POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - proglašenja - odluka o jednokratnoj - ispravak odluke alineje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 82. stavka 1. podstavka 1. i 7. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" br. 83/96.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O OBAVLJANJU POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE
Članak 1.
Čuvar smije utvrditi identitet osobe koja ulazi, odnosno izlazi iz štićene građevine ili prostora.
Radi utvrđivanja identiteta osobe iz stavka 1. ovoga članka, čuvar smije zatražiti na uvid osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može utvrditi identitet osobe (u daljnjem tekstu: isprava).
Čuvar će u upisnik upisati podatke o osobi iz stavka 1. ovoga članka, a potom joj vratiti ispravu i izdati dopusnicu za ulazak u štićenu građevinu ili prostor.
Članak 2.
Osobi koja remeti propisani red i mir u štićenoj građevini ili prostoru, ili svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem dužne radnje ugrožava sigurnost štićene građevine, prostora ili osobe, čuvar će zapovijediti udaljenje s prostora ili građevine koju štiti, odnosno udaljenje od štićene osobe.
Ukoliko osoba iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po izdanoj zapovijedi, čuvar će zatražiti uredovanje policije.
Članak 3.
Osobu koja je zatečena u činjenju kaznenog djela na štićenom prostoru ili građevini, čuvar smije zadržati do dolaska policije.
Čuvar će obaviti vanjski pregled zadržane osobe radi utvrđivanja posjeduje li oružje ili predmet pogodan za napad, ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz o pokušanom ili počinjenom kaznenom djelu.
Oružje i predmete iz stavka 2. ovoga članka čuvar će oduzeti i predati policiji.
O zadržavanju osobe čuvar dostupnim sredstvima veze izvješćuje policiju i do dolaska policije postupa po zapovijedima ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova.
O zadržavanju osobe i predaji policiji čuvar će sastaviti izvješće koje sadrži:
- ime i prezime zadržane osobe,
- razlog i mjesto zadržavanja,
- način postupanja prigodom provedbe zadržavanja,
- vrijeme izvješćivanja policije,
- izdate zapovijedi ovlaštene službene osobe i vrijeme izdavanja zapovijedi,
- vrijeme predaje zadržane osobe ovlaštenim službenim osobama Ministarstva unutarnjih poslova,
- potpis čuvara.
Članak 4.
Čuvar smije obaviti pregled osoba na ulazu u čuvanu građevinu ili prostor i izlazu iz njega.
Pregled osoba sastoji se od vanjskog pregleda odjeće i ostalih predmeta (torbe, omota, prtljage i sl.).
Pregled ženske osobe može obaviti samo žena - čuvar.
Članak 5.
Čuvar smije obaviti pregled vozila na ulazu u čuvani prostor i izlazu iz njega.
Članak 6.
Prilikom pregleda osoba i vozila čuvar smije rabiti odgovarajuća tehnička pomagala (ručni i ini detektori, sustav ogledala i sl.).
Članak 7.
Pregled osobe i vozila čuvar može obaviti samo uz pristanak osobe koja se ima pregledati odnosno vlasnika ili korisnika vozila.
Ukoliko osoba koja se ima pregledati odnosno vlasnik ili korisnik vozila odbije pregled, čuvar neće dopustiti ulazak u štićeni prostor.
Članak 8.
Ovlasti čuvara utvrđene člankom 4. i člankom 5. ovoga Pravilnika ne smiju se primijeniti prema ovlaštenim službenim osobama Ministarstva unutarnjih poslova te zaposlenicima drugih tijela državne uprave koji posjećuju čuvanu građevinu ili prostor radi obavljanja službenih uradaka.
Članak 9.
Čuvar će prije uporabe tjelesne snage o tome upozoriti osobu prema kojoj kani uporabiti tjelesnu snagu.
Svladavanjem otpora osobe koja tjelesno napada čuvara, osobe ili građevine, odnosno predmete koji se štite, čuvar će prestati s uporabom tjelesne snage.
Članak 10.
U obavljanju poslova tjelesne zaštite mogu se koristiti posebno izvježbani psi-čuvari.
Psi-čuvari koriste se samo za čuvanje objekata i ne smiju se koristiti za obavljanje drugih poslova tjelesne zaštite.
Članak 11.
U obavljanju poslova tjelesne zaštite čuvar smije uporabiti vatreno oružje, pod uvjetima propisanim zakonom.
Prije uporabe vatrenoga oružja čuvar je dužan upozoriti osobu protiv koje kani uporabiti vatreno oružje i zastrašiti je pucanjem u zrak. Ako osoba niti nakon upozorenja i zastrašivanja ne prestane s napadom prema štićenoj osobi ili čuvaru, odnosno napadom na čuvane vrijednosti, građevine ili prostore, čuvar će protiv osobe uporabiti vatreno oružje.
Čuvar je dužan skrbiti da uporabom vatrenoga oružja proizvede što je moguće manje štetne posljedice, a osobito je dužan čuvati živote drugih ljudi.
Članak 12.
O uporabi tjelesne snage i vatrenoga oružja čuvar je dužan podnijeti pisano izvješće odgovornoj osobi pravne osobe u kojoj je zaposlen.
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
- vrijeme i mjesto uporabe sredstava prinude,
- ime i osobne podatke osobe prema kojoj je sredstvo primijenjeno,
- vrstu primijenjenog sredstva,
- možebitno nastale posljedice,
- ime i prezime čuvara.
Odgovorna osoba pravne osobe u kojoj je čuvar zaposlen dužna je ocijeniti opravdanost i zakonitost uporabe tjelesne snage i vatrenog oružja i o tome sastaviti bilješku na izvješću iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 13.
U obavljanju poslova tjelesne zaštite čuvar ne smije rabiti streljivo sa:
- zrnom promjera manjeg od 9 mm (0.357 inča),
- zapaljivim zrnom, zrnom s punom metalnom košuljicom (tzv. FMJ zrno) te
- zrnom koje je namijenjeno probijanju zaštitnog prsluka ili oklopa.
Čuvar je dužan dva puta godišnje obaviti vježbovno gađanje bojnim streljivom kratkim vatrenim oružjem kojim je zadužen.
Članak 14.
Čuvar kratko vatreno oružje kojim je zadužen obvezno nosi u prikladnim koricama s kopčom, bez naboja u cijevi.
Čuvar koji poslove tjelesne zaštite obavlja u radnoj odori dužan je oružje nositi na vidljiv način, u koricama boje različite od odore, koje su smještene iznad odore.
Članak 15.
Čuvari koji poslove tjelesne zaštite obavljaju u smjenama dužni su obavljati primopredaju oružja i streljiva na način propisan općim aktom pravne osobe u kojoj su zaposleni.
Čuvari koji obavljaju poslove pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira, dragocjenih kovina i metala primopredaju oružja obavljaju na mjestima propisanim općim aktom iz stavka 1. ovoga članka.
Primopredaju obavljaju čuvari neposredno, ili se ona obavlja s odgovornom osobom pravne osobe u kojoj su zaposleni.
Primopredaja oružja obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu ("Narodne novine" br. 79/92.).
Članak 16.
Čuvari mogu poslove tjelesne zaštite obavljati samo na temelju izdanog radnog naloga.
Radni nalog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži slijedeće podatke:
- ime i prezime čuvara,
- radno mjesto,
- registarski broj kratkog vatrenog oružja kojim je čuvar zadužen,
- vrijeme smjene,
- raspored po danima,
- potpis i ovjera odgovorne osobe.
Članak 17.
Pravna osoba u kojoj je čuvar zaposlen dužna je čuvaru osigurati radnu odoru.
Kroj i boja radne odore te uvjeti nošenja odore moraju biti propisani općim aktom pravne osobe u kojoj je čuvar zaposlen.
Članak 18.
Novčanom kaznom od 5000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. za obavljanje poslova tjelesne zaštite koristi pse - napadače (članak 10. stavak 2.),
 2. ne provede obvezno vježbovno gađanje bojnim streljivom (članak 13. stavak 2.),
 3. ne donese opći akt o načinu primopredaje oružja i streljiva (članak 15. stavak 1.),
 4. ne izda radni nalog propisanog sadržaja čuvaru (članak 16.).

Za prekršaj iz stavka 1. novčanom kaznom od 1000 do 5000 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 19.
Novčanom kaznom od 1000 do 5000 kuna kaznit će se za prekršaj čuvar:

 1. ako ne upiše u propisani upisnik podatke o osobi koja ulazi u štićenu građevinu ili prostor ili ako zadrži ispravu osobe prigodom utvrđivanja njene istovjetnosti (članak 2. stavak 3.),
 2. ako ne zadrži osobu zatečenu u činjenju kaznenog djela na štićenom prostoru ili građevini do dolaska policije (članak 3. stavak 1.),
 3. ako ne obavi vanjski pregled zadržane osobe (članak 3. stavak 2.),
 4. ako ne oduzme od zadržane osobe oružje ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz o pokušanom ili počinjenom kaznenom djelu, ili takve oduzete predmete ne preda policiji (članak 3. stavak 3.),
 5. ako ne postupi po zapovijedi ovlaštene službene osobe Ministarstva (članak 3. stavak 4.),
 6. ako ne sastavi ili sastavi nepotpuno izvješće o zadržavanju osobe i predaji policiji (članak 3. stavak 5.),
 7. prekorači dopuštene granice uporabe tjelesne snage, odnosno uporabi tjelesnu snagu prema djeci, teškim invalidima, bolesnim osobama i ženama trudnoća kojih je vidljiva, ili ne prestane s primjenom tjelesne snage kada je osoba prema kojoj je uporabljena tjelesna snaga prestala s pružanjem otpora (članak 9.),
 8. ne podnese pisano izvješće o uporabi tjelesne snage i vatrenog oružja (članak 12. stavak 1.),
 9. rabi streljivo uporaba kojega je zabranjena (članak 13.),
 10. u obavljanju poslova tjelesne zaštite nosi kratko vatreno oružje s nabojem u cijevi (članak 14. stavak 1.),
 11. ne obavi primopredaju oružja i streljiva na način i na mjestima propisanim općim aktom pravne osobe (članak 15. stavak 1. i 2.),
 12. u obavljanju poslova tjelesne zaštite nema kod sebe radni nalog (članak 16.).

Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nošenju odore zaposlenika zaštitarskih trgovačkih društava ("Narodne novine" br. 91/95.).
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-29661/1-97.
Zagreb, 29. srpnja 1997.
Ministar
Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti