POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izbor pravnih odluka - rješenje dopunama rješenja - propisi ovlaštenih hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 13, članka 21. stavak 2., članka 61. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93), članka 51. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 46/97 - pročišćeni tekst), te članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 2. srpnja 1997. godine donio je
ODLUKU
O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O KUPLJENIM ODNOSNO PRODANIM DEVIZAMA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
I.
Ovlaštene banke i štedionice (u daljnjem tekstu: banke i štedionice) dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske podatke o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu na način i u rokovima propisanim ovom Odlukom.
II.
Izvješća iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju podatke o:

  1. svim kupnjama i prodajama deviza između banke i domaćih pravnih osoba kao i osoba iz članka 4. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, te banke i stranih pravnih osoba;
  2. svim kupnjama i prodajama deviza neposredno između banaka i štedionica;
  3. svim kupnjama i prodajama deviza i efektive između banaka i štedionica i domaćih i stranih fizičkih osoba, uključivo i kupnje i prodaje efektive kod ugovornih mjenjača.

III.
Izvješća se dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske do 12 sati sljedećeg radnog dana od dana obavljene kupoprodaje, odnosno zaključene kupoprodaje deviza i efektive.
IV.
Podatke iz točke II. pod 1) banke dostavljaju na Obrascu br. 1, koji je sastavni dio ove Odluke.
Kupnja deviza iskazuje se u ukupnom iznosu za svaku valutu, uz obvezno iskazivanje i ukupne protuvrijednosti izvršene isplate u domaćoj valuti.
Prodaja deviza iskazuje se u ukupnom iznosu za svaku valutu, uz obvezno iskazivanje i ukupne protuvrijednosti ostvarene naplate u domaćoj valuti.
V.
Podatke iz točke II. pod 2) banke i štedionice dostavljaju na Obrascu br. 2, koji je sastavni dio ove Odluke.
Kupnja i prodaja deviza neposredno između banaka i banaka i štedionica iskazuje se također pojedinačno po valutama uz navedenu protuvrijednost u domaćoj valuti, s tim da se kod svake kupnje odnosno prodaje neposredno između banaka u napomeni na kraju Obrasca br. 2 navede kojoj banci je prodan određeni iznos deviza odnosno od koje banke je kupljen određeni iznos deviza.
Podaci ne uključuju kupnje i prodaje bankama, koje se plaćaju u drugoj konvertibilnoj valuti (devizne arbitraže), već samo kupnje i prodaje strane valute uz naplatu protuvrijednosti u domaćoj valuti.
Podaci ne uključuju kupljene ili prodane devize Narodnoj banci Hrvatske po bilo kojoj osnovi.
VI.
Podatke iz točke II. pod 3) banke i štedionice dostavljaju na Obrascu br. 3, koji je sastavni dio ove Odluke.
U prvom dijelu Obrasca br. 3 pod a) iskazuju se kupnje i prodaje deviza između banke i štedionice i domaćih i stranih fizičkih osoba u ukupnom iznosu za svaku valutu uz obvezno iskazivanje i ukupne protuvrijednosti za svaku valutu izvršene isplate odnosno ostvarene naplate u domaćoj valuti.
VII.
Za svaku pojedinu kupnju ili prodaju deviza i efektive u smislu ove Odluke, banke i štedionice moraju imati uredno odloženu dokumentaciju.
VIII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu ("Narodne novine" br. 99/93).
IX.
Ova Odluka stupa na snagu 30. rujna 1997. godine.
O.br. 396/97.
Zagreb, 2. srpnja 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.
Obrazac 1

Naziv banke/štedionice ------------
Matični broj ---------------------

IZVJEŠĆE O KUPNJI ODNOSNO PRODAJI
DEVIZA

na dan --------------
- u apsolutnim iznosima strane valute
- u apsolutnim iznosima kn
KUPNJA PRODAJA
Red. Šifra Oznaka Iznos Iznos Iznos Iznos
broj valute valute (val) (kn) (val) (kn)
1 2 3 4 5 6 7
KONTROLNI ZBROJ:

Obrazac 2
Naziv banke/štedionice ------------
Matični broj ---------------------

IZVJEŠĆE O KUPNJI ODNOSNO PRODAJI DEVIZA NEPOSREDNO IZMEĐU BANAKA I BANAKA I ŠTEDIONICA

na dan --------------
- u apsolutnim iznosima strane valute
- u apsolutnim iznosima kn
KUPNJA PRODAJA
Red. Šifra Oznaka Iznos Iznos Iznos Iznos
broj valute valute (val) (kn) (val) (kn)
1 2 3 4 5 6 7


KONTROLNI ZBROJ:
Napomena:Obrazac 3

Naziv banke/štedionice ------------
Matični broj ---------------------

IZVJEŠĆE O KUPNJI ODNOSNO PRODAJI
DEVIZA I EFEKTIVE IZMEĐU BANAKA I
ŠTEDIONICA S FIZIČKIM OSOBAMA

na dan --------------
- u apsolutnim iznosima strane valute
- u apsolutnim iznosima kn
KUPNJA PRODAJA
Red. Šifra Oznaka Iznos Iznos Iznos Iznos
broj valute valute (val) (kn) (val) (kn)
1 2 3 4 5 6 7


KONTROLNI ZBROJ:
b) TRANSAKCIJE U EFEKTIVI


KONTROLNI ZBROJ:

UPUTA O POPUNU OBRAZACA BR. 1,2,3
Osnovne napomene za popunjavanje sva tri obrasca:
a) unose se zaokruženi iznosi bez decimalnih mjesta;
b) podaci se mogu dostavljati nakon 14,00 sati za ostvarene kupoprodaje toga dana, a najkasnije do 12,00 sati sljedećeg dana;
c) podatke treba obvezno unositi pisaćim strojem ili PC-em;
d) na kraju obrasca br. 1 i 2, te na kraju prvog i drugog dijela obrasca br. 3 treba unijeti KONTROLNI ZBROJ kolona 4, 5, 6 i 7, što znači da se unose i zbrojevi kolone 4 i 7 bez obzira na to što se zbrajaju različite valute.
Popunjavanje Obrasca br. 1:
a) unose se SVE kupnje i prodaje deviza između banke i domaćih pravnih osoba kao i osoba iz članka 4. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, te banke i stranih pravnih osoba. Podaci se unose temeljem isprava banke o kupnji i prodaji deviza;
b) u kolonu 4 unosi se IZNOS UKUPNE KUPNJE DEVIZA ZA POJEDINU STRANU VALUTU;
c) u kolonu 5 unosi se IZNOS UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE protuvrijednosti u domaćoj valuti za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 4;
d) u kolonu 6 unosi se IZNOS UKUPNE PRODAJE DEVIZA ZA POJEDINU STRANU VALUTU;
e) u kolonu 7 unosi se IZNOS UKUPNO OSTVARENE NAPLATE protuvrijednosti u domaćoj valuti za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 6.
Popunjavanje Obrasca br. 2:
a) unose se sve kupnje i prodaje deviza između banaka međusobno i banaka i štedionica;
b) u izvješće NE TREBA UKLJUČITI KUPNJE I PRODAJE DEVIZA NARODNOJ BANCI HRVATSKE;
c) u izvješće se ne uključuju devizne arbitratraže između banaka;
d) u kolonu 4 unosi se IZNOS UKUPNE KUPNJE DEVIZA ZA POJEDINU STRANU VALUTU od drugih banaka i štedionica;
e) u kolonu 5 unosi se IZNOS UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE drugim bankama i štedionicama protuvrijednosti u domaćoj valuti za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 4;
f) u kolonu 6 unosi se IZNOS UKUPNE PRODAJE DEVIZA ZA POJEDINU STRANU VALUTU drugim bankama i štedionicama;
g) u kolonu 7 unosi se IZNOS UKUPNO OSTVARENE NAPLATE od drugih banaka i štedionica protuvrijednosti u domaćoj valuti za svaku pojedinu valutu iz kolone 6;
h) u "Napomeni" treba navesti naziv i sjedište banke odnosno štedionice, te iznos u stranoj valuti, koji je od te banke odnosno štedionica kupljen odnosno toj banci odnosno štedionici prodan, kao i protuvrijednost u kunama.
Popunjavanje Obrasca br. 3:
a) u prvi dio obrasca pod a) unose se sve kupnje i prodaje deviza ostvarene s domaćim i stranim fizičkim osobama;
b) u kolonu 4 unosi se IZNOS UKUPNE KUPNJE DEVIZA OD FIZIČKIH OSOBA ZA SVAKU POJEDINU STRANU VALUTU;
c) u kolonu 5 unosi se IZNOS UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE ZA DEVIZE FIZIČKIM OSOBAMA u domaćoj valuti za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 4;
d) u kolonu 6 unosi se IZNOS UKUPNE PRODAJE DEVIZA FIZIČKIM OSOBAMA ZA SVAKU POJEDINU STRANU VALUTU;
e) u kolonu 7 unosi se IZNOS UKUPNO OSTVARENE NAPLATE za prodane devize fizičkim osobama u domaćoj valuti za svaku pojedinu valutu iz kolone 6;
f) iza zadnjeg retka unijetih kupnji i prodaja deviza fizičkim osobama unosi se KONTROLNI ZBROJ odnosno zbroj iznosa u kolonama 4, 5, 6 i 7;
g) u drugi dio Obrasca br. 3 pod b) unose se sve kupnje i prodaje efektivnog stranog novca ostvarene između banke i štedionice i domaćih i stranih fizičkih osoba; u tim podacima trebaju biti uključene i kupnje i prodaje, koje obavljaju ugovorni mjenjači;
h) u kolonu 4 unosi se IZNOS UKUPNE KUPNJE EFEKTIVE OD FIZIČKIH OSOBA ZA SVAKU POJEDINU EFEKTIVNU VALUTU;
i) u kolonu 5 unosi se IZNOS UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE ZA OTKUPLJENU EFEKTIVU od fizičkih osoba u domaćoj valuti za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 4;
j) u kolonu 6 unosi se IZNOS UKUPNE PRODAJE EFEKTIVE FIZIČKIM OSOBAMA ZA SVAKU POJEDINU EFEKTIVNU VALUTU;
k) u kolonu 7 unosi se IZNOS UKUPNO OSTVARENE NAPLATE za prodanu efektivnu valutu fizičkim osobama u domaćoj valuti za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 6;
l) iza zadnjeg retka unijetih kupnji i prodaja efektive fizičkim osobama unosi se KONTROLNI ZBROJ odnosno zbroj iznosa u kolonama 4, 5, 6 i 7.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti