POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - provedba pravila - pravilnik o vojnoj - pročišćeni tekst pravilnika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE,
OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
Proglašavam Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997.
Broj: 081-97-2086/1
Zagreb, 18. prosinca 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na određene osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj.
(2) Ovim se Zakonom uređuje i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe.
(3) Promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka oporezuje se po ovom Zakonu, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.
Članak 2.
Posebni porezi iz članka 1. ovoga Zakona prihod su Državnog proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
(1) Predmet oporezivanja su određeni osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, a u smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

  1. osobni automobil - motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunano sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i tako da ima pojačanu prohodnost ili kao "kombi-vozilo" kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz karoserije osobnog automobila,
  2. novi osobni automobil smatra se osobni automobil koji nije bio registriran ni korišten. Pod registracijom se razumijeva godišnja registracija,
  3. motocikl - motorno vozilo s dva kotača, s bočnom prikolicom i bez nje, i motorno vozilo na tri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg,
  4. plovilo - brod ili brodica (jahta) i čamac unutarnje plovidbe koje služi razonodi, športu ili rekreaciji,
  5. zrakoplov - svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka što se odbija od površine zemlje, koja služi za privatne svrhe.

(2) Predmet oporezivanja je promet ili drugi način stjecanja upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 4.
(1) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona je uvoznik ili proizvođač.
(2) Porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona je kupac ili stjecatelj.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 5.
(1) Porezna osnovica posebnog poreza je određeni osobni automobil i motocikl ovisno o snazi motora mjereno u kilovatima (kW), plovilo ovisno o dužini mjereno u metrima i zrakoplov ovisno o broju sjedala.
(2) Porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je tržišna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju.
(3) Porezna uprava provjerava tržišnu vrijednost iskazanu u ispravama o stjecanju, pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana poreznu osnovicu utvrđuje na temelju procjene.
V. VISINA POREZA
Članak 6.
(1) Posebni porez plaća se na:

1. osobne automobile:
_ _________________

Snaga motora u kW Posebni porez u kunama

preko do nove upotrebljavane
_ _________________

55 75 3.000,00 2.000,00

75 90 7.000,00 5.000,00

90 110 15.000,00 11.000,00

110 30.000,00 22.000,00
_ _________________

2. motocikl
_ _________________

Snaga motora u kW Posebni porez

preko do u kunama
_ _________________

6 20 2.000,00

20 55 4.000,00

55 75 7.000,00

75 10.000,00
_ _________________

3. plovilo

3.1. bez kabine
_ _________________

Dužina plovila u metrima Posebni porez

preko do u kunama
_ _________________

8 12 6.000,00

12 15 12.000,00

15 24.000,00
_ _________________

3.2. s kabinom
_ _________________

Dužina plovila u metrima Posebni porez

preko do u kunama
_ _________________

8 12 15.000,00

12 15 45.000,00

15 90.000,00
_ _________________

4. zrakoplov
_ _________________

Broj sjedala Posebni porez

preko do u kunama
_ _________________

1 4 7.000,00

5 12 35.000,00

13 50 70.000,00

50 150.000,00
_ _________________

(2) Posebni porez na plovila do osam metara dužine ne plaća se pod uvjetom da snaga motora ne prelazi 35 kilovata (kW).
(3) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se po stopi od pet posto (5%).
VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT POSEBNIH POREZA
Članak 7.
(1) Posebne poreze ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva na osnovi uzajamnosti.
(2) Posebni porez na promet iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ne plaćaju daroprimatelji i nasljednici prvog nasljednog reda.
(3) Ako porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona izveze proizvode na koje je plaćen posebni porez, u skladu s ovim Zakonom, ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza uz dokaz o izvozu i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovačkim propisima.
VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE
Članak 8.
(1) Porezna obveza posebnog poreza na proizvode iz članka 1. stavak 1. ovoga Zakona pri uvozu nastaje danom nastanka obveze plaćanja carine, a kod proizvođača u trenutku isporuke.
(2) Porezna obveza posebnog poreza na promet iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona nastaje u trenutku kupnje ili stjecanja.
(3) Porezni obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih: osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova mora nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana kupnje ili stjecanja.
VIII. PLAĆANJE POSEBNIH POREZA
Članak 9.
(1) Posebni porez na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se uvoze obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi postupak uvoznog carinjenja zajedno s obračunom i naplatom carine, prema propisima o obračunu i naplati carine.
(2) Posebni porez na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj porezni obveznik plaća u roku od trideset (30) dana od dana isporuke.
(3) Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se u roku od 15 dana od dana nastanka obveze. Posebni porez na promet obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu ili prebivalištu poreznog obveznika.
(4) Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu iz stavka 3. ovoga članka ne može se obaviti registracija.
IX. NADZOR
Članak 10.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem posebnih poreza propisanih ovim Zakonom obavljaju Porezna uprava i Financijska policija.
X. POSTUPOVNE ODREDBE
Članak 11.
(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93., 95/94., 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96.).
(2) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, carinarnica će postupiti u skladu s odredbama Carinskog zakona koje propisuju postupak naknadnog obračuna carine i donošenja rješenja o naplati i vraćanju carine koja nije bila obračunata ili je obračunata u manjoj ili većoj svoti od propisane.
XI. OVLAŠTENJA
Članak 12.
Ministar financija može donositi propise kojima se podrobnije uređuje primjena odredbi ovoga Zakona.
XII. KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
(1) Porezni obveznik proizvođač iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna, ako posebni porez ne obračuna, ne uplati, ne uplati u propisanom roku i ne uplati na propisani način.
(2) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 20% porezne osnovice ako ne prijavi nastanak porezne obveze plaćanja posebno poreza na promet iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ili taj porez ne uplati u propisanom roku.
XIII. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 14.
Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na uvoz automobila ("Narodne novine", br. 51/94.).
Članak 15.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.
Klasa: 410-19/97-01/01
Zagreb, 12. prosinca 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti