POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - propisni list - ispravak zakona izmjene - zakon o preuzimanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Na temelju članka 25. Statuta Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine", br. 56/94. i 2/95.), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 7. redovnoj sjednici održanoj 12. prosinca 1997. godine, donijela je
ODLUKU
O OBVEZNICIMA, VISINI I OSNOVICI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se obveznici, visina i osnovice doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (u daljnjem tekstu: doprinos), način obračunavanja i plaćanja, te nadzor nad obračunom i uplatom doprinosa.
Članak 2.
Obveznici plaćanja doprinosa su fizičke i pravne osobe, članovi Hrvatske obrtničke komore, koji obavljaju obrt odnosno dopuštene gospodarske djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o obrtu.
Fizičke osobe postaju obveznici plaćanja doprinosa upisom u obrtni registar, a pravne osobe postaju obveznici plaćanja doprinosa danom izdavanja rješenja iz članka 8. stavka 2. Zakona o obrtu.
Članovi Hrvatske obrtničke komore prestaju biti obveznici plaćanja komorskog doprinosa s danom brisanja obrta iz obrtnog registra.
Obveznici plaćanja doprinosa su fizičke i pravne osobe, dragovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore, koji obavljaju druge djelatnosti ako svojim radom unapređuju rad i poslovanje obrta od dana prijema u članstvo Hrvatske obrtničke komore do dana isčlanjenja iz Hrvatske obrtničke komore.
Članak 3.
Doprinos za fizičke osobe, obveznike plaćanja doprinosa, iznosi:
- u paušalnom iznosu mjesečno 12,00 kuna, i
- 0,40% od dohotka odnosno dobiti.
Doprinos za pravne osobe, obveznike plaćanja doprinosa, iznosi 0,357% od isplaćenih plaća i naknada plaća odnosno od dobiti ili viška prihoda nad rashodima ako nemaju iskazane isplate plaća.
Članak 4.
Osnovica doprinosa koji se plaća po stopi od 0,40% za fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, jest dohodak od obrta utvrđen prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, a za fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, jest dobit utvrđena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.
Osnovica doprinosa koji se plaća po stopi od 0,357%:
a) za pravne osobe, obveznike plaćanja doprinosa, su isplaćene plaće i naknade plaća uposlenicima,
b) za pravne osobe, obveznike plaćanja doprinosa koji nemaju iskazane obračunate i isplaćene plaće i naknade, jest dobit utvrđena prema odredbama Zakona o porezu na dobit, a za pravne osobe koje nisu obveznici poreza na dobit, jest višak prihoda nad rashodima.
Članak 5.
Doprinos u paušalnom iznosu, obveznici, fizičke osobe, uplaćuju prema sjedištu obveznika na uplatni račun broj:
30100-842-...-5236
Na mjesto "..." upisuje se oznaka sjedišta ispostave Porezne uprave s naznakom "Komorski doprinos u paušalnom iznosu". U poziv na broj odobrenja u predpolje upisuje se "12" kao temeljni model plaćanja i u polje matični broj građana (13 znamenaka).
Doprinos po stopi od 0,40% kao i doprinos po stopi od 0,357% obveznici plaćanja doprinosa, fizičke i pravne osobe, obračunavaju i uplaćuju mjesečno s dospijećem petnaesti dan u tekućem mjesecu za protekli mjesec na račun broj:
30100-842-...-5241
Na mjesto "..." upisuje se oznaka grada u kojem je sjedište županije, s naznakom "Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće". U poziv na broj odobrenja:
a) obveznici plaćanja doprinosa fizičke osobe na obrascu platnog prometa koji koriste u predpolje upisuju "12" kao temeljni model plaćanja i u polje matični broj građana (13 znamenaka).
b) obveznici plaćanja doprinosa, pravne osobe, na obrascu platnog prometa koji koriste u predpolje upisuju "05" kao temeljni model plaćanja i u polje matični broj pravne osobe.
Fizičke osobe i pravne osobe, obveznici plaćanja doprinosa od dohotka odnosno dobiti, tijekom godine uplaćuju predujam doprinosa od dohotka odnosno dobiti a konačni obračun obavljaju u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dohodak odnosno poreza na dobit.
Doprinos u paušalnom iznosu, obveznici fizičke osobe, uplaćuju u rokovima dospijeća prema slijedećem rasporedu:
_ ___________________________________

Nadnevak u tekućoj godini Zaduženje za
_______________________________

Tromjesečje zaduženja dospijeća razdoblje
_ ___________________________________

I 15. 01. 31. 01. siječanj-ožujak
_ ___________________________________

II 15. 04. 30. 04. travanj-lipanj
_ ___________________________________

III 15. 07. 31. 07. srpanj-rujan
_ ___________________________________

IV 15. 10. 31. 10. listopad-prosinac
_ ___________________________________

Članak 6.
Za neuplaćene doprinose u roku dospjelosti zaračunavaju se zatezne kamate prema Zakonu o zateznim kamatama i uredbi o visini stope zatezne kamate.
Za više plaćene iznose doprinosa obveznici imaju pravo zatražiti povrat više plaćenih iznosa doprinosa s pripadajućom kamatom iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 7.
Obveznici plaćanja doprinosa iz članka 2. ove odluke dužni su do konca veljače u tekućoj godini za proteklu godinu uz godišnju poreznu prijavu priložiti Obrazac KD-Obračun komorskog doprinosa od ------ do ----- 19 --- godine.
Obrazac KD s naputkom za popunjavanje sastavni je dio ove odluke.
Obveza iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na 1997. godinu.
Članak 8.
Područna obrtnička komora je dužna Hrvatskoj obrtničkoj komori za pripadajuća udruženja obrtnika i sebe do 30. studenoga tekuće godine za iduću godinu dostaviti odluke o visini doprinosa.
Pregled visine doprinosa u paušalnim iznosima pod nazivom "Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori" sastavni je dio ove odluke.
Članak 9.
Ključeve raspodjele doprinosa u paušalnim iznosima izrađuju područne obrtničke komore, a za doprinos od dohotka, dobiti ili plaće izrađuje Hrvatska obrtnička komora.
Područne obrtničke komore dužne su dostavljati ključeve raspodjele Hrvatskoj obrtničkoj komori do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.
Kontrolu ključeva raspodjele doprinosa u paušalnim iznosima obavlja Hrvatska obrtnička komora.
Zavod za platni promet će temeljem ključeva raspodjele iz stavka 1. ovoga članka raspoređivati uplaćene iznose doprinosa na račune korisnika doprinosa.
Članak 10.
Nadzor nad obračunom i naplatom doprinosa obavlja Hrvatska obrtnička komora.
Članak 11.
Hrvatska obrtnička komora može poslove praćenja i naplate doprinosa povjeriti Poreznoj upravi.
Članak 12.
Područne obrtničke komore s pripadajućim udruženjima obrtnika dužne su ažurno voditi evidencije obveznika plaćanja doprinosa i odgovarajuće podatke dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori i nadležnim tijelima.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Broj: 130-2-1997.
Zagreb, 12. prosinca 1997.
Predsjednik
Josip Šajnović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti