POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izdanja propisa - obvezatne upute osl ii - ispravak pravilnika online ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRUČNO-
-PEDAGOŠKOM NADZORU
Proglašavam Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997.
Broj: 081-97-1144/1
Zagreb, 8. srpnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se stručno-pedagoški nadzor, uvjeti i način njegova obavljanja, te ovlasti stručno-pedagoškog nadzornika, odnosno druge osobe koja obavlja poslove stručno-pedagoškog nadzora (u daljnjem tekstu: školski nadzornik).
Članak 2.
Stručno-pedagoški nadzor sustavno je i organizirano stručno praćenje ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa, organizacije i izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u školskim ustanovama te stručnog i pedagoškog rada odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (u daljnjem tekstu: nastavnici).
Članak 3.
Stručno-pedagoški nadzor obavlja se u školskim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost odgoja i naobrazbe, u granicama djelokruga Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prosvjete).
II. ŠKOLSKI NADZORNIK
Članak 4.
Stručno-pedagoški nadzor provode državni službenici u zvanju školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika.
Zvanje školskog nadzornika, odnosno višeg školskog nadzornika izjednačuje se sa zvanjem savjetnika, odnosno višeg savjetnika.
Stručno-pedagoški nadzor može provoditi i osoba koja nije državni službenik ako ispunjava uvjete za školskog nadzornika prema odredbama ovoga Zakona.
Osobu iz stavka 3. ovoga članka ovlašćuje ministar prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: ministar prosvjete).
Aktom iz stavka 4. ovoga članka i odgovarajućim ugovorom pobliže se uređuju ovlaštenja i položaj osobe iz stavka 3. ovoga članka.
Članak 5.
Školski nadzornik iz članka 4. ovoga Zakona može biti osoba koja, pored općih uvjeta za prijem u državnu službu, ima:
- odgovarajuću visoku stručnu spremu i pedagoško-psihološku naobrazbu,
- najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima odgoja i naobrazbe.
Viši školski nadzornik može biti osoba koja osim uvjeta iz podstavka 1. stavka 1. ovoga članka ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i naobrazbe.
Što se smatra odgovarajućom vrstom stručne spreme školskog nadzornika utvrđuje ministar prosvjete.
Članak 6.
Školski nadzornik samostalan je u obavljanju poslova stručno-pedagoškog nadzora.
Školski nadzornik odgovoran je ako propusti obaviti nadzor ili ako prekorači ovlasti utvrđene ovim Zakonom.
Članak 7.
Školski nadzornik ima iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo i ovlasti.
Obrazac iskaznice iz stavka 1. ovoga članka i način njezina izdavanja propisuje ministar prosvjete.
III. OBAVLJANJE STRUČNO-
-PEDAGOŠKOG NADZORA
Članak 8.
Stručno-pedagoški nadzor obavlja se:
- uvidom u izvođenje godišnjeg plana i programa rada školske ustanove,
- neposrednim praćenjem izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
- uvidom u pedagošku evidenciju i dokumentaciju,
- razgovorom s učenicima, roditeljima, nastavnicima i članovima stručnih tijela školske ustanove.
Članak 9.
U obavljanju stručno-pedagoškog nadzora školski nadzornik nadzire osobito:
- izvođenje i ostvarivanje godišnjeg plana i programa školske ustanove,
- organizaciju i planiranje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
- stručnu uporabu udžbenika, nastavnih pomagala i opreme,
- ispunjenost pedagoških i metodičko-didaktičkih zahtjeva i mjerila u izvođenju nastave,
- provođenje ispita i ocjenjivanja učenika.
Članak 10.
Osim poslova iz članka 9. ovoga Zakona, školski nadzornik:
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog sustava,
- predlaže mjere za unapređivanje organizacije, planiranja i metoda rada školske ustanove,
- pruža stručnu pomoć nastavnicima i skrbi o njihovu stručno-pedagoškom usavršavanju,
- prati rezultate odgojno-obrazovnog rada školske ustanove i razinu usvojenih znanja i vještina učenika,
- potiče učenička natjecanja i prati ostvarivanje eksperimentalnih programa,
- ocjenjuje funkcionalnost školskog prostora i opreme te predlaže mjere za njihovo osuvremenjavanje,
- prati rad stručnih tijela školske ustanove.
Članak 11.
Školski nadzornik dužan je pravodobno obavijestiti ravnatelja školske ustanove o vremenu obavljanja nadzora.
Iznimno, stručno-pedagoški nadzor može se obaviti bez obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, ako to zahtijeva svrha nadzora.
Ravnatelj školske ustanove i nastavnik, čiji rad se nadzire, dužni su školskom nadzorniku dati na uvid zatraženu dokumentaciju i evidenciju, druge podatke i obavijesti potrebne radi nadzora, te osigurati druge uvjete za nesmetano obavljanje nadzora.
Članak 12.
O obavljenom stručno-pedagoškom nadzoru školski nadzornik sastavlja nalaz.
Nalaz iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

  1. opis utvrđenog stanja,
  2. mjere koje u školskoj ustanovi valja poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka,
  3. mjere koje se predlažu nadležnom tijelu uprave,
  4. rokove izvršenja mjera.

Nalaz mora biti jasan. Prije utvrđivanja nalaza školski nadzornik obavezno razmatra utvrđeno stanje s ravnateljem, nastavnikom ili stručnim tijelom školske ustanove.
Nalaz se uvijek dostavlja županijskom uredu nadležnom za poslove školstva, ravnatelju školske ustanove i nastavniku na čiji se rad odnosi.
Osobe i stručno tijelo iz stavka 3. ovoga članka mogu izjaviti primjedbe na nalaz školskog nadzornika Ministarstvu prosvjete.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Akte iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona ministar prosvjete donijet će u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Obrazac iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona ministar prosvjete propisat će u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 14.
Osoba zatečena u zvanju stručno-pedagoškog nadzornika stupanjem na snagu ovoga Zakona može i dalje obavljati poslove školskog nadzornika pod uvjetom da u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona položi državni stručni ispit.
Članak 15.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 600-04/96-01/01
Zagreb, 27. lipnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti