POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune propisa - pravilnik o stručnom - odluka o ograničenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 13. i 16. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 29/94, 9/95, 108/95 i 108/96), ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija donose:
PRAVILNIK
O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA I NEPOSREDNE ISPLATE NAKNADE ZA KVALITETNO POLJOPRIVREDNO SJEME, NPK MINERALNA GNOJIVA I KONZERVE SARDINA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja i neposredne isplate naknade te propisuju obrasci popisa korisnika naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana, krumpira (u daljnjem tekstu: kvalitetno poljoprivredno sjeme), sve vrste NPK mineralnih gnojiva (u daljnjem tekstu: NPK gnojiva) i konzerve sardina u ulju i umaku od povrća (u daljnjem tekstu: sardina konzerve).
Članak 2.
(1) Kosirnici naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK gnojiva iz domaće proizvodnje su pravne i fizičke osobe koje ih koriste za proizvodnju u poljoprivredi na teritoriju Republike Hrvatske, a ostvaruju svoja prava kupnjom sjemena od registriranih dorađivača sjemena odnosno proizvođača NPK gnojiva, na način da dorađivači odnosno proizvođači umanje korisnicima prodajne cijene proizvoda iz članka 14. točke 1. i 2. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", broj 29/94, 9/95, 108/95 i 108/96).
(2) Korisnici naknade su i proizvođači sardina konzervi za prodane i isporučene količine tog proizvoda na domaćem tržištu ili u izvozu.
Članak 3.
(1) Naknada se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za isplatu Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.
(2) Uz zahtjev za isplatu naknade obvezno se prilaže:

  1. obračun naknade posebno iskazan za svaku vrstu kvalitetnog poljoprivrednog sjemena, NPK gnojiva i sardina konzervi po jedinici proizvoda i za ukupne količine proizvoda,
  2. fakturu o prodaji proizvoda korisniku odnosno obračun i potvrdu primitka u slučaju isporuke kvalitetnog poljoprivrednog sjemena za vlastite potrebe, na kojima je obračunato umanjenje cijene za iznos naknade za svaku vrstu i količinu proizvoda,
  3. dokument o isporuci proizvoda korisniku uz fakturu za koji se traži naknada, ovjeren potpisom i pečatom korisnika odnosno čitljivim potpisom ovlaštenog prijevoznika,
  4. izjavu da je roba isporučena korisniku, da se zahtjev za naknadu podnosi prvi puta i da proizvod potječe iz domaće proizvodnje, odnosno da su sardina konzerve proizvedene od domaćeg ulova plave ribe,
  5. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda za platni promet, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(3) Rok za dostavu zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, za isplatu naknade s potrebitom dokumetacijom je dvadeset dana od zadnjeg dana u obračunskom mjesecu.
Članak 4.
Naknada za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK gnojiva i sardina konzerve isplaćuje se na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - sredstva za novčane poticaje i naknade, a u korist žiro računa korisnika naknade.
Članak 5.
(1) Korisnik naknade je obvezan voditi pravilan, uredan i pravovremeni popis korisnika i ostvarenih naknada na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
(2) Ukoliko se ne vodi popis iz stavka 1. , te ukoliko taj popis nije točan i potpun korisnik naknade ne može ostvariti isplatu iste.
Članak 6.
Nadzor nad primjenom ovoga Pravilnika glede isplate novčanih naknada provode inspektori proračunskog nadzora Ministarva financija i inspektori unutarnjeg nadzora Ministarstva poljoprivrede i šumarstva shodno odredbama članka 17. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu.
Članak 7.
Za sjemensku robu na koju je ostvarena naknada, a naknadno je od korisnika vraćena dorađivaču, dorađivač je dužan u roku 15 dana od povratka izvršiti povrat naknade za tu količinu sjemena na račun Ministarstva iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Članak 8.
Dorađivač kvalitetnog poljoprivrednog sjemena odnosno proizvođač NPK gnojiva dužan je početkom kalendarske godine dostaviti Ministarstvu cjenik po vrstama, sortama i hibridima poljoprivrednog sjemena odnosno cjenik NPK gnojiva po formulacijama i mjesecima za tekuću godinu.
II. KAZNENE ODREDBE
Članak 9.
(1) Novčanom kaznom u visini od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako je naknadu obračunala protivno odredbama članka 3. i 7. ovoga Pravilnika.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u visini od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.
Članak 10.
(1) Novčanom kaznom u visini od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako se nije pridržavala odredaba članka 5. i 8. ovoga Pravilnika.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u visini od 1.500,00 do 2.500,00 kuna .
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina ("Narodne novine", br. 19/95).
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/19
Urbroj: 525-01-97-01
Zagreb, 31. siječnja, 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti