POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - provedba prava - urješenje o izdavanju - ispravak pravilnika zagreb ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O STUDENTSKOM ZBORU
Proglašavam Zakon o studentskom zboru, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1997.
Broj: 081-97-2089/1
Zagreb, 18. prosinca 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
O STUDENTSKOM ZBORU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj Zakon uređuje položaj, ustrojstvo i tijela studentskog zbora, izvore financiranja za ispunjenje programa rada studentskih zborova, pravni položaj studentskih udruga, način izbora i rada predstavnika studenata u tijelima uprave visokih učilišta, odnosno ustanova čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visoke naobrazbe (u daljnjem tekstu: sveučilišne ustanove) te studentsku iskaznicu.
Na pitanja koja ovim Zakonom nisu drukčije uređena primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe Zakona o visokim učilištima te Zakona o udrugama.
Članak 2.
Temeljne zadaće studentskog zbora jesu sudjelovanje studenata u tijelima uprave visokog učilišta, odnosno sveučilišnih ustanova, te briga o:
- ustroju i provedbi studentskih programa na području visoke naobrazbe, znanosti, kulture, športa, tehničke kulture i drugih područja od interesa za studente,
- ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata,
- imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih je članica Republika Hrvatska,
- davanju prijedloga o praćenju i poboljšanju položaja studenata (ekonomskog i socijalnog),
- davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente,
- drugim zakonom ili statutom određenim zadaćama.
II. USTROJSTVO I TIJELA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 3.
Studentski zbor ustrojava se kao studentski zbor sveučilišta ili studentski zbor veleučilišta (u daljnjem tekstu: studentski zbor sveučilišta) te studentski zbor svih visokih škola izvan sastava veleučilišta (u daljnjem tekstu: studentski zbor visokih škola).
Studentski zbor sveučilišta čine studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima koje ustrojavaju i izvode sveučilišta, odnosno veleučilišta te visoka učilišta u njihovu sastavu.
Studentski zbor visokih škola čine studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima koje ustrojavaju i izvode visoke škole izvan sastava veleučilišta (u daljnjem tekstu: visoka škola).
Studentski zbor sveučilišta te studentski zbor visokih škola pravne su osobe, s pravima, obvezama i odgovornostima koje uređuje ovaj Zakon i statut studentskog zbora.
Članak 4.
Studentski zborovi sveučilišta imaju podružnice na fakultetima, umjetničkim akademijama, sveučilišnim i veleučilišnim odjelima i visokim školama u sastavu sveučilišta, odnosno veleučilišta (u daljnjem tekstu: fakultet).
Studentski zbor visokih škola ima podružnice na visokim školama.
Podružnicu studentskog zbora na fakultetu, odnosno visokoj školi čine svi studenti koji studiraju na dodiplomskom studiju koje ustrojava i izvodi to visoko učilište.
Studentski zborovi imaju sjedišta u rektoratima sveučilišta ili veleučilišta. Studentski zbor visokih škola ima sjedište pri jednoj od visokih škola, u skladu sa svojim statutom.
Podružnica studentskog zbora ima sjedište pri visokom učilištu u sastavu kojeg je ustrojena.
Visoka učilišta dužna su osigurati prostore i druge uvjete za ispunjenje ciljeva i djelatnosti studentskog zbora.
Članak 5.
Temeljni akt studentskog zbora je statut.
Statut studentskog zbora donosi skupština studentskog zbora na prijedlog predsjedništva studentskog zbora.
Suglasnost na statut daje upravno vijeće sveučilišta ili veleučilišta, odnosno Rektorski zbor za studentski zbor visokih škola.
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo studentskog zbora, način odlučivanja njihovih tijela te druga pitanja od značenja za rad studentskog zbora u skladu s ovim Zakonom.
Članak 6.
Tijela studentskog zbora su skupština i predsjedništvo studentskog zbora.
Statutom studentskog zbora mogu se utvrditi i druga tijela.
Članak 7.
Predsjednici podružnica studentskih zborova na fakultetu čine skupštinu studentskog zbora sveučilišta.
Predsjednici podružnica studentskih zborova na visokim školama čine skupštinu studentskog zbora visokih škola.
Skupština:

 1. donosi statut studentskog zbora,
 2. donosi opće akte,
 3. bira studentske predstavnike u sveučilišni senat,
 4. bira stručna tijela studentskog zbora,
 5. predlaže pristupnike upravnom vijeću sveučilišta za imenovanje predstavnika studenata u upravna vijeća sveučilišnih ustanova,
 6. bira predsjednika,
 7. donosi proračun,
 8. raspravlja o izvješću o radu i poslovanju studentskog zbora, o zaključnom računu, te o tome donosi odluke,
 9. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom studentskog zbora.

Skupštinu saziva predsjednik skupštine. Predsjednika skupštine biraju članovi skupštine tajnim glasovanjem na vrijeme od jedne godine.
Skupština donosi odluke na način i u postupku propisanom statutom.
Članak 8.
Ukupan broj studentskih predstavnika u sveučilišnom senatu i u drugim tijelima sveučilišta utvrđuje se statutom sveučilišta.
Članak 9.
Na rad studentskih predstavnika u sveučilišnom senatu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 21. ovoga Zakona.
Članak 10.
Predsjedništvo studentskog zbora sveučilišta čine izabrani studentski predstavnici u sveučilišni senat.
Predsjedništvo studentskog zbora visokih škola čine izabrani studentski predstavnici u skladu sa statutom studentskog zbora.
Predsjedništvo:

 1. predlaže statut studentskog zbora,
 2. predlaže opće akte,
 3. bira predsjednika i njegovog zamjenika,
 4. podnosi skupštini izvješće o radu i poslovanju studentskog zbora,
 5. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom studentskog zbora.

Predsjedništvo saziva po potrebi predsjednik predsjedništva.
Predsjedništvo donosi odluke na način i u postupku propisanom statutom.
Članak 11.
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se, na vrijeme od jedne godine, tajnim glasovanjem na sjednici koju saziva predsjednik predsjedništva studentskog zbora najkasnije jedan mjesec prije isteka svog mandata.
Za predsjednika i njegovog zamjenika izabrani su studenti koji dobiju najveći broj glasova.
Članak 12.
Predsjednik predsjedništva studentskog zbora zastupa i predstavlja studentski zbor, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik.
Predsjednik skupštine studentskog zbora predstavlja skupštinu.
III. UPISNIK STUDENTSKIH ZBOROVA
Članak 13.
Studentski zbor upisuje se u upisnik studentskih zborova.
Danom upisa u upisnik studentski zbor stječe svojstvo pravne osobe i može početi obavljati svoju djelatnost.
Članak 14.
Upisnik studentskih zborova vodi Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Upisnik studentskih zborova je javan.
Ministarstvo znanosti i tehnologije izdaje potvrdu o upisu studentskih zborova u upisnik najkasnije trideset dana od podnošenja prijave.
Sadržaj, oblik i način vođenja upisnika studentskih zborova te postupak upisa i brisanja iz upisnika studentskih zborova propisuje ministar znanosti i tehnologije.
IV. NADZOR NAD RADOM STUDENTSKIH ZBOROVA
Članak 15.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata studentskih zborova obavlja Ministarstvo znanosti i tehnologije u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad namjenskom uporabom novčanih sredstava studentskih zborova obavlja se u skladu s posebnim propisima.
Predsjedništvo studentskog zbora podnosi upravnom vijeću visokog učilišta na kojem djeluje, odnosno Rektorskom zboru za visoke škole, posebno izvješće o svom radu i utrošku svih sredstava kojima raspolaže tijekom školske godine.
V. FINANCIRANJE I IMOVINA STUDENTSKIH ZBOROVA
Članak 16.
Studentski zbor stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz sljedećih izvora:
- putem visokog učilišta pri kojemu djeluje studentski zbor, iz sredstava visokog učilišta ili sredstva koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni rad za posebne programe koje predlažu podružnice studentskih zborova,
- iz prihoda od pokretne i nepokretne imovine,
- od zaklada, fundacija i darovnica,
- iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama studentskog zbora.
Troškove poslovanja studentskog zbora i međunarodne suradnje financiraju visoka učilišta iz sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visoke naobrazbe.
Članak 17.
Studentski zbor odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.
VI. STUDENTSKA ISKAZNICA
Članak 18.
Studentska iskaznica izdaje se, na njen zahtjev, svakoj osobi koja stekne status studenta dodiplomskog studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, u skladu sa zakonom.
Iskaznica je neprenosiva, vrijedi jednu godinu te se automatski obnavlja ako student ispunjava svoje obveze.
Sadržaj, oblik, način vođenja upisnika izdanih iskaznica, korištenje i prava koja stječe posjednik iskaznice propisuje ministar znanosti i tehnologije.
VII. IZBORI STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA
Članak 19.
Podružnica studentskog zbora na fakultetu neposredno bira studentske predstavnike u fakultetsko vijeće, odnosno u odgovarajuće vijeće umjetničke akademije, sveučilišnog ili veleučilišnog odjela i visoke škole (u daljnjem tekstu: fakultetsko vijeće).
Broj studentskih predstavnika i njihovih zamjenika koji se biraju u fakultetsko vijeće utvrđuje se na način da svaka godina studija bira po jednog predstavnika i zamjenika. Ako visoko učilište ustrojava i izvodi više studija, način izbora predstavnika svake godine studija utvrđuje se statutom ili općim aktom visokog učilišta.
Podružnica studentskog zbora na fakultetu bira neposredno studentske predstavnike i u druga tijela propisana statutom ili drugim općim aktom visokog učilišta. Ako statutom ili općim aktom nije drukčije propisano, izbori se provode u postupku propisanom za izbor studentskih predstavnika u fakultetsko vijeće.
Članak 20.
Mandat studentskog predstavnika, odnosno njegovog zamjenika u fakultetskom vijeću traje dvije školske godine.
Ako izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, zamjenik preuzima njegovu dužnost bez posebnog izbora.
Članak 21.
Studentski predstavnici ravnopravno sudjeluju s ostalim članovima fakultetskog vijeća u radu fakultetskog vijeća, osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti.
Članak 22.
Studentski predstavnici izabrani u fakultetsko vijeće te njihovi zamjenici čine predsjedništvo podružnice studentskog zbora na fakultetu.
Predsjedništvo podružnice studentskog zbora na fakultetu bira predsjednika i njegova zamjenika tajnim glasovanjem na sjednici koju saziva predsjednik predstavništva.
Za predsjednika i njegova zamjenika izabrani su studenti koji dobiju najveći broj glasova.
Članak 23.
Izbore za studentske predstavnike u fakultetsko vijeće raspisuje dekan.
Izbori se provode krajem mjeseca studenoga tekuće školske godine.
Izbori se provode po izbornim jedinicama. Izbornu jednicu čine svi upisani studenti pojedine godine dodiplomskog studija.
Ako visoko učilište ustrojava i izvodi više studija izborna jedinica ustrojava se na način propisan statutom.
Članak 24.
Popis birača sastavlja se za svaku izbornu jedinicu.
Članak 25.
Popis birača utvrđuje povjerenstvo za izradbu popisa birača koje ima tri člana.
Članove povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže predsjedništvo podružnice studentskog zbora na fakultetu, a imenuje dekan.
Članak 26.
Izbore za studentske predstavnike provodi izborno povjerenstvo podružnice studentskog zbora na fakultetu (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo fakulteta) te birački odbori koji se osnivaju za svaku izbornu jedinicu.
Izborno povjerenstvo fakulteta čine tri člana. Članovi imaju svoje zamjenike. Članove i njihove zamjenike izbornog povjerenstva fakulteta imenuje dekan. Članove povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata dekan imenuje na prijedlog predsjednika studentskog zbora na fakultetu.
Birački odbor ima najmanje tri člana. Članovi imaju svoje zamjenike. Članove biračkih odbora i njihove zamjenike imenuje izborno povjerenstvo fakulteta iz redova studenata izborne jedinice za koju se birački odbor imenuje.
Članak 27.
Pristupnike za studentske predstavnike u fakultetsko vijeće, iz redova svih upisanih studenata dodiplomskog studija, mogu predlagati studentske udruge ili studenti upisani u popis birača izborne jedinice davanjem pravovaljanih potpisa.
Kada studenti, odnosno udruge predlažu pristupnike za studentske predstavnike u fakultetsko vijeće, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti potpise od najmanje jedan posto studenata upisanih u popis birača izborne jedinice.
Članak 28.
Izborno povjerenstvo fakulteta će na temelju svih pravovaljano istaknutih prijedloga sastaviti listu pristupnika i njihovih zamjenika za svaku izbornu jedinicu posebno.
Na listu pristupnika izborne jedinice pristupnici za studentskog predstavnika unose se abecednim redom prezimena. Uz pristupnika za studentskog predstavnika navodi se njegov zamjenik.
Izborno povjerenstvo fakulteta dužno je javno objaviti liste pristupnika i njihovih zamjenika najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.
Članak 29.
Glasovanje za izbor studentskih predstavnika u fakultetsko vijeće obavlja se na biračkim mjestima.
Biračka mjesta i trajanje glasovanja određuje izborno povjerenstvo uz prethodno pribavljenu suglasnost dekana. Trajanje glasovanja studenata iznosi jedan dan, a najmanje 12 sati.
Izborno povjerenstvo fakulteta dužno je najkasnije tri dana prije izbora objaviti biračka mjesta i vrijeme glasovanja.
Članak 30.
Glasovanje se obavlja osobno i tajno.
Glasovanje se obavlja glasačkim listićima.
Tiskanje glasačkih listića obavlja se pod nadzorom izbornog povjerenstva fakulteta.
Članak 31.
Glasački listić sadrži:

 1. ime i prezime te jedinstveni matični broj građana pristupnika za studentskog predstavnika i njegova zamjenika,
 2. godinu i smjer studija.

Na glasačkom listiću navode se predloženici onim redom kojim su navedeni na listi pristupnika. Ispred imena i prezimena svakog pristupnika za studentskog predstavnika i njegova zamjenika stavlja se redni broj.
Članak 32.
Rezultate izbora za studentske predstavnike i njihove zamjenike u fakultetsko vijeće utvrđuje izborno povjerenstvo fakulteta.
Izborno povjerenstvo fakulteta zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima te utvrditi rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta.
Članak 33.
Izbori po izbornim jedinicama valjani su ako je glasovalo najmanje deset posto upisanih birača. U slučaju da izborima pristupi manje od deset posto upisanih birača, izborni postupak se ponavlja u roku od 30 dana. U ponovljenom postupku izbori su valjani bez obzira na broj upisanih birača koji su glasovali.
Za studentskog predstavnika izabran je pristupnik koji je dobio najveći broj glasova.
Ako su dva ili više pristupnika dobili jednaki broj glasova, izbori će se ponoviti u roku od 30 dana. U ponovljenim izborima glasuje se samo između tih pristupnika.
Članak 34.
Svaki student ima pravo uložiti obrazloženi prigovor zbog nepravilnosti u postupku davanja prijedloga i u postupku izbora studentskih predstavnika u roku od dva dana, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.
Obrazloženi prigovor iz stavka 1. podnosi se izbornom povjerenstvu fakulteta. Izborno povjerenstvo fakulteta dužno je prigovor s cjelokupnom dokumentacijom dostaviti, u roku od dva dana, povjerenstvu za prigovore sveučilišta.
Povjerenstvo za prigovore sveučilišta čine tri člana koje imenuje rektor. Povjerenstvo za prigovore sveučilišta dužno je u roku od tri dana od uredno primljenog prigovora donijeti odluku o prigovoru.
Članak 35.
Na izbor studentskih predstavnika u nastavničko vijeće i rad studentskih predstavnika u nastavničkom vijeću visoke škole na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Zakona o izborima studentskih predstavnika u fakultetsko vijeće i rad studentskih predstavnika u fakultetskom vijeću.
VIII. PREDSJEDNIŠTVO HRVATSKIH STUDENTSKIH ZBOROVA
Članak 36.
Predsjedništvo hrvatskih studentskih zborova usklađuje rad svih studentskih zborova na zajedničkim programima, raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za studente svih visokih učilišta posebice o aktivnostima u međunarodnoj suradnji.
Članak 37.
Članove Predsjedništva hrvatskih studentskih zborova čine predsjednici predsjedništva studentskih zborova sveučilišta te predsjednik studentskog zbora visokih škola.
U radu Predsjedništva hrvatskih studentskih zborova ravnopravno sudjeluju i predstavnici studenata sveučilišta izvan Republike Hrvatske na kojima od ukupno upisanih studenata najmanje jednu trećinu čine pripadnici hrvatskog naroda.
Članak 38.
Predsjedništvo hrvatskih studentskih zborova radi na sjednicama. Sjednice saziva i vodi predsjednik Predsjedništva hrvatskih studentskih zborova.
Članovi Predsjedništva hrvatskih studentskih zborova biraju predsjednika na vrijeme od jedne godine i to svake školske godine iz drugog studentskog zbora, u skaldu sa svojim poslovnikom o radu.
Predsjedništvo hrvatskih studentskih zborova donosi poslovnik o radu, uz suglasnost Rektorskog zbora.
IX. STUDENTSKE UDRUGE
Članak 39.
Studenti mogu osnivati udruge u svezi s kulturnim, športskim, strukovnim i ostalim djelatnostima na visokim učilištima.
Udruge iz stavka 1. ovoga članka mogu se osnovati prema odredbama Zakona o udrugama nakon što se upišu u Upisnik studentskih udruga. Upisnik studentskih udruga vodi se pri Ministarstvu znanosti i tehnologije.
Sadržaj i način vođenja Upisnika studentskih udruga propisuje ministar znanosti i tehnologije.
Članak 40.
Programi udruga mogu se financirati iz sredstava proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva znanosti i tehnologije i uz pribavljeno mišljenje predsjedništva studentskog zbora sveučilišta za programe udruga koje djeluju na području sjedišta sveučilišta.
Za programe udruga koje djeluju na području sjedišta više sveučilišta mišljenje daje Predsjedništvo hrvatskih studentskih zborova.
Plan financiranja programa udruga u pravilu objedinjuje upravno vijeće sveučilišta u okviru proračuna sveučilišta i predlaže proračun Vijeću za novčanu potporu visokog školstva prema odredbama posebnog zakona.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Visoka će učilišta, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uskladiti odredbe svojih statuta i drugih općih akata s odredbama ovoga Zakona.
Članak 42.
Studentski predstavnici izabrani u studentskim podružnicama na fakultetima i visokim školama po propisima do stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju predstavnici svojih izbornih jedinica do isteka svog mandata.
Članak 43.
Rektori visokih učilišta i predsjednik rektorskog zbora dužni su najkasnije u roku od jednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sazvati skupštinu studentskog zbora.
Skupštinu iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednici predsjedništva podružnica studentskih zborova.
Skupština studentskog zbora tajnim glasovanjem bira svoje predsjedništvo i druge predstavnike u skladu s ovim Zakonom i statutom sveučilišta ili veleučilišta.
Predsjedništvo studentskog zbora bira svog predsjednika tajnim glasovanjem na svojoj prvoj sjednici koja se održava na dan izbora prema stavku 2. ovoga članka.
Članak 44.
Predsjednik Rektorskog zbora dužan je u roku od jednog mjeseca od izbora većine članova Predsjedništva hrvatskih studentskih zborova, na način propisan ovim Zakonom, sazvati ustrojbenu sjednicu Predsjedništva za prvo imenovanje predsjednika Predsjedništva hrvatskih studentskih zborova.
Članak 45.
Studentski zborovi osnovani po propisima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju upisani u Upisnik studentskih zborova i nastavljaju sa radom u skladu s ovim Zakonom.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje postojati Hrvatski studentski zbor kao pravna osoba, prestaje vrijediti njegov statut i briše se iz Upisnika studentskih zborova.
Mandat predsjednika i članova predsjedništva studentskih zborova sveučilišta i veleučilišta traje do prve sjednice skupštine studentskog zbora i izbora predsjednika predsjedništva.
Članak 46.
Ministar će donijeti provedbene propise za primjenu ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
Članak 47.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o studentskom zboru ("Narodne novine", br. 57/96.).
Članak 48.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-04/96-01/04
Zagreb, 12. prosinca 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti