POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - internet tribine - pravilnik o pomoćnim - pravilnik o registrima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.
Broj: 01-97-141/1 Zagreb, 30. siječnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O KAZALIŠTIMA
Članak 1.
U Zakonu o kazalištima ("Narodne novine", br. 61/91. i 50/95.) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Kazališna djelatnost obavlja se kao javna služba."
Članak 2.
U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Kazališta se osnivaju i djeluju kao nacionalna, županijska, gradska, općinska i privatna kazališta."
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Kazališta mogu biti u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreb, grada, općine i drugih domaćih pravnih i fizičkih osoba.
Kazališta kao javne ustanove, mogu osnivati Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi, općine i druge domaće pravne osobe (u daljnjem tekstu: javna kazališta).
Privatna kazališta i kazališne družine osnivaju se kao ustanove, trgovačka društva ili umjetničke organizacije i mogu biti u vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih osoba."
Članak 4.
U članku 5. stavku 2. iza riječi: "gostujućih kazališa" briše se zarez te dodaje riječ: "i", a iza riječi: "kazališnih družina" stavlja se točka i brišu riječi: "ili povremenih kazališnih grupa".
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Kazališna kuća može biti u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, gradova i općina, te drugih domaćih pravnih i fizičkih osoba."
Članak 5.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Kazališta, kazališne družine i kazališne kuće imaju svojstvo pravnih osoba i upisuju se u sudski registar, odnosno Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture, kao i u očevidnik Ministarstva kulture.
Sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar kulture."
Članak 6.
U članku 7. stavku 1. u drugoj alineji, riječi: "proračuna Republike", zamjenjuju se riječima:"državnoga proračuna", a u trećoj alineji, riječi: "grada, odnosno općine" zamjenjuju se riječima: "županije, Grada Zagreba, grada i općine".
U stavku 2. iza riječi: "privatnih kazališta", te u alineji 1. iza riječi: "kazališta", dodaju se riječi: "i kazališnih družina".
U stavku 3. iza riječi: "privatnih kazališa" u odgovarajućem padežu dodaju se riječi: "i kazališnih družina", u odgovarajućem padežu, riječi: "grada odnosno općine", zamjenjuju se riječima: "županije, Grada Zagreba, grada i općine", a iza riječi: "javna potreba", stavlja se točka i brišu riječi: "grada odnosno općine u području kulture".
Članak 7.
Članak 8. mijenja se i glasi:
"Kriterije za programe rada kazališta (kazališnog repertoara) utvrđuju njihovi vlasnici."
Članak 8.
Članak 9. mijenja se i glasi:
"Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskoga narodnog kazališa u Zagrebu obavlja Ministarstvo kulture, a nadzor nad zakonitošću rada i općih akata nacionalnih i ostalih javnih kazališta, privatnih kazališta i kazališnih družina, obavlja županijski ured nadležan za poslove kulture, na čijem području je njihovo sjedište, odnosno Gradski ured za kulturu Grada Zagreba."
Članak 9.
Članak 11. se briše.
Članak 10.
U članku 12. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
"4. i u drugim slučajevima propisanima zakonom."
Članak 11.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dužno je o godišnjem programu rada i kazališnom repertoaru, te o njihovu izvršavanju, najmanje jednom godišnje, a uvijek na njihov zahtjev, obavješćivati Ministarstvo kulture i Poglavarstvo Grada Zagreba, a nacionalna i ostala javna kazališta, upravno tijelo nadležno za poslove kulture županije, Grada Zagreba, grada i općine, ovisno o tome koja je jedinica lokalne samouprave i uprave vlasnik kazališta."
Članak 12.
U članku 14. stavku 1. u drugoj alineji, briše se riječ "u", a četvrta alineja mijenja se i glasi:
"- Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.Zajca Rijeka."
U stavku 2. iza riječi: "matično kazalište", stavlja se točka, a ostale riječi se brišu.
Članak 13.
Članak 16. briše se.
Članak 14.
U članku 17. stavku 1. riječ: "Općina" zamjenjuje se riječju: "Grad".
Članak 15.
U članku 18. stavku 1. riječi: "Općina Osijek" zamjenjuju se riječima: "Županija Osječko-Baranjska i Grad Osijek u jednakim dijelovima".
Članak 16.
Članak 19. mijenja se i glasi:
"Vlasnik Hrvatskoga narodnog kazališta Ivana pl.Zajca Rijeka, je Grad Rijeka.
Sredstva Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl.Zajca Rijeka čine sredstva postojeće javne ustanove Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl.Zajca Rijeka.
U sastavu Hrvatskoga narodnog kazališta Ivana pl.Zajca Rijeka, djeluje Talijanska drama."
Članak 17.
Članak 20. briše se.
Članak 18.
Članak 21. mijenja se i glasi:
"Javna kazališta, osim nacionalnih, osnivaju se sredstvima županija, Grada Zagreba, gradova i općina, kao i drugih domaćih pravnih osoba."
Članak 19.
Iza članka 21. dodaje se odjeljak pod naslovom:
"c) Sredstva za rad javnih kazališta" i članci 21a., 21b. i 21c., koji glase:

"Članak 21a.
Sredstva za rad Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu osiguravaju se u državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba, kao i iz drugih izvora utvrđenih ovim Zakonom.
Međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava iz stavka 1. ovoga članka, uređuju se međusobnim sporazumom Ministarstva kulture i Grada Zagreba.
Ako se ne zaključi sporazum iz stavka 2. ovoga članka, Grad Zagreb dužan je osigurati sredstva u visini sredstava osiguranih u državnom proračunu.
Članak 21b.
Sredstva za rad nacionalnih kazališta, iz članka 17., 18. i 19. ovoga Zakona osiguravaju u svojim proračunima njihovi vlasnici.
Ako su vlasnici nacionalnih kazališta iz stavka 1. ovoga članka više jedinica lokalne samouprave i uprave, svoja prava i obveze glede osiguravanja sredstava za rad kazališta dužne su urediti međusobnim sporazumom, razmjerno svojim vlasničkim udjelima, odnosno prema međusobnom dogovoru.
Županije su dužne u svojem proračunu osiguravati sredstva za dio programa nacionalnih kazališta sa sjedištem na svom području, a koji se utvrđuje godišnje međusobnim sporazumom županije i vlasnika kazališta.
U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za dio programa nacionalnih kazališta, koji je od interesa za Republiku Hrvatsku.
Sredstva za rad nacionalnih kazališta iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se i iz drugih izvora utvrđenih ovim Zakonom.
Članak 21c.
Sredstva za rad javnih kazališta iz članka 21. ovoga Zakona osiguravaju se u proračunima županija, Grada Zagreba, gradova i općina, te u sklopu sredstava drugih pravnih osoba, koje su vlasnici kazališta.
Ako su vlasnici kazališta iz stavka 1. ovoga članka više jedinica lokalne samouprave i uprave, svoja prava i obveze glede osiguranja sredstava za rad kazališta, dužne su urediti međusobnim sporazumom, razmjerno svojim vlasničkim udjelima, odnosno prema međusobnom dogovoru.
Sredstva za rad kazališta iz stavka 1. ovoga članka mogu se osiguravati i iz proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i uprave u dijelu u kojem program kazališta utvrde kao svoju javnu potrebu, kao i iz drugih izvora sredstava utvrđenih ovim Zakonom.
U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za dio programa kazališta iz stavka 1. ovoga članka, koji je od interesa za Republiku Hrvatsku."
Članak 20.
Članak 22. briše se.
Članak 21.
Ispred članka 23. u nazivu odjeljka: "c) Ustrojstvo i upravljanje javnim kazalištima", slovo: "c)" zamjenjuje se slovom: "d)".
Članak 22.
Članak 24. mijenja se i glasi:
"Kazalištima sa statusom nacionalnih kazališta upravlja intendant, a ostalim javnim kazalištima upravlja ravnatelj.
Intendant, odnosno ravnatelj, predstavlja i zastupa kazalište, organizira i provodi umjetničku i poslovnu politiku kazališta i odgovoran je za zakonitost rada kazališta."
Članak 23.
Članak 25. mijenja se i glasi:
"Intendanta Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu imenuje i razrješeva Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra kulture.
Intendant Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu imenuje se putem javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, a na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada."
Članak 24.
Članak 26. mijenja se i glasi:
"Intendanta nacionalnog kazališta imenuje i razrješava predstavničko tijelo vlasnika kazališta, uz naknadnu potvrdu ministra kulture.
Ako su vlasnici nacionalnoga kazališta iz stavka 1. ovoga članka više jedinica lokalne samouprave i uprave, prijedlog za imenovanje i razrješenje intendanta kazališta vlasnici će utvrditi sporazumno, a ako se sporazum ne postigne, svaki od vlasnika utvrdit će svoj prijedlog.
Intendant nacionalnog kazališta imenuje se putem javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, a na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada kazališta.
Ako ministar kulture ne potvrdi akt o imenovanju ili razrješenju intendanta, u roku od dva mjeseca računajući od dana dostave akta na potvrdu, smatrat će se da je potvrda dana."
Članak 25.
Članak 27. mijenja se i glasi:
"Ravnatelje ostalih javnih kazališta imenuju i razrješavaju predstavnička tijela vlasnika kazališta, uz naknadnu potvrdu ministra kulture.
Ravnatelji iz stavka 1. ovoga članka imenuju se putem javnog natječaja na vrijeme od četiri godine i na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada.
Ako su vlasnici kazališta iz stavka 1. ovoga članka više jedinica lokalne samouprave i uprave, vlasnici će imenovati, odnosno razriješiti, ravnatelja kazališta sporazumno. Ako se sporazum ne postigne, ravnatelja će imenovati, odnosno razriješiti, pretežiti vlasnik kazališta, a ako takvog nema, vlasnik na čijem je području sjedište kazališta, sve u postupku i na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.
Ako ministar kulture ne potvrdi akt o imenovanju ili razrješenju ravnatelja javnoga kazališta, prema stavku 1. ovoga članka, u roku od dva mjeseca računajući od dana dostave akta na potvrdu, smatrat će se da je potvrda dana."
Članak 26.
Iza članka 27. dodaje se članak 27a. koji glasi:
"Članak 27a.
Natječaje za imenovanje intendanata, odnosno ravnatelja kazališta, iz članaka 25., 26. i 27. ovoga Zakona, raspisuju i provode kazališta, u skladu s aktom o osnivanju i statutom."
Članak 27.
Članak 28. mijenja se i glasi.
"Intendant Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu podnosi izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Ministarstvu kulture i Poglavarstvu Grada Zagreba, najmanje jednom godišnje, a uvijek na njihov zahtjev.
Intendanti ostalih nacionalnih kazališta i ravnatelji javnih kazališta podnose izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara vlasnicima kazališta, na način i u rokovima iz stavka 1. ovoga članka.
Ako ministar kulture, odnosno vlasnik kazališta, ne prihvati izvješće, intendant, odnosno ravnatelj kazališta, može biti razriješen dužnosti prije isteka mandatnog razdoblja za koje je imenovan.
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, razrješenjem intendanta, odnosno ravnatelja, razrješavaju se dužnosti i prestaje rad i voditeljima određenim statutom kazališta, koje je imenovao razriješeni intendant, odnosno ravnatelj, ako vlasnik kazališta ne odluči drukčije."
Članak 28.
U članku 29. na kraju se briše točka i dodaju riječi: "i kazališnog repertoara."
Članak 29.
Ispred članka 31. u nazivu odjeljka "d) Privatna kazališta", slovo: "d)" zamjenjuje se slovom: "e)", a članak 31. mijenja se i glasi:
"Privatna kazališta i kazališne družine osnivaju se sredstvima domaćih fizičkih i pravnih osoba.
Privatna kazališta i kazališne družine vodi i njima upravlja ravnatelj.
Ravnatelja privatnog kazališta i kazališne družine imenuje vlasnik, odnosno osnivač.
Statut i druge opće akte privatnih kazališta i kazališnih družina donosi ravnatelj uz suglasnost vlasnika, odnosno osnivača.
Odredbe ovoga Zakona o ovlastima i dužnostima ravnatelja javnih kazališta i o stručnim tijelima kazališta, odgovarajuće se primjenjuju i na privatna kazališta i kazališne družine, ako su osnovane kao ustanove, odnosno kao umjetničke organizacije."
Članak 30.
Članak 32. mijenja se i glasi:
"Program privatnih kazališta i kazališnih družina (kazališni repertoar) može se financirati i iz državnoga proračuna, proračuna županija, Grada Zagreba, gradova i općina, u dijelu u kojem je od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno za županiju, Grad Zagreb, grad ili općinu."
Članak 31.
Ispred članka 33. naziv glave: "III. Umjetnički i drugi djelatnici" zamjenjuje se nazivom koji glasi: "III. Kazališni umjetnici i drugo kazališno osoblje".
Članak 32.
U članku 33. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"Radni odnosi u javnim kazalištima, s kazališnim umjetnicima i drugim djelatnicima kazališta, utvrđenima stavkom 3. ovoga članka i člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona, zasnivaju se na određeno vrijeme, ugovorima o radu koje u ime kazališta zaključuju intendanti, odnosno ravnatelji kazališta.
Izbor kazališnih umjetnika i drugih djelatnika kazališta iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku Republike Hrvatske."
Stavak 5. mijenja se i glasi:
"Radni odnos s djelatnicima javnih kazališta koji nemaju status kazališnih umjetnika utvrđen prema odredbi članka 34. ovoga Zakona, zasniva se ugovorom o radu, sukladno s odredbama Zakona o radu, općim aktima i kolektivnim ugovorom."
Članak 33.
Članak 34. mijenja se i glasi:
"Pravilnikom se određuje koji se kazališni djelatnici smatraju kazališnim umjetnicima.
Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar kulture, na prijedlog kazališta."
Članak 34.
Članak 35. mijenja se i glasi:
"Umjetnički voditelj, upravitelj tehnike i poslovni ravnatelj javnoga kazališta, ako je takvo radno mjesto predviđeno općim aktom kazališta, zasnivaju radni odnos u kazalištu ugovorom o radu na određeno vrijeme, na rok od četiri godine, sukladno s općim aktima kazališta.
Kazališni umjetnici u javnom kazalištu zasnivaju radni odnos ugovorom o radu na određeno vrijeme, na rok od dvije godine, odnosno za vrijeme trajanja uloge.
Kazališni umjetnici koji čine kolektivna umjetnička tijela javnoga kazališta u operi, baletu i orkestru, zasnivaju radni odnos ugovorom o radu na određeno vrijeme, na rok od najmanje dvije, a najduže četiri godine.
Kazališni umjetnici i drugi djelatnici iz stavka 1. do 3. ovoga članka s kojima se neće zaključiti novi ugovor o radu, obavješćuju se o tome najkasnije šest mjeseci prije isteka ugovorenog roka."
Članak 35.
Članak 38. briše se.
Članak 36.
Članak 39. mijenja se i glasi:
"Nacionalnim prvakom i prvakom opere, drame i baleta hrvatskoga kazališta može postati osobito istaknuti kazališni umjetnik.
Stručno povjerenstvo pri Ministarstvu kulture dodjeljuje naziv iz stavka 1. ovoga članka na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja kazališta."
Članak 37.
Iza članka 39. dodaje se članak 39a. koji glasi:
"Članak 39a.
Kazališnim umjetnicima prestaje radni odnos u kazalištu prestankom ugovora o radu:

  1. kada navrše 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, ako se intendant, odnosno ravnatelj kazališta i kazališni umjetnik ne sporazumiju o produženju radnog odnosa za još najviše godinu dana, te
  2. u drugim slučajevima određenima zakonom."

Članak 38.
Članak 45. briše se.
Članak 39.
Ministar kulture donijet će akt iz članka 34. ovoga Zakona u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 40.
U svim odredbama Zakona o kazalištima, riječi: "Ministarstvo prosvjete, kulture i športa" i riječi: "ministar prosvjete, kulture i športa", u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo kulture" i "ministar kulture", u odgovarajućem padežu.
Članak 41.
Javna kazališta dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje opće akte, ustrojstvo i poslovanje s njegovim odredbama.
Dok se ne donesu opći akti javnih kazališta i ne uskladi njihovo ustrojstvo i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, važit će postojeći opći akti, postojeće ustrojstvo i način poslovanja javnih kazališta.
Članak 42.
Javna kazališta u kojima nisu provedeni natječaji o zasnivanju radnog odnosa s kazališnim umjetnicima i drugim djelatnicima kazališta, prema članku 42. stavku 5. Zakona o kazalištima ("Narodne novine", br. 61/91.), dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona raspisati natječaje za radna mjesta kazališnih umjetnika i djelatnika iz članaka 32. i 34. ovoga Zakona, osim za radna mjesta zaposlenih baletnih umjetnika koji imaju navršen radni staž od 18 godina, opernih umjetnika od 20 godina, dramskih umjetnika od 25 godina i članova kolektivnih umjetničkih tijela od 30 godina mirovinskog staža.
Na kazališne umjetnike i ostale djelatnike kazališta koji ne budu primljeni na natječajima provedenima prema stavku 1. ovoga članka, primjenjuju se odredbe Zakona o radu, kolektivnog ugovora i općih akata kazališta.
Članak 43.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona, povremene kazališne grupe, osnovane na temelju Zakona o kazalištima ("Narodne novine", br. 61/91), nastavljaju s radom kao kazališne družine, te su dužne upisati se u sudski registar, odnosno registar umjetničkih organizacija, te uskladiti svoje ustrojstvo i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
Povremena kazališna grupa koja ne uskladi svoje ustrojstvo i poslovanje s odredbama ovoga Zakona i ne upiše se u odgovarajući registar, sukladno sa stavkom 1. ovoga članka, prestaje s radom i brisat će se iz registra.
Članak 44.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredba članka 1. stavka 5. te odredba članka 8. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine", br. 50/95.), a u odredbi članka 1. stavka 3. toga Zakona briše se riječ: "kazališta,".
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju se primjenjivati na kazališta, kazališne družine i kazališne kuće odredbe članka 1. stavka 4. i članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine", br. 50/95.).
Članak 45.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi, redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Zakona o kazalištima.
Članak 46.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-03/93-01/07
Zagreb, 24. siječnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti