POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - interni pregled - odluka o potvrđenju - uredba o komisiji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. i 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 1997. donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
Članak 1.
U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 35/95. - pročišćeni tekst iza članka 5. dodaju se članci 5.a. i 5.b. koji glase:
"Članak 5.a.
Osobe koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.
Stalni vez u luci nautičkog turizma u smislu ovog Zakona, je vez u luci nautičkog turizma čije je pravo korištenja zakupljeno za razdoblje od godine dana.
Godišnji paušalni iznos iz stavka 1. ovoga članka, plaća korisnik stalnog veza u luci nautičkog turizma u jednokratnom iznosu za sve osobe koje borave na plovilu.
Visinu godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma, na prijedlog ministra turizma, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu.
Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra turizma, može utvrditi visinu godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma i za tekuću godinu.
Članak 5.b.
Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma dužna je, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, turističkoj inspekciji županijskog ureda nadležnog prema sjedištu luke nautičkog turizma i turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta, dostaviti podatke o sklopljenim ugovorima o korištenju stalnog veza u luci nautičkog turizma (ime i registarski broj plovila, ime i prezime vlasnika plovila, jedinstveni matični broj građana ili broj putovnice).
Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je prijaviti turističkoj inspekciji županijskog ureda nadležnog prema sjedištu luke nautičkog turizma i turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta, svaku promjenu podataka glede ugovora o korištenju stalnog veza u luci nautičkog turizma, te svaki novi ugovor o korištenju stalnog veza, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene odnosno od dana potpisivanja ugovora."
Članak 2.
U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma, boravišnu pristojbu naplaćuju prilikom izdavanja računa za uslugu stalnog veza."
U stavku 3. brišu se riječi: "i 2.".
Članak 3.
U članku 13. stavku 1. brišu se riječi: "i 2."
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pravna i fizička osoba koja pruža uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma, iznos boravišne pristojbe, koju je dužan platiti korisnik stalnog veza, uplaćuje na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za sva plovila na stalnom vezu."
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: "iz stavka 1. ovoga članka" zamjenjuju se riječima: "od pet dana".
Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.
Članak 4.
U članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma nisu dužne prijaviti boravak osoba koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma."
Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
Članak 5.
Članak 16. mijenja se i glasi.
"Novčanom kaznom od 3.500,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, ako:

  1. ne dostavi podatke o sklopljenim ugovorima o korištenju stalnog veza u luci nautičkog turizma turističkoj inspekciji županijskog ureda i turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta sukladno članku 5.b. stavku 1. ovoga Zakona, ili ne prijavi turističkoj inspekciji županijskog ureda i turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta, svaku promjenu podataka glede ugovora o korištenju stalnog veza u luci nautičkog turizma, te svaki novi ugovor o korištenju stalnog veza, u roku od 15 dana od dana nastale promjene odnosno od dana potpisivanja ugovora, sukladno članku 5.b. stavku 2. ovoga Zakona.
  2. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu i iznos boravišne pristojbe posebno ne označi na računu, ili ako boravišnu pristojbu ne naplati prilikom izdavanja računa za uslugu stalnog veza (članak 11. stavci 1., 2. i 3.),
  3. iznos boravišne pristojbe ne uplati u roku od pet dana po isteku svakog tjedna, ili ako iznos boravišne pristojbe ne uplati najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za sva plovila na stalnom vezu u luci nautičkog turizma, ili ako iznos boravišne pristojbe ne uplati u roku od tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od trideset dana po pruženoj usluzi, na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta (članak 13. stavci 1., 2. i 3.).
  4. ne prijavi boravak građanina koji koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu sukladno članku 14. stavku 1. ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.500,00 do 3.500,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.000,00 kuna."
Članak 6.
U članku 17. stavku 1. riječi: "u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 do 3.500,00 kuna", riječi: "stavak 2." zamjenjuju se riječima: "stavak 3.", a iza riječi: "godine" briše se točka i dodaju se riječi: "ili ne plati boravišnu pristojbu u roku od pet dana po završetku boravka u turističkom mjestu, na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta (članak 13. stavak 4.).".
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 500,00 kuna".
Članak 7.
Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a. koji glasi:
"Članak 17.a.
Za prekršaje utvrđene člankom 16. ovoga Zakona počinjene u istom smještajnom objektu drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu odnosno usluge stalnog veza u luci nautičkog turizma i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga smještaja u tom objektu u trajanju od tri mjeseca do godine dana."
Članak 8.
Članak 18. briše se.
Članak 9.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-04/93-01/01
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb: 3. srpnja 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti