POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune propisa - nomenklature poljoprivrednih informator - rješenjee kojim se ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997.
Broj: 081-97-1145/1
Zagreb, 8. srpnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI
Članak 1.
U Zakonu o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine", broj 50/95.) u članku 8. točki 4. riječ: "donese" zamjenjuje se riječju: "donose".
Članak 2.
U članku 10. stavku 1. iza riječi: "pokreće" dodaje se riječ: "inspekcijski".
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) Inspekcijski postupak iz stavka 1. ovoga članka pokreće se zaključkom."
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 3.
U članku 13. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"(2) Ako inspektor ne nađe povredu zakona ili drugog propisa, zaključkom će obustaviti inspekcijski postupak."
Članak 4.
U članku 14. stavku 1. podstavku 7. riječi: "odjelima učenika ili drugih polaznika u nadziranoj ustanovi" i zarez iza tih riječi brišu se, a podstavak 14. mijenja se i glasi:
" - ako se učenički izlet ili ekskurzija ne planira ili ne organizira u skladu s propisima ili uputama nadležnoga tijela, ili ako se organizira bez prethodne suglasnosti roditelja ili skrbnika,".
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"(3) Ako nedostatak iz podstavka 14. stavka 1. ovoga članka ne bude otklonjen u ostavljenome roku, inspektor će zabraniti provedbu učeničkog izleta ili ekskurzije."
Članak 5.
U članku 15. stavku 1. dodaje se podstavak 3. koji glasi:
" - poništenje, ukidanje ili proglašenje ništavnim upravnoga ili drugog pojedinačnog akta, ako utvrdi da su za poništenje, ukidanje ili proglašenje akta ništavnim ispunjeni uvjeti propisani zakonom."
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Ako se naredba iz stavka 1. ovoga članka ne provede u ostavljenom roku, poništenje, ukidanje, odnosno proglašenje ništavnim provest će inspektor."
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"(3) Na poništenje, ukidanje, odnosno proglašavanje akata ništavnim primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisano drukčije."
Članak 6.
U članku 16. točka 2. mijenja se i glasi:
"2. da u njoj poslove obavlja osoba koja je radni odnos zasnovala suprotno zakonu, drugom propisu ili normativu, odnosno standardu, ili koja nije zasnovala radni odnos, ili koja je raspoređena na obavljanje poslova suprotno zakonu ili na zakonu utemeljenom propisu, ili s kojom je sklopljen ugovor o djelu za obavljanje poslova za koje se takav ugovor ne može sklopiti, ili za koje je ugovor sklopljen suprotno zakonu ili na zakonu utemeljenom propisu;".
Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
"7. upis, odnosno ispis učenika ili drugog polaznika, ako utvrdi da upis, odnosno ispis nije proveden u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom, natječajem ili odobrenjem nadležnoga tijela."
Članak 7.
U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Ako utvrdi kršenje obveze iz radnog odnosa, inspektor će odgovornoj osobi poslodavca predložiti izdavanje pisanoga upozorenja s ukazom na mogućnost redovitoga otkaza, a ako se takvo upozorenje već prije izdavalo ili ako je učinjena osobito teška povreda radne obveze, predložit će redoviti, odnosno izvanredni otkaz."
U stavku 3. riječ: "Zahtjev" zamjenjuje se riječju: "Prijedlog".
Članak 8.
Članak 25. mijenja se i glasi:
"Zapisnik i rješenje inspektor je dužan dostaviti županijskom uredu nadležnom za poslove školstva, ravnatelju i predsjedniku školskog odbora te zaposleniku kojemu se naređuje radnja, zabranjuje rad ili nalaže druga obveza. Zapisnik i rješenje dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključenja zapisnika, osim u slučajevima iz članka 28. stavka 4. i članka 29. ovoga Zakona."
Članak 9.
Članak 30. mijenja se i glasi:
"(1) Osoba ovlaštena za pokretanje inspekcijskog postupka samostalna je u odlučivanju o pokretanju, a inspektor u vođenju postupka, obavljanju radnja i poduzimanju mjera za koje je ovlašten.
(2) Nitko ne smije koristeći se službenim položajem ili na drugi način osobi ovlaštenoj za pokretanje inspekcijskog postupka naređivati, sprečavati je ili ometati u pokretanju postupka, niti smije inspektoru naređivati, sprečavati ga ili ometati u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnja za koje je ovlašten."
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 600-04/94-02/01
Zagreb, 27. lipnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti