POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - javno pravo - naredba o izgledu - odluka o nacionalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 31. stavaka 1. i 2. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine donijela
ODLUKU
O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE ZADAR
TEMELJNE ODREDBE
I.
Ovom Odlukom osniva se Lučka uprava Zadar (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) radi upravljanja, izgradnje i korištenja putničke luke Zadar.
Luka Zadar prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.
II.
Lučka uprava iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom Lučka uprava Zadar.
Engleski naziv Lučke uprave glasi: Port of Zadar Authority.
Sjedište je u Zadru, Liburnijska obala b.b.
III.
Lučka uprava obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o morskim lukama.
Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ove točke ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost lučke uprave utvrđene Zakonom o morskim lukama.
LUČKO PODRUČJE
IV.
Lučko područje luke Zadar nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave čini:
a) kopneni dio
Obuhvaća područje od južnog korijena mosta u pravcu zapada širine 5 m, te slijedi sjeverni rub č. zem. 10764/1 do svjetionika. Nadalje, granica ide zapadnim rubom č. zem 10763 u širini 5 m do ograde graničnog prijelaza, te obuhvaća ograđeni plato graničnog prijelaza i završava u točki na južnom korijenu carinskog gata.
Navedeno obuhvaća dio č. zem. 10763 i 10764/1 k.o. Zadar.
b) morski dio
Sidrište je omeđeno spojnicom točaka
A. 440 06,6ž N 0150 10,9ž E
B. 440 07,4ž N 0150 12,2ž E
C. 440 06,9ž N 0150 13,0ž E
D. 440 06,0ž N 0150 12,0ž E
Morski akvatorij je omeđen spojnicom točaka
A. južni korijen carinskog gata do
B. 440 07ž 07žž N 0150 13ž 20žž E
C. 440 07ž 10žž N 0150 13ž 24žž E
D. crveno lučko svjetlo lukobran
E. 440 07ž 05žž N 0150 13ž 54žž E
F. 440 07ž 01žž N 0150 14ž 01žž E
G. sredina mosta
LUČKE DJELATNOSTI
V.
Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) jesu:

  1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodova i plutajućih objekata;
  2. ukrcaj i iskrcaj putnika, vozila i tereta;
  3. ostale gospodarske djelatnosti za koje se daje koncesija na lučkom području su:

- pružanje usluga putnicima,
- agencijska i špediterska djelatnost,
- lučko tegljenje,
- servis lučke mehanizacije,
- održavanje objekata podgradnje i nadgradnje,
- korištenje objekata podgradnje, nadgradnje i morskog akvatorija,
- opskrba brodova i brodica.
Koncesija se dodjeljuje za svaku od djelatnosti iz stavka 1. ove točke.
TIJELA LUČKE UPRAVE
VI.
Tijela Lučke uprave jesu Upravno vijeće i ravnatelj.
VII.
Sastav, ovlasti i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom o morskim lukama.
Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna.
VIII.
Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu o morskim lukama i Statutu Lučke uprave.
Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke uprave utvrđeni su Zakonom o morskim lukama.
Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
IX.
Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.
SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD
X.
Lučka uprava stječe pravo uporabe i korištenja na objektima navedenim u Popisu podgradnje i nadgradnje koji je sastavni dio ove Odluke, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama".
Sredstva iz stavka 1. ove točke ne čine imovinu Lučke uprave.
XI.
Lučka uprava stječe pravo na novčana sredstva i sva dospjela nenaplaćena sredstva za usluge, upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a preuzima obveze koje su nastale zbog izgradnje i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje društvenog poduzeća "Luka" Zadar, a koja su utvrđena bilancom na dan 31. prosinca 1996. godine, nakon izrade diobene bilance, a najkasnije do 15. ožujka 1997. godine.
Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.
XII.
Sredstva za redovnu djelatnost Lučke uprave sukladno Zakonu o morskim lukama čine:
a) lučke pristojbe;
b) naknade od koncesija za obavljanje djelatnosti iz točke V. ove Odluke;
c) naknade od novih koncesija koje daje Lučka uprava;
d) sredstva proračuna Republike Hrvatske;
e) ostali prihodi.
Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.
XIII.
Danom upisa u sudski registar Lučka uprava stječe pravo na sredstva iz točaka XI. i XII. ove Odluke.
XIV.
Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.
XV.
Dobit koju u poslovanju ostvari Lučka uprava koristi se isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje.
XVI.
Statutom Lučke uprave uredit će se unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, prava i obveze osnivača i Lučke uprave koja nisu uređena Zakonom o morskim lukama i ovom Odlukom, način odlučivanja pojedinih tijela Lučke uprave, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Lučke uprave.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
XVII.
Lučka uprava preuzima dio potrebnih zaposlenika koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zaposleni u društvenom poduzeću "Luka" Zadar, na poslovima iz nadležnosti Lučke uprave.
XVIII.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Lučke uprave u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Vlada Republike Hrvatske podnijet će u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zahtjev ovlaštenim tijelima iz članka 35. Zakona o morskim lukama da u roku 15 dana imenuje u skladu sa Zakonom o morskim lukama po jednog člana Upravnog vijeća.
XIX.
Upravno vijeće Lučke uprave donijet će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke Statut Lučke uprave.
Upravno vijeće Lučke uprave dužno je u roku 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.
XX.
Ministar pomorstva, prometa i veza imenovat će u roku 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke privremenog ravnatelja Lučke uprave koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.
XXI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 342-21/97-01/02
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 13. veljače 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti