POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - proglašenja zakona - ispravak popisa tijela - naputak o ispitivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članaka 50. stavka 1. točke 1. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabae ("Narodne novine2, br. 1/97- pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

članak 1.
U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Narodne novine", BR. 46/94) u tablici 1. točki 9. koloni 4. upisuju se riječi: "poželjno manje od 1000".
U točki 11. koloni 3. riječ: "bez" zamjenjuje se brojem: "10".
U točki 14. koloni 3. riječ: "bez" briše se, a u koloni 4. upisuju se riječi. "ne smije se osjetiti miris i okus".
Iza točke 15. dodaje se nova točka 15a. koja glasi:

Organoleptička i fizikalno- Rezultati M.D.K.
kemijska svojstva izraženi u Napomene
1 2 3 4

"15a. Rezidualni klor klorit ne veći od
dioksid u mg/1 CIO2 0,2 mg/1 cio2
U točki 17. koloni 4. upisuju se riječi: "pripada toksičnim tvarima".
U točki 19. koloni 3. broj: "100" zamjenjuje se brojem "2000."
U točki 20. koloni 3. upisuje se broj "700".
U točki 21. koloni 3. upisuje se broj "300".
U točki 22. koloni 3. upisuje se broj "3000".
U točki 23. koloni 2. riječ: "LAS" briše se.
U točki 24. koloni 4. oznake: "NO2 i NO3 zamjenjuje se oznakama: "NO2 i NO3".
U točki 26. koloni 2. oznake: "8 - 12 C i "25-30 C brišu se , a u koloni 3. broj "700" briše se.
U točki 28. koloni 4. upisuju se riječi: "ovisi o tvrdoći vode"
U točki 33. koloni 4. upisuju se riječi: "ovisi o tvrdoći vode"
U točki 37. koloni 3. upisuje se broj: "150".
U točki 54. koloni 4.zamijenjuje se riječ: "referalne" sa riječi: "referentne".
U točki 58. koloni 1. iza riječi: "koliforni" dodaje se oznakama s 7 C/24h
U točki 60. koloni 1. iza riječi: "streptokoki" dodaje se oznaka:dodaje se oznaka:"37 C/72h"
U točki 62. koloni 1. iza oznake: "37 C" zamjenjuje se oznakom: 37 C/48h", a oznaka: "22 C" zamjenjuje se oznakom22 C/72h".
U točki 63. koloni 1., oznaka:"22 C" zamjenjuje se oznakom: "22 C/72h"

Članak 2.
Iza tablice 2. unapomeni (1) na kraju prve rečenice iza riječi: "laboratoriju" dodaju se riječi: "za analizu, odnosno za analizu i superanalizu ministarstva zdravstva".
Članak 3.
Tablica 3. mijenja se i glasi:

UČESTALOST UZIMANJA UZORAKA VODE ZA PIĆE

Količina ES U č e s t a l o s t Broj
isporučene mjes. god. analize točaka
vode m/dan "A" "B" na mreži
do 1.000 5.000 1 12 11 1 2
do 2.000 10.000 2 24 22 2 4
do 5.000 25.000 2 24 20 4 6
do 10.000 50.000 3 36 33 3 6
do 20.000 100.000 3 36 30 6 8
do 40.000 200.000 5 60 56 4 8
do 60.000 300.000 5 60 50 10 10
do 100.000 500.000 6 72 68 5 10
do 200.000 1.000.000 6 72 60 12 12
>200.000 >1.000.000 10 120 114 6 12+12*


Analiza "A" - u spremnicima vode za piće
- na mreži
- drugi javni vodoopskrbni objekti (zdenci, pumpe i sl.)
Analiza "B" - izvorišta
- voda nakon prerade
- ukoliko je više izvorišta vezano u jedan
sustav, uzorak vode se uzima na sabirnom mjestu (sabirni vod ili spremnik sirove vode)
- ako je na sabirnom mjestu voda zdravstveno neispravna, onda se uzorci vode uzimaju iz svakog izvorišta posebno
*= na svaki 100. 000 ES ili 20. m3/dan dva uzorka više

Članak 4.
U Prilogu I. STANDARDNE METODE u točki 7. iza riječi: "Konduktometrija" dodaje se riječ: "Elektromatrija".
Iza točke 15. dodaje se nova točka 15a koja glasi: "15a Klorit Spektrofotometrija - Ionska kromatografija (IC)"
U točkama 17., 18., 19., 22. i 23. iza riječi: "Spektrofotometrija" dodaje se oznaka "IC"
U točki 26. iza riječi: "elekt." dodaje se oznaka : "IC".
U točki 27. iza riječi "Fosfati" upisuje se riječ: "spektroftometrija - IC"
U točki 28. iza riječi "Kompleksometrija" dodaje se oznaka: "IC".
U točki 29. iza oznake: "AAS" dodaje se oznaka: "IC".
U točki 34. iza oznake: "AAS" dodaje se riječ "Spektrofotometrija".
U točki 35. i 36. iza riječi: "Spektrofotometrija" dodaju se riječi: "Plinska kromatografija".
U točki 37. iza oznake "AAS" dodaje se oznaka : "IC"
U točki 38. iza riječi "Spektrofotometrija" dodaju se riječi: "ionselekt, elektrode - "IC"
U točki 39. iza riječi: "Spektrofotometrija" dodaju se oznaka: "AAS-IC".
U točki 44. iza riječi: "ugljik" dodaju se riječi: "IR spaljivanje ".
U točki 44. iza riječi: "Spektrofotometrija" dodaje se oznaka "IC".
U točki 45. riječ: "Spektrofotometrija" zamjenjuje se oznakom: "AAS" .
U točki 48. i 50. iza riječi: "Spektrofotometrija" dodaje se oznaka "IC".
U točki 53. iza riječi : "određivanje)" dodaje se oznaka: "IC".
U točki 54. iza riječi: "fluoranthen)" dodaje se oznaka: "IC".
U točki 67. oznaka: "5000 ml" zamjenjuje se oznakom : "101".
Članak 5.
U Prilogu II NAČIN UZIMANJA UZORAKA VODE ZA ANALIZU iza naslova Mikrobiološka svojstva virusa, parazita i planktona, -stavak 7. mijenja se i glasi: "Uzorak vode za virusološku analizu uzima se u sterilnu ili dezinficiranu posudu od 10 litara, a potrebno ga je dostaviti u laboratorij u roku od 48 sati".

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-017/0028
Urbroj: 534-02-29-97-0002
Zagreb, 30 travnja 1997.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti