POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - izbor odluka - program postupnog smanjivanja - pravilnik o amaterskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PUČKI PRAVOBRANITELJ
Na temelju članka 20. Zakona o pučkom pravobranitelju ("Narodne novine" broj 60/92.), pučki pravobranitelj 30. travnja 1997. donosi
POSLOVNIK
O RADU PUČKOG PRAVOBRANITELJA
Uvodne odredbe
Članak 1.
Poslovnikom o radu pučkog pravobranitelja (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada pučkog pravobranitelja, organizacija i unutarnje ustrojstvo stručne službe (Ureda pučkog pravobranitelja) i druga pitanja značajna za rad pučkog pravobranitelja.
Članak 2.
Primjenom Poslovnika osigurava se uredno i pravovremeno obavljanje poslova pučkog pravobranitelja.
O pravilnoj primjeni Poslovnika brine se pučki pravobranitelj. Pučki pravobranitelj daje obvezne upute i tumačenja za primjenu Poslovnika.
Članak 3.
Sjedište pučkog pravobranitelja je u Zagrebu.
Iznimno, pučki pravobranitelj može u sjedištu županije osnovati ispostavu Ureda pučkog pravobranitelja, u skladu sa zakonom.
Članak 4.
Pučkog pravobranitelja u slučaju spriječenosti (bolesti, odsutnosti i sl.) zamjenjuje zamjenik pučkog pravobranitelja kojeg on ovlasti.
Pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici čine kolegij pučkog pravobranitelja.
Članak 5.
Kolegij pučkog pravobranitelja:
- utvrđuje prijedlog proračuna pučkog pravobranitelja,
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i zaključnog računa pučkog pravobranitelja,
- utvrđuje prijedlog poslovnika, pravilnika o unutarnjem redu i drugih akata koje na temelju zakona i ovog poslovnika donosi pučki pravobranitelj,
- razmatra pitanja od značaja za rad pučkog pravobranitelja.
Članak 6.
U skladu sa zakonom, pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici imaju službenu iskaznicu.
Unutarnje ustrojstvo
Članak 7.
U Uredu pučkog pravobranitelja postoje Služba za savjetničke poslove, Služba za opće poslove i Služba za dokumentaciju i evidenciju.
Članak 8.
Služba za savjetničke poslove:
- obavlja stručne poslove u vezi s podnescima upućenim pučkom pravobranitelju,
- obrađuje predmete po uputama pučkog pravobranitelja ili njegovih zamjenika i izrađuje nacrte preporuka, upozorenja, obavijesti i izvješća te nacrte prijedloga za pokretanje kaznenog, prekršajnog ili stegovnog postupka,
- izrađuje nacrte godišnjih izvješća Saboru Republike Hrvatske, nacrte posebnih izvješća Saboru Republike Hrvatske i ministarstvima,
- nacrte poticaja za izmjene zakona koji se odnose na zaštitu ustavnih i zakonskih prava građana,
- prati i proučava propise i probleme koji se u njihovoj primjeni javljaju, daje pučkom pravobranitelju mišljenja i prijedloge,
- obavlja i druge poslove koje joj povjeri pučki pravobranitelj.
Članak 9.
Služba za opće poslove obavlja stručne, upravne, uredske, računovodstvene, tehničke i druge poslove kojima se osigurava pravilan rad i poslovanje pučkog pravobranitelja i Ureda pučkog pravobranitelja.
Poslovi Službe za opće poslove obuhvaćaju osobito:
- organiziranje unutarnjeg poslovanja u Uredu pravobranitelja,
- skrb o urednom i pravodobnom obnašanju poslova unutarnje uprave,
- stručne, administrativne i materijalno-financijske poslove te poslove u svezi s ostvarivanjem prava i dužnosti iz radnog odnosa djelatnika i
- druge poslove određene zakonom, Poslovnikom i pravilnikom o unutarnjem redu.
Članak 10.
Služba za evidenciju i dokumentaciju:
- vodi evidenciju zakona, međunarodnih akata i propisa od interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava građana,
- prikuplja dokumentacijsku građu i stručnu literaturu te sudsku praksu i pravna stajališta Upravnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i druge podatke potrebne za rad pučkog pravobranitelja i Ureda pučkog pravobranitelja.
- obavlja poslove organiziranja pravne informatike,
- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i pravilnikom o unutarnjem redu.
Članak 11.
Kada se u većem broju pučkom pravobranitelju obraćaju građani s nekog područja te se ocijeni da bi se poslovi Ureda pučkog pravobranitelja učinkovitije obavljali izvan njegovog sjedišta, pučki pravobranitelj može, u skladu sa zakonom, pravilnikom o unutarnjem redu osnovati ispostavu Ureda pučkog pravobranitelja u sjedištu županije.
Ispostava pučkog pravobranitelja u sjedištu županije obavlja stručne i opće poslove iz članka 8. i 10. Poslovnika za područje koje pravilnikom o unutarnjem redu odredi pučki pravobranitelj.
Članak 12.
Pučki pravobranitelj imenuje na neodređeno vrijeme samostalne savjetnike iz reda istaknutih diplomiranih pravnika s položenim državnim ili pravosudnim ispitom koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za postavljenje u zvanje višeg savjetnika.
Broj samostalnih savjetnika i stručni uvjeti koje za imenovanje moraju ispuniti utvrđuje se pravilnikom o unutarnjem redu sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti te ovisno o sredstvima osiguranim u državnom proračunu za te namjene.
Posebne odredbe o postupanju
Članak 13.
Poticaj za razmatranje pojedinačnog slučaja ugroženosti prava građana može podnijeti svatko, usmeno ili pisanim podneskom, tko smatra da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima.
Članak 14.
Građani i njihovi punomoćnici (u daljnjem tekstu: stranke) koje dolaze pučkom pravobranitelju primaju se utorkom, srijedom i četvrtkom od 10,00 do 13,00 sati.
Ukoliko stranka s prebivalištem izvan Zagreba dođe u vrijeme koje nije određeno za rad sa strankama, stranka će se primiti.
Vrijeme određeno za primanje stranaka objavit će se na vidnom mjestu pri ulazu u Ured pučkog pravobranitelja.
Članak 15.
Stranke primaju pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici.
Iznimno, stranku može primiti i samostalni savjetnik kojeg odredi pučki pravobranitelj ili njegov zamjenik.
Članak 16.
Prispjeli predmeti raspoređuju se samostalnim savjetnicima prema vremenu prispijeća i posebnoj osposobljenosti samostalnih savjetnika za obavljanje poslova u pojedinom pravnom području.
Članak 17.
Godišnji raspored poslova utvrđuje odlukom pučki pravobranitelj koncem kalendarske godine za sljedeću godinu.
Utvrđeni godišnji raspored poslova može se tijekom godine mijenjati zbog znatnijeg povećanja broja predmeta, dulje nenazočnosti zamjenika pučkog pravobranitelja ili samostalnog savjetnika, kao i zbog drugih opravdanih razloga.
Članak 18.
Podnesci pučkom pravobranitelju upućuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Ako je, pod uvjetima propisanim zakonom, u pojedinim jedinicama lokalne samouprave i uprave, uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu uporabu uveden i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo, stranke koje imaju prebivalište na području te jedinice lokalne samouprave i uprave, mogu uputiti podneske i na tom drugom jeziku i ćiriličnom ili kojem drugom pismu.
Članak 19.
Podnesci moraju biti razumljivi i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti.
Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, pučki pravobranitelj pozvat će stranku da ga dopuni ili ispravi te je upozoriti da u protivnom neće uzeti podnesak u postupanje.
Članak 20.
Pučki pravobranitelj na temelju podneska ili usmene pritužbe stranke poduzima radnje radi ispitivanja navoda stranke o povredi ustavnih ili zakonskih prava.
Na temelju provedenog ispitnog postupka pučki pravobranitelj odlučuje hoće li pritužbu stranke uzeti u razmatranje te u kojem opsegu.
Prilikom odlučivanja o tome hoće li pritužbu uzeti u razmatranje te o opsegu razmatranja, pučki pravobranitelj osobito će imati u vidu:
- značaj, odnosno vrijednost zaštićenog dobra koje je povrijeđeno ili moglo biti povrijeđeno,
- mogućnost povrede ustavnih ili zakonskih prava većeg broja osoba,
- način i okolnosti pod kojima je došlo ili može doći do povrede ustavnih ili zakonskih prava, i
- ostale zakonske mogućnosti zaštite ugroženog ustavnog ili zakonskog prava.
Članak 21.
Kad pučki pravobranitelj utvrdi da je nečije ustavno ili zakonsko pravo povrijeđeno ili značajno ugroženo obavljanjem poslova ili poduzetim radnjama tijela državne uprave ili tijela s javnim ovlastima, upozorit će čelnika tog tijela državne uprave ili tijela s javnim ovlastima te predložiti ili preporučiti poduzimanje mjera kojima se otklanja mogućnost povrede ustavnog ili zakonskog prava građana ili otklanjaju nastale štetne posljedice.
Ako čelnik tijela državne uprave ili tijela s javnim ovlastima ne postupi u roku od 30 dana na način kako je to predložio pučki pravobranitelj, pučki pravobranitelj će o tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske i javnost.
Članak 22.
Kad pučki pravobranitelj utvrdi da do povrede ustavnih prava građana dolazi zbog toga što je zakon ili drugi propis, prema njegovoj ocjeni, nesuglasan s Ustavom ili zakonom, potaknut će donošenje izmjena i dopuna zakona ili drugog propisa. Poticaj za izmjene i dopune zakona pučki pravobranitelj podnosi predsjedniku Sabora Republike Hrvatske.
Poticaj za izmjenu podzakonskog propisa u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, pučki pravobranitelj podnosi donositelju toga propisa, te o tome obavještava Vladu Republike Hrvatske, kada ona nije donositelj toga propisa.
Članak 23.
Pučki pravobranitelj pregledat će najmanje jednom u dvije godine kazneno-popravne domove i druge ustanove u kojima se ograničava sloboda kretanja. Izvješće o obavljenom pregledu pučki pravobranitelj dostavit će Ministarstvu pravosuđa.
Članak 24.
Godišnje izvješće o radu pučki pravobranitelj podnosi Saboru Republike Hrvatske, u pravilu, koncem ožujka za proteklu kalendarsku godinu.
Članak 25.
Kad pučki pravobranitelj utvrdi da su ustavna ili zakonska prava većeg broja građana povrijeđena ili značajno ugrožena nezakonitim ili nepravilnim obavljanjem poslova ili poduzetim radnjama tijela državne uprave ili tijela s javnim ovlastima, o tome će podnijeti mjerodavnom ministarstvu, Vladi Republike Hrvatske ili Saboru Republike Hrvatske posebno izvješće.
Uredsko poslovanje
Članak 26.
Uredskim poslovanjem osiguravaju se uvjeti za pravilan rad i poslovanje Ureda pučkog pravobranitelja.
Uredsko poslovanje obuhvaća osobito:
- primanje i pregled pismena i drugih akata,
- upisivanje akata,
- dostavu akata u rad,
- administrativno-tehničku obradu akata,
- otpremu akata,
- arhiviranje i čuvanje akata.
Članak 27.
U uredskom poslovanju akt je svaki pisani sastavak kojim se pokreće, dopunjuje, mijenja, prekida ili završava neka službena radnja pučkog pravobranitelja.
Akti mogu biti označeni određenim stupnjem povjerljivosti - strogo povjerljivo i povjerljivo.
Članak 28.
U Uredu pučkog pravobranitelja akte, u pravilu, prima voditelj službe za opće poslove.
Pošiljke koje su označene određenim stupnjem povjerljivosti otvara pučki pravobranitelj ili njegov zamjenik.
Primljene akte razvrstava i raspoređuje voditelj službe za opće poslove.
Članak 29.
U Uredu pučkog pravobranitelja vodi se evidencija o svim primljenim aktima i ostalim pismenima koja su primljena ili odaslana.
Članak 30.
Temeljna knjiga za vođenje evidencije o primljenim i odaslanim aktima je upisnik predmeta (PP).
Temeljna knjiga za vođenje evidencije o ostalim pismenima je knjiga unutarnjeg poslovanja (PPR) u koju se upisuju pismena primljena ili odaslana u svezi unutarnjeg poslovanja (financijski dokumenti, računi, rješenja iz radnog odnosa, pozivi i dr.).
Članak 31.
Upisnik predmeta pučkog pravobranitelja vodi se sustavom rednih (urudžbenih) brojeva za svaku kalendarsku godinu.
Redni broj akta označava redoslijed pod kojim je akt upisan u upisnik predmeta.
U upisnik predmeta upisuje se: redni broj, datum prijema ili odaslanja akta, ime i prezime stranke, jedinstveni matični broj građana (ukoliko o tome postoji podatak), adresa stranke i broj telefona, te kratka oznaka predmeta akta.
Članak 32.
Uz upisnik predmeta pučkog pravobranitelja, radi lakšeg i bržeg rukovanja aktima, vode se i pomoćne knjige: imenski i predmetni registar.
Članak 33.
U imenski registar upisuje se: prezime i ime stranke te urudžbeni broj akta.
Članak 34.
U predmetni registar upisuje se: kratki sadržaj akta prema određenoj osnovnoj identifikacijskoj skupini i podskupini te urudžbeni broj akta.
Osnovne identifikacijske skupine i podskupine odrediti će pučki pravobranitelj odlukom.
Članak 35.
Akti i ostala pismena označena određenim stupnjem povjerljivosti upisuju se u upisnik povjerljivih predmeta.
Upisnik povjerljivih predmeta vodi se na način određen za vođenje upisnika predmeta.
Članak 36.
Akti i druga pismena moraju se istog dana kad su primljeni upisati u odgovarajuće evidencijske knjige.
Članak 37.
Akte otprema služba za opće poslove. Sve akte što ih tijekom dana primi za otpremu, služba za opće poslove mora otpremiti istog dana, osim akata primljenih pred kraj radnog vremena koji će se otpremiti idućeg radnog dana.
Članak 38.
Dovršeni predmeti se arhiviraju i čuvaju do predaje Državnom arhivu.
Dovršeni predmeti se arhiviraju i čuvaju prema urudžbenim brojevima.
Evidencija i akti ili druga pismena s određenim stupnjem tajnosti čuvaju se odvojeno kako bi se osigurala njihova povjerljivost.
Članak 39.
Arhivirani predmeti evidentiraju se u knjizi arhive u koju se upisuje: datum prijedloga za arhiviranje, ime i prezime predlagatelja, urudžbeni broj predmeta, broj preuzetih listova i napomena.
Članak 40.
Stranke koje se neposredno obrate pučkom pravobranitelju evidentiraju se u dnevnoj knjizi stranaka.
U dnevnu knjigu stranaka upisuje se: redni broj stranke, datum posjete, ime i prezime stranke, JMBG, adresa stranke i broj telefona te urudžbeni broj predmeta koji se otvara povodom pritužbe stranke.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 41.
Pravilnik o unutarnjem redu pučki pravobranitelj će donijeti u roku od 60 dana od dana kada Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske potvrdi ovaj poslovnik.
Članak 42.
Odluku iz članka 34. stavak 2. pučki pravobranitelj donijet će u roku od 30 dana od dana kada Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske potvrdi ovaj poslovnik.
Članak 43.
Odredbe članaka 26. do 40. primjenjivat će se od 1. srpnja 1997. godine.
Članak 44.
Ovaj poslovnik stupa na snagu dan nakon što ga potvrdi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.
Članak 45.
Ovaj poslovnik objavit će se u "Narodnim novinama".
Broj: P.P.R. 13/97-38
Zagreb, 30. travnja 1997.
Pučki pravobranitelj
Ante Klarić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti