novine", broj 53/91), tako da se iz tog članka briše riječ "čips", a prestaju važiti članak 11. točka 8. i članak 39. Pravilnika o kvaliteti keksa i proizvoda srodnih keksu ("Narodne novine" broj 53/91).
Članak 42.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1997. godine.
Klasa: 383-01/97-03/15
Urbroj: 558-02/1-97-1
Zagreb, 24. travnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti