POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - internet tribine - ispravak upute informacije - ispravak izmjena informator ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18. lipnja 1997.
Broj: 081-97-1066/1
Zagreb, 26. lipnja 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
Članak 1.
U Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 36/95.) u članku 3. stavku 1. iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:
"13. javna rasvjeta".
Iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14., koji glasi:
"(14) Pod pojmom "javna rasvjeta" razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
U stavku 14. koji postaje stavak 15. iza riječi: "može" dodaju se riječi: "na temelju suglasnosti ministra nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva".
Članak 2.
U članku 4. stavak 6. mijenja se i glasi:
"(6) Sporove koji mogu nastati u provedbi stavka 4. i 5. ovoga članka između dvije i više jedinica lokalne samouprave na području jedne županije rješava izbrano povjerenstvo županije. Sporove između dviju ili više županija rješava izbrano povjerenstvo ministarstva nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva."
Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:
"(7) Izbrano povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka sastoji se od dva člana i predsjednika koje imenuje župan županije na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave, odnosno ministar ministarstva nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.
(8) Izbrano povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka o predmetu spora donosi odluku.
(9) Odluke iz stavka 8. ovoga članka su izvršene."
Članak 3.
U članku 10. stavku 1. iza riječi: "na" dodaju se riječi: "pročišćavanje otpadnih voda", a riječi: "točke 8. i 9." brišu se, dok se riječi: "poslova iz točke 12" zamjenjuju riječima: "poslova iz točke 12. i 13. ovoga Zakona."
Članak 4.
U članku 19. stavku 1. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:
"6. javna rasvjeta".
U stavku 2. iza riječi: "korisnik" stavlja se točka, a riječi: "kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika", brišu se.
Članak 5.
U članku 20. stavku 3. iza riječi: "samouprave" dodaju se riječi: "na osnovi programa održavanja komunalne infrastrukture a".
Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
"(7) Program održavanja komunalne infrastrukture sadrži i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa."
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.
Članak 6.
Članak 22. mijenja se i glasi:
"(1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

 1. javne površine,
 2. nerazvrstane ceste,
 3. groblja i krematorije,
 4. javnu rasvjetu,

financira se iz:

 1. komunalnih doprinosa,
 2. proračuna jedinice lokalne samouprave,
 3. drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(2) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

 1. opskrbu pitkom vodom,
 2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
 3. opskrbu plinom,
 4. opskrbu toplinskom energijom,
 5. prijevoz putnika,
 6. održavanje čistoće,
 7. odlaganje komunalnog otpada,
 8. tržnice na malo,

financira se iz:

 1. cijene komunalnih usluga,
 2. proračuna jedinice lokalne samouprave,
 3. drugih izvora utvrđenih posebnim propisima."

Članak 7.
U članku 23. stavku 1. riječi: "građevinskog zemljišta" zamjenjuju se riječima: "građevinske čestice".
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Visinu komunalnog doprinosa utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju programa mjera za unapređenje stanja u prostoru koji se donosi prema Zakonu o prostornom uređenju glede građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona."
Stavak 4. briše se.
Članak 8.
U članku 24. stavku 2. točki 3. riječi: "kaznu i" brišu se.
Članak 9.
U slučaju da nije donesena odluka na temelju članka 30. stavka 1. ovoga Zakona u roku propisanom tom odredbom, odluku o načinu obavljanja komunalne djelatnosti donijet će arbitražna komisija iz članka 4. stavka 6. ovoga Zakona.
Članak 10.
U slučaju da imovina nije podijeljena sukladno odredbi članka 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 36/95) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podjela će se obaviti odlukom izbranog povjerenstva sukladno odredbi članka 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92., 94/93. i 117/93.).
Članak 11.
"Hrvatska elektroprivreda" d.d. Zagreb prenijet će bez naknade do 31. prosinca 1997. u stanju funkcionalne sposobnosti u vlasništvo jedinica lokalne samouprave i uprave objekte i uređaje u svom vlasništvu koji se koriste isključivo za javnu rasvjetu.
Na objektima i uređajima koji se koriste za obavljanje djelatnosti "Hrvatske elektroprivrede" d.d. Zagreb a istovremeno se koriste za javnu rasvjetu, "Hrvatska elektroprivreda" d.d. Zagreb, zadržavajući vlasništvo osnovat će ugovorom s jedinicama lokalne samouprave i uprave pravo služnosti - pravo uporabe bez naknade za potrebe javne rasvjete u korist jedinice lokalne samouprave i uprave.
Članak 12.
Jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti propise s odredbama ovoga Zakona.
Propisi jedinice lokalne samouprave koji nisu usklađeni s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 36/95.) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 13.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 363-02/94-01/02
Zagreb, 18. lipnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti